Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Advent: in verwachting uitzien naar de komst van de Heere Jezus (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 december 2019, 11:55 door Dirk A A

Nu we de kerstdagen naderen, merk ik bij mezelf dat ik meer vooruitkijk, in verwachting, naar de dag dat de hemel open zal gaan en de Heere Jezus terug zal komen. Wat een dag zal dat zijn.
En tegelijk mogen we in deze adventstijd in dankbaarheid de eerste komst van de Heere Jezus naar deze aarde gedenken. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

Hierbij heb ik geen enkele behoefte aan discussies over de vraag of wij wel of geen Kerst mogen vieren. Elk jaar weer wordt het mij door sommige mensen kwalijk genomen als ik over Kerst spreek of schrijf. Het zou heidens zijn om dat feest te vieren en ook niet op de juiste tijd van het jaar.

Ik stel ook nooit dat de Heere Jezus op 25 of 26 december is geboren, zo goed als zeker was het eerder in de herfst. Maar het is het feest bij uitstek om mensen te bereiken met het Evangelie. Duizenden mensen die nooit in een kerk komen, komen wel naar een kerstdienst, kerstzangdienst of kerstnachtdienst, of misschien wel naar de kerstviering op de basisschool van hun kinderen. Laten we de Heere bidden dat Hij Zijn zegen schenkt, opdat ook dit jaar de engelen zullen zingen, net zoals in die nacht, 2000 jaar geleden bij de herders, over zondaren die tot bekering komen.

Mooie Bijbelwoorden, waar de lijn direct wordt doorgetrokken van Kerst naar de wederkomst van de Heere Jezus, via Goede Vrijdag en Pasen vinden we in Titus 2.
In vers 2 klinkt de jubel: ‘De zaligmakende genade van God is verschenen voor alle mensen’. Dit rijke Evangelie mag met kracht worden verkondigd in alle kerstsamenkomsten.
In de grondtekst staat het woord ‘Verschenen…’ vooraan de zin. ‘Verschenen is de zaligmakende genade van God…’ De Heere Jezus is verschenen. Hij, het Licht van de wereld, schijnt in de duisternis.
De zaligheid, het heil gaat van God uit. Het is Zijn initiatief, Zijn genade, Zijn geschenk, dat wordt aangeboden aan alle mensen. Om ze te redden, ook u, jou en mij.

Het volgende vers van Titus 2, vers 13, brengt op een prachtige wijze onze toekomstverwachting onder woorden. Ook dat is advent!
‘…terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker, Jezus Christus.’

In deze hoop mogen we leven. Het is een hoop op de zaligheid die ons wacht. En hoop in de Bijbel is altijd een vaste zekerheid.
Dit vers spreekt over de verschijning van de heerlijkheid… Hij, de Heere Jezus, zal verschijnen. Elk oog zal Hem zien, zegt Openbaring 1:7. Zijn eerste komst was in nederigheid, Zijn wederkomst zal met glorie en in heerlijkheid zijn.

Kolossenzen 3:4 maakt het nog rijker als daar wordt gezegd dat de gelovigen zullen delen in Zijn heerlijkheid. Dat is pure genade. Wat een heerlijke toekomstverwachting mogen we hebben.
Al de Zijnen zullen dan net zo’n verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen als Hij ontving na Zijn opstanding, zegt 1 Thessalonicenzen 4: de ontslapen gelovigen, die zullen opstaan van tussen de andere doden en de dan nog levende gelovigen. Om voor altijd bij de Heere te zijn (vers 17). Met deze woorden mogen we elkaar vertroosten en bemoedigen.

De grond, het fundament voor deze heerlijke toekomst die ons wacht, wordt onthuld in Titus 2:14 – ‘Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.’

Omdat de Heere Jezus naar deze aarde is gekomen en Zichzelf voor ons heeft gegeven aan het kruis op Golgotha, mogen en kunnen wij delen in Zijn heerlijkheid. Zijn lichaam werd verbroken, Zijn bloed gestort, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij gaf Zijn leven als een losprijs voor velen.

En er is meer: Allen die Hij loskoopt, verlost, redt, worden door Hem toegevoegd aan Zijn volk. Het zijn degenen die de Vader Hem gegeven heeft (Johannes 17:9). Tot inkeer gebracht, zoals de verloren zoon, tot bekering, tot wedergeboorte, door het werk van de Heilige Geest in hun harten.

Dat volk, Zijn volk vergadert Hij uit alle volken van deze aarde, uit Nederland, Israel, Brazilië, uit alle volken. Hij reinigt Zijn volk. Gelukkig maar, want zulke lieverdjes zijn wij over het algemeen niet. Als de zaligheid (vers 11 en 13) van ons af zou afhangen, zou het er niet best uitzien. Maar Hij, de Heere Jezus, stelt Zich garant voor Zijn volk. Hij reinigt Zijn volk, om hen zonder smet, maar rein en heilig voor te stellen aan Zijn Vader.
Efeze 5:27 brengt dit zo mooi onder woorden: ‘…opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.’

En als Hij, door Zijn Woord en Zijn Geest in ons werkt, verandert Hij onze wil, en werkt Hij in ons een verlangen om zo te leven als Hij het wil. ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’
‘…ijverig in goede werken,’ voegt vers 14 er nog aan toe. Niet om de zaligheid te verdienen of er iets aan toe te voegen. Maar uit dankbaarheid aan de Heere Jezus. Uit liefde voor Hem. Als een sieraad voor Hem (Titus 2:10).

Van harte een gezegende adventstijd toegewenst!

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. Jean Bos zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 december 2019 om 14:51

  Beste Dirk,
  Ik ben het helemaal met je eens wat het gedenken van Jezus’ geboorte betreft. Inderdaad is Hij meer dan waarschijnlijk op een andere dag geboren, maar welke tijd is beter om over het Licht van de wereld te spreken dan de donkerste tijd van het jaar. Het biedt ook de ideale gelegenheid om te spreken over de werkelijke boodschap van redding, genade, vergeving, rechtvaardiging en eeuwig leven. In plaats van kritiek te geven op het vieren van Kerst zou men beter zijn krachten gebruiken om over de Heiland en zijn genade te spreken. Dat is tenminste nuttig.
  Opvallend dat je het gedeelte uit Titus 2:11-14 voor je commentaar hebt genomen; zelf heb ik het voorrecht om op Kerstdag een korte prediking te verzorgen, en deze tekst zal ook het onderwerp zijn. Geweldig hoe deze verzen gelinkt zijn aan de geboorte van onze grote God en Heiland Jezus Christus.
  Gezegende Kerstdagen toegewenst,

  Jean.

 2. Ron zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2019 om 8:22

  Redder en Hoop en Verlosser van deze wereld, de Here Jezus Christus.

 3. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2019 om 13:08

  Beste Dirk,
  Ik geniet altijd van jouw stukken. Het zet mensen aan tot denken. En laten wij hopen dat de christenen die niet meer in de kerk komen toch het verlangen weer krijgen om te gaan. Wanneer Jezus geboren is, is niet zo belangrijk. Hij is gekomen. Laten wij Hem met de liederen prijzen, maar ook de Vader.
  Ook hier was het dat de Heer kwam en de mensen hadden het niet door. Behalve dan de Herders, die waren gewaarschuwd door de Engelen. En de Wijzen want die hadden de ster gezien. Maar een heel belangrijk gegeven is, dat Jezus… Messias weer terugkomt, als een dief in de nacht. Laten wij waakzaam zijn en onze ogen gericht houden op de dingen momenteel gebeuren in Israel. Sta achter Israel, bid voor hen en voor de stad Jeruzalem. Laten wij uitzien naar de tweede komst en ons niet laten verrassen.

 4. O Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2019 om 13:51

  Allen een Gezegende toekomst.
  Zacharia 4:11-14 zal een belangrijke rol gaan spelen. Het antwoord op zijn vragen, krijgt hij. In Zacharia 4:14 -‘Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere der gansche aarde staan.’

 5. SAN Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2019 om 18:09

  Beste Dirk,

  Ergens in een van de boeken van Corrie ten Boom staat: “Al was Jezus duizendmaal in een kribbe geboren maar niet in je hart, dan was Hij tevergeefs geboren”.

  Groeten van San
  [ RETURN ]

 6. Engel zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2019 om 20:18

  Welke periode of het was is niet belangrijk, wij mogen verheugd zijn dat hij geboren is, en dat hij later onze zonden op zich heeft geladen, voor ons gekriusigd is en opgestaan is uit de doden, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. En wat zo mooi is: hij komt terug in heerlijkheid, om ons tot zich te nemen, omdat wij mogen zijn waar Hij is. Wat een blij vooruitzicht, de Heer te mogen zien in heerlijkheid, laat dat onze verwachting zijn. Een gezegende kerst voor allen die hem verwachten, nog is het niet te laat, wees gereed om Hem te ontmoeten.

 7. jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2019 om 22:29

  Wat een onuitsprekelijk wonder: Hij wilde geboren worden op deze aarde. Maar ook de liefde [de oorsprong] van de Vader, Die ook Zijn Eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem overgegeven, toen al bij Zijn nederige geboorte. Laten wij Hem danken en aanbidden voor Zijn onuitsprekelijke Gaven!!

 8. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 16 december 2019 om 13:35

  Bedankt Dirk. Wij vieren onze verjaardag, zouden wij dan Gods verjaardag niet vieren. God het vlees geworden woord. Heden is onze Redder geboren zeggen de engelen, niet: we moeten nog maar eens zien of Hij ons redt. Wij kunnen maar moeilijk zien, dat een kwetsbare baby God zelf is. Je hoort soms: de Here Jezus vind ik oké, maar God… Maar God en de Here Jezus is één. Mens en toch heilig, deze Here Jezus wordt door Jesaja door de Heilige Geest: Wijs Bestuurder, Goddelijke Held, Eeuwige vader, Vredevorst genoemd. Dus één met God. Als mens kon de Here Jezus op aarde werken doen. Als Heilige God was Hij een verterend vuur geweest, wie had dan nog kunnen leven. Ook in Jesaja: Een stralend licht in de duisternis. En dat is nu precies hetzelfde: dit land zit in diepe duisternis: euthanasie, abortus, drugs, geen enkele hoop, alleen nu moet het gebeuren, want toekomst is er niet. Moeten we dit licht niet verkondigen zoals Johannes de doper dat deed? Als wij de geboorte van God als mens niet de grootste vreugde zien, hoe moet de buitenwereld het dan begrijpen? Hele fijne feestdagen en dat de vreugde van dit Licht overal te horen en te zien is. Dirk, hele fijne dagen met je hele familie en Gods rijke zegen toegewenst. Liefs Dineke.

 9. Sietske Bosgraaf zegt:
  Geplaatst op maandag 16 december 2019 om 16:24

  Dank je voor deze woorden Dirk. Ik ben het met jou eens. Er zijn meer voorgangers die kritiek krijgen omdat ze gedenken, dat onze Redder en Heiland is geboren. Ook Amir Tsarfati maakt dit mee. Hij is een gelovige in Jezus uit de Joden. Hij zegt over kerst hetzelfde als jij Dirk, heel bemoedigend. Wees de Joden een Jood en de Grieken een Griek zegt Amir, gebruik alles om Jezus Christus bekend te maken aan de mensen. Wat een mooie gelegenheid om ons geloof te delen.

 10. T. Koster zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 december 2019 om 9:03

  Ik bid dat veel mensen die alleen met Kerst in de kerk komen mogen inzien dat de geboorte van Jezus hen mag raken. Dat deze mensen door de Heilige Geest aangeraakt mogen worden, opdat ze tot bekering mogen komen. Dat ze mogen gaan geloven in de geboorte, kruisiging en de opstanding. Dat ze honger mogen krijgen naar Gods Woord. En zich er in gaan verdiepen. Bidden om een opwekking. Dat is zo nodig. God geeft nog steeds de gelegenheid dat mensen tot geloof komen in Hem, die alles voor u, jou, en mij heeft volbracht. En met Hem zijn wij meer dan overwinnaars.

 11. harry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 december 2019 om 17:12

  Shalom,

  Yeshua komt terug als de Mashiach van Israël, Hij zal Zijn eigen broeders en zusters, het Joodse volk, recht doen en de volkeren, inclusief de kerk richten, Het vergoten bloed van Abel zal Hij vergelden. Hij komt om voorgoed te blijven. Geen eeuwigdurend feest in de hemel maar diepe vrede tussen de Eeuwige en de mensheid en de mensen onderling. Kom Yeshua en verlos uw volk Israël.
  Zij hebben al genoeg geleden tot en met de shoa toe. Fijne kerstdagen, wij vieren het Chanoeka feest.
  Wij zien verlangend uit naar de wederkomst en het herstel van Israël.

 12. Denise zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 december 2019 om 15:59

  Hij komt als een dief in de nacht voor de ongelovigen.
  Zijn Gemeente daarentegen zal niet verrast zijn, zij verwachten Hem immers ieder moment,
  naar Zijn Belofte.

 13. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 december 2019 om 17:57

  Dirk.
  Ik wens jou en je gezin een Gezegend Kerstfeest en hele goede dagen met je dochter, schoonzoon en kleinkinderen.
  Verder wens ik alle lezers van Dirks Nieuwsbrief ook een Gezegend Kerstfeest toe.

 14. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2019 om 19:58

  Wat fijn om zo duidelijk en eerlijk nr 11 en 12 te lezen; Ben het met beiden eens
  Wat zijn Gods beloften toch rijk!

 15. Cynt zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 december 2019 om 13:01

  Jean, een gezegende, (korte) prediking toegebeden voor jou met Kerst! Ik hoor graag of het goed verlopen is.

  Harry, vier jij geen Kerst maar Chanoeka? Hoe zit dat? Kan je hier iets meer over delen? Vier je geen geboorte van Yeshua? Dankjewel alvast

  Zelf vind ik het goed dat over De Here Jezus gesproken wordt en vind ik beter dan oeverloos discussiëren en elkaar aanvallen op details. Volgens mij is er wel een aanval gaande om HEM uit het Kerstfeest te halen en er een lichtjesfeest en eetfeest oid van te maken

 16. hary zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 december 2019 om 17:46

  Shalom Cynt.

  Graag wil ik meer vertellen over chanukah. De datum van 25 december om kerst te vieren is in het leven geroepen door Alexander de Grote die zich “bekeerde” tot het Christendom. Hij was een zonaanbidder die allerlei heidense ideeën binnen het Christendom bracht. Wij hebben 2 cursussen gevolgd over de verbinding tussen het Jodendom en het Christendom en de Bijbelse feesten.
  We zijn daardoor wakker geschud, wat de Roomse Kerk allemaal gedaan heeft t.o.v. het Joodse volk.
  Yeshua vierde Zelf ook chanukah zoals te lezen valt in Johannes. Wij zijn teruggekeerd vanuit Rome naar Jeruzalem en zijn de Bijbelse feesten weer gaan vieren, inclusief de shabat.
  En dus ook Chanukah. Binnen onze mogelijkheden, zonder Joods te willen worden, wij zijn geen Joden. In deze wereld die steeds duisterder wordt, schijnt iedere dag van Chanukah het licht steeds helderder. De komst van de Mashiach van Israël, Yeshua, komt steeds dichterbij, het Licht breekt door in de duisternis. De verlossing naakt. Dat betekent de verlossing van Israël in de eerste plaats, uiteindelijk voor de hele schepping. Voor ons heeft Chanukah een heel Messiaans karakter, wij zien verlangend uit naar de wederkomst. Wij twijfelen niet aan het feit dat Yeshua de Mashiach is, we willen niet feesten vieren die door Rome zijn bedacht, veranderd qua datum. Natuurlijk is de 1e komst van Yeshua op aarde de belangrijkste gebeurtenis die de wereld gekend heeft, maar niet op de datum die Rome heeft bedacht. Chanukah is het feest van hoop, van doorbrekend licht.
  Hopelijk heb je hier iets aan. Maar als je Kerst wilt vieren, daar laat ik iedereen vrij in.
  Wij hebben bewust gekozen om terug te gaan naar onze Joodse wortels van ons geloof.
  Het ga je goed, God’s zegen toegewenst.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden