Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Leven in adventstijd (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 december 2019, 11:37 door Dirk A A

‘En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen’ (Lukas 1:31-33). Dit zijn de woorden van de aartsengel Gabriël tot Maria. In hoeverre zijn deze woorden vervuld?

Het is adventstijd. We gedenken de komst van de Heere Jezus naar deze aarde, ruim tweeduizend jaar geleden, tegelijk zien we verwachtingsvol uit naar Zijn tweede komst. Die lijn van komst naar wederkomst is duidelijk zichtbaar in de woorden van de aartsengel Gabriël tot Maria. Hij was speciaal door God naar het onbeduidende stadje Nazareth gezonden, om daar een uiterst belangrijke boodschap te brengen aan een jonge vrouw, Maria. Zij had genade gevonden in de ogen van God.

Hij noemde haar zelfs ‘begenadigde’, en voegde eraan toe: ‘De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen’ (vers 28).Ongeveer een jaar voordat Gabriël aan Maria verscheen, kwam hij al bij Zacharias in de tempel om de geboorte van Johannes aan te kondigen. Daarvoor was het 600 jaar geleden dat de aartsengel Gabriël op aarde was, om een Goddelijke boodschap aan Daniël (Daniël 9:21) te brengen.

Afgelopen dagen las ik de woorden die Gabriël tegen Maria sprak. Het zijn in feite zeven afzonderlijke woorden. De eerste vier zijn reeds vervuld:
– u zult zwanger worden;
– en een Zoon baren;
– en u zult Hem de naam Jezus geven;
– Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.

Maar de laatste drie woorden wachten nog op hun vervulling:
– en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven;
– en Hij zal Koning zijn over het huis van Jakob tot in eeuwigheid;
– en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.

Sommigen zullen wellicht opmerken dat ook deze laatste drie woorden van Gabriël reeds vervuld zijn in de Kerk, de Gemeente. Dit is immers Zijn volk, zegt men dan, van wie Hij het hoofd is, de Koning. Hij zal als Koning over hen heersen, tot in eeuwigheid.
Ik begrijp deze redenering, en geestelijk gezien is dit ook waar, maar toch geloof ik dat deze woorden ten diepste nog een andere betekenis hebben, waarvan de vervulling aanstaande is.
De eerste vier woorden van de engel zijn immers ook letterlijk vervuld, dan is het toch aannemelijk dat dit ook voor de drie laatste woorden geldt.

…en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven…
In deze woorden ligt een verwijzing naar 2 Samuël 7:12-16. In vers 13 staat: ‘Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen.’
Je kunt niet zeggen dat de Heere Jezus nu al op de troon van Zijn vader David zit. Hij zit, zegt Hebreeën 12:2, aan de rechterhand van de troon van God, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Waarbij ik wel op wil merken dat je tegelijk wel kunt zeggen dat Hij Koning is. Zijn Koningschap is echter nu nog niet van deze wereld (Johannes 18:36).

Het is veelzeggend dat we in Jeremia 3:17 lezen: ‘In die tijd zal men Jeruzalem noemen de Troon van de HEERE. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem.’ Dat gaat nog gebeuren…
En in Mattheus 25:31 lezen we: ‘Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.’
Ik geloof dat het ook hier gaat over een letterlijke troon in Jeruzalem, waarop de Heere Jezus plaats zal nemen als Hij terugkomt naar deze aarde, bij Zijn wederkomst.

Het is opmerkelijk dat we van koning Salomo al lezen dat hij op de troon van de HEERE zat, 1 Kronieken 29:23 – ‘Toen zat Salomo op de troon van de HEERE als koning in de plaats van zijn vader David…’

‘…en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid…’
Kun je zeggen dat de Heere Jezus nu al heerst als Koning tot in eeuwigheid over het huis van Jakob, over Israel? Dit is nu nog geen werkelijkheid. Dat staat nog te gebeuren.
In Johannes 6 lezen we dat ze de Heere Jezus Koning wilden maken nadat Hij de vijf gerstebroden en de twee vissen had vermenigvuldigd en duizenden mensen had gevoed. Maar Hij trok Zich terug omdat Zijn tijd nog niet gekomen was om Koning van Israel te worden.
Ik acht het onmogelijk dat het huis van Jakob verwijst naar de kerk. Dan zou hier gestaan hebben ‘het huis van Abraham’. De kerk is niet in de plaats van Israel gekomen.

‘…en aan Zijn Koningschap zal geen einde komen…’
Op diverse plaatsen in de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus koning zal worden over de ganse aarde. En aan dat Koningschap zal geen einde komen. Ik geloof dat dit gebeurt op de dag van Zijn wederkomst.
Zacharia 14:9 zegt: ‘De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.’
Daniel 2:44 zegt: ‘…de God van de hemel zal echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan…’
En in Micha 4:7 lezen we: ‘…en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid’.
Ook Jesaja 9:6 is helder: ‘Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.’

Misschien reageert u: ‘De Heere Jezus heeft nu toch al alle macht in hemel en op aarde. Hij is nu toch al Koning?’ Mattheus 28:18 zegt inderdaad dat Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zeker, dat mogen we weten en dat mag ons troosten en bemoedigen.

Maar laten we de macht van de satan in deze wereld niet onderschatten, hoewel hij geen grenzen over kan gaan die God stelt. In Mattheus 4, bij de verzoeking in de woestijn, biedt de satan de Heere Jezus alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid aan als Hij voor hem knielt en hem aanbidt (vers 9).
In Johannes 12:31, en ook in 14:30 en 16:11, noemt de Heere Jezus de satan de overste van deze wereld, die echter buitengeworpen zal worden. In 2 Korinthe 4:4 wordt de satan de god van deze eeuw genoemd.
Toch mogen we weten dat de Heere Jezus dood en graf overwonnen heeft. Romeinen 8:37 zegt dat we met Hem meer dan overwinnaars zijn. Nu al. De overwinning over de satan is reeds behaald, de Heere Jezus is verhoogd, maar de onderwerping van alle machten wacht nog op de voltooiing.Nu gaat de satan nog rond als een brullende leeuw (2 Petrus 5:8). In Gods kracht kunnen we hem echter weerstaan. Zijn tijd is kort.

Vol verwachting mogen we uitzien naar het moment dat de Heere Jezus terugkomt. Dan zullen de laatste drie woorden van de engel uit Lukas 1 werkelijkheid worden. Dan zullen allen die Hem hebben leren kennen als hun Heiland en Verlosser met Christus als koningen heersen, duizend jaren (Openbaring 20:4). En ik geloof dat daarna het moment komt dat Hij het Koningschap over zal dragen aan Zijn Vader.
1 Korinthe 15:24 zegt dat Hij het Koningschap overdraagt aan God de Vader, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht teniet gedaan zal hebben. Hij moet immers Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.

We zien vol verwachting uit naar het moment dat de Heere Jezus de troon van Zijn vader David zal ontvangen. Dan zal Hij Koning zijn over het huis van Jakob tot in eeuwigheid. Aan dat Koningschap zal geen einde komen.

Ik wens u allen van harte rijk gezegende kerstdagen toe!

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Mieneke zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 december 2019 om 15:23

  Vol verwachting blijk ik uitzien
  Dat ..DIE.. Dag eens dagen zal.
  Maranatha!

 2. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 december 2019 om 13:58

  Beste Dirk,
  Ik begrijp iets niet helemaal. De door jou aangehaalde tekst uit 1 Korinthe 15 zegt inderdaad dat de Here Jezus Zijn koningschap zal overdragen aan Zijn Vader. Dat lijkt mij toch wel heel duidelijk, maar hoe plaats ik dan het 7e woord van de engel Gabriël: – en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.
  Nu weet ik wel dat God een drie-eenheid is, en wellicht moeten we dan daar de oplossing zoeken, want anders lijken mij deze 2 beloften elkaar tegen te spreken. Maar wellicht heb jij daar een (andere) visie op.
  Ik wens jou en je gezin Gods Zegen toe – met name voor de komende Kerstdagen en het Nieuwe jaar!
  Peter

 3. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 december 2019 om 20:12

  Dirk ook jij en jouw familie, en al de lezers van jouw rubriek, gezegende kerstdagen, en tevens een gezegend 2020!!!!

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2019 om 20:29

  Advent is een tijd van verwachten….. Ja, WACHTEN!! Ik beperk mij tot Jakobus 5: 7 – 11, omdat hier alles wordt gezegd wat ik zelf op deze plaats zou hebben gezegd:

  “Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen.
  8U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.
  9Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de deur.
  10Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de Naam van de Heere gesproken hebben.
  11Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.”

  Kijkend naar de nabije toekomst en de toestand in deze wereld, zal het aankomen op ons GEDULD en VOLHARDEN!

 5. sarie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2019 om 21:25

  Maranatha Immanuel !

 6. Maaike zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2019 om 22:09

  Beste Dirk

  Van harte mee eens en ik zie uit naar de dag dat de Heere Jezus als Koning komt en wij die in Hem geheiligd zijn mee mogen regeren.
  Mag ik dit overnemen voor in ons maandelijkse kerkblad? Er is zoveel onkunde hierover.

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2019 om 22:12

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Maaike, neem de tekst gerust over. Wel graag met bronvermelding.

 8. O Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 december 2019 om 22:40

  De God aller GENADE zei met een ieder van ons. Hij maakt iets, vanuit het niets.
  Ook allemaal goede kerstdagen, goede jaarwisseling en een 2020 met Hem verbonden zijn toe.

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 6:06

  Beste Dirk,

  Ja wij weten dat de geestelijke vijand van God niet stilzit. Uiteindelijk zal de laatste vijand (de dood) pas overwonnen zijn na het Laatste Oordeel en dan pas zal Hij dan Zijn Koningschap aan God de Vader terug geven opdat God (de Geest) alles in allen zal zijn. (1 Korinthe 15:24-28 SV). Er kan toch maar 1 Koning zijn? (1 Korinthe 15:25 SV). Dan is de complete vernedering van de Heere Jezus volkomen. Alleen dat Hij de PERSOONLIJKE Liefde van ons leven is, blijft van Hem.
  Wat een toekomst staat ons te wachten daarboven bij de Heer! Degenen die nu zwaar moeten lijden van Godswege en die door diepe dalen gaan, kunnen al iets van die toekomstige heerlijkheid ontvangen en ervaren. Dat hele Adventsgebeuren is vanuit de RKK bedacht en in mijn ogen meer een manier om wat te verdienen aan geloofszaken en in dat opzicht een commercieel handeltje ervan te maken met alle toeters en bellen die erbij horen (kerstmuziek, kerstgala’s, kerstacties, kerstartikelen, kerstbomen, kerst -…..) totdat je bijna er misselijk van wordt met wat voor commercieel gebeuren door de wereld ervan wordt gemaakt. Denk maar een lied van Bing Crosby “I am dreaming of a white Christmas” of “Tingle bell, tingle bell, all the way … what is more fun than …. (vanuit de ervaringen van mijn onbekeerde en wereldse kennis geschreven). Mensen die niets hebben, zoals ik vroeger, kunnen dat waarderen en als je niets van geloofszaken afweet en compleet analfabeet met de kerstgedachte zelfs bent, dan is dat wel een manier om iets te horen van dat er zoiets als een Kind gekomen is (wat ik zelfs niet eens doorhad terwijl ik op een christelijke school zat en uit de Bijbel iedere ochtend een stukje werd voorgelezen). Ja, ik schijn heel naief te zijn wat de wereld betrof want al die dingen interesseerden mij niet eens. Jezus is gekomen om de liefde van God de Vader aan de mens te laten zien. En ieder die dat niet begrepen heeft, heeft het Kruis en zelfs kerst niet begrepen.

  Groeten van San

 10. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 13:42

  Welk een vreugde zal dat wezen, als mijn oog Hem schouwen mag,
  en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blijde dag!
  Wij wensen u gezegende kerstdagen toe en een voorspoedig nieuwjaar.

 11. J.P. zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 13:58

  San Tjoa: bedankt voor je geweldig schrijven! Helemaal mee eens.
  Ik hoop dat velen dit stuk van u lezen en ook eens na gaan denken over ‘kerst’ en in mogen zien dat het net zo heidens is als het maar kan en mogen begrijpen dat het evangelie van God niet tijdens zulke heidense dagen mag worden gebruikt om mensen te bekeren want dit is niet de manier

 12. Nico zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 14:03

  Beste Dirk, ik wens jou en jouw familie, en alle lezers, gezegende kerstdagen en een gezegend nieuw jaar!

 13. Sjaak zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 14:12

  Dat, wat San over het hele kerstgebeuren negatief bericht, klopt helaas wel, maar ondanks dat, komen er ondertussen toch mensen in de kerk/gemeente tijdens de kerstdagen, die misschien voor de eerste keer het ECHTE kerstverhaal/Evangelie mogen horen! Dan KAN het ook voor hen echt (kerst)-feest worden! Toch?
  Aan Dirk en zijn gezin en aan iedereen die dit leest, wens ik een gezegend kerstfeest toe en een goed 2020.
  Groet, Sjaak

 14. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 14:21

  Vaak wordt gezegd, “dat Jezus voor ons/mij kwam”. Maar dat is geen zuivere gedachte. Dan zou de mens centraal staan bij het kerstgebeuren. Jezus kwam, omdat God het wilde. Dat wij door Jezus, God beter leerden kennen en dat door zijn verzoenend sterven op Golgotha, de weg tot de Vader voor ons is vrijgemaakt.
  Allen een gezegend Kerstfeest en een gezond 2020, Maranatha!

 15. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 15:45

  Broeder Dirk! Heel veel dank voor de columns en nieuwsbrieven van 2019!! Ook in 2020 hopen mijn vrouw en ik er wekelijks van te genieten!
  Veel zegen toegewenst op de komende Kerstdagen en eveneens op 2020!
  Met een heel hartelijke groet!!

 16. Wil van de Werken zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 16:06

  ZONDER JEZUS IS JE KERST MIS.

 17. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 20:47

  7x een engelenboodschap, en bij de herders een hemels legioen zangers; maar de eerste boodschap aan Maria wordt door bijna niemand erken en geloofd.
  En wat Jezus koningschap betreft: Herodes had het profetisch bij het rechte eind. Zie het opschrift boven het Kruis. Wel vinden we de aanvaarding van Zijn koningschap pas in het boek Openbaring van Jezus Christus.

 18. Klazina de Ruiter zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 21:03

  Erg mooi wat u schrijft.
  Voor ons als Gemeente van Jezus Christus zien we uit naar de komst van Jezus op de wolken, de opname van de Gemeente, ik lees het in 1 Thess. 4 : 13- 18. Dan komt voor de wereld de periode van grote verdrukking en komt Jezus na die 7 jaren terug op de Olijfberg. Daar zal Israël Hem zien en herkennen als de Messias die al gekomen is 2000 jaar geleden. Een vergelijking van Jozef en de broers toen Jozef zich aan hen bekend maakte.
  Allen GEZEGENDE KERSTDAGEN!!
  Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens naad’ren zal, dat de Heiland op de wolken weerkomt met bazuingeschal.

 19. marian zegt:
  Geplaatst op maandag 23 december 2019 om 15:33

  De Here Jezus is zeer waarschijnlijk niet op 25 december geboren, ik vind het daarom moeilijk om op deze datum Zijn geboorte te vieren, maar ook omdat het een commercieel feest is.

 20. K. de Groot zegt:
  Geplaatst op maandag 23 december 2019 om 18:37

  Beste Klazina de Ruiter ,
  Ben het helemaal met je eens. Het probleem is hier het niet recht snijden van de Bijbel, en ten tweede: het Koninkrijk’s Evangelie is niet op de Bedeling der Genade van toepassing.
  Wij die leven in de Bediening der Genade moeten het hebben van het Evangelie wat Jezus zelf aan Paulus heeft geopenbaard en dat betreft een Geestelijk Koninkrijk en niet zoals hierboven steeds aangehaald het 1000 jarig vrederijk. Voor ons is Jezus het Hoofd van het Lichaam van Christus (De Kerk) en wij verwachten de opname.!

 21. Denise zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 december 2019 om 12:40

  Marian 19,

  Helemaal eens. Charles Haddon Spurgeon (baptistenprediker) stelde het in 1871 reeds zo:

  “Wij wagen het erop te beweren dat als er enige dag in het jaar zou zijn, waarvan we zeker weten, dat het niet de dag is waarop de Redder werd geboren, die dan wel de 25ste december zou zijn.”

  Er is niet 1 plaats in de Schrift te vinden, waar de opdracht wordt gegeven om de Geboorte van de Heer te vieren.
  Het is volgens mij dan ook slechts een commercieel feest, met heidense roots.

 22. Cynt zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 december 2019 om 14:18

  De overwinning over de satan is reeds behaald, de Heere Jezus is verhoogd, maar de onderwerping van alle machten wacht nog op de voltooiing: Een hele mooie zin uit het betoog van Dirk van Genderen, vind ik.

  Dank voor de kerstgroeten. Allen hartelijke groeten en een gezegend 2020, waarin we ons NIET zullen schamen voor het getuigenis van Onze Heer en Verlosser.

  Afgelopen tijd ben ik me wat gaan verdiepen in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, waarin (in mijn mening) men min of meer óf meeliep met “De Duitsers” óf in het verzet zat (of zich misschien neutraal hield). Ik bid en hoop dat in 2020 en daarna, steeds meer mensen een standpunt innemen voor de Heer en tegen het kwaad.

 23. Herma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 december 2019 om 14:50

  Bedankt voor al je nieuwsbrieven en commentaren Dirk. Ik lees ze erg graag.
  Heel fijne en gezegende dagen toegewenst voor jou en je familie.

 24. maria zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 december 2019 om 17:16

  Na de opname van de gemeente volgt de laatste jaarweek (7 jaren van oordelen) daarna komt het duizendjarig vrederijk.

 25. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 december 2019 om 17:47

  Waarom zitten er velen toch te zeuren of de Heere Jezus wel of niet geboren is op 25 december? Wat maakt de datum nu toch uit? Hij heeft de heerlijke hemel verlaten om naar deze koude, donkere en zondige aarde te komen om onze zonden aan het kruis weg te dragen en ons met Zijn Vader te verzoenen. WIJ hebben het niet verdiend en verdienen het nog steeds niet. Het is enkel genade van God om Zijn Zoon naar de aarde te sturen om ons terug te brengen bij Hem. En of het wel of geen heidens feest is ligt toch aan jezelf. Je hoeft daar toch niet aan mee te doen. Géén kerstboom enz, en géén eetfestijn, maar gewoon sober. Het hoort toch bij ons te gaan om de Heere Jezus? Die moet centraal staan. 1e Kerstdag heb ik 2 indrukwekkende diensten meegemaakt in onze Chr. Geref. Kerk te ‘s-Gravenzande. Hoe bewogen onze jonge dominee gepreekt heeft en zo gunnend en enkel wijzend op de Heere Jezus. Het was, zoals gewoonlijk, weer doodstil in de kerk. En niet alleen door de oudere kerkgangers, maar ook door de vele jonge mensen die wij in onze kerk hebben. Meer wil ik niet zeggen.

 26. aka zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 december 2019 om 14:57

  Het kerstfeest is inderdaad van heidense oorsprong, de Nederlanden zijn gekerstend, er was eerst de zonnewende ook wel het joelfeest genoemd, maar op zich is het toch een GOEDE gewoonte om de heilsfeiten te gedenken. Want als wij herdenken dat Christus is geboren en mens is geworden om ons van onze ongerechtigheden te verlossen, is het ook goed om te herdenken dat Hij om onzentwil heeft geleden en gestorven is en ook is begraven en daarna tot ons heil is opgestaan en weer terug is gegaan naar de hemel, van waaruit we Hem, door het geloof, dat de Heilige Geest in ons wil werken, terug mogen verwachten. Niet dat ik daar zelf elke dag bij stil sta, maar door deze nieuwsbrieven en de commentaren daarop, te lezen, word je er vanzelf bij bepaald, hoe belangrijk deze dingen zijn en ook dat wij onze hoop en verwachting volkomen op GOD moeten en mogen stellen. Ik wil iedereen die zich betrokken mag weten bij deze boodschappen en natuurlijk bij de afzender, Dirk van Genderen, van harte een gezegend 2020 toewensen!

 27. J.P. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 20:51

  Beste Florianne,
  Zoals in verschillende Bijbelgedeelten te lezen is, o.a. in Lucas en Korinthe, zegt de Here Jezus zelf om zijn DÓÓD te herdenken en niet zijn geboorte. Hij heeft nooit gezegd om zijn geboorte te herdenken, nooit…
  Misschien omdat het belangrijker is dat Hij voor onze zonden is gestorven?!! Als het wel belangrijk was geweest dat had het wel in de Bijbel gestaan.
  Ik voel boosheid in uw schrijven, jammer. Geloof wat u zelf geloven wilt, je kunt een ander nu eenmaal niet altijd bekeren of overtuigen tot het goede. God vraagt dit ook niet van ons, enkel om anderen erop te wijzen. De ander is dan zelf verantwoordelijk om er iets mee te doen: of niet! Opdringen helpt/lukt ook niet, daar bereik je vaak alleen maar het tegenovergestelde mee. Bidden is de enigste manier om een ander te doen inzien wat het Goede is.
  Hartelijke groet.

 28. jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 16 februari 2020 om 19:36

  Dag Dirk, de laatste weken krijgen wij u nieuwsbrief niet meer toegestuurd.
  Is daar een reden voor?
  We vinden het erg jammer, is het mogelijk dat wij hem weer toegestuurd krijgen?

  Vriendelijke groet, Gods nabijheid in Christus.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden