Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Opwekking tot verootmoediging (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 januari 2020, 16:07 door Dirk A A

RECTIFICATIE: PER ABUIS NOEM IK IN MIJN NIEUWSBRIEF SOLEIMANI EEN AMERIKAANSE GENERAAL. DAT MOEST NATUURLIJK ZIJN: EEN IRAANSE GENERAAL

Mijn droom, mijn verlangen naar en gebed om een geestelijke herleving, heb ik al vaker met u gedeeld. En tot mijn vreugde signaleer ik dat dit verlangen naar een geestelijke herleving breder begint te leven. Mijn droom is dat er in elke provincie van ons land verootmoedingsbijeenkomsten worden gehouden. Het is mijn goede/vaste voornemen hier dit jaar mee te starten. Met Gods hulp en vanuit het besef dat alleen de Heere ons nog kan redden.Ik proef veel somberheid onder gelovigen over de toekomst, maar geloven we nog dat de Heere niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9)?
Ik bid dat de Heere ook over ons de Geest van de genade en van de gebeden uit zal storten (Zacharia 12:10). Om ons voor de Heere te verootmoedigen, onze zonden, de zonden van ons land en ons volk en onze zonden tegenover Israel en het Joodse volk te belijden en Hem te smeken ons genadig te zijn. In de hoop dat Hij ons zal redden van de geestelijke ondergang. ‘Heere, zend Uw Geest in ons midden, schenk een terugkeer tot U, een geestelijke herleving, een opwekking. Tot eer van Uw grote Naam en tot zegen van velen.’

Deze droom leeft in mijn hart en het verlangen ernaar wordt krachtiger. Het begon enkele jaren geleden, tijdens een studiedag over opwekking, waaraan ik mocht meewerken. Al vele jaren verdiep ik mij in de opwekkingsgeschiedenis. De grote opwekkingen in Amerika en Engeland en van recenter datum de herlevingen in ons eigen land, in Wales en in Korea.

Omdat ik geboren en getogen ben in de Alblasserwaard en er nog steeds woon, raakt het mij dat God ooit ook deze streek heeft bezocht en een grote ‘golf’ van verootmoediging en opwekking gaf, zo rond het jaar 1750. Het begon bij de schoolkinderen, 6, 7, 8 jaar oud, die zich zomaar op school of onderweg naar huis op de grond lieten vallen en onder een diep besef van zonden uitriepen: ‘Weg duivel, weg, weg; ik heb u lang genoeg gediend. Ik moet de Heere Jezus hebben.’
Later verspreidde de opwekking zich ook onder de volwassenen en de ouderen. Soms werden ze zo krachtig door Gods Geest aangeraakt, dat ze onder groot zondebesef kwamen en op de grond lagen te roepen om genade. Ze beseften dat ze naar de hel dreigden te gaan als ze nu zouden sterven. Groot was dan de blijdschap en de dankbaarheid als ze Gods vergeving mochten ervaren.

Hoe meer ik me er in verdiep, hoe sterker het verlangen een nieuw krachtig werk van God wordt. ‘Heere, doe het ook nu. Uw arm is toch niet verkort. Voor U is niets te wonderlijk. U wilt niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Dat zegt U in Uw Woord.’

Kenmerkend voor elke ware opwekking is gebed, verootmoediging en belijdenis van zonde en schuld tegenover de Heere en tegenover elkaar. Een opwekking kunnen wij niet tot stand brengen, het is een hemels geschenk.
2 Kronieken 7:14 zegt – ‘Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’

Dit zijn woorden waarop we mogen pleiten. Het zijn Gods woorden, het is Zijn belofte. En zeker, allereerst zijn deze woorden gesproken tot Israel, maar de Heere spreekt deze woorden ook tot ons. Daarom mag er hoop en verwachting zijn als we Hem Zijn eigen woorden voorhouden. ‘Heere, U hebt het zelf beloofd, we belijden onze zonden, vergeef ze, herstel ons land.’

Een opwekking, een geestelijke herleving is de enige hoop voor ons land en voor ons volk. Kennen we geestelijke bewogenheid met ons volk? We maken toch deel uit van ons volk? Beseffen we dat miljoenen landgenoten voor eeuwig verloren dreigen te gaan in de hel, omdat ze niet geloven in de Heere Jezus? Er is immers één Naam onder de hemel gegeven waardoor we behouden moeten worden (Handelingen 4:12) en dat is Zijn Naam.

Een opwekking kunnen wij niet zelf tot stand brengen. Alleen God kan die geven, door een krachtige werking van de Heilige Geest. Als we daar diep van doordrongen zijn, en als het verlangen naar een herleving in ons hart leeft, zullen we ons toch uitstrekken naar Hem.
Wat we nodig hebben, is een krachtig werk van Gods Geest in ons midden. ‘Heere, scheur de hemel en daal neer met Uw aanwezigheid’ (Jesaja 64:1). We zijn zo snel tevreden met een goed gevoel, met een klein beetje van Zijn aanwezigheid.

‘Heere, openbaar Uzelf. Doe ons Uw heerlijkheid zien.’ En wanneer Hij komt, verandert alles. Dat zien we in de Bijbel op tal van plaatsen, dat leert ons de opwekkingsgeschiedenis. Dan valt Jesaja neer en roept het uit: ‘Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten gezien’ (Jesaja 6:5).
En Johannes schrijft over de verschijning van de verheerlijkte Heere Jezus aan hem op Patmos: ‘Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten…’ (Openbaring 1:17).

Dan gaat alles van jezelf eraan. Dan sta of lig je als klein, nietig, zondig mensje tegenover de Heilige. Dat besef zijn wij zo kwijtgeraakt. De Heere Jezus is niet je vriendje van om de hoek, bij God de Vader klim je niet zomaar even op schoot.
Velen spreken nogal gemakkelijk over een opwekking, maar beseffen niet dat een opwekking je alles kost. Een opwekking kan pijn doen. Ook gelovigen, rechtvaardigen, kinderen van God, worden dan opnieuw geconfronteerd met hun zondigheid en onheiligheid. Tijdens de grote opwekking in Korea, die in het begin van de twintigste eeuw begon, beleden ook voorgangers en oudsten hun zonden aan de Heere en aan elkaar.
Daniël, misschien wel de meest rechtvaardige mens die in zijn tijd leefde op aarde, beleed het aan de Heere: ‘Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld…’ (Daniël 9:5).

Er is zoveel om ons voor te verootmoedigen, om te belijden aan de Heere: onze kerkelijke en geestelijke verdeeldheid, onze geesteloosheid, onze eigen eer, ons verheffen boven die ander, het kwaadspreken over andere christenen, ons materialisme, de zonden van ons land en van ons volk, onze vaak kritische en negatieve houding richting Israel… de schuld, de bloedschuld die we op ons hebben geladen doordat we het hebben laten gebeuren dat zoveel Joodse mensen in de geschiedenis zijn omgebracht, zeker ook tijdens de Holocaust.
Wat brengen we terecht van wat de HEERE van ons vraagt: ‘…niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God’ (Micha 6:8).

Om terug te komen op mijn droom: Enkele jaren geleden hadden we in de zomer, tijdens de grote droogteperiode een spontane verootmoedigingsbijeenkomst in de Betuwe. Uit het hele land waren mensen daarheen gekomen. Om ons voor de Heere te verootmoedigen, de zonden van onszelf, van onze kerken en gemeenten, ons land en ons volk te belijden en Hem te smeken om genade, om zegen, om regen. En als uitvloeisel van deze bijeenkomst zijn al enkele verootmoedigingsbijeenkomsten gehouden.

Misschien breekt nu de tijd aan om in het hele land, in elke provincie, zulke bijeenkomsten te gaan houden. Tijdens spreekbeurten krijg ik daar de laatste maanden regelmatig vragen over. Er zijn in ons land zeker meer bidders dan wij vermoeden. Mensen die op de knieën liggen voor ons land en voor ons volk. Mensen die verlangen naar een herleving, een opwekking. Mensen die graag met anderen willen samenkomen die ditzelfde verlangen hebben, om samen het aangezicht van de Heere te zoeken.

Sommigen werpen tegen: we leven in de eindtijd, de wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande, geestelijk zal het alleen maar verder achteruitgaan, er komt echt geen opwekking meer. Wie zo spreekt, doet de Heere enorm te kort. Voor Hem is toch niets te wonderlijk? Opwekkingen in het verleden vonden vaak plaats in geestelijk duistere perioden. De Heere wil toch niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

Er zeker, er komen mensen tot bekering, gelukkig ook in ons land. God werkt. Velen zien uit naar tekenen en wonderen, maar verlangt u er ook zo naar dat er veel meer mensen tot bekering zullen komen? Het gaat om de eer van de Heere Jezus en de redding van zondaren.
Wij kunnen geen zondaren bekeren. Maar Hij wel. In het grote aantal ongelovigen in ons land kan een oordeel van God zichtbaar zijn. Als mensen volharden in de zonde, kan Hij hen overgeven in verharding, als een oordeel. Leest u het tweede deel van Romeinen 1 er maar op na.

Wij weten niet of de Heere nog een opwekking wil geven in ons land, in Europa, dat is in Zijn hand. We mogen er zeker verlangend naar uitzien. Misschien wil de Heere eerst wel een herleving geven in onze kerken en onze gemeenten. Het oordeel begint niet in de wereld, maar in het huis van God, zegt 1 Petrus 4:17. Het reinigende oordeel van God. Daarom is het zo belangrijk dat we ons oprecht voor Hem verootmoedigen.
Als wij ons machteloos voelen om ons volk terug te brengen bij de Heere, blijft er nog maar één weg over: gebed, verootmoediging, om vrijmoedig tot de Heere te gaan, in Zijn troonzaal. Laten we dit doen, ieder persoonlijk, zoals Daniël deed, maar ook gezamenlijk, in onze kerken en gemeenten.

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 januari 2020 om 21:17

  Beste Dirk,

  Er komt inderdaad nog een opwekking voor de Opname van de Gemeente, maar zo eentje als “the Toronto-blessing” in Canada heel wat jaren geleden. Dat was ook een opwekking maar een valse opwekking. De satanische misleiding was volkomen en dat was ook overgeslagen naar Nederland waardoor veel charismatische groeperingen daarin hun opwachting gingen opmaken. Het kan zijn dat onder zulk een valse prediking en valse geest mensen tot geloof zullen komen, omdat bij God niets onmogelijk is. Maar zelf geloof ik in een Opwekking in “de grote Verdrukking” (Opb. 7:9 HSV). Dat zijn zij die uit “de grote Verdrukking” tot geloof gekomen zijn. (Opb. 7:14 HSV). Dat is de enige wereldwijde Opwekking waarin ik geloof na Handelingen 2 van de Bijbel. Dr. Martyn Lloyd-Jones noemt een opwekking “een doop in de Geest” net als in Handelingen 2 plaatsgevonden heeft. Wel geloof ik in een Opwekking onder de moslims. Want op geen andere wijze kunnen zij tot geloof komen vanwege het machtige demonische blok dat op hen drukt door de satan in de misleiding van de islam en de koran. Die komen zelfs op wonderbaarlijke wijze tot geloof. Over twee weken gaat iemand die een ex-moslim was op een van onze conferenties van RETURN daarover getuigen. Ook circuleert een video op facebook van mij en mijn medewerkster van RETURN waarin wij 45 minuten lang vragen beantwoorden van moslims in een interview dat in Antwerpen gehouden is. Deze ex-moslim is al zwaar aangepakt door de moslimswereld: zijn bankrekening is geplunderd, een pistool is al tegen zijn hoofd gezet en hij krijgt vele doodsbedreigingen aan zijn adres door moslims op facebook en in zijn buurt. Maar omdat hij zijn geloof niet onder stoelen of banken steekt, kan hij een krachtig getuigenis geven van zijn geloof in de Heere Jezus. Juist nu in deze tijd.

  Groeten van San
  RETURN

 2. Anna zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 januari 2020 om 23:24

  De opwekking komt denk ik na de opname der gemeente, onder hen die het eerst niet wilden geloven in Jezus de Zoon van God die Hij voor ons had overgegeven om gekruisigd te worden in onze plaats om verzoening voor ons te doen en dat Jezus is opgestaan en leeft. De grote schare die niemand tellen kon uit elke stam taal natie zal komen uit de grote verdrukking.
  Helaas zal het hun hun aardse leven kosten onder de guillotine of hakmes… maar ook zij krijgen daarna eeuwig zalig leven.

  Gelukkig is er wel opwekking gaande in Iran, in China, in Afghanistan… juist daar waar het moeilijk is, gevaarlijk is. Het is voor een rijke (of verwende westerling met tv, brood en spelen, muziek, luxe, ontspanning, drugs, sex, drank) blijkbaar stukken lastiger ervan los te komen en tot de Heer om hulp te vragen. Denkende rijk en veilig te zijn, zijn ze juist arm en in groot gevaar.

 3. Diederik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 17:26

  Wanneer je denkt over samenkomsten met het oog op een opwekking, neem dan ook contact op met stichting Heartcry. Daar zijn ook veel mensen met dezelfde dromen en verlangens.

 4. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 18:36

  Wij in ons dorp in het noorden van het land bidden elke zondag voor de dienst met een groepje gemeenteleden voor een opwekking in ons dorp en omgeving. Naar mijn mening is gebed belangrijk.
  Ik hoop dat meer gemeentes dit gaan doen. Bewogenheid voor onze medemensen, dat ze Jezus mogen leren kennen als onze Heiland, Verlosser en Zaligmaker. Nog is er genadetijd. Lieve mensen, als U Jezus nog niet hebt aangenomen, bekeer u, belijdt uw zonden. En Hij zal u vergeven, als uw gebed rechtvaardig is. Dan heeft u als u sterft een doorgang tot het Eeuwige Leven, waar geen rouw, pijn en verdriet meer is. Persoonlijk verlang ik hiernaar.

 5. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 18:52

  Amen!! Dit heeft helemaal mijn hart en verlangen. Ik zal dit zeker delen op onze bidstond.
  Wat een voorrecht dat we Zijn troon mogen naderen om ons te verootmoedigen… en uitzien wat Hij gaat doen.

  Vriendelijke groeten en zegen,
  Nel Veerman

 6. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 19:48

  Beste Dirk, dit commentaar is mij uit het hart gegrepen. Ongeveer 15 jaar geleden hebben we in een gebedskring hartstochtelijk gesmeekt om een Geest van Verootmoediging. Ik ben er van 100% van overtuigd dat alleen een massale verootmoediging een opwekking in gang kan zetten. Ik wijs hierbij op het verhaal over de Zoeloes: Opwekking onder de Zoeloes, van Erlo Stegen. Alles was geprobeerd om de Zoeloes tot geloof te brengen. Pas na veel gebed kwam men tot verootmoediging en daarna kwam de opwekking en niet andersom. Ik bid, ook nu, hartstochtelijk, dat er een Geest van verootmoediging in ons land zal ontstaan. Dirk, ik bid je Gods kracht, wijsheid inzicht toe om dit aan te moedigen en bid dat dit als een sneeuwbal zal groeien, maar 1 ding staat bovenaan: VEROOTMOEDIGING VAN DE KERKEN VOOR ONZE GROTE TEKORTKOMINGEN EN FOUTEN IN VERBAND MET ISRAEL. DIRK, GODS ZEGEN HIERBIJ.

  Verootmoediging
  Lees en bid daarna: Ezra 9 : 5 e.v., Nehemia 9 : 1 e.v., Daniel 9 : 5 e.v.

 7. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 19:55

  In week 4 wordt weer de Week van Gebed gehouden. In onze woonplaats wordt deze georganiseerd met behulp van 6 verschillende kerken. De 51 andere weken zijn ook Weken van Gebed uiteraard.
  Elke avond stelt een kerk haar deuren open, om met elkaar het aangezicht van de Heere te zoeken in gebed. Een mooi initiatief in velerlei opzicht, samen zijn en samen bidden.

 8. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 20:12

  Opwekking begint thuis in de binnenkamer op onze knieën. Maar ik bid ook voor mijn broers en zussen in de landen, die ook het offer van Jezus hebben aanvaard. Dat er in hun hart een vuur mag ontstaan om de verlorenen te bereiken met het evangelie. Dat is hoe ik er mee bezig ben.
  Allen Gods zegen toegewenst.

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 20:15

  Dirk’s visie kan ik niet geheel delen. Zie wel dat de HERE ons land (bekend om hun uitgesproken meningen) die niets oplossen en ‘klappen’ verdient vanwege onze zonden en nalatigheden. Toch worden we behoed en beschermd op velerlei wijze.
  De dag der kleine dingen mogen we niet verachten. Wat Dirk ook aandraagt is waar namelijk dat bidden helpt en Gods arm in beweging brengt. Wat duidelijk in de praktijk blijkt, is niet altijd zoals wij het verwachten/dachten. Laten we dan niet uit het veld geslagen zijn of worden.
  Ook MEER als groepering of kerk de handen ineen slaan, voor de Weg, de Waarheid en het Leven open staan, openstaande voor ‘die ander’, hem uitnemender achten dan onszelf.
  Gelukkig dat God zowel door weinigen als door velen werken kan, om tot Zijn doel en eer te komen. Het zal ook niet door kracht of geweld gebeuren, wel door de onzichtbare werking van de Heilige Geest.
  Wees gegroet, heiligen en beminden.

 10. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 21:09

  Shalom broeder Dirk!
  Bijeenkomsten tot verootmoediging, is mij uit het hart gegrepen. Wat zou het fijn zijn als christenen vanuit allerlei kerken of groepen, gezamenlijk in gebed gaan, en zonden van ons volk belijden. Maar ook onze zonden van lauwheid. Gebed dat onze harten vervuld worden met de Heilige Geest, en wij met brandende harten verloren zielen bereiken met het Evangelie, en de Naam van Jezus vrijmoedig belijden. Dat we allen eenvoudig beginnen, of voortgaan, gewoon in de straat waar we wonen. Onder Zijn hoede en genade. Hartelijke groet, Anja.

 11. Paul Verhoeven zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 21:56

  Onlangs zag ik in een visioen vele mensen in zak en as zitten, maar op een gegeven moment schudden zij de as van zich af en vervingen hun gescheurde mantels door een wit linnen gewaad. Toen gingen zij op weg naar een berg in de buurt en gingen op de berghelling met de stenen die daar lagen altaren bouwen. Toen ze daarmee klaar waren gingen ze de berg af – het dal in – om daar hout te kappen. Iedereen keerde daarna – vaak met vallen en opstaan – terug naar het eigen altaar en stapelde daar het hout op wat verzameld was. Er waren geen offerdieren om op het altaar te leggen, maar deze mensen legden zichzèlf op het altaar.
  En ik zag hoe de hemel zich opende en er schoot geen vuur neer om de offers te verteren, maar er stroomde olie naar beneden, waarmee die mensen van top tot teen overgoten werden; ze werden volkomen met de olie doordrenkt. En er ging een deur in de hemel open en daaruit werden woorden en beelden over deze mensen uitgegoten en vanwege de olie bleef dat alles aan hen kleven.
  En ik zag hoe ze daarna terug gingen naar de plaatsen waar ze vandaan gekomen waren en iedereen die ze tegenkwamen, was zéér verbaasd over hoe ze eruit zagen. Veel mensen trokken de woorden en beelden van hen af en het bleek eetbaar te zijn en ze vulden zich ermee tot ze verzadigd waren. Op een gegeven moment waren de woorden en beelden op en ook de olie was nagenoeg verdwenen, waarop ze weer terug gingen naar hun altaar, samen met nieuwe mensen.
  God roept vele mensen om zichzelf eerst te verootmoedigen en dan zichzelf volkomen
  over te geven aan Hem om zo medegekruisigd te worden met Zijn Zoon door hun kruis op zich te nemen en wanneer dát offer gebracht is, zal de Geest worden uitgestort als nooit tevoren en het Woord en de gaven van de Geest, alsmede bedieningen zullen openbaar worden en velen zullen erdoor gevoed worden en nieuw leven ontvangen.

 12. ans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 22:10

  Ik kan hier zeker ook naar verlangen, maar vragen wij ons wel eens af waar de Here naar verlangt? Nadat het concilie van Nicea zich losmaakte van het Jodendom en een eigen christelijke religie opstelde begon het gesar en vervolgen en moorden van Joden op dit continent. In wereldoorlog 2 brachten we onze Joden gewoon naar de trein. En anno 2020?
  De Here begon eind 1800 Zijn volk weer terug te brengen. De bijbel leert dat Hij dat met heel zijn hart en heel zijn ziel doet (Jeremia 32:41). Hij verwacht van ons dat wij meehelpen en Zijn volk liefhebben. Na al die afschuwelijke eeuwen voor de Joden krijgen we nog een keer de kans om hen lief te hebben.
  Maar wat is er gebeurd? Wij hebben een regering die een twee staten oplossing voorstaat. In dit kabinet zitten twee christelijke partijen. In 2017 had je 70000 stemmen nodig om een zetel in de tweede kamer te krijgen. De CU heeft 5 zetels dat betekent dat 5*70000 =350000 mensen gestemd hebben op deze partij die een tweestaten oplossing in haar programma heeft. Dit is een humanistisch standpunt, zei weigeren (of zijn er blind voor) om Gods plan te volgen.
  Het CDA heeft 19 zetels 19*70000=1330000 mensen die ook voor een partij kiezen met de tweestaten oplossing. Christelijk Nederland stemt dus massaal tegen Gods plan met Israel.
  In Zacharia 12 staat dat de Here Jeruzalem tot een schaal der bedwelming zal maken, elk land die het tilt zal zich verwonden. We zien de chaos in ons land, een logisch gevolg van dit beleid.
  Er staat: Ik zal zegenen wie u zegent, Ik vervloek (in de grondtekst staat) wie u min bejegent.
  Als wij verlangen naar een opwekking zullen we moeten breken met de keuze op deze partijen of hen dwingen bijbels te handelen (van onze dwalingen afkeren).

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 januari 2020 om 23:48

  Prachtig al deze voorspellingen. Of zijn het de “goede voornemens” die ons parten spelen? Verootmoedigingsbijeenkomsten zijn geweldig, maar zit de verootmoediging ook in onze harten? Nehemia zei onder ECHTE tranen “Ik en mijn familie hebben gezondigd.” Eén keer stond ik, jaren geleden, onder tranen bij mijn kerk en toen is er inderdaad wat gebeurd en veranderd. Inmiddels komen er weer andere krachten in die kerk bovendrijven, die denken het allemaal zelf te kunnen. Mijn stem wordt niet gehoord. Elke verandering moet van God Zelf komen! Verootmoediging, hopen en geloven is een zaak van onze harten!! Pas als wij ons met hart en ziel verootmoedigen legt God het goede in onze harten! Dan staan we misschien aan het begin van een nieuwe weg. In de media kom ik nog bedroevend weinig verootmoediging tegen. Nog te veel wordt er naar elkaar met de vinger gewezen, waarvan er – als vanouds – nog steeds drie naar onszelf wijzen!! Alleen in samenkomsten zie ik af en toe handen omhoog gaan……

 14. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 4:59

  Reactie op: #12 Ans… daar heb je een punt van belang naar voren gebracht waar ik zelf al jarenlang onder lijdt, nl. de blindheid van de christelijke kerken tegenover Israel. De meeste christenen houden wel van de Joden op persoonlijke basis, en geven zo steun. Maar het Land Israel, de regering en het feit dat het God’s land is en Israel hier als huurder mag verkeren wordt niet onderkend. Toch zegt de Heere dit in zijn Woord. Het grote wonder van de Bewaarder Israels, die Zijn beloften houdt en hen weer in hun eigen land heeft teruggebracht na bijna 2000 jaar wordt niet gezien en geloofd. Maar Hij heeft hun het Land weer opnieuw in bezit gegeven na hun grote omweg in de wereld in 1948. Dit wordt niet begrepen door de meeste christenen, die via hun kerken anders worden geleerd over de Leer der Laatste Dingen. Een onderbelicht onderwerp dat helaas aan alle wordt tegengewerkt.
  Reactie op #11 Paul Verhoeven… Wat een indrukwekkend beeld wordt hier beschreven… wat een voorbeeld voor de gelovigen (ikzelf allereerst) om hiermee verder te bidden om genade om alles (ook het verborgene in eigen leven en hart) op het altaar te leggen. Ik ben hiervan onder de indruk.
  Ten laatste: Dirk, wat een geweldige opdracht. Ik ben gewoon jaloers dat dit zo bij je leven mag, omdat wij zoveel tijd verdoen aan de dagelijkse beslommeringen dat het dit verlangen en het gebed hierom er zo vaak bij in schiet. Vernieuw ons verlangen, o Heere God.
  Kom Heere Jezus, ja kom en geef wat nodig is want de velden zijn wit om te oogsten. AMEN.

 15. Cynth zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 8:31

  Dat vind ik mooi, om te verootmoedigen. Er kleeft bloed aan onze handen. Veel mensen leven hun luxe leven, terwijl dagelijks ouders hun kindje(s) verliezen door abortus… Het gebeurt zo ogenschijnlijk onopvallend, maar ondertussen op grote schaal. Wordt er niet massaal toegekeken? Maar ik denk dat er ook vele mensen zijn die niet toekijken, maar ook werkelijk wat doen. Bespreek het onderwerp eens op een verjaardag bijvoorbeeld of waar dan ook. Dat hoop ik zelf ook meer te doen. Er gaat natuurlijk veel aan een abortus vooraf in deze verseksualiseerde samenleving…

  Mooie reacties lees ik hier ook altijd, nu ook van San over moslims die zich bekeren en van Paul over zijn visioen, bemoedigend.

 16. johan schep zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 9:51

  Een vriendelijke groet aan u of jullie allen en bovenal een gezegend nieuwjaar toegewenst.
  Ik moest denken aan Corrie ten Boom die eens schreef om een kringetje om je heen te trekken.
  De opwekking begint bij jezelf. Als wij rekening houden met ons karakter dan houdt de Heere rekening met onze reputatie. Ik ben zo bemoedigd met 1 Samuel 2:30. Wie Mij eren, zal ik eren.

 17. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 13:51

  Bedankt voor deze woorden en oproep. Door een groep van zeven gelovige personen vanuit verschillende denominaties, mochten we afgelopen jaar een eerste Verootmoedigingsbijeenkomst organiseren in Amersfoort. Er waren rond de 130 personen aanwezig. Er werd gebeden voor ons land, voor onze kerken en voor het Joodse volk. Wat een bemoediging was dat. Wij zijn als groep verder gegaan en zijn nu in meerdere plaatsen bezig het komende jaar meer bemoedigingsbijeenkomsten te houden. Europa ligt onder de vloek van de bloedschuld door onze houding t.o.v. het Joodse volk voorafgaand en in de Tweede Wereldoorlog. Onze website: http://www.blaasdebazuin.nl

 18. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 14:04

  De Heere zegt: zal IK zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Dan zal IK u uit uw graven doen oprijzen Mijn volk. De Kerk is dood, maar Zijn Geest zal komen.

 19. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 14:38

  Bij deze ook allemaal nog een Gezegend 2020 toegewenst!

  En wat ben ik het met je eens Ans (12)!
  En met meerderen!

 20. Klazien wursten zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 15:35

  Verootmoeding, schuldbelijden om de enorme aantallen abortussen. Ten hemel schreiend. Zo erg!
  Dat er een inkeer mag komen en een besef dat God de God van het leven is. Wie zijn wij mensen om dit te doden.

 21. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 16:43

  Beste Dirk,
  bij het lezen van je column komen velen vragen bij me boven; 1 ervan; hebben we nog wel een juist zicht op Gods Woord? Je geeft het zelf aan, God spreekt tot Israël, maar meteen betrek je dat op ons? Wie is ons? En is het werkelijk zo dat die woorden ook tot ‘ons’ gesproken worden? Door er constant maar vanuit te gaan dat de gelovige van nu “het geestelijke Israël” is, is er veel verwarring, zeer veel verwarring, dat blijkt.
  Is het niet logischer om er vanuit te gaan dat God bedoelt wat hij zegt in Zijn woord? Hij spreekt tot Zijn volk, dat is tot de Zonen van Israël, niet meer en niet minder. Waarom er dan toch een eigen draai aan geven en doen als deze woorden 1 op 1 gelden voor het Lichaam waarvan Christus Zelf het Hoofd is? Dat wringt en leidt enkel tot misvatting en onbegrip van Gods Woord.
  Paulus (geïnspireerd door de H.G., God Zelf dus!) geeft hier ook duidelijke adviezen over, bijvoorbeeld dat we het Woord van God “recht moeten snijden”, de KJV vertaalt dit met: “rightly dividing” = op de juiste manier verdelen /snijden! (2 Tim 2:15) En; “beproef de verschillen die er zijn”, Fil. 1:10. Er zijn dus verschillen in Gods Woord? JA! Onderzoek en vind ze en ontdek waarom!
  Hanteer je deze principes op Gods Woord dan kom je er vanzelf achter dat Gods roeping voor het volk Israël niet gelijk is aan de roeping voor de gelovigen van nu. En Gods Woord zal voor je open gaan.
  Dat is mijn gebed voor nu.

 22. Peter de Stigter zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 19:28

  Een goed schrijven Dirk, je haalt ook de opwekking in Azusa Street aan, ben zelf dit boek aan het lezen, centraal in heel deze opwekking is verootmoediging en gebed, dit is de deur voor opwekking, ook de discipelen gingen naar de bovenzaal en ze waren in volhardend gebed totdat de belofte kwam dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest, en God gaf een grote opwekking.

  Wil toch even reageren wat San Tjoa (1) zegt over Toronto, pas op dat je Gods werk niet onderuit haalt, denk niet dat je er geweest bent, maar dat het meer een aanname van je is. Ben zelf in drie seconde van een hernia genezen, en God sprak gelijk tot me, wat tot vandaag een zegen is voor mezelf en vele anderen (en dat doet de duivel niet).

  God heeft Nederland lief, Glorie aan God.

 23. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 20:25

  U en allen een gezegend nieuwjaar toegewenst en weest allen iedere dag bereid Uw Heer te ontmoeten, onze vereniging met Hem is aanstaande. En wat heeft Ans-nr12 het netjes verwoord hoe we de tijd die ons nog uit genade geschonken wordt dienen te besteden. Zeker nu we het antisemitisme in en buiten de kerk zien floreren.

 24. Janny zegt:
  Geplaatst op zondag 12 januari 2020 om 20:38

  Heel fijn Dirk. Ik deel je droom en verlangen en bid mee dat het werkelijkheid zal worden. Zegen.

 25. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 13 januari 2020 om 8:42

  Beste Dirk,

  ……Dat doet de duivel wel ….. ( Peter de Stigter )

  San Tjoa
  RETURN

 26. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 13 januari 2020 om 9:14

  Toch maar een reactie mijnerzijds. Dirk heeft in de kern gelijk dat schuldbelijdenis belangrijk is (kan zijn) voor een opwekking. En ja, wat het Joodse volk betreft, is er sprake van bloedschuld. En dat mag zeker niet gebagatelliseerd worden. Maar mijn vraag: in hoeverre is het zinvol om met uitspraken te komen als: ‘we hebben bloedschuld op ons geladen vanwege de holocaust, of shoah’? Ik hoor zelden wat over de zgn. politionele acties in Indonesië. Daar was toch ook sprake van bloedschuld? En hoever moet je teruggaan in onze geschiedenis? Ons koloniale verleden. De slavenhandel waarin Nederland een grote rol speelde. Enz. enz. Dirk noemde enkele voorbeelden van opwekkingen. Maar ‘Asuza Street’ (#22) heb ik niet terug kunnen lezen. Gelukkig maar, want dat had niets met een christelijke opwekking te maken. En een evt. genezing is zeker geen bewijs dat zo’n opwekking (zoals de zgn. Torontoblessing) van God is. Bid om onderscheid van geesten. Echt wel belangrijk!
  Ik ben het overigens van harte eens met al degenen die ‘abortussen’ noemen. Elke abortus is zoiets als kinderen offeren aan de moloch. Zo’n 30.000 abortussen per jaar, alleen al in Nederland. Ook hier is het woord holocaust of shoah op zijn plaats. En het gaat nog steeds door, tot op de huidige dag. Heel goed dat dit genoemd wordt in verootmoedigingsbijeenkomsten.

 27. marian zegt:
  Geplaatst op maandag 13 januari 2020 om 9:56

  Dat er nog een opwekking komt is een mooie droom, die waarschijnlijk niet uitkomt
  De laatste jaren is het ondanks de vele gebeden er niet op vooruit gegaan in de meeste kerken
  Laatst las ik in Profetisch perspectief dat Nederland vol is met Laodicea kerken

 28. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 13 januari 2020 om 10:49

  Beste Dirk, de stukken die je schrijft zet je aan tot denken. En ook sommige commentaren geven dingen aan waarover je moet nadenken. Ik ben een heel eenvoudige man, die jaren lang gewerkt heb in de kerken. De mensen zullen eerst in gebed moeten gaan met de Zoon en de Vader. Vragen om de Geest, omdat hij in je hart mag en kan wonen en kan inspireren tot zaken van geloof. Ik lees heel veel in de profetieën en ook ik weet wat ons te wachten staat. Je wordt geinspireerd en je gebed wordt gevuld met vragen om een opleving van de gelovigen. Ook heb ik de verhalen gelezen, wat er in Nigeria is gebeurd. Ook de moordpartijen worden regelmatig genoemd. Ook daar moeten ons voor inzetten in het gebed, om hulp van Boven. In het westen hoor je hier weinig over. Het zijn ook onze broeders en zusters die het heel moeilijk hebben. Ook wordt weinig aandacht besteed aan de Joden, onze OUDSTE BROEDER EN ZUSTER, de OOGAPPEL VAN GOD. Er is nog een hoop te doen en te vertellen aan onze HEMELSE VADER.

 29. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 13 januari 2020 om 12:44

  Eens las ik het volgende citaat van Matthew Henry: God is zó bereid om de gebeden van Zijn volk te horen en te verhoren, dat Hij door Zijn Geest in het hart hun de gebeden ingeeft en de woorden ervoor in hun mond legt.

 30. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 13 januari 2020 om 15:30

  Bedankt Dirk. Gebed is altijd nodig. En met meerdere mensen te bidden in Gods Naam brengt altijd zegen daar hoef je geen Jood voor te zijn. Het mooie is de belofte, dat God hoort, als wij om zijn genade vragen voor ons zelf en voor onze naaste. En waar wij in Gods Naam bij elkaar zijn, God de Heilige Geest aanwezig is, maar pas op als wij zonden oké vinden, die in de Bijbel niet oké zijn. Daarom verootmoediging en vragen om Gods Geest, zodat wij onze zonden leren kennen. Ik weet niet veel over opwekkingen, maar satan is de grote imitator, hij kan genezen en zogenaamde opwekking teweeg brengen. Onderscheid geesten, komt het van God. God is Liefde, niet onze liefde. Liefde die een streep door alle ongerechtigheid haalt, maar alleen als jij je leven los laat en God laat regeren in jouw hart en alle macht en gerechtigheid bij God neer legt, met in het oog houdend dat God deze wereld lief heeft en dat wij deze wereld moeten lief hebben met de Heilige Geest in onze harten.

 31. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 13 januari 2020 om 23:50

  Opwekking in het westen hoeven we echt niet te verwachten, zie hoe de traditionele kerken leeglopen. Opwekking is wel gaande in de rest van de wereld, b.v. Iran, India, Pakistan, Indonesie, Afrika enz. De gospel heeft nog grote kracht!!! Gods plan gaat door voor de mensheid, migrantenstromen zijn er niet voor niets, klimaatproblemen wijzen op grote veranderingen die aanstaande zijn.
  De kerken moeten wakker worden en over onze verbondenheid met Israel spreken en leren… dan zal daar Gods zegen op rusten. De bijbel is er duidelijk over!! In Amerika spreekt men over ‘sound doctrine’, d.i. de bijbel lezen zoals het er staat, geen eigen interpretaties erop loslaten waardoor we in een ‘verdraaid’ christendom terecht komen. Terug naar de bijbel, terug naar de God van Israel. Onze Bijbelstudies dienen hierop gericht te zijn, zodat er overal begrip ontstaat voor de nodige verootmoediging.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden