Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Tovenarij in de kerk (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 januari 2020, 21:10 door Dirk A A

‘O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was’ (Galaten 3:1).
Tovenarij, betovering in de kerk. Het kwam al voor in de gemeenten in Galatië. Het gebeurt ook nu, in kerken en gemeenten. Een zoektocht. En een oproep om alert te zijn, om de geesten te toetsen of ze uit God zijn.


Bij het woord tovenarij in een christelijk magazine denken we wellicht: dat gebeurt toch niet in de kerk, bij ons in ieder geval niet. Bij de Galaten kwam het wel voor. En misschien ook wel bij ons. De Galaten hadden ruimte gegeven aan dwaalleraars. Sommigen in de gemeente hadden zich door hen laten betoveren. Ze waren gefascineerd geraakt door hun boodschap, waren onder hun invloed gekomen. Zo kunnen ook wij onder invloed, onder betovering komen van dwaalleraars, bijvoorbeeld van welvaartspredikers, die leren dat elke gelovige recht heeft op voorspoed, welvaart en gezondheid. Het gebruikte woord ‘betoverd’ in dit vers wijst op het demonische ervan.

Soms wordt in gemeenten of in gebedsbijeenkomsten gezondheid geproclameerd over een zieke, soms met Bijbelteksten. Maar niet altijd vindt de genezing plaats. Het komt voor dat het ziekbed een sterfbed wordt, zonder dat de zieke en zijn of haar familie erop voorbereid zijn. God zal immers genezing schenken.
Zulke proclamaties zijn wreed. Het komt dicht bij het uitspreken van toverspreuken met een religieus tintje. We leven nog in een gebroken wereld, met pijn, lijden en rouw. Het gaat gelovigen niet voorbij. Maar de Heere wil Zijn kracht schenken in onze zwakheid. Zijn genade is genoeg (2 Korinthe 12:9).

De dwaalleer bij de Galaten was erop gericht dat ze allerlei wetten moeten houden om gered te kunnen worden, zoals het houden van de sabbat, de spijswetten en de feesten. 1 Timotheüs 4:1 zegt dat dwaalleren uit het rijk van de duisternis afkomstig zijn, bij de misleidende geesten en de demonen vandaan. Deze dwaalleraars wilden de gemeenten in Galatië uit hun vrijheid die in Christus halen en weer onder een slavenjuk brengen (Galaten 5:1).

Dit komt ook vandaag voor. Een liefdeloze, harde, wettische prediking kan een uiting zijn van occulte belasting bij degene die deze boodschap brengt of kan voortkomen uit de voorgeschiedenis van een bepaalde kerk. ‘Je moet dit, je moet dat, en dat mag niet…’
Een poosje geleden vertelde iemand tot voor kort in zo’n gemeente te hebben gezeten. De naam van de Heere Jezus klonk niet meer, er heerste een verstikkende sfeer. God had hem eruit gehaald en hij kon weer geestelijk ademhalen. Hij ervaarde nu de vrijheid in Christus.

Van tijd tot tijd verschijnt er weer een bericht uit een kerk of gemeente uit Amerika of Nigeria dat de lang verwachte opwekking is begonnen, en gepaard gaat met tekenen en wonderen. Ren of vlieg daar dan niet direct naartoe, om de opwekking ‘op te halen’, maar toets eerst aan het Woord van God of het wel van Hem is. Een echte opwekking is altijd te herkennen aan gebed, verootmoediging, belijdenis van zonde en schuld en het ontvangen van vergeving, van vrede en blijdschap in Christus.

Wanneer tekenen en wonderen centraal staan, mensen vreemde geluiden en bizarre bewegingen gaan maken, is het zaak om extra alert te zijn. Zijn de geclaimde genezingen of zelfs opwekkingen uit de dood wel echt en controleerbaar? Staat de Heere Jezus centraal?
Het feit dat mensen vallen, of vreemde bewegingen of geluiden gaan maken, is nog geen bewijs dat deze zogenaamde tekenen door God worden bewerkt. In het hindoeïsme komen exact dezelfde verschijnselen voor. Ook als een goeroe met zijn handen wijst of mensen aanraakt, komt het voor dat ze achterover vallen en vreemde geluiden en bewegingen maken.

In Mattheus 7:22 en 23 zegt de Heere Jezus: ‘Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt.’
Ook de satan kan wonderen en tekenen laten plaatsvinden. Denk maar aan de tovenaars in Egypte, die de wonderen nabootsten die God door Mozes gaf.
Zeker, de Bijbel spreekt over geestelijke gaven, en God geeft ook vandaag nog Zijn gaven. Maar ik zie de apostel Paulus nog niet de kring rondgaan en mensen aanwijzen of aanraken, die vervolgens achterover vallen. In de Bijbel vallen mensen in aanbidding of verootmoediging voorover. De enige keer dat mensen achterover vallen, is wanneer de soldaten de Heere Jezus willen arresteren.

Er is ook sprake van tovenarij wanneer een gemeente sektarische trekken vertoont en er manipulatie plaatsvindt. Manipulatie komt niet bij God vandaan, maar uit de duistere geestelijke wereld, van overheden en machten (Kolossenzen 2:15). Een leider of een bepaalde leer kan zo belangrijk worden dat het leven en het denken van de gemeenteleden erdoor wordt beheerst. We zich overgeeft aan zo’n leider, loopt het risico door hem (of haar) te worden gemanipuleerd, misschien wel zonder het in de gaten te hebben. Manipulatie is demonische slavernij, tovenarij, die mensen weghoudt bij Christus vandaan. De god van deze eeuw verblindt zo de gedachten van de slachtoffers, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen (2 Korinthe 4:4).

De alarmbellen moeten gaan rinkelen wanneer je geen geestelijk leven meer opmerkt in een gemeente, er geen mensen tot geloof komen, de gemeente wegkwijnt, wanneer er onenigheid, verdeeldheid is en er zonden plaatsvinden waarover wordt gezwegen.
De oorzaak hiervan kan in het heden liggen, maar ook in het verleden, doordat occulte machten de gemeente binnen konden komen. Dat kan gebeuren door seksuele onreinheid in de gemeente, door bezoeken van gemeenteleden aan alternatieve genezers, door onbeleden zonden, door occulte activiteiten van gemeenteleden of – wat ook voorkomt – door leiders, voorgangers van de gemeente. Nadat een predikant zijn toevlucht zocht bij een alternatieve genezer verdween zijn vrijheid, vrede en vreugde in Christus uit zijn leven. Die invloed werd merkbaar in zijn preken. Zulke banden moeten verbroken worden in de naam van de Heere Jezus.

Tovenarij kan ook plaatsvinden door het misbruik van bepaalde voorwerpen. Nog maar kortgeleden was ik daar getuige van. De sjofar werd geblazen om de geestelijke bolwerken in ons land neer te halen. Dan ga je magische krachten toekennen aan een voorwerp.
In de Bijbel geeft de Heere Jezus nergens aan Zijn gemeente deze opdracht. Bij de geestelijke wapenrusting in Efeze 6 kom je de sjofar ook niet tegen. Jazeker, we moeten de bolwerken neerhalen en brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, zegt 2 Korinthe 10:4-6. Maar met deze bolwerken worden niet direct geestelijke, demonische machten bedoeld, die een land bij God vandaan houden en tegen God in opstand laten komen, maar valse redeneringen van (on)gelovige mensen en ongehoorzaamheid aan God. Laten we niet aan inlegkunde doen en dingen in een tekst inpassen die er simpelweg niet staan.

Voortdurend roept de Bijbel ons op te bidden, zelfs om altijd te bidden. Toch zijn er vormen van gebed die trekken van tovenarij hebben, zoals het contemplatieve gebed. Een vorm van gebed die teruggaat op de mystici in de Rooms-Katholieke Kerk in de Middeleeuwen. Het is een spiritueel gebed, waarbij het denken wordt stopgezet. Als dat niet lukt, kan een mantra of gebed telkens herhaald worden, om in contact te komen met de godheid.

Contemplatief gebed is gericht op menselijke inspanning en geworteld in een heidense niet-christelijke opvatting over God. Het verstand moet worden uitgeschakeld, wat je nergens in de Bijbel leest. De geest van hen die zo bidden, komt open te staan voor andere geesten dan de Heilige Geest, misleidende geesten, in de Bijbel ook wel ‘engelen van het licht’ genoemd (2 Korinthe 11:13-15).  

Nieuwe openbaringen die contemplatieve bidders in gedachten krijgen, worden vaak hoger gewaardeerd dan de openbaring die Gods Woord ons schenkt. De bidder wordt belangrijker dan de Heere Jezus, hij wordt een soort nieuwe profeet, wiens boodschap niet meer wordt getoetst aan de Bijbel. Zo kan de contemplatieve bidder een valse profeet worden.

Bidden is niet het stilzetten van je denken, het is spreken met je Vader in de hemel, luisteren naar Hem en naar de leiding van de Heilige Geest.
‘Wanneer u bidt, zeg dan,’ leert de Heere Jezus Zijn discipelen in Lukas 11. Het contemplatieve gebed is een surrogaat voor de vervulling met de Heilige Geest, de Geest van de genade en van de gebeden, Die ons in alle waarheid wil leiden en ons wil richten op de Heere Jezus.
Hij zal recht doen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen (Lukas 18:7).

Er zou nog veel meer te noemen zijn, maar daar is nu helaas geen ruimte voor. Blijf dicht bij de Heere Jezus, vul u elke dag met het Woord van God en laat u door de Heilige Geest leiden in alle waarheid.
1 Johannes 4:1 is helder: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten uitgegaan.’
Als we geestelijk onvolwassen zijn, kunnen we niet onderscheiden tussen goed en kwaad. ‘Voor volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad’ (Hebreeën 5:14).

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 12:15

  Beste Dirk,

  Tovenarij in charismatische gemeentes vindt ook plaats. Alleen hierin is het moeilijker te onderscheiden wat het betreft: een werking van de Geest of een namaakwerking van een demonische geest. Gezien de uitlatingen die in het NT vermeld staan, zullen de meeste uitingen demonisch zijn. Zie bv Mattheus 24:24; 2 Thessalonicenzen 2:9 HSV. Echter ik heb ook gezien dat Gods genade zo groot is, dat te midden van een occultistische werking ook God dwars daar doorheen kan werken mits hij deze dingen niet doorheeft en een ECHTE en een wedergeboren christen is. (Zie het laatste deel van Mattheus 24:24 HSV). Deze wordt door God aangeraakt en werkelijk gezond en de rest t.g.v. een occulte werking. Je kan echter je genezing wel verliezen als je God voor een leugenaar uitmaakt en niet wil geloven dat God je genezen heeft. Of je verliest weer je genezing als je een impartatie hebt ontvangen van een boze geest door handoplegging van een prosperity-prediker met een valse leer. Hoe dan God, God is soeverein in deze dingen. En Hij maakt alleen recht wat krom is, als je niet beter weet en met een oprecht hart naar zo’n charismatische dienst gaat. Maar als je weet dat de prediker of evangelist impartaties verricht en je hebt maling aan alles, krijg je van God een boze geest op je. Denk maar aan Saul die willens en wetens ongehoorzaam was en die zo zwaar werd gestraft dat steeds weer een boze geest op hem af werd gestuurd door God. (1 Samuel 16: 14,15 HSV; 1 Samuel 18:10; 1 Samuel 15: 22,23 HSV) Want naast dat Saul niet de wil van God wilde doen, raadpleegde hij ook een waarzegger. (1 Samuel 28). Saul dacht dat hij toen Samuel zag, maar dat kan niet want Samuel was een rechtvaardige en die communiceert niet met de levende langs deze weg der doden via een waarzegger. Dat komt rechtstreeks uit het rijk der duisternis. Je kan beter ziek blijven je hele leven dan op deze manier genezen worden.

  Groeten van San
  RETURN

 2. J.P. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 13:14

  Broeder Dirk, goed stuk, alleen u maakt niet duidelijk dat het hier in de Galaten gaat over de Joodse wet. U noemt in b.v. de vierde alinea het houden van de Sabbat. Dit hoort hier niet tussen! Tenminste niet op deze manier, zie* Dit staat in de geboden.
  Hier in de Galaten gaat het over opnieuw onder het juk komen van de Joodse wet (de Galaten, heidenen, moeten zich ineens aan de Joodse wet gaan houden): dus weer gaan besnijden, kwastje dragen etc etc. Deze wet telt zoveel regeltjes…. Als wij ons hier weer aan zouden moeten houden was de Here Jezus voor niks gestorven!! Daarom hoeven wij ons hier niet weer aan te houden, gelukkig maar.
  Maar daar heeft Paulus het hier over. Als wij die gingen houden werden wij opnieuw zondaars. *De judaïsten deden voorkomen dat feestdagen en sabbatten dagen waren met een geheimzinnige kracht en waarop je moest uitkijken dat je dingen niet mocht aanraken en het gevaarlijk was om bepaalde dingen te doen. Maar dit was niet de Sabbat/rustdag van God zoals Hij hem bedoeld heeft. Galaten 3:10; dat iedereen vervloekt is die blijft bij wat geschreven is in het BOEK van de wet. Daaruit blijkt dus ook al heel erg duidelijk dat het over die wet gaat want de wet van Mozes was geschreven in een boek. Dus hier moeten, MÓGEN wij ons zelf niet eens weer aan houden inderdaad. Maar helaas wordt dit nog al te vaak verward met de tien Geboden. In de tien Geboden daarin vind je de vrijheid en kom je niet weer in het slavenjuk!
  En helaas, net wat u schrijft, er zijn tegenwoordig veel kerken waar de valse leer wordt verkondigd
  Heel veel kerken prediken niet meer vanuit de Bijbel maar over feelgood geloof: Jezus is voor ons gestorven en dan houdt het op. De rest doet er niet toe.
  Maar ook dit is terug te vinden, de satan zal rondgaan als een briesende leeuw. Het is niet altijd leuk om in deze tijd te leven, helemaal niet voor de kinderen in deze verwarrende harde wereld.

 3. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 16:56

  Bidden is altijd in de naam van onze Here Jezus Christus en Zijn wil geschiede.

 4. harry zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 17:09

  shalom Dirk.

  Wie is er betoverd, degenen die zich willen houden aan de bijbelse feesten, die, net zoals Yeshua ha Mashiach Zelf de Shabat willen vieren en Pesach, Shavuot Sukot Chanukah en Yom Kipur?
  Ik ben het met je eens dat ons behoud ligt in het verlossingswerk van Yeshua. Nu is mijn vraag:
  Als Yeshua terugkeert op de Olijfberg, zal Hij dan op zondag naar de kerk gaan of zou Hij op shabat naar de synagoge gaan, zoals Hij dat tijdens Zijn eerste komst op aarde ook deed als Rabbi. De kerk heeft er alles aan gedaan om Yeshua te ont-Joodsen, mede door bewust dingen verkeerd te vertalen, de tijden, ook van de feesten, zijn veranderd, Rome heeft zich bewust afgezonderd van de Joodse wortels. In naam van Christus, kerk en kruis zijn miljoenen onschuldige Joden op gruwelijke wijze afgeslacht of gedwongen hun Joodse geloof af te zweren
  en Christen te worden. Kerkelijk antisemitisme is een nog altijd voortwoekerend kwaad.
  De invloed van Rome is nog zeer sterk, maar Rome (Babylon) zal vallen. In o.a. Jesaja 2 lees je duidelijk dat vanuit Yerushalaim de Torah aan de wereld zal worden onderwezen, een taak van Yeshua. Dit zal heel anders zijn dan de Christelijke theologie. Verbaast het je dan nog dat orthodoxe Joden niets van het Christendom willen weten, ze hebben al genoeg geleden.
  Met andere dingen die je noemt, zoals vallen in de Geest e.d. daar ben ik het helemaal mee eens.
  Ik heb het zelf ook meegemaakt en ben ervan genezen.

  Lieve groet en shalom.

 5. Agatha Reurich zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 18:05

  Beste Dirk, waar Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg,de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij’, is het toch heel duidelijk dat we zeker als christenen geen andere weg dan Gods weg te gaan. Onze gebeden opzenden en de Heilige Geest ons hart laten vervullen met de grootheid van de Heer van hemel en aarde. Dank voor al je commentaren het afgelopen jaar en wens je Gods zegen en nabijheid toe en onder Zijn leiding in dit nieuwe jaar ons allen weer op de hoogte houden van het christelijk wereldgebeuren en Israël.
  Hartelijke groet,
  Agatha.

 6. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 18:46

  Beste Dirk, allereerst wil ik jou en je gezin Gods rijke zegen toe bidden voor het nieuwe jaar.
  Ook wil ik je bedanken voor je waarschuwende brief! Zo belangrijk om ‘wakker’ te zijn. Er is zoveel verwarring en daarom ben ik zo blij, dat je elke keer weer, ons zo bemoedigt door je nieuwsbrief. Wat een zegen! Je bent zo een kostbaar ‘instrument’ in de handen van de Heer! Je schrijft zo nederig en liefdevol, dat doet me goed.

  Hartelijke groeten,
  Nel Veerman

 7. Ingrid zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 19:01

  Zo waar wat je schrijft, het is erg met de toverij in de gemeente.

 8. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 19:51

  Voor dat Jezus terugkeert op de Olijfberg zal de antichrist als het beest verschijnen. En op de troon plaats nemen te Jeruzalem. Hij zal echter gedood worden door de adem van Jezus mond. Ook zullen Jezus voeten de Olijfberg doen splijten, zodat deze herwaarts en derwaarts wordt gedreven. Zodat er een groot vluchtdal ontstaat. Jezus gaf al een richtlijn, om dan met spoed te gaan vertrekken, geen huisraad of andere spullen te gaan meenemen, want dit kan catastrofaal worden.

 9. Plony van de Beerekamp. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 19:59

  Volgens mij gaat het wel over de wet van de (ook) tien geboden omdat er staat in Galaten 3 vers 19: waaroe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtreding totdat (en nu komt het) het Nageslacht zou gekomen zijn aan Wie het beloofd was. En dat was onze HEERE JEZUS ZELF. Mogen wij er dan maar op los leven? Nee natuurlijk niet! Elk wedergeboren kind van God wil tot ZIJN zeer leven. Heel goed stuk Dirk! Gods rijke zegen gewenst ook voor je gezin! Plony.

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 20:05

  “Wie heeft u “betoverd”. Gezien de context heeft deze uitspraak NIETS met toverij te maken. De “bevrijding van de wet (Thora)” heeft ook NIETS met de wet zelf te maken. De wet is perfect en goed en van die wet is “geen tittel” vervallen, zegt Jezus Zelf! Jezus kwam niet om om Israël van de Thora te bevrijden, maar Hij kwam om Israël te bevrijden van het “Judaïsme”. De Judaïsten verwachten het heil van de wet en dat is een valse interpretatie van de wet! Dat noemt Paulus “anderen een juk opleggen” in Galaten!! De Schriftgeleerden legden anderen een juk op, waaraan ze zichzelf niet hielden. De meeste christenen denken dat de wet of de Thora vervallen zou zijn!! Maar Gods Woord is toch eeuwig? Paulus, zelf een farizeeër, had het goed begrepen!
  Ik zoek Judaïsten regelmatig op op Facebook!! Uit hun eigen Thora is niet aan hun verstand te brengen, dat het een zaak is van het “hart” en niet van de “letter”!! Laat het volgende uit de Thora eens heel goed tot ons doordringen. Het geldt ook voor christenen. Mozes schreef het aan het einde van zijn leven, Deuteronomium 30: 19 – 20
  “Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
  door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.”

  Let op: “Kies het LEVEN”!! “De Heer LIEF HEBBEN” dat is een zaak van je hart!! Uit Samuel weten we dat God het HART aanziet!! De Judaïsten zijn daar blind voor!! Daardoor gebeurde het ook dat de Schriftgeleerden zich zelf niet hielden aan de wet. De God van het Nieuwe Testament is exact Dezelfde als de God van het Oude Testament!

 11. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 20:12

  Dirk, Kan jij iets meer vertellen over “Kingdom now?”

 12. Jacob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 20:45

  Ik ben zeer door je woorden bemoedigd Dirk! Je hebt 100% recht gedaan aan het getuigenis van Jezus Christus. En tot Harry (reactie nr. 4) wil ik zeggen: lees aub de evangeliën nog eens aandachtig door. En probeer dan eens op te merken dat Jezus’ komst gepaard is gegaan met een oorlogsverklaring aan het orthodoxe jodendom. De orthodoxe Saulus moest ook niets van Jezus en het christendom hebben en vervolgde de discipelen van Jezus met de dood van Stefanus tot gevolg. Door genade is hij uit het Jodendom met zijn mondelinge wetten verlost.
  Hartelijke groeten,
  Jacob

 13. Peter Snelders zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 21:09

  Shalom Dirk
  Ons behoud ligt in Yeshua dat is een ding wat zeker is.
  Maar wat jij beweert over de Galaten dat het houden van Shabbat Ex. 20:8-10, Deut. 5:15 spijswetten reine en onreine dieren Deut. 14:3-21 en de feesten of wel de feesttijden des Heeren Lev. 23 een valse leer is of een dwaalleer, nou je beweert nog al wat.
  Dus zoals jij schrijft Shabbat is een dwaalleer, wat doe je dan met betrekking tot de andere geboden? Mogen we nu moorden, vreemdgaan enz. Ik denk het niet toch.
  Dat de kerk, lees de mens cq Rome wetten verandert wil niet zeggen dat G’d het daar mee eens is.
  De wetten die G’d heeft ingevoerd blijven nog steeds van kracht of het Christendom het nu wil of niet.
  Als Yeshua/Jezus straks terug komt viert Hij echt niet de zondag e.d.
  Dat je waarschuwt is goed maar wel bij de les blijven.
  M/vr groet Peter

 14. Peter Feddema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 21:28

  Misschien hebt u iets aan onderstaande informatie over Kingdom Now:

  De ”KINGDOM NOW”-dwaling, die met name in Evangelische kringen benadrukt wordt. Dit is een weliswaar foute, maar op het moment heel lekker in de markt liggende theologische opvatting, dat de gelovigen NU al Gods Koninkrijk op aarde gewapenderhand ZOUDEN moeten bevechten en grondvesten met geestelijke middelen.
  Men propageert de leer, dat de antichrist er al is geweest, evenals de grote onderdrukking, er is geen opname van de gemeente en geen 1000-jarig rijk in hun visie.
  En in plaats van een onderdrukking gaan de christenen volgens hen NU al het koninkrijk op aarde vestigen, dus voordat Jezus terugkomt. Dit, terwijl de bijbel juist zegt, dat we pas als koningen met hem gaan heersen, nadat hij effectief is teruggekeerd op aarde. Dat is aan het begin van eerdergenoemde vrederijk.
  Via gebedswandelingen, zoals, DIE in oudtestamentische tijden bij de inname van Jericho werden uitgevoerd. Via het middel van gebedsgenezingscampagnes, bevrijdings-, lofprijzings- en aanbiddingsdiensten wordt hier op aarde Gods alleenheerschappij in geloof in fasen veroverd.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 21:33

  “Kingdom now” heb ik wel van gehoord, Dirk, maar verder weet ik daar niets van. Dat het “Judaïsme” de “wettischen onder de christenen” van nu zijn, hoorde ik kort geleden van Willem Ouweneel en dat maakte voor mij heel veel Bijbelteksten over de wet kloppend.

 16. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 januari 2020 om 22:21

  De mens zou eens moeten weten wat het is om in de klauwen van de duivel te vallen, en dan eenbekering mee te maken en zijn leven aan Jezus te geven. Maar dan komt de duivel om zijn bezit terug te vorderen. Dat is geen proces van even hoor. Maar een losweking van een demonisch verleden. Dat gaat niet zonder gebed. Daar heb je mensen voor nodig, vol van de Heilige Geest.

 17. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2020 om 10:31

  Peter Snelders en Dirk,

  Wat er in het duizendjarig vrederijk gevierd zal worden, is ons in de Bijbel niet bekend gemaakt.
  Wat toverij betreft, dit heeft altijd bestaan, maar omdat we in de bijna eindtijd leven, neemt ook deze zonde toe.

 18. aka zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2020 om 12:44

  Dirk,

  Dat stukje over de Jezusfilm in de Nieuwsbrief, was geweldig mooi!

  Je proeft hieruit dat het echt is en ook dat God machtig is om overal en door diverse middelen mensen te bekeren, dat dit gepaard gaat met schuld belijden en verbrokenheid van harten, dat kwam duidelijk naar voren. Ook dat de leiding, net als Nehemia, schuld beleed en zich opnieuw liet inspireren door de bijbelse boodschap. Ik zelf ben ook niet direct voor zulke evangelisatiemiddelen, maar zoals je zelf al schreef, dat staat de Heere niet in de weg! Ik wens je veel zegen op je werk en ook voor je gezin.

  groeten van mij.

 19. mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2020 om 14:56

  Het lied wat veel gezongen wordt in evangelische kringen is: wij gaan door over grenzen. En de ene muur valt na de ander.
  Dit is echt een kingdom now lied. En zo zijn en meerdere liederen. B.v. Jezus regeert. En het refrein zegt (geeft OPDRACHT aan God/JHWH; Laat Uw kracht zien, almachtig God).
  Ik heb ze ook meegezongen. Totdat ik “echt” na ging denken over: wat zing ik nu toch.
  Zing ze al jaren niet meer.

  We moeten weer terug om te bouwen op het FUNDAMENT.
  Gelegd door Paulus als een kundig bouwmeester. En waar Christus Jezus de Opgestane Heer de “Hoeksteen” van is!!

 20. jos wouters zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2020 om 16:23

  Ik ben predikant van de hervormde gemeente in Burgh-Haamstede. Met Oudjaar en vanmorgen heb ik mogen preken vanuit 2 Tessalonicenzen 2: over de afval, de mens van de wetteloosheid en in de dienst van vanmorgen een bemoediging voor 2020 vanuit de verzen 14-17: standvastigheid, troost en goede hoop. Ernstig is dat we nu spreken over een afval. Dat kan niet anders zijn dan een afval vanuit de kerk (want je moet eerst iets bezitten om daarvan af te vallen). Aangrijpend is dat de Heere God zelf een dwaling zendt (lees vers 11)! Dat is dus het werk van de Heere zelf! We gaan dus blijkens bovenstaande reageren op een verwijtbaar iets dat we bij de ander zien. Maar, de hoogheilige God zendt (ook aan de kerk) een dwaling. Als we de anderen iets verwijten komt het mij voor dat we zelf eerst naar onszelf moeten kijken. Ik zou graag reacties horen op mijn preek van Oudjaar (www.audioserver.nl). Om samen biddend te zien of wij zelf ook niet door dwalingen geleid worden.
  Hartelijke zegengroet
  Jos Wouters (part-time predikant in Haamstede en advocaat in Middelburg)

 21. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2020 om 19:15

  Het jaar is net begonnen en de Derde Wereldoorlog staat op het punt om te beginnen nadat de VS een Iraanse generaal in Irak heeft omgebracht. Wees waakzaam!

 22. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2020 om 20:15

  Dirk, ik heb een vraag. Kan jij of een lezer me iets vertellen over Jorwerd: Pelgrimswandelingen in Jorwerd ? Ik kan daar niet echt achter komen.

 23. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 5 januari 2020 om 21:16

  Tegenwoordig lees, en hoor je zoveel, dat als je alles zou opvolgen je in een geestelijke dwangbuis komt, die je geestelijk stuk kunnen maken. De ene wijst naar de Gereformeerde gemeente, de ander naar de Pinkstergemeente, enz, enz. Ik raad een ieder aan, om zo onbevangen als wat de bijbel te gaan lezen, zonder dat je je laat onderwijzen door anderen, maar door gebed, en God alleen. Ik hoor zoveel onzin die ik niet in de bijbel terugvind, dat ik wel eens denk hoe kom je erop. Daarom kwam ik in de bijbel (oude vertaling) Judas vers 20 t/m 22 tegen: Maar, geliefden, bouwt gij u zelve op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest; bewaar u zelve in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Er zijn tegenwoordig heel veel dominante leiders, die denken de wijsheid in pacht te hebben, en jou even willen vertellen hoe jij leven moet, en dan vooral naar hun wil, want juist deze figuren leggen jou lasten en regels op, die je niet kunt dragen. Daarom doe kennis op, juist in Gods woord, echt en doe je dat in gebed, dan gaat er een zaligmakend onderwijs voor je open, die je standvastig maakt, zonder arrogant te worden, maar wel standvastig in Gods woord, en dat je niet laat meeslepen door alle winden van leer.

 24. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 6 januari 2020 om 16:10

  Zie 21; het jaar is net begonnen; had men in 1938 ook maar zo gehandeld in plaats van vrede te sluiten met de toenmalige antisemieten.
  Dit is niet alleen mijn mening maar ook heel Gods volk beaamt dit. En Gods volk is niet uw of mijn kerk.

 25. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 6 januari 2020 om 18:18

  Harry.
  De Heere Jezus zal niet behoeven te kiezen waar Hij heen zal gaan en op welke dag.
  Er zal geen Zondag meer zijn in de Eeuwigheid. Het zal altijd Zondag zijn. Er zal dan ook geen TIJD meer zijn, maar om toch even in een tijd te spreken zal dan elke seconde God in volmaaktheid van Zijn kinderen alle eer ontvangen, groot gemaakt worden, geprezen en lof toegezongen worden.
  Ik heb het weleens meer geschreven, maar er is géén OPNAME van de Gemeente, maar een TEGEMOET gaan.
  Zijn kinderen gaan de Heere Jezus tegemoet in de lucht, maar keren met Hem terug naar de aarde waar iedereen geoordeeld zal worden. Net zoals de wijze maagden de Bruidegom TEGEMOET gingen en met Hem de bruilofszaal ingingen.

 26. JJ zegt:
  Geplaatst op maandag 6 januari 2020 om 18:36

  Shalom, is er iets nieuws onder de zon?! Wees nuchter en waakzaam en laat je niet verleiden/misleiden, het is slechts een klein kuddeke wat overblijft uit Jood en Griek, doch nochthans één.

 27. Denise zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 januari 2020 om 0:41

  Mieneke 19 eb Otto 23, Amen!

 28. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 januari 2020 om 12:20

  Bedankt Dirk. We mogen elke dag feest vieren, dat God in ons woont, door de genade van de Here Jezus, wetende dat wij door God geschapen, in zonde gevallen, door Christus onze Heer verlost. Als wij God lief hebben boven alles en dan ook alles. Daar liggen de afgoden, alles wat boven de liefde van God komt. Dat is onze grootste zonde en afgoderij. Daarom is de Bijbel (de Waarheid) lezen zo nodig en daarom hebben wij de Heilige Geest zo nodig, die keer op keer ons de Waarheid laat zien. En gebed is zo nodig, want wij zijn niet zonder zonden, maar hebben wel alles van God gekregen om in te zien hoe fout wij soms zijn. De Bijbel lezen met het gebed in ons hart, dat de Heilige Geest in ons woont, kan de satan geen voet aan de grond krijgen. Bij God lief hebben boven alles gaat altijd gepaard je naaste lief hebben als jezelf. Allen een gezegend Nieuwjaar.

 29. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 januari 2020 om 13:15

  Shalom, God openbaart zich in Genesis als de schepper, hij schiep ons als afdruk van zijn wezen met een vrije wil die door Hem “wordt” getest op gehoorzaamheid. Onder invloed van satan is/wordt de mens misleid m.a.g. de dood, terwijl de mens gewaarschuwd was/is. Satans rebellie in de hemel had de nodige ellende al veroorzaakt, daarom had God Zijn plan klaar, Hij belooft satan de kop te vermorzelen door het zaad van de vrouw te zenden. Ondanks de zintuigelijke emoties waarop de mens verder leeft, eindigt dit na ellende en geweldenarij. Dat zag God ca. 1000 jr met lede ogen aan. De zondvloed maakt er een eind aan en God besluit met Noach en z’n gezin verder te gaan, maar zonder orde, wetten en verordeningen blijkt de mens het niet te redden. God kiest Abraham voor Zijn plan om een volk voor zichzelf te maken, Hij wijst een land aan waarin ze zullen wonen. Hij leert hen Zijn wil en hoe Hij aanbeden wenst te worden. Dit duurde ca. 4000 jr dan komt Zijn belofte tot leven!! 2000 jr geleden komt Hij in het vlees om de mens te verlossen van de dood waar satan tot dan de macht over had. Jezus sterft voor de mens en overwint de dood door te herrijzen uit het graf. Dood waar is uw prikkel? God gaf Zijn zoon voor ons om de weg naar Hem te openen. Geloof in God de schepper en Zijn zoon die ons verloste van de dood, de Bijbel is er duidelijk over. Al het zoeken naar eigen wegen, eigen woorden en vul maar in wat nog meer met “eigen..” te maken heeft – dat is het probleem waar we vandaag de dag tegen aanlopen. Onderscheiding van dwaalleer krijg (ik) door in God Woord te lezen wat er staat IN de context.

 30. Joop zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 januari 2020 om 10:27

  Goed artikel. Ik vraag me alleen het volgende af:
  “De dwaalleer bij de Galaten was erop gericht dat ze allerlei wetten moeten houden om gered te kunnen worden(…)”. De Galaten waren immers al gered volgens: “Gij zijt begonnen in de Geest (Gal. 3:3) en “Gij liept goed” (Gal. 5:7). Maar ik denk zelf dat de Galaten een soort superchristenen wilden zijn. Een christen+, beter dan de rest. Zoals ook nu: “we moeten de sabbath houden!”, “we moeten dit, we moeten dat”. Waarom? Om het vrome vlees te voeden, dunkt mij.
  In de commentaren valt mij op dat er zo verschillend over het houden van de sabbath gedacht wordt. Dat komt m.i. omdat goed onderwijs vaak ontbreekt. En nee, we hoeven echt de sabbath niet te houden. Het mag wel, maar dring dat de ander niet op. Zie Rom. 14:5-6.

 31. Cobi zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 13:46

  Helemaal eens met Peter Snelders (13)

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden