Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Profeet, sta op! (41 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 januari 2020, 11:09 door Dirk A A

Waar blijft de profeet die ons land terugroept tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die?

Mensen, door God gegeven, om woorden van opbouw, vermaning en troost te spreken (1 Korinthe 14:3).
Die de werken van de duisternis kunnen ontmaskeren.
Die de tijd waarin we leven, kunnen duiden.
Die oog hebben voor de onzichtbare geestelijke strijd.

Mensen, die de wijsheid van God hebben ontvangen om de geesten te beproeven of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1).
Die met gezag kunnen spreken, omdat ze door God Zelf geroepen zijn tot profeet. Hij heeft hen immers gegeven, zegt Efeze 4:11.
Die helder en scherp de eenzijdigheden zien, ook in de kerk, en die durven aan te snijden.
Die verder kijken dan het heden en wijzen op de toekomst. Op het dreigende oordeel voor hen die niet in de Heere Jezus willen geloven, maar ook op de heerlijke toekomst die wacht voor Israel en voor de gemeente.

Waar is de profeet die, zoals in Bijbelse tijden, vlijmscherp de zonden aan de kaak durft te stellen en de weg terug naar de Heere wijst? Ik bedoel niet iemand die wel eens even – vanuit de hoogte – zal vertellen wat er allemaal niet goed is. Maar iemand, die de pijn van het oordeel in z’n eigen hart voelt en bewogen is met het volk. Die spreekt vanuit de diepe bewogenheid van de Heere Jezus met mensen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze Hem niet kennen en niet in Hem geloven.

Beseffen we wel wat er allemaal gebeurt om ons heen? Het bloed van miljoenen in de moederschoot vermoorde kinderen schreeuwt tot God om wraak. Denk aan de pornografie, euthanasie, prostitutie, pedofilie, aanrandingen, verkrachtingen, moorden, echtscheidingen, homohuwelijken…
Hoe zal er vanuit de hemel worden gekeken naar wat er hier op aarde gebeurt? Naar Nederland? Naar Israel?
Geloven we nog dat God de wereldgeschiedenis leidt? Zien we Zijn hand nog in allerlei gebeurtenissen? Gebeuren sommige dingen misschien om ons wakker te schudden?

Begrijp me goed: ik keer me niet tegen voorgangers en predikanten die Gods Woord brengen. Als we ergens behoefte aan hebben, is het aan predikers, herders en leraars, door God Zelf geroepen, om onverschrokken Zijn Woord te brengen en de gemeente te leiden naar de Heere Jezus.

Waar zijn de profeten die eenzijdigheden durven aan te wijzen, wanneer het leven van een christen wordt voorgesteld als een leven van voorspoed, blijdschap en enkel vreugde. Je komt tot Jezus, neemt Hem aan en de rest volgt vanzelf. Halleluja!
Zo’n boodschap staat haaks op de Bijbelse boodschap. Christen zijn betekent ook kruisdragen. Zou een volgeling van de Heere Jezus Christus meer zijn dan Zijn Meester? En dat kruis – moeilijkheden, beproevingen in ons leven, tegenslagen – kan Hij gebruiken om ons leven met Hem te verdiepen. Wie opent onze ogen voor deze waarheid?

Maar het is net zo eenzijdig wanneer wordt verkondigd dat de kerkganger maar moet afwachten of God hem of haar heeft uitverkoren. Als een soort lot in de loterij. De losprijs is betaald door de Heere Jezus. Zie op Hem. Kijk u zalig, net zoals de Israëlieten, die moesten zien op de koperen slang, nadat ze gebeten waren door de giftige slangen.

Daarom: Profeet, sta op! Eigenlijk kun je dat niet zeggen. Beter is: Ben jij, bent u bereid om door God geroepen te worden tot profeet? Dat kan gewoon op de plek zijn waar u woont, werkt, naar school gaat, lid bent van uw gemeente. Maar God zoekt ook mensen die Hij breder in kan zetten. In de samenleving, via de media, in kerken en gemeenten, zodat iedereen het hoort en niemand meer kan zeggen: ‘Ik wist het niet’.

Dirk van Genderen
(Dit al eerder geplaatste commentaar plaats ik opnieuw, omdat er regelmatig naar wordt gevraagd.)

41 Reacties

 1. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 januari 2020 om 14:00

  Ik lees in de bijbel dat er indertijd profetenscholen waren. Daar kon je dus gewoon leren om “profeet” te zijn. En die leerden het volk van: “zo zegt de Here ….”, maar de Here zegt daar zelf van dat Hij ze niet gestuurd had en dat Hij niet tot hen gesproken had. Zie bijvoorbeeld Jer. 14:14 of 23:32.
  Ook in het oude Israël waren er vaak genoeg lange tijden dat er geen (echte) profeet was, want als de Here je niet de opdracht hiertoe heeft gegeven en je gezegd heeft wat jij als profeet moest doen of zeggen, dan ben je dus een zgn. broodetende (= valse) profeet.
  En daarom is het volgens mij onjuist om te zeggen: Profeet, sta op! Als de Here aan Nederland een profeet zou willen geven (en waarom zou Hij dat doen??), dan merken we dat vanzelf – dan hoeven wij hem niet op te roepen om op te gaan treden. Want als hij het dan al niet zou doen omdat de Here hem daartoe de opdracht heeft gegeven, zou hij het dan wel doen als wij hem daartoe zouden uitnodigen?

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 januari 2020 om 18:37

  Beste Dirk,

  Er staat geschreven : …

  Ezechiel 33:7 SV Gij nu mensenkind ! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israels; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen.
  Ezechiel 33:8 SV Als Ik tot de goddeloze zeg : O goddeloze, gij zult de dood sterven ! en gij spreekt niet, om de goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van u hand eisen.
  Ezechiel 33:9 SV Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich daarvan bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt u ziel bevrijd.
  Handelingen 20:26,27 SV Daarom betuig ik u op deze dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods.

  Ezechiel en Paulus zeggen dat het ons aangerekend wordt als wij onze mond weigeren open te doen om de mensen te waarschuwen voor wat komen gaat. Ten eerste in de situatie van Ezechiel over wat in het land komen gaat ( Ezechiel 33:2 ) en ten tweede zoals Paulus, het oordeel dat komt als het Evangelie niet wordt geloofd ( Handelingen 20: 24 ). Ezechiel was als een wachter over Israel aangesteld ( Ezechiel 33:7 SV ) en Paulus was de apostel der heidenen ( Romeinen 11:13 SV ), doch wij zijn geroepen om de mensen het allemaal aan te zeggen ( Handelingen 1:8 SV ) omdat Lucas ( de schrijver van het boek Handelingen ) zegt : “….en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.” M.a.w. eerst in je eigen kring ( “..te Jeruzalem..”), en dan in je omgeving ( “…in geheel Judea en Samaria …” ) en als zendeling(en) in de verre ( nog onbereikte ) gebieden ( “…het uiterste der aarde …” ). Maar tegenwoordig kan je Nederland al als zendingsgebied aanmerken! Velen begrijpen de taal van de Bijbel geeneens meer !

  Shalom !
  Broeder San

 3. Kees van Kesteren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 16:43

  Beste Dirk,

  Wat een schitterend commentaar heeft u deze week weer geschreven! CHAPEAU..!!
  Volledig naar waarheid beschreven hoe een groot deel van de mensheid vandaag de dag steeds verder vervreemd van ‘God de Almachtige’ en we dringend profeten nodig hebben om weer vertrouwen en vaste grond onder onze voeten te krijgen.

  PROFETEN MELDT U AAN……

 4. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 17:35

  Beste Dirk, gewoon een eenvoudige vraag, is een dergelijke oproep wat het Woord van God ons leert?

  Je geeft zelf gelukkig al wel aan dat het God is die roept, niet meer en niet minder, en moeten we het daar dan niet gewoon bij laten.

 5. Corry heesen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 19:55

  Blaas de bazuin… weest waakzaam… Er zijn predikers die onze generatie waarschuwen voor de komende oordelen en de tekenen van de eindtijd… bijbelgetrouwe leraren met een bijzondere bediening…. Ik geloof dat nu de tijd rijp is dat profeten opstaan om Nederland te waarschuwen…

 6. Dirkje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 20:50

  Beste broeder Dirk,

  Gelukkig heeft onze tijd zijn profeten! Alleen, het is net als in de “geschreven bijbelse tijd”, dat deze niet echt gehoord werden, zo ook NU. Of, dat wij als gemeente in Nederland, anderen willen horen en niet diegene die God gebruikt om Zijn stem te zijn. Als ik hier namen noem, weet ik al dat er stoom geblazen wordt. De vraag is dus niet, zijn er profeten en spreken ze nog, maar willen wij ze nog wel horen?! Of heeft het welvaartsevangelie onze harten vet gemaakt en onze oren doof?! Het zou zo maar kunnen.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 20:53

  Toen het de vorige keer over “het lijden” ging, heb ik geprobeerd om duidelijk te maken, dat ik eigenlijk niet begrijp, dat God mij steeds weer voor “lijden” spaart, terwijl anderen – ook christenen – zo zwaar moeten lijden.
  De afgelopen week las ik op CIP een nieuw artikel van Willem Ouweneel waarin hij verklaart, dat wie aan Bijbelstudie doet, of zich verdiept in de Bijbel, zich in het paradijs bevindt. Hij noemt 3 fasen van diepgang, 3 fasen in het Hebreeuws, die elk beginnen met Hebreeuwse woorden, die tezamen het woord “paradijs” vormen. Ik heb deze artikel gedeeld op mijn FB tijdlijn. Ik heb namelijk een ontelbaar aantal Bijbelstudies geschreven, die ik sinds 2001 via het internet heb verspreid over de hele wereld. Ik heb zelfs in die tijd een eigen website (te leen) gehad: http://www.ernst4Jesus.
  Of het die Bijbelstudies zijn weet ik niet, wel weet ik dat ik mij met mijn 84 jaar mij elke dag in het paradijs voel. Ik zag een herkenning en een bevestiging van Ouweneel, waarom ik misschien zo gezond ben zonder het gebruik van enig medicijn. Bij mijn laatste check, een half jaar geleden bij de huisarts, was mijn bloeddruk 118/70. Alle verdere bloedwaarden zijn ook perfect. Ik fiets nog 5 – 10 km per dag en rijd voor de lange afstanden nog altijd met mijn auto heen en weer o.a. naar Friesland, ook ‘s nachts.
  Uiteraard weet ik heel goed, dat ik mijn gezondheid alsook mijn zegeningen onmogelijk verdienen kan! Ik ben geen haar beter dan andere mensen. Ik kan alleen constateren dat er voor mij onbegrijpelijke dingen gebeuren, die ik tot voor kort niet verklaren kon. Wel groei ik steeds meer in de rol van mantelzorger voor mijn vrouw, die net zo oud is, maar minder met gezondheid gezegend is dan ik!! We zijn dit jaar 57 jaar gelukkig getrouwd en lezen elke ochtend samen de Bijbel en bidden samen (stille tijd) sinds ons trouwen in 1963 (een heel verhaal apart!) Onze enige zoon is PKN predikant geworden in Friesland. Onze tweede zoon is helaas geen half jaar geworden.

 8. Engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 21:05

  Lees het Oude Testament waar de profeten alles geschreven hebben over alles wat in de eindtijd staat te gebeuren, maar dat Hij ons zal redden en zegenen, bidt om de vrede van Jeruzalem, zegen onze Israëlische broeders en zusters. Hij die ons zal thuis brengen uit alle ellende van deze wereld, dus bidden om de wederkomst van onze Heer, die alles ten goede zal keren. Amen.

 9. ans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 21:28

  Beste Dirk
  Als ik dit lees moet ik aan de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus denken. Lazarus kwam na zijn dood in de schoot van Abraham, de rijke niet en hij vroeg om iemand te zenden naar de aarde om familie te waarschuwen. Hij kreeg als antwoord: als ze Mozes en de profeten niet geloven zullen ze ook iemand opgestaan uit de doden niet geloven.
  Petrus zegt dat wij het profetisch woord niet moeten vergeten daar het een licht is in donkere tijden.
  Paulus leert ons dat wij geestelijke zegeningen via de Joden hebben gekregen en wij hen daarom met onze stoffelijke bezittingen horen te zegenen.
  In het onze Vader staat: Uw Naam worde geheiligd, en als we in Ezechiel 36 lezen zien we dat God Zijn volk thuis haalt omwille van Zijn Heilige Naam.
  Wat we al jaren zien gebeuren is dus tot eer van God. Een aantal hoofdstukken die over aliyah gaan zijn bijv Jesaja 35, 60, 43 Jeremia 23, 31. Maar daar staat ook in wat van de heidenvolken wordt verwacht. Jesaja 60:12 maakt duidelijk wat God zal doen als wij Zijn volk niet willen dienen. Ergens in deze richting zullen wij het toch moeten zoeken.

 10. Henriët Hakvoort Braad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 21:38

  ‘Shalom, Dirk
  Wanneer we Gods Woord door Jezus het Levende Profetische Woord ernst nemen, dan komen we bij Handelingen profeten uit die aangesteld zijn om de Grote Bruidsgemeente stralend en helder te laten schijnen door de schoonmaak Wind van God Heilige Geest die zeer zeker komen gaat over ons Land, de vreze des Heren, die elk hart opzoekt, daar uit komt de grote oogst, die klaar staat met Een lamp voor onze voet en een licht op ons pad met extra olie ( bekering, wedergeboorte, schoon door doop, en gevuld met de Heilige Geest! die Jezus heel spoedig verwachten want de tijden zijn ernstig de profeten uit het oude en het nieuwe Testament spreken over deze tijden, de boom Israël en let ook op de andere bomen zegt Jezus. Iedereen krijgt de kans om het ware Evangelie te horen, we spoeden in deze generatie naar de NWO Antichrist Rome / de valse profeet – die alles er net naast legt, wat God bedoeld dat Zijn Zoon de enige Ware is Jezus Christus de Messias, die van uit de hoge komt. Maak u bereid en bid voor arbeiders want de oogst is ( spoedig klaar. KOM JEZUS KOM zegt Zijn Bruid. BVD: Groet: Op Apostel en Profeet is de gemeente in paslood gebouwd, op edelstenen! onthoudt de zonen Gods worden geopenbaard! ‘HG: Henriët Hakvoort Braad uit Steenwijk.

 11. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 21:40

  Beste geloofsgenoten, Meningen zijn nogal verdeeld in Nederland. Hopend mag er een ware profeet opstaan. Die ons volk oproept voor heiliging en verootmoediging.

 12. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 21:53

  Shalom broeder Dirk,
  Duidelijk wat je vraag is “waar blijft de profeet?”, en Bijbelteksten daarbij! De laatste vraag: Ben je bereid om door God geroepen te worden als profeet? Als het antwoord daarop oprecht “Ja!” is, dan zal deze God je ook vormen en bekwaam maken voor de taak die Hij voor je heeft weggelegd, want Zijn kracht wordt volbracht in zwakheid! Hij zal je ook zenden naar een plek die Hij wijst! Want Hij Die u roept is getrouw, Die het ook doen zal! Hartelijke groet, Anja.

 13. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 21:54

  Beste dirk,
  Ik lees net je oproep en de diverse, uit het hart gegrepen, reacties. Het evangelie is met de joden de wereld in gegaan en komt met het joodse volk mee terug naar Israël vanuit de verstrooiing. Nog even en de tijden van de heidenvolken zullen vol zijn. Dan is er geen bekering meer mogelijk. God heeft Billy Graham gestuurd en zijn bediening rijk gezegend. Billy Graham zou in onze tijd geen gehoor meer vinden. We hebben in Nederland de duisternis liever dan het licht. Gelukkig zijn er nog Godsmannen. Maar ze spreken slechts een heel klein gedeelte van ons volk aan.
  Laten we er van doordrongen zijn dat we in de laatste fase leven van de wereldgeschiedenis en dat we allemaal profeten zijn in deze laatste fase.
  Lees Joël 3. Onze zonen en dochters zullen profeteren en ouderen zullen dromen dromen. Laten we hier ernst mee maken want de dagen zijn boos.

 14. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 22:09

  Reactie Dirk van Genderen:

  Sommigen noemen concrete namen van mensen die in hun ogen een profetische bediening hebben. Vanwege mogelijke gevoeligheden heb ik reacties waarin namen worden genoemd, aangepast en de namen weggelaten. Hopelijk hebt u hier begrip voor.

 15. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 22:17

  Bedenk wel, een ieder, ook de schrijver!! Dat we niet geluisterd hebben!!! Sta op, wordt er gevraagd?? Er is gesproken!!!!

 16. Diederik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 22:17

  Beste Dirk, Ik denk dat er door vele mannen en vrouwen profetisch wordt gesproken, binnen en buiten de gevestigde kerken en groepen. Elke keer worden de misstanden, de gevaren, de zonden van de tijd aangewezen, en wordt er scherp gewaarschuwd. Onderschat niet al de worstelingen en de intenties van alle predikanten en voorgangers om Gods Woord profetisch te verkondigen. En dat gebeurt werkelijk. Alle christenen kunnen het dus allemaal goed genoeg weten. En hoe het ook wordt verkondigd, eenzijdig of heel breed, de Geest werkt met Gods Woord. En het blijft gewoon een feit dat er een verschil is tussen horen en gehoorzamen. En hoe vaak worden/werden de woorden van Jezus gelezen, voorgelezen, nagezegd, gepredikt, verkondigd? En wat doet men ermee? En wat doen wij er mee? En dat zijn nog wel de woorden van de allerhoogste Profeet! En al kwam er een engel uit de hemel, dat zou nog niks uitmaken, zei Jezus. We hebben het Woord en de Profeten(boeken). En dan ook nog de Evangeliën en de Brieven. Ik snap je wel, hoor, Dirk. Ik zou het soms ook wel even willen regelen wat er gezegd en gedaan zou moeten worden. Maar we zien allemaal maar zo’n klein stukje van de werkelijkheid en wat God wil, en wie God is. Laten we als christen gewoon elk op onze plek schijnen als een licht, midden in deze wereld. Elia wilde eens graag aan de slag, stond op de Karmel heel sterk als profeet, werd uiteindelijk helemaal down, voelde zich eenzaam, miskend en in de steek gelaten: En God sprak tot hem in het suizen van een zachte stilte. Rust. Rust. En Hij zei, dat Hij Zichzelf had doen overblijven 7000 die de knie voor Baäl niet hadden gebogen. We hebben een almachtige God. Rust. Onze God is Koning. Hij regeert.

 17. Hotske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 22:34

  Beste Dirk, ik heb het verhaal van Annette gelezen en dat zij door David Diga Hernandez tot geloof in de Here Jezus is gekomen. Als ik zoiets lees denk ik in eerste instantie wie is deze man en wat verkondigt hij precies. Ik kwam op zijn Facebook pagina terecht en stuitte op ‘impartation’ en connecties met Benny Hinn en andere bekenden uit de wereld van Word of Faith. Ik ben nogal huiverig voor het welvaartsevangelie. Checkt u zo’n verhaal voor het geplaatst wordt?

 18. Sam Tan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 22:48

  Velen hebben een verkeerde voorstelling van wat een “profeet” is en denken dan direct aan toekomst voorspellingen. Een profeet is gewoon iemand, die de “woorden spreekt van God”. Petrus maakt duidelijk dat elke christen geroepen is om “woorden van God te spreken. 1 Petrus 4:11 Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen. Zou niet elke predikant deze boodschap moeten uitdragen en “woorden van God” spreken? Ik kom ze wel tegen maar het zijn helaas enkelen. Er zijn er ook die “denken” woorden van God te spreken, maar het zijn woorden van god met een kleine g. “Woorden van god” zijn altijd doorspekt van gods liefde en bemoediging, die in alle nederigheid worden uitgesproken. Facebook is voor mij altijd een test om mensen te ontdekken, die “woorden van god” spreken. Ik ben al heel wat keren vervloekt en uitgescholden door dit soort “valse profeten” die soms onverwachts hun maskers laten vallen. Ik ontmasker ze als ik naar hun getuigenis vraag. “Je zult getuigen van mij” waren de laatste woorden van Jezus op deze aarde (Handelingen 1:8). Het getuigenis hoeven we niet eens zelf te bedenken, want er gaat een belofte aan vooraf: “Je zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over je komt”. Als ik lees “sta op” denk ik altijd als eerste aan Hagar in de woestijn. Velen denken dat god voor Hagar even een “bron” schiep. Dat staat er niet. Er staat “god opende haar ogen en toen zag zij “de bron”. Misschien zat ze er wel bovenop. Dan zegt god “sta op” en geef het kind te drinken. Hoeveel christenen geven elkaar te drinken van het levende water?

 19. Marijke van Damme zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 23:12

  De geestelijke strijd in deze tijd is heel hevig. De Christenen die serieus met de Here willen leven, zullen het geestelijk zwaar te verduren krijgen. De Duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En er is veel valse leer in de gemeente. Als er geen strijd ervaren wordt en het is iedere keer een komen en gaan in de gemeente en er verandert in al die tijd niets wezenlijks in geestelijk opzicht dan moeten wij uitkijken. De kracht van de gemeente is het zuivere Woord Gods en de voorbede. Dat zouden wij allen moeten gaan doen. Het Woord Gods serieus nemen en ernstig bestuderen en op de knieën, tijd met God in de voorbede al worstelende doorbrengen. Zie Kolossenzen 4:12 “Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.” Het mocht zijn dat God berouw kreeg en niet doet wat Hij Zich voorgenomen had om zijn toorn over het geestelijke Sodom en Gomorra uit te storten!

 20. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 januari 2020 om 23:37

  Reactie Dirk van Genderen aan Hotske,

  Beste Hotske, Annette is mede tot geloof gekomen door het bekeringsgetuigenis van David Diga Hernandez, hoe verdrietig het ook is dat hij in de loop van de jaren geestelijk kennelijk een andere kant is opgegaan. Toch kan God ook zijn getuigenis gebruiken om mensen aan te raken.

 21. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 26 januari 2020 om 6:18

  Beste Dirk,

  Ik onderschrijf de ervaring van Ernst van Olffen ( 7 ), die naar Dr Willem Jan Ouweneel refereert met eenzelfde ervaring. Gisteren dacht ik aan de mooiste ervaringen die ik heb gehad met vrienden en vriendinnen in mijn leven, maar een ervaring in de vroege ochtenduren in een Bijbelstudie met de Heere Jezus en onderwezen worden door de Geest , is naar de wil van God de Vader veruit de beste die je in dit leven kan krijgen ! Trouwens bidden kan ook een dergelijk ervaring opleveren ! Ook net als Ernst ben ik een grote fietshebber en iedere dag fiets ik 40-50 km om in de natuur met God van Zijn aanwezigheid te kunnen genieten. Waar ik woon is veel natuurschoon. Daarvoor hoef je niet naar het buitenland ! [ Ik ben wel een stuk jonger dan Ernst en hij heeft weleens een opmerking geplaatst waar ik veel aan heb gehad op facebook ! Hij heeft gezegd dat hij mijn strijdlust bewondert . Die opmerking heeft mij ZEER bemoedigd ! ]

  Groeten van San

 22. Cynt zegt:
  Geplaatst op zondag 26 januari 2020 om 8:17

  Dankjewel Dirk voor dit commentaar over Profeet zijn. Mooi ook dat je eigenlijk met dit stuk, een ieder bewust maakt van het feit een profeet te kunnen zijn. We kunnen inderdaad denk ik ieder op zijn plaats onze mond opendoen en bijvoorbeeld onze afkeer uiten over dingen die tegen G`ds woord ingaan en zonde genoemd worden.
  Ik vind vaak ook dat het teveel welvaartsevangelie is en alléén dat G`d Liefde is en geen wraak oefent of iets dergelijks. Maar ik denk dat G`d ook het kwaad zal vergelden zoals op veel plaatsen beschreven in het OT. In sommige kerken mis ik inderdaad vaak het benoemen en verwijderen van zonde. Natuurlijk is Hij Genade en houdt Hij van ons! Maar er moet m.i. ook ruimte zijn voor bekering van verkeerde dingen.
  Pas las ik bijv. Nahum, een korte brief, waarin G`ds vergelding ook naar voren komt.
  Maar ik moet wel bekennen dat ik niet precies weet hoe het zit met de tijd ná het Offer van de Here Jezus en of G`ds toorn (tijdelijk of voorgoed) daarna is afgewend??
  Maar ja.. G`d is óók Dezelfde, dus Hij wreekt zich toch nog steeds over onrecht/zonde/afkeer van Hem?
  Ik verwacht dat ik hier stukje bij beetje meer inzicht in zal krijgen….

 23. Margje zegt:
  Geplaatst op zondag 26 januari 2020 om 9:56

  Gisteravond las ik dat Jezus’ 12 discipelen Hem vaak niet begrepen of verkeerd begrepen. Toch waren er 11 rein gemaakt door Hem en hield Hij van hen en gebruikte Hij hen. Zo heeft ieder wel iets wat anders begrepen wordt dan door God bedoeld is.
  Vanmorgen las ik, dat iemand die wat water uit de oceaan haalde, zei: “ik heb de oceaan in mijn hand, terwijl velen misschien hetzelfde doen en de oceaan niet minder wordt.’
  Onze God is zo groot. Zo veelkleurig. Hij ziet de gezindheid van het hart. Of wij Zijn liefde beantwoorden, in alle gebrek. En of wij Hém bedoelen… of onszelf…

 24. Peter T zegt:
  Geplaatst op zondag 26 januari 2020 om 10:42

  Een profeet wordt in zijn eigen stad niet geloofd.
  Als wat deze zegt dan op een later moment werkelijkheid wordt, trekt men de conclusie naar zich zelf toe.
  Dat is het lot van een profeet in relatie tot het begrip tijd.
  Wat betreft ons land, Europa en de wereld moge het duidelijk zijn dat Gods waarschuwing op de wand geschreven is.

 25. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op zondag 26 januari 2020 om 14:23

  Beste Dirk
  Wat sprak dit gedeelte mij bijzonder aan, gister waren we in Hoorn op straat maar voor we de straat op gingen heb ik het gedeelte gelezen uit Ezechiël 33 wat broeder San Tjoa ook aanhaalt en tevens uit Matheus het koninklijke bruiloftsmaal en omdat de genodigden niet wilden komen werden de slaven opnieuw werden uitgezonden naar pleinen en straten want de zaal moet vol worden. Daarna hebben we in gebed de Here God groot gemaakt en Hem gedankt voor de mensen die wij mogen ontmoeten. Iedere laatste zaterdag v/d maand gaan wij in Hoorn de straat op, ook gaan we met een team (van ongeveer 25 personen) iedere 2e en 3e dinsdag in Amsterdam de straat op met Prayer Station, ook is er regelmatig op beurzen een Bijbelstand. Mensen vragen wel eens: willen de mensen dan wel luisteren, waarop ik dan antwoord: ga mee, doe mee en je zult het ontdekken. Advies: lees nog maar eens Ezechiël 33: 8-9. De velden zijn wit om te oogsten!!

 26. Stadina. zegt:
  Geplaatst op zondag 26 januari 2020 om 18:32

  Ik ben er van geschrokken, dat u homohuwelijken in het rijtje van de aanrandingen, verkrachtingen en moorden zet. Ik ken van deze categorie fijne christenen, die de Heer dienen.
  What would Jesus do??

 27. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 26 januari 2020 om 19:43

  Profeet sta op!! Ik vraag me af wat deze profeet ons zal vertellen? Of tot wat of waartoe deze ons zal oproepen? Volgens mijn bescheiden mening mogen we het toch in de eerste plaats van onze kerkleiders verwachten. Waarom wagen velen zich niet aan het profetische woord? De behoefte aan MEER en duidelijk onderwijs wordt steeds groter. Via de media is veel goede informatie beschikbaar waardoor de vragen alleen maar toenemen. Natuurlijk kun je ook zelfstudie doen (vanuit een goede Bijbelvertaling). Ik ben me ervan bewust “om onze samenkomsten niet te verzuimen”, maar als het onderwijs onder de maat is plus een liturgie die een saai vervolg is op alle vorige? Dan neemt de kerkgang af ondanks de goede en aardige mensen die er wel zijn. Helaas sta ik niet alleen in deze constatering, het zijn vooral ook de jongeren die antwoorden willen op al hun vragen. Een profeet opstaan? M.i. hebben we kerkleiders nodig die zich bewust zijn van de tijd waarin we leven en hun taak om het profetische woord te onderwijzen aan mensen die ernaar hunkeren om met elkaar over het levende Woord van God te kunnen praten.

 28. Beatrijs zegt:
  Geplaatst op zondag 26 januari 2020 om 20:13

  Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Lucas 10:2

 29. Engel landman zegt:
  Geplaatst op maandag 27 januari 2020 om 9:28

  Lees het Oude Testament waar de profeten alles geschreven hebben over alles wat in de eindtijd staat te gebeuren, maar dat Hij ons zal redden en zegenen, bidt om de vrede van Jeruzalem, zegen onze Israëlische broeders en zusters. Hij die ons zal thuis brengen uit alle ellende van deze wereld, dus bidden om de wederkomst van onze Heer, die alles ten goede zal keren. Amen.

 30. Anneries zegt:
  Geplaatst op maandag 27 januari 2020 om 10:57

  Een mooi stuk wat u schreef.
  Door omstandigheden mag ik mensen wel van God, zijn Zoon en zijn middelaarswerk wat hij voor ons deed vertellen.
  In de omstandigheden waar ik verkeer komt ook het grote gebeuren van de wereld/ en heilsgeschiedenis naar voren en daar vertel ik dan ook over.
  Dit gebeurt op kleine schaal in kleine groepen met mensen uit allerlei gezindten.
  Als ik dan vertel dat Jezus zijn werk nog niet klaar is en dat het mooiste nog moet komen, en dat we middenin de “overgangsfase“ als we goed de Bijbel lezen (Matth. 24) zitten, dan zeggen mensen vaak tegen mij: “waarom horen we dat nooit in de kerk”. Dit doet mij pijn omdat er kennelijk in de kerken maar een deel van het evangelie wordt verteld.

  Is dit sleur en gewoonte?
  Is dit angst voor het onbekende?
  Is dit ontkennen omdat jezelf anders ter sprake komt?
  Is dit sociale controle?
  Angst bij voorgangers?
  Onwetendheid?

  Er is (zo lijkt het mij) grote honger ook binnen de kerk naar een goede uitleg (lezen) van de Bijbel zonder menselijke interpretaties. Soms is er een gebrek aan kennis, en in andere gevallen is er veel kennis maar wordt de Bijbel als door een filter gelezen, en komt men tot de verwondering “staat dat er echt”. Bedoelt God dat echt zo….

  Een ander groot manco is het zogenaamde “Griekse denken”. Wat mij dan opvalt is dat mensen het geloof in God en Jezus zien als een “aparte grootheid“ (bijna iets geheimzinnigs een mysterie, waar je niet over spreekt) en niet geïntegreerd wordt in het dagelijks leven. “De wereld, het werk de sociale contacten enz. en de kerk“ worden sterk gescheiden van je omgang met God, dit is een grote belemmering, en terwijl dit niet Gods bedoeling is.

  Het zijn vaak korte perioden dat we elkaar ontmoeten en met elkaar omgaan, maar vaak stemt het wel tot nadenken, met daarna nog wel correspondentie. Je hoeft geen profeet te zijn om te mogen zaaien.
  Soli Deo Gloria

 31. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 27 januari 2020 om 11:25

  Vandaag worden in Auschwitz allen herdacht die in de 2de wereldoorlog op brute wijze zijn vermoord
  “opdat wij niet vergeten”. Het zijn Joden, Cinty, Roma en Homo’s. Ja, ook homo’s, want zij stonden ook op het vernietigingsprogramma van Hitler en zijn trawanten. Ja, we zullen ook hen gedenken. Daar ben ik blij om, het waren en zijn onze mede-burgers.

 32. Egbert zegt:
  Geplaatst op maandag 27 januari 2020 om 13:16

  Er zijn zat ware profeten. Helaas wordt er, net als in bijbelse tijden, nauwelijks naar hen geluisterd.
  Herkent u de profeet, herkent u de woorden door God/Gods profeten gesproken?
  Dikwijls klinken de woorden van een profeet ons idioot in de oren, net als in vroeger tijden. Durft u buiten uw kaders te denken, af te stappen van eeuwenoude tradities, om Gods woorden voor uw leven voor deze tijd te volgen? Dat is telkens weer de roep geweest van de profeten.

 33. Christientje zegt:
  Geplaatst op maandag 27 januari 2020 om 14:07

  Profetenschool volgens mij waren er om de profeten om te leren gaan met wat ze hoorden. Leren kan je het niet. Ik heb het ooit lang geleden gevraagd en het antwoord was: wanneer je het hebt spreek je direct mijn woorden uit. Je kunt het niet tegenhouden. De Heer spreekt zachtjes tot je heb ik al heel wat keren meegemaakt. Hij kan trouwens ook heel hard schreeuwen. De profetisch sprekenden in de huidige tijd zijn niet volkomen. Dus voorzichtigheid is geboden. Je zult maar horen dat je geneest en je gaat dood. Dat wordt niet in dank afgenomen. Ik zat zo een jaar of 10 geleden in een Gemeente. Een oude man van 88 jaar had kanker en had niet lang meer te leven daarom liet hij zich dopen. Ik in de stilte: oh Heer genees die man. Hoorde Hem zeggen: ik ga die man genezen. Heb het zo gelaten en niets tegen de man gezegd. Wat schetst mijn verbazing. Het was inmiddels een half jaar later en… ik zie die man staan op het podium. Hij vertelde dat hij genezen was door een wonder. Had geen sporen van kanker meer. Ook iemand in coma en opgegeven na zwaar auto ongeluk. Ik zei zo in gedachten: dat gaan we nog wel zien. Het was maandag op mijn werk en ik vroeg: hoe gaat het met die jongen. Werd gezegd: je zult het niet geloven, zaterdag werd hij wakker en was opgestaan. Zonder schade. Iemand werd gezocht na poging zelfdoding. Gegeven moment gingen ze zoeken in het water. Ik vroeg: Heer is ze er nog. Hij zei: nee mijn dochter ze is bij mij. Heel triest, ze hebben die jonge vrouw inderdaad in het water gevonden.
  Zo kan ik nog wel even doorgaan. Wanneer God het wil zal ik gaan spreken. Alles op zijn tijd en niet op de tijd van mensen.

 34. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 27 januari 2020 om 14:58

  Christientje, hartelijk dank. Ik ben het volkomen met je eens.

 35. Pierre zegt:
  Geplaatst op maandag 27 januari 2020 om 17:07

  Als we lezen wat Paulus heeft geschreven betreffende verschillende gaven aan de gemeente gegeven kunnen we stellen dat de profeten er inderdaad zijn, en dat ze op mogen staan, om de mensheid te waarschuwen zich te bekeren. God laat niet met zich spotten, als de maat van de ongerechtigheid vol is komt hij terug in hevige toorn. Laten we bidden dat onze naasten zich alsnog met God laten verzoenen en bidden dat Gods heilige Geest nog door Nederland gaat waaien en mensen overtuigen van zonde, zodat Nederland gereinigd mag worden van alle zonden en dwaalleraars die goed kwaad noemen en kwaad goed aan de kaak worden gesteld. Gods zegen toegewenst Dirk voor jou, je vrouw en kinderen in deze korte tijd die ons nog is gegeven.

 36. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 27 januari 2020 om 18:02

  Stadia.
  Ik ben er van geschrokken dat je niet instemt met Dirk wat betreft de homohuwelijken. 1 Korinthe 6:10 zegt dat “mannen die bij mannen liggen het Koninkrijk der Hemelen niet zullen beërven”. Ook heeft God de schandjongens uit Israël verwijderd in de tijd van Samuel.
  Het is een grote zonde en als je dit praktiseert ben je géén echte christen. Ik weet dat er homo’s zijn die echt christen zijn, maar die vechten ertegen en willen ook géén relatie omdat ze weten dat dat tegen Gods wil is. God heeft man en vrouw geschapen en niet man en man of vrouw en vrouw.
  Ik heb géén hekel aan die mensen zelf, maar wel tegen hun leefwijze. Ik heb juist mededogen met hen omdat ze ook op reis zijn naar de Eeuwigheid.

 37. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 januari 2020 om 9:15

  Beste Dirk, ik denk met je mee in jouw stuk, maar ook de ingezonden stukken van de mensen. Ik ben ouderling met bijzondere opdracht geweest in onze kerk. Een interessante en gevoelige opdracht. Ik heb het niet makkelijk gehad in het prive leven. We hebben vele dingen meegemaakt en het past niet om dat hier te schrijven. Maar ondanks alle moeilijkheden heen en opstandigheid tegen God, heeft Hij mij altijd vastgehouden en ik heb vanuit het priveleven een hoop dingen geleerd, die ik heb kunnen gebruiken in mijn ouderling periode. God wordt nauwelijks genoemd in de kerken en Israel wordt vergeten. Wanneer er bijzonderheden zijn in Israel, maak ik altijd een voorbede klaar en de predikant accepteert dat. Wij moeten teruggaan naar de Bron en God vragen of Hij ons wil helpen. Dat kost tijd en moeite, maar het is de moeite waard.

 38. Herma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 januari 2020 om 11:03

  Beste Dirk
  Graag nog een woordje ter bemoediging. Zelf heb ik eens een spreker horen zeggen: we moeten niet proberen te OVERTUIGEN maar we moeten GETUIGEN. Als we willen overtuigen dan komen we altijd in aanvaring met Gods Tegenstander. Als we getuigen zwijgt hij.
  Ook hoeft het profeteren niet zo zwaar te zijn. Een losse opmerking in een God vijandige omgeving kan al in iemands geest blijven resoneren. “Wie Mij zal belijden voor de mensen die zal Ik belijden voor de Vader.”

 39. Simon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 januari 2020 om 11:23

  Israel had profeten en luisterde er niet naar. De kerk heeft ook profeten maar luistert evenmin. Als Paulus zegd: God heeft Zijn Volk beslist niet verstoten, dan leert de kerk vrolijk, Ja, en nog voor eeuwig ook, en nu zijn wij zijn volk
  Zo ook in de brief aan de Hebreeen: Gij zijt een uitverkoren geslacht, ja een voor God heilig priesterdom en dan allen: Door het geloof. Leest u maar na en voeg er aan toe dat ze heden weer door geloof terug keren naar het door God aan hen beloofde land
  Het zou de kerk sieren dat ze voor al deze hoogmoed de God van Israel maar ook Israel zelf om vergeving zouden vragen.

 40. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 januari 2020 om 13:52

  Bedankt Dirk. De profetie van de eindtijd is ons gegeven. We kunnen dus tegen iedereen zeggen: bekeer u, want het Koninkrijk van God komt spoedig. De Here Jezus wordt Koning tot in eeuwigheid. Hij komt terug op aarde, zoals door alle profeten geprofeteerd. Wie naar gerechtigheid verlangt: Hij komt. Wie naar heling verlangt: Hij komt. Maar we moeten van genade leven en ook een ander die genade gunnen. Er zijn nog genoeg mensen, die deze genade zoeken. Ook zijn er genoeg mensen met geloof opgevoed, die het hebben weggegooid als oud vuil. Dan mag je wel wat duidelijker zijn. Tegen diegenen kun je zeggen: alle profetieën komen nu uit of in de korte tijd die ons rest, bekeer je voordat het te laat is. Ook mag je zeggen [vind ik]: Wil je God verloochenen, je weet dat alle profetieën uitkomen, maar je doet er niets mee. Zo was het ook in de tijd van de Here Jezus. Ze hadden Zacharias gezien, die niet kon spreken en zijn zoon die kwam door een wonder. Ze wisten dat de Koning der Joden in Bethlehem werd geboren; de vraag van de wijzen over een Koning. De herders die de engelen hoorden zingen, men wist het. Dus zo nu en dan moet je maar door die verharding heen breken met een breekijzer. Ze vinden je niet aardig, maar denken er wel over na. Volgens mij het belangrijkste. Je houdt toch van je naaste?

 41. IGretha Stolker zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 januari 2020 om 20:56

  Stadia reactie no.26 vraagt: what should Jezus do? Lees Markus 10, met name vanaf vers 17. Hij wijst de zonde aan. Waarom? Juist omdat Hij de zondaar liefheeft. Zonde is alles wat we vast willen houden buiten Jezus om. God wil dat wij het beeld van Zijn zoon gelijk worden. Als God Woord iets zonde noemt moeten wij dat niet goed praten uit een gevoel dat wij liefde noemen. Echte liefde is altijd bedoeld tot het eeuwig heil van mensen. Het is niet altijd makkelijk om zo te leven en te handelen, maar wat bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij God, staat ook in hetzelfde hoofdstuk. Lees ook vers 21: Jezus keek hem aan en had hem lief; daarom wees Hij aan wat hem ontbrak!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden