Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Huwelijk man en vrouw beeld van Christus en Zijn gemeente (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 december 2019, 13:22 door Dirk A A

In Efeze 5 spreekt Paulus over het geheimenis van Christus en Zijn gemeente. Hij vergelijkt dat met de huwelijksband tussen één man en één vrouw. In vers 32 zegt Paulus zelfs dat dit geheimenis groot is. Hij gebruikt het woord mustèrion, wat geheimenis, verborgenheid betekent.

 Om de betekenis hiervan goed te kunnen begrijpen, moeten we de verzen 22-33 nauwkeuriger bekijken. Dan pas zullen we de onvoorstelbare rijkdom van dit geheimenis beter kunnen begrijpen. Ik wil u vragen deze verzen eerst zelf te lezen.

Liefde en zorg
Het ‘gevaar’ bestond in Efeze dat men zo gericht was op de hemel – het geplaatst-zijn in de hemelse gewesten in Christus Jezus (Efeze 2:6) – dat men ‘aardse’ zaken, zoals het huwelijk, niet belangrijk meer vond.
Daarom volgt na de eerste drie hoofdstukken, waarin het gaat over de roeping waarmee we door de Heere geroepen zijn, in de laatste drie hoofdstukken van Efeze de praktische uitwerking van deze roeping. Kort gezegd komt de boodschap erop neer dat christenen geen zweverige types zijn, maar dat het zichtbaar moet zijn dat Christus in hen woont.

Wanneer Paulus in vers 22 vrouwen aanspreekt om hun mannen onderdanig te zijn, dan denkt hij aan de relatie tussen Christus en de gemeente. Trouwens, een vers eerder, vers 21, zegt de apostel dat wij allen elkaar onderdanig moeten zijn, in de vreze van God.
Christus is het hoofd van de gemeente, Zijn lichaam, zoals de man het hoofd van de vrouw is (vers 23).

Grote nadruk ligt in dit gedeelte op de liefde en zorg van Christus voor Zijn gemeente. Dat is zo ongelooflijk kostbaar! Hij toont, als de hemelse Bruidegom, Zijn grote liefde voor de gemeente, Zijn Bruid. Zijn liefde voor de gemeente was zo groot, dat Hij naar deze aarde kwam en Zichzelf overgaf voor haar aan het kruis. Hij gaf niet alleen Zijn leven, maar Zichzelf.

Hij wil haar heilig maken voor de hemel en ook al voor dit leven (vers 27). Christus heeft haar lief, heeft Zich voor haar overgegeven (vers 25).  Voor u, voor jou, voor mij, voor iedereen die Hem kent en liefheeft.
Waarom? Het antwoord volgt in het volgende vers: ‘Om haar te heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord’. De grondtekst geeft aan dat deze reiniging een eenmalige gebeurtenis is, bij de wedergeboorte. Voor deze heiliging gebruikt Hij het Woord.

Agapè
Zoals ook de mannen hun vrouwen lief moeten hebben (vers 25), zo is het liefde van Christus dat Hij Zijn bruid heiligt. Hij houdt van Zijn bruid en maakt haar gereed voor de hemel. Verwonderen we ons nog wel eens over Zijn grote liefde voor ons? Het is toch onmogelijk dat dat bij ons geen wederliefde oproept?

Voor de liefde, waartoe mannen richting hun vrouwen worden opgeroepen, wordt het woord agapè gebruikt, goddelijke liefde. Zoals God ons heeft liefgehad toen wij het niet verdienden, zo wordt de man opgeroepen zijn vrouw lief te hebben met juist die liefde. Niet alleen als je het voelt/ervaart, zoals dat vandaag wordt gezegd, doe het. Heb lief!

Ook de vrouw wordt opgeroepen haar eigen man lief te hebben. En wel de man, die haar liefheeft met agapè-liefde, die liefde die hem bereid maakt zo nodig zijn leven voor haar te geven. Zo’n man is een bron van zegen voor zijn vrouw en roept zeker wederliefde op.

Zo is ook de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. Hij heeft Zijn liefde bewezen door Zijn leven voor haar te geven. Hij wil haar hebben. Zijn liefde is zo groot, dat de Zijnen overweldigd raken door Zijn liefde. Dan hebben ze Hem lief, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad.

Een speciaal accent mag hier het Woord wel hebben. In het Woord van God, dat levend en krachtig is, leren we de Heere Jezus kennen. Het Woord openbaart Zijn volmaakte liefde. Maar het Woord onthult ook de duisternis die er misschien in ons leven is en waar heiliging nodig is.

Het doel van Zijn liefde is ‘de gemeente in heerlijkheid voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en smetteloos (vers 27). Dan kunnen we nu soms al uitzien naar de bruiloft van het Lam, om dan voor altijd bij Hem te zijn (Openbaring 19:6-11), Die ons zo liefheeft en van Wie we zoveel houden.

Voeden en koesteren
In dit gedeelte in Efeze 5 komen we onder de indruk van de zorg van Christus voor Zijn gemeente. In vers 29 wordt gesproken over voeden en koesteren. Wat een tedere bewoordingen. Hij zorgt dag en nacht voor Zijn gemeente, hier op aarde, in welke omstandigheden ze ook verkeert en toont daarin Zijn grote liefde voor haar. Hij pleit altijd voor hen bij de Vader (Hebreeën 7:25; Romeinen 8:34).

In vers 31 wordt Genesis 2:24 aangehaald. Door de nauwe verbondenheid tussen man en vrouw (let op: niet ‘man en man’ of ‘vrouw en vrouw’) in het huwelijk te benoemen, wordt nogmaals de wonderlijke eenheid tussen Christus en de gemeente benadrukt. Dan volgt in vers 32 het aan het begin genoemde woord geheimenis. Zoals de eenheid in het huwelijk tussen man en vrouw een groot geheimenis is, evenzo is de verbondenheid tussen Christus en de gemeente een geheimenis dat openbaar is geworden (lees ook Efeze 3:5 en 9; Kolossenzen 1:26). Het geheimenis houdt in dat Christus Zijn gemeente liefheeft, Zich voor haar heeft overgegeven, haar heiligt en reinigt en haar voedt en koestert.Wat een onuitsprekelijke liefde van Hem. ‘Dank U wel, Heere Jezus, voor Uw grote liefde.’

Ik weet dat er ook lezers zijn die geconfronteerd werden met de gebrokenheid van dit leven. Sommigen zijn nooit getrouwd, hoewel ze dat graag hadden gewild. Bij anderen hield het huwelijk helaas geen stand. De liefde verdween, één van de twee kreeg een ander lief boven eigen man of vrouw… Of uw man of vrouw overleed, u bleef alleen achter. Of uw man of vrouw begon liefde te voelen voor iemand van hetzelfde geslacht… Wat een pijn, wat een verdriet. Uw hart is misschien gebroken. Gelukkig staat Lukas 4:18 in de Bijbel. Daar zegt de Heere Jezus dat Hij gekomen is om hen te genezen die gebroken zijn van hart. Die genezing bid ik u toe!  

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2019 om 19:05

  Het huwelijk is het initiatief van de Heere God. Dan moet het zeer goed zijn en dat is het ook! Ik heb 54 jaar gewacht tot ik ons huwelijk aanging. Het is na mijn aanvaarding van de Heere Jezus de allerbeste keuze geweest die ik gemaakt heb. In Deut. 32:30 staat: Hoe zou één man er duizend achtervolgen en twee mensen er tienduizend laten vluchten. Het huwelijk begon in het paradijs en bestaat gelukkig nog en is een beeld van Zijn Gemeente. Een paradijselijk leven hier op aarde!

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2019 om 19:13

  De betekenis van Jezus Christus heeft onder de meeste christenen niet de betekenis zoals deze zou moeten zijn of is bedoeld! Kiezen voor Jezus is een “radicale” keuze, zonder ‘maaren’… Geloven en vertrouwen zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord! Graag mag ik altijd Hebreeën 1 citeren:
  “1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,
  2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.
  3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”
  Wat een geweldige beloften! Het verleidt me vaak tot de toevoeging: “Vroeger las ik de beide Testamenten als een notaris, NU lees ik de beide testamenten als een ERFGENAAM”.
  Als alle christenen de Bijbel zo zouden lezen, dan hoeven we nooit bang te zijn voor de donkere dagen voor Kerst!! Met Filippenzen 4: 4 mag ik het uitroepen: “Verheug u, verheug u!”

 3. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2019 om 19:37

  Beste Dirk,
  De gemeente bruid? Is dat Bijbels verantwoord, gebaseerd op deze tekst in Efeze? En Israël dan?

 4. Josje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2019 om 19:56

  LIEFDE IN GEBED
  .
  .

  Het kan ook zijn dat iemand
  die dit l e e s t liefde voelt
  voor iemand, zoals Jezus
  het vast niet heeft bedoeld..

  Of wel?
  De kamerling werd
  verafschuwd. Jezus deed
  het Zijne. ‘k Bid dat ik in
  de afschuw ‘t mijne weet.

  -Zodat ik ‘t Zijne doen kan,
  beginnende met taal
  van schuld aan ‘t l e e d door afschuw.
  Die treft ons allemaal…

  Of niet?
  ‘k Bid dat de kracht van
  de liefde groeien zal
  en bloemen zullen groeien
  in ‘t diepste tranendal.

  -Dat iederéén zal weten
  wat ons te doen staat i n
  die zo verachte liefdes
  in ‘s Heeren Huisgezin…

 5. O Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2019 om 20:29

  Onvolkomen en onvolmaakt blijft het hier op aarde. Net zo lang dat Satan en trawanten het nog voor het zeggen zullen hebben. Onze gangen, in dit leven, speurt hij goed na, om ons gelovigen, te strikken.
  En nog zoveel mogelijk te verleiden en te misleiden.
  We zijn weer goed onderwezen door Dirk van Genderen. Dank daarvoor.

 6. Ria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2019 om 21:57

  Goed verwoord, wat een liefde heeft onze lieve Here Jezus voor zijn gemeente.
  Laten we Hem liefhebben met alles wat in ons is en uitzien naar zijn komst.

 7. Denise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2019 om 22:46

  Dank voor het bijzonder mooie artikel broeder Dirk, ja mensen, wat een God hebben wij!

 8. PierreVonk zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2019 om 7:08

  Volgens mij, (en ik heb de wijsheid niet in pacht) bestaat de bruid van Christus, Zijn gemeente, uit wedergeboren mensen, zowel Joodse mensen als niet Joodse mensen maar zijn aanbod geldt voor iedereen, dus laten we bidden voor onze geliefden vrienden, collega’s, buren en anderen die op ons hart liggen dat ze hun leven aan de Here Jezus toevertrouwen nu de genadetijd nog geldt zodat ook zij mogen zijn waar de Here Jezus is. Want onze Here Jezus is voor iedereen gestorven niemand uitgezonderd, en heeft alle zonden der wereld op zich genomen, Hem zij alle eer, moge onze Here en Heiland u allen zegenen.

 9. Reino zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2019 om 9:53

  Mooi gedicht Josje. Ik ben absoluut niet voor een homohuwelijk maar ik heb ABSOLUUT ook liefde voor een ieder die hier mee worstelt en hier wel voor kiest. Nooit zal ik afwijzen, omdat Gods liefde in mij de ander accepteert ook al denk ik dat het niet zo is bedoeld. Ik maak opnieuw mee hoe liefdeloos het toe kan gaan in een huwelijk van christenen, die er niet samen uit komen omdat 1 vd twee niks wil doen om een huwelijk te redden. Ik ben er niet voor maar afwijzing gaat niemand trekken naar God. Heb de ander onvoorwaardelijk lief.

 10. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2019 om 16:36

  Laten we vooral niet vergeten te bidden voor alle slechtlopende huwelijken, mensen met een homofiele geaardheid, die geen raad weten met zichzelf en huwelijken die uit elkaar gevallen zijn vanwege een scheiding etc. Jezus schreef die mensen ook niet af maar riep hen wel op tot bekering!

 11. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2019 om 18:56

  Ja, wat een onuitsprekelijke liefde van Hem! En waarom, waartoe dan? Nou, in 2 Cor 5 vers 15 staat: “daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt”.

  Willen wij in waarheid bij Jezus passen en zijn bruid zijn dan moeten ook wij sterven. D.w.z. aan ons zelf, onze slechte ik, onze oude mens en voor Hem gaan leven. Niet omdat het moet maar uit wederliefde. Wie horen Hem (als Bruid) toe? Gal 5:24 zegt dat dat hen zijn die hun vlees met zijn hartstochten en begeerten hebben gekruisigd.

  Dit klinkt misschien moeilijk en zwaar maar als wij de schat in de akker gevonden hebben (en dus op waarde schatten) dan is de prijs van de akker slechts bijzaak.

 12. Benny zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2019 om 21:44

  Ik las op je site de vraag om gebed omdat iemand weigerde om op de bruiloft te komen van zijn broer die met een vriend trouwde. Ja steeds toch weer die homohaat. Ja zelf ben ik ervan mijn kindsaf ook zo. Gelukkig heb ik al nu 41 jaren een lieve vriend. Ja ik ben ermee geboren. Dat wordt steeds ontkend. Maar ja ik weet weer dat ik veroordeeld wordt. Gelukkig in onze kerk is er geen homohaat. Ik heb partnerregistratie met Jaap. Ook het feit dat ik minder valide ben. Ik heb Jaap nodig voor aankleden enz. Denk je nu heus dat hetero’s mij komen helpen?

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2019 om 22:03

  Beste Dirk,

  Zelf zou ik nu in deze tijd niet kiezen voor een huwelijk. Wel weet ik wat een verkering hebben is, sinds mijn 16e. Maar dat waren hele andere tijden. En de energie en tijd die je in een vaste relatie of huwelijk steekt, wil ik aanwenden voor de dingen van eeuwigheidswaarde. Daarbij moet ik blindvaren op de Bijbel maar daar heb ik het geloof wel voor dat het Woord van God MEER waarheid is dan mijn ervaringen.

  Groeten van SAN

 14. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 9 december 2019 om 11:11

  Beste Dirk, ik wil graag bidden voor de lezer van de nieuwsbrief. Hij is niet naar het huwelijk van zijn (homo) broer geweest en vraagt of we willen bidden dat de familieband goed blijft en dat de broer zijn levenswijze zal inzien. Ik wil bidden dat de lezer naar zijn broer gaat en dat hij zijn verontschuldiging aanbieden zal. Ook al is hij tegen het homohuwelijk, dat zal zijn broer ook al lang weten. Als die broer de liefde en bewogenheid van zijn broer ziet en er wordt voor hem gebeden dan kan er een mooie, warme genegenheid voor elkaar ontstaan. Dan wordt de familieband hersteld. Wat het commentaar betreft: Ik denk dat de joden en het huwelijk de bruid van Christus zijn maar: eerst de jood en dan de Griek.

 15. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 9 december 2019 om 15:53

  Beste Dirk, een geweldig stuk heb je geschreven. En ook de reacties liegen er niet om. Maar ik ga het op mij zelf betrekken. In 16 oktober 1968 ben ik getrouwd en mijn vrouw overleed op 15 oktober 2010. Op de dag af 42 jaar. We hebben een zeer moeilijk huwelijk gekend. Vanaf 1968 t/m 2010 was het een grote moeilijke weg die gegaan moest worden. Het valt mij zwaar dit hier te vertellen. Ook ben ik een paar keer door andere vrouwen benaderd. Geen schijn van kans voor hen. Ik hield ontzettend veel van mijn vrouw en ik heb haar hand mogen leggen in de handen van de Heer. Elk huwelijk is ANDERS en ook de hulp van boven. Geworsteld ja, soms ook gevloekt, maar nooit overwogen om andere wegen te zoeken. De Heiland stond altijd klaar om mijn gebed te horen. Ik hoop mijn vrouw eens te ontmoeten en ook het kind wat zeer kort geleefd heeft. Ik zal God danken en ook Mijn Heiland, want ik had het nooit gered.

 16. TVB zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2019 om 10:44

  Er zijn dingen die ik niet kan doen uit liefde voor mijn Heer, hoe verschrikkelijk veel ik ook van de mensen hou.

 17. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2019 om 13:17

  beste Dirk,

  In eerste plaats heel hartelijk dank voor de stukken.
  Ik wens jou en je team een paar mooie KERSTDAGEN
  EEN GEZOND EN FIJN NIEUWJAAR 2020
  EN GODS ZEGEN OVER HET WERK WAT JULLIE DOEN.

  Het zet mensen tot denken.

 18. ans zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2019 om 14:55

  Beste Dirk. Hoewel de strekking van dit stuk duidelijk is, vind ik het toch ook jammer. Het wekt de indruk dat de christengemeente de bruid is. In het begin van de Efeze brief zegt Paulus al: je mag erbij horen, je bent mede erfgenaam geworden. Kennelijk was er toen ook al een vraag naar de positie van de gelovige uit de heidenen in Gods plan. Dat Paulus het beeld van bruidegom en bruid gebruikt zien we regelmatig terugkeren in het eerste testament als beeld van de verhouding tussen God en Israel. Als een verbond tussen God en Israel is de sabbat, die weleens de huwelijksring wordt genoemd.
  Na eeuwen vervolging van Joden in de Naam van Jezus op het Europese continent, komt het stuk over als vervangingsleer (terwijl ik weet dat jij Dirk dat niet zou willen).
  Het is nog steeds kennelijk erg moeilijk om als Ruth te zeggen: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. om gewoon eens te lezen wat er staat en te beseffen dat de apostelen allen vanuit het eerste testament schreven.
  Ruth voegde zich naar Gods woorden, zij verliet haar familie en land en werd rijk beloond door God.
  Als wij ons eens zouden ontdoen van alle ballast aan christelijke theologie en zouden gaan zoeken hoe de Vader wil dat wij leven, wat zou dat een verandering brengen.

 19. Simon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2019 om 16:23

  Titus 2:14 valt in 2 gedeelten uiteen: Christus koopt ons vrij uit de heidenen en voor zichzelf reinigt Hij zijn eigen volk.

 20. Peter zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2019 om 18:04

  In Nederland is heel veel vrijheid en dat is prima, want vrije wil en keuze is ons gegeven door Vader en het is noodzakelijk om te kunnen kiezen tussen goed en kwaad, anders zullen we niets leren en we zijn hier gekomen om door de beproevingen een goede keuze te maken. Desalniettemin, kunnen slechte keuzes ervoor zorgen, dat daardoor ‘gevolgen’ zullen ontstaan, in het hiernamaals. Ik ken een man, die “worstelt” met zijn gevoelens voor andere mannen, maar NIET toegeeft aan die verlangens omdat het niet de wil van Vader is en ik waardeer dat enorm! De beproevingen van deze wereld zijn gelukkig van tijdelijke aard. Hij zegt: “Ik ben in de wereld, maar NIET van de wereld!”

  Het is onvermijdelijk dat zij die Gods heilsplan proberen te volgen soms onbegrip of zelfs onenigheid veroorzaken met familieleden of vrienden die niet in dezelfde beginselen geloven. Deze onenigheid is van alle tijden. Elke generatie die Gods plan probeerde te volgen, heeft haar problemen gehad. De profeet Jesaja sterkte de Israëlieten, die hij omschreef als ‘u die de gerechtigheid kent, (…) dat Mijn wet in [uw] hart heeft’. Tot hen zei Hij: ‘Wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen’ (Jesaja 51:7). Maar wat de onenigheid met hen die Gods plan niet begrijpen of geloven ook veroorzaakt, aan wie het wel begrijpen wordt altijd geboden om de wijze van de Heer en niet die van de wereld te kiezen.

  Het huwelijk tussen man en vrouw is van Godswege geboden en het gezin staat centraal in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Het bevestigt ook dat ‘het geslacht een essentieel kenmerk van iemands sterfelijke en eeuwige identiteit en bestemming is’. Daarnaast verklaart het, dat God geboden heeft dat het heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren te worden, en te worden opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren.

 21. Wilhelmina Olfen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2019 om 23:23

  Ik zeg wel vaker, dat het sterkste wapen van satan de naam “entertainment” heet! Mensen hebben geen tijd meer voor God en voor elkaar. De veelheid aan “informatie” en “werk” legt volledig beslag op onze tijd en belangstelling. Zodra we denken te kunnen ontspannen komt de entertainment, die laat zien hoe mooi overspel, intriges en geweld zijn! De media brengen wel, wat het publiek mooi vindt. Kijkcijfers zijn belangrijker dan een “ouderwets” pleidooi voor het gezin. Voor een keer is dat niet erg, maar op den duur gaat het werken als een langzaam werkend vergif en hersenspoeling. Eigenlijk opvallend, dat alleen de christelijke partijen de noodklok luiden. Ik zou wel eens willen weten in hoeveel gezinnen de ouders niet getrouwd zijn. Zijn het niet de door ons gekozen regeringen, die dit beleid hebben bepaald? En dan nog de vele zogenaamde “patchwork” gezinnen. Veel mensen kijken me verbaasd aan als ik vertel, dat ik dit jaar 58 jaar getrouwd ben. De Bijbel spreekt over Jezus als de “Bruidegom” en de gemeente als zijn Bruid. De praktijk van de “wereld” heeft deze gelijkenis van Bruid en Bruidegom voor zeer velen inmiddels al tot een bespotting gemaakt.

 22. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 december 2019 om 1:29

  Benny, volgens nu moet je het breder zien. Het valt onder de zonde die een ieder heeft. Het zijn keuze’s die je maakt. We hebben allemaal onze begeertes, onvolmaaktheden. Of je nou homo bent, of anders. Wij maken zelf die keuze. Je hoeft van mij geen andere keuze te maken. Het zijn de begeerte en verlangens van dit aardse leven. Maar dat het niet makkelijk voor jou is en een enorme worsteling, dat lijkt mij vannzelfsprekend. Je wordt niet door een ieder geoordeeld. Bedenk dat dit alleen maar het aardse bestaan is. In een oogwenk voorbij. Het staat in de Bijbel nu eenmaal anders. Dan is de vraag voor een ieder of je Dirk heet of René, geef ik toe aan verlangens van zonde. Dat kan ook de hele dag roddelen zijn… of pornosites of anders. Laten we ons niet beter voordoen dan we zijn. Maar ons bewust zijn van de zonde.

 23. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 december 2019 om 18:14

  Ben het helemaal eens met Peter (20). Het huwelijk is voor een man en een vrouw en niet voor 2 mensen van hetzelfde geslacht. Dat is een gruwel in Gods ogen. Niet mijn woorden, maar de woorden van God in Zijn woord. Heb heel veel bewondering voor hen die ermee worstelen en er niet aan toegeven. Ik haat de homo’s niet, maar wel hun levenswijze. Het is geen homohaat van diegene die niet naar de bruiloft van zijn broer is gegaan, maar hij deed de wil van God. Als hij wel gegaan was had hij ingestemd met hun levenswijze. En dat is ook zonde.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden