Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Kunnen de gebeden van Gods kinderen de loop van de geschiedenis beïnvloeden? (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 12 maart 2020, 19:32 door Dirk A A

In de reacties onder het commentaar van vorige week werd de vraag opgeworpen of de gebeden van Gods kinderen de loop van de geschiedenis kunnen beïnvloeden. Sommigen reageerden bevestigend op deze vraag, anderen ontkennend. Deze vraag is belangrijk genoeg om er deze week verder op in te gaan. Mijn antwoord is niet: ‘ja of nee’, maar: ‘ja en nee’.


Iemand reageerde als volgt: ‘Je zegt overtuigd te zijn dat God mensen zoekt om met hun gebeden de loop van de geschiedenis te kunnen beïnvloeden. Heel eerlijk schrik ik wel van een dergelijke aanname. Belangrijker is echter een Bijbelse onderbouwing hiervan – dat wij, de huidige gelovigen van het Lichaam, in staat zouden zijn via gebed de loop van de geschiedenis te veranderen – deze ontbreekt in je betoog.’

Het volgende had ik geschreven: ‘De Heere zoekt naar voorbidders. Dat zegt Gods Woord. Dat gold toen en ik ben ervan overtuigd dat Hij ook vandaag zoekt naar mensen, die met hun gebeden de loop van de geschiedenis kunnen beïnvloeden. Kan Hij u roepen, jou, om door Hem te worden ingeschakeld? ‘Heere, genees ons land, red ons, schenk een herleving.’

Hoe langer ik erover nadenk en biddend mee bezig ben, des te meer ben ik overtuigd van de waarheid van deze woorden. Allereerst wil ik vanuit de Bijbel enkele gedeelten met u delen waar we zien dat de gebeden van Gods kinderen, hun vertrouwen op Hem, hun geloof in Hem, invloed hebben gehad op de loop van de geschiedenis.

De strijd tussen Israel en Amelek
In Exodus 17 kijken we naar de aanval van Amelek op Israel, in Ravidim. Jozua gaat voorop in de strijd, Mozes klimt naar de top van de heuvel vlakbij, met de staf van God in zijn hand, om te bidden.
Als Mozes die staf omhoog houdt, is Israel sterker dan de Amelekieten, maar als zijn hand moe wordt en de staf zakt, is het andersom. Gelukkig zijn Aäron en Hur bij hem om zijn handen te ondersteunen, zodat Israel de overwinning behaalt.

Mozes doet voorbede voor het volk na de zonde met het gouden kalf
Ik denk aan Mozes. Terwijl Mozes bij de Heere op de berg Sinaï is, buigt het volk zich neer voor het gouden kalf, om het te aanbidden. De Heere wordt dan zeer toornig op het volk, en wil het vernietigen. Dat zou het einde van het volk Israel hebben betekend.
Wat gebeurt er dan? Mozes tracht dan het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. ‘Laat Uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor Uw volk’ (Exodus 32:12).

Vers 14 zegt dan: ‘Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te zullen aandoen.’ Het is dan niet opeens in orde, de straf van de Heere is zwaar, er vallen op die dag 3000 man van het volk (Exodus 32:28), waarna Mozes opnieuw de berg Sinaï opgaat om verzoening te bewerken voor het volk voor het aangezicht van de Heere.

Mozes staat in de bres voor het volk
Psalm 106 zegt over dit gebeuren, waarbij het voortbestaan van het volk Israel op het spel stond: ‘Hij zei dat Hij hen zou wegvagen. Als Mozes, Zijn uitverkorene, niet voor Zijn aangezicht in de bres had gestaan, om Zijn grimmigheid af te wenden, dan zou Hij hen te gronde gericht hebben.’

De psalmist zegt hier heel duidelijk dat door de inzet van Mozes de loop van de geschiedenis is veranderd. God stond op het punt het volk Israel te vernietigen, maar spaarde het volk omwille van de schuldbelijdenis, de verootmoediging, de smekingen, de gebeden van Mozes.

Hier moet wel iets aan worden toegevoegd. In Gods plan met Zijn volk en met de wereld was dit allemaal al opgenomen. Openbaring 13:8 zegt immers: ‘…het Lam, Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af’. Van de grondlegging van de wereld was al zeker dat de Heere Jezus zou komen en Zijn leven zou geven, Zijn bloed zou storten, om verzoening, verlossing en eeuwig leven tot stand te brengen. Dat kon alleen maar als het volk Israel zou bestaan. En zeker, tegelijk is het waar dat God al wist dat Mozes op de bres zou gaan staan voor Zijn volk, waarna Hij het spaarde van de ondergang.

De volkstelling door David
Kan de Heere een plaag doen ophouden, zoals nu bij het coronavirus? Na de volkstelling door David, in 1 Kronieken 21, wordt het volk getroffen door een oordeel van God. De volkstelling is ‘slecht in de ogen van God, daarom treft Hij Israel’ (vers 7).
David belijdt Zijn zonde en smeekt de Heere de ongerechtigheid van Zijn dienaar weg te nemen, omdat hij dwaas heeft gehandeld.

De ziener Gad komt vervolgens naar David toe en legt hem drie mogelijke straffen van God voor. Dan zegt David in vers 13: ‘Het benauwt mij zeer. Laat mij toch in de hand van de HEERE vallen, want Zijn barmhartigheid is zeer groot’, waarop er een uitbraak van de pest plaatsvindt in Israel. Er sterven zeventigduizend man van het volk (vers 14).

Vervolgens stuurt God een engel naar Jeruzalem om daar verderf aan te richten. Maar als de HEERE dat verderf ziet, krijgt Hij berouw over dit kwaad en geeft de engel de opdracht zijn hand terug te trekken.
Op dat moment staat de engel bij de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. David ziet de engel van de Heere staan tussen de aarde en de hemel, met een uitgetrokken zwaard in de hand, uitgestrekt over Jeruzalem.
David werpt zich, samen met de oudsten, gehuld in rouwgewaden, met hun gezichten ter aarde. Opnieuw belijdt hij zijn zonde van de volkstelling en smeekt de Heere om genade voor het volk.

David koopt vervolgens de dorsvloer van Ornan en richt er een altaar op, waarna hij brandoffers en dankoffers brengt. Daarop zegt de Heere dat de engel het zwaard weer in zijn schede moet steken en wordt de plaag afgewend.

Wat een geschiedenis! Ik zie dit als een aansporing om ook nu tot de Heere te gaan, onze zonden en de zonden van ons land en ons volk te belijden en Hem te smeken ons genadig te zijn en de plaag van het coronavirus af te wenden.

2 Kronieken 7:13 en 14
Lees ook wat 2 Kronieken 7:13 en 14 zegt. En zeker, dit wordt allereerst tegen Israel gezegd, maar ik ben er vast van overtuigd dat hierin ook een boodschap voor Gods kinderen elders ligt, dus ook voor ons.

13. Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,
14. en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.


Laten ook wij, in deze crisissituatie, de weg gaan die de Heere ons hier wijst: in ootmoed buigen en bidden, Gods aangezicht zoeken en ons bekeren van onze slechte wegen. Dan zal Hij horen, onze zonden vergeven en ons land genezen.

Een visioen van een Macedonisch man
Nog een ander voorbeeld vanuit de Bijbel, nu uit het Nieuwe Testament. Ik denk aan Handelingen 19:9, waar we lezen dat Paulus in de nacht een visioen krijgt van een Macedonische man, die hem dringend vraagt: ‘Kom over naar Macedonië en help ons.’
Heeft deze Macedonische man echt bestaan en heeft hij dit gebed gebeden? Wij weten het niet. God gebruikt dit beeld wel om Paulus te roepen met het Evangelie naar Europa te gaan. Het beeld van die biddende man heeft de loop van de geschiedenis van Europa blijvend beïnvloed.
En heel de voortgang van het Evangelie door deze wereld wordt gedragen door de gebeden en is tegelijk Gods werk.

Daniël 9
Opmerkelijk zijn ook de woorden van Daniël in hoofdstuk 9:13. In het aangrijpende gebed van Daniël, waarin hij zich voor de Heere verootmoedigt en schuld belijdt voor zijn zonden en de zonden van het volk, staat in dat vers: ‘Wij hebben het aangezicht van de HEERE onze God, niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met de waarheid om te gaan. Daarom heeft de HEERE over het onheil gewaakt en heeft Hij het over ons gebracht.’

In dit vers zit duidelijk de boodschap dat als het volk dit wel had gedaan, in gebed en door bekering, dat dit grote onheil van de ballingschap dan niet over het volk gekomen.

God verhoort gebeden om opwekking
Wat betreft de afgelopen eeuwen denk ik aan de opwekkingen die verspreid over de wereld hebben plaatsgevonden. Vrijwel altijd gaan opwekkingen vooraf door gebeden van Gods kinderen, die zich verootmoedigen, hun zonden belijden en de Heere om een herleving smeken. Als de Heere dan in Zijn goedheid een herleving zendt, verandert dat in die regio de loop van de geschiedenis. De zegen van de opwekking blijft vaak jaren of langer zichtbaar.

Een biddende Bijbelschool
De Engelse zendeling Rees Howells heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog een bijbelschool in Zuidwest-Engeland. In zijn beleving en in de beleving van de bidders op die Bijbelschool hopen en bidden ze dat de Heere de gebeden die tot Hem worden opgezonden, zal gebruiken om Engeland te vrijwaren van Duitse bezetting. Op het moment dat de Engelsen geen nieuwe aanvalsgolf van de Duitse oorlogsvliegtuigen meer kunnen afslaan, worden vanuit de Bijbelschool – en zeker ook elders in het land – de gebeden opgezonden tot de Heere. De legerleiding ziet op dat moment dat de Duitse luchtmacht opeens omkeert en terugvliegt naar Duitsland. Wanneer de bidders dit horen, gaan ze opnieuw in gebed, maar nu om de Heere te danken voor Zijn bescherming.

Ook in ons persoonlijke leven kunnen we meemaken dat het gebed de loop van ons leven verandert. Er zullen zeker lezers zijn die dit kunnen bevestigen uit hun eigen leven. Dat de Heere als antwoord op gebeden een nieuwe weg wees, misschien wel in Zijn dienst, uitkomst gaf, redde uit de nood, genezing schonk of genade en Zijn kracht om een zware weg te gaan.

Bid juist nu voor de overheid
Altijd, maar zeker ook nu, is het belangrijk om te bidden om wijsheid en kracht voor de overheid, dat de juiste beslissingen worden genomen. De eerste vier verzen van 2 Timotheus 2 wijzen ons de weg. En deze verzen laten zien dat de gebeden van Gods kinderen tot zegen voor een heel land zijn en dus invloed hebben op de loop van de geschiedenis.

1. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen worden gedaan voor alle mensen,
2. voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.
3. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,
4. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.   


Ten slotte nog een keer de vraag: ‘Kunnen de gebeden van Gods kinderen de loop van de geschiedenis beïnvloeden?’ JA! Met hoofdletters en een uitroepteken. De Bijbel laat dat op tal van plaatsen zien. Er zijn nog zoveel meer voorbeelden dat al genoemd zijn. Denk aan Hannah, de moeder van Samuel. Ze bad om een kind, God gaf haar Samuel en wat is hij belangrijk geweest voor de geschiedenis van Israel.
Ik denk ook nog aan alle gebeden die in Israel in de loop van de eeuwen zijn opgezonden om de komst van de Messias. En Hij is gekomen, heeft Zijn leven gegeven, Zijn bloed gestort, om ons, om Zijn volk te redden. Niemand is meer bepalend voor de loop van de geschiedenis dan Hij! En ook bad dat telkens opnieuw tot Zijn Vader, zouden wij het dan niet doen?

Zou alles wat al genoemd is en nog veel meer niet gebeurd zijn als Gods kinderen er niet om gebeden hadden? Die vraag kun je niet eens stellen. Zolang Gods kinderen op deze aarde zijn, zullen ze tot Hem bidden. En uiteindelijk is het de Heere Zelf Die de Geest van de genade en de gebeden in ons hart uitstort. Hij leert ons bidden. Hij spoort ons aan tot het gebed. En in de weg van het gebed wil Hij Zijn genade en Zijn gaven schenken.
Laten wij dan vrijmoedig naderen tot de troon van de genade, tot de Heere Zelf, en veel van Hem verwachten.

Dirk van Genderen


17 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2020 om 3:13

  Beste Dirk,

  Mijns inziens is de loop van de geschiedenis inderdaad te beinvloeden (ook de geschiedenis van je eigen persoonlijk leven waar je zult verkeren in der eeuwigheid) maar NIET wat in Gods Woord geschreven staat dat het het Plan van de heilige 3-Eenheid beschrijft. Wat er uiteindelijk zal geschieden in de geschiedenis is al geweten, zoals je ook beschrijft. Zo ben ik van mening dat wij ALLEN GEROEPEN zijn. Of wij UITVERKOREN zijn, dat zijn wij pas NADAT wij tot geloof gekomen zijn OMDAT wij dan GETROUW zullen zijn. De wil van God de Vader is te beinvloeden maar het PLAN van de 3-Eenheid NIET, zoals het uiteindelijk MOET gaan en al beschreven staat in Gods WOORD. Daarom is het verachten van Gods Woord en het sjoemelen in vertalingen met Gods Woord een zeer grote zonde in Gods ogen. Verkeerde leringen zoals de voorspoedprediking en valse leraren zullen veel zwaarder geoordeeld worden. En als iemand mij niet gevraagd had om leraar te willen worden van de gemeente, had ik het om die reden nooit van mijn leven ooit willen worden en zijn. Groeten van San

 2. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2020 om 22:37

  Excuses Dirk, ik dacht bij het lezen van de titel aan Hebreeen 11 over de geloofshelden die omschreven worden; want door geloof vielen de muren van Jericho. Het is denk ik goed gezien de tijd waarin wij leven dit hoofdstuk in zijn geheel te lezen en tot je te nemen als spijze voor je hart en ziel/geestelijk voedsel en aansluitend ook het gehele hoofdstuk 12.

  Onze Vader die de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede in de hemel en op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van het kwaad, want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, Amen.

  Jeshua kom spoedig, maar niet voordat het getal der heidenen vol is, maar wij verlangen zo naar Uw wederkomst,
  want dan is het gedaan met alle aardse machten en wereldse systemen die als afgoden aanbeden worden en waar men zijn heil van verwacht. Vestig op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt (Psalm 147 uit m’n hoofd).
  Shalom

 3. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2020 om 15:25

  Sjalom Dirk,

  Het geeft een vreemd gevoel: vandaag geen synagogale dienst, maar een live-stream en chat, om zo met elkaar van gedachten te wisselen. Ik hoop dat er morgen zonder al te veel storing bij velen thuis de diensten zijn te volgen.

  We kunnen wel naar de samenkomsten, maar er zijn andere belemmeringen die ons aan huis binden. De ziekte zelf of het gevaar van mogelijke besmettingen op te lopen. Hoe krachtig het coronavirus zich manifesteert op deze aarde zet de mensheid op beide benen weer op de grond. De Messias is sterker en machtiger. Hoe moeten wij dat plaatsen in deze tijd en wat zegt het ons nog? Kijk ik naar de omstandigheden dan zie ik nog een fenomeen: niet alleen de maakbare mens, ook de zelfvoorzienende mens, die volop aan het hamsteren is geslagen. Men verwacht blijkbaar iets, een vlucht om zelfredzaam te zijn. Ach, dat een ander iets niet meer kan kopen komt totaal niet in hen op.

  Waar blijft het blinde vertrouwen op de Eeuwige? Kunnen de mensen de Eeuwige beïnvloeden door het gebed? Jabez, zie 1 Kronieken 4:9-10 doet exact hetzelfde als onze aartsvader Ja’aacov en het wordt hem gegeven waar zijn hart naar uit gaat. Maar er zijn er ook zovelen anderen die menigmaal moesten zuchten: de hemel lijkt wel van koper. Mogen wij wel bidden om genezing en het verlost worden van deze plaag die als een gesel over deze wereld gaat?

  Ons immuunsysteem wordt aangetast door het eten van ongeoorloofd voedsel. Hierdoor vermindert onze weerstand en krijgen virussen een gemakkelijker toegang in ons lichaam om zich daar te nestelen. De menselijke lusten om zoveel mogelijk van deze wereld te zien en te ontdekken wordt gefaciliteerd door de luchtvaartmaatschappijen. Ook dat is betaalbaar geworden, nog een element om de aarde uit te putten. Hoe verder? Met een boekje in een hoekje is niet de oplossing. De mensheid is niet maakbaar, maar ondergeschikt aan de Eeuwige. Willen wij nog voor Hem buigen en Hem dienen?

  Bereiden wij ons voor op het hiernumaals of op het hiernamaals?

 4. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2020 om 15:43

  Beste Dirk,

  Ik moet het kort houden ivm beperking aantal woorden.
  Ik zeg niet dat God niet in staat is de loop van zaken te veranderen, God is namelijk Almachtig. Of wij daar invloed op kunnen uitoefenen is echter van een geheel andere orde, en al helemaal mbt de loop van de geschiedenis!
  In de reactie die je aanhaalt, staat “huidige gelovigen van het Lichaam”. De voorbeelden die je aanhaalt zijn m.n. in relatie tot Gods handelen met het volk Israël. Het volk dat op dit moment nog steeds Lo-Ammi / Lo- Ruchama is.
  Het voorbeeld van Paulus uit Handelingen 16 betreft een visioen en geen gebed.
  Het gebed uit 1 Tim. 2 geeft duidelijk de reden aan waarom we voor overheden hebben te bidden, er staat niet dat we met die gebeden de geschiedenis zullen veranderen.

  Voor het heden, voor de gelovigen van nu, lijkt het me verstandig om de woorden van Paulus uit Fil. 4:7 ter harte te nemen: “en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus”. Dat is het resultaat op ons gebed! En dit komt ook in de buurt met de uitkomst van het gebed uit 1 Tim. 2:2: “opdat wij en stil en rustig leven leiden in alle godsvrucht en waardigheid”. Het draait daar in geen geval om verandering van geschiedenis!

  We gooien zaken in de Bijbel al te gemakkelijk op 1 hoop. God vraagt ons niet voor niets de verschillen te beproeven (Fil. 1:10). Doen we dit niet dat ontstaat verwarring en misvatting en hopen (ja zelfs, verwachten) we zaken die er niet zijn.

  Kijken we nog verder naar de gebeden van Paulus dan ligt daar de nadruk op het groeien in de Kennis van Hem en de kennis van Zijn wil. Nergens wordt door Paulus gebeden om de loop van de geschiedenis te veranderen.

  Late we a.j.b. het Woord van God recht snijden, King James zegt: op de juiste wijze verdelen. De dingen laten waar ze horen.

  MVG

 5. ans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2020 om 16:01

  Ik heb me weleens afgevraagd: waarom eindtijd? Een tijdje geleden las ik een antwoord van een rabbijn. Hij zei: God wil zo graag dat alle mensen tot erkenning der waarheid komen, had Hij een andere weg geweten dan had Hij daarvoor gekozen. Kennelijk is dit de enige weg waardoor mensen zich tot God keren. Laten we als gemeente dan klaar staan om al die nog dwalende zielen op te vangen.

 6. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2020 om 18:25

  Bedankt Dirk, weer een goede onderrichtingsbrief met commentaar rubriek. Verootmoediging voor onze Heer is zeer belangrijk. Want hoe vlug is een mens niet geneigd zich te verhogen.
  Dit coronavirus gaat mensen wereldwijd uit elkaar halen. Verandert mensenlevens totaal. Levens worden stilgezet en ontwricht.
  Weet wel dat dit virus een van de ongrijpbare machten der duisternis is. Gelovigen mogen er tegen zeggen: ‘Ik laat mij niet door jou aangrijpen’ en ontvang weerstand van Jezus mijn Verlosser.

 7. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2020 om 19:38

  Hallo Dirk,

  We hebben als westerse mensen heel veel ellende vanuit het verre oosten (niet alleen China) geïmporteerd. Als ik alleen al denk aan de vele prullaria die met containers tegelijk naar Europa worden verscheept. De economie moest maar groeien en bloeien. Winkelketens knallen met aanbiedingen op aanbiedingen via reclames en folders onze huizen binnen. Ook het enorme gebruik van grondstoffen waarbij kinderarbeid gewoon wordt gevonden en wij de vruchten van kunnen plukken (denk aan mobiele telefoons, elektrische auto’s) zonder dat we misschien goed nadenken waar komt dit allemaal vandaan? Ik ben helaas zelf ook mede schuldig aan veel van deze zaken en ik ga er ook vanuit dat velen hierin een stuk onwetendheid hebben. Maar ik geloof wel – misschien breng ik het te zwart wit – dat we medeschuldig zijn aan het ongebreidelde groei van de economie, waarbij God op de tweede plaats kwam of helemaal geen plek meer had. Nu geeft de HEERE één wenk van Zijn alvermogen, of we het nu willen zien of niet, en de wereld stort in. Ik moet ook denken aan de sprinkhanenplagen in delen van deze wereld. Ik zie dit alles als een teken van de eindtijd en een oproep tot bekering en terugkeer op onze levensweg naar God toe. Daniel betrok zichzelf ook in het gebed toen hij voor het volk Israël voorbede deed. Niet de schuld alleen op een ander gooien, maar ook jezelf erin betrekken. Dan kan de loop van de geschiedenis wel op het gebed anders worden, dan we nu wellicht denken. God is naast een rechtvaardig God ook een barmhartig God. Met schuldbelijdenis bidden en Hem smeken om genade voor ons en ons volk en allen die betrokken of getroffen zijn bij dit corona virus. Wie weet, God wil Zich op gebed laten verbidden en deze vreselijke ziekte stoppen. Misschien nog wel door veel ellende heen, maar op Zijn tijd kan en zal het dan gebeuren. Maar bovenal is het belangrijk om zelf met deze dingen in de binnenkamer gaan persoonlijk de Heere aanroepen voor jezelf, je gezin, je familie, je werk, enz.
  In China werden en wordt momenteel de christenen vervolgd. En niet zo’n klein beetje ook, de president van China is een echte hater van God en Zijn kinderen. Hij wil alles op het gebied van de Bijbel en kerkgang e.d. aanpassen aan de communistische leer en zijn gedachtegoed. Wij blijven echter met China handelen, alsof er niets gebeurt. Onze overheden (Wereldwijd, EU en NL) doen er niets aan, zolang de economie maar op volle toeren kan blijven draaien. Juist als christenen hier in NL zouden we daar meer bij stil moeten staan, dat zie ik als een onderdeel van onze gezamenlijke schuld.
  Overigens, ik weet ook niet hoe we dit kunnen veranderen en die tij kunnen keren. Maar misschien is de huidige pandemie van corona virus wel een eye-opener voor onze overheden en onszelf.
  Hartelijke groet en de zegen.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2020 om 20:01

  In eens schoot mij iets te binnen, waardoor ik zelfs heel zeker weet, dat wij inderdaad heel veel invloed hebben op het verloop van de geschiedenis!! Een woord wat je nooit meer hoort is het woord “verbidden”. Ja “God laat Zich verbidden ten gunste van het land”. Ik was zelf verbaasd op hoeveel plaatsten ik dat woord vond! Samuel 24: 14, 1 Kronieken 5: 20, 2 Kronieken 33: 13. In Ezra 8: 23 Dat “door bidden en vasten God Zich liet verbidden”. Heeft de noodzaak van het sluiten van de kerken misschien toch te maken dat de duisternis wil voorkomen dat wij als gemeenten gaan bidden? Deze ontdekking inspireert mij gelijk weer voor een artikel in ons kerkblad!! “GOD LAAT ZICH VERBIDDEN”. Dan gebeurt er wat! God WIL gebeden worden, maar veel christenen “zien” dat niet…..

 9. J.P. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2020 om 20:39

  Beste broeder Dirk en lezers, er moet mij iets van het hart… U schrijft dat Christen Unie, EO en PKN kerken oproepen tot een dag van het gebed. Op zich een heel goed idee! Of het nu juist van hun uit moet gaan? Ik bedoel ieder mens is zondig, niemand is daar van vrij, maar moet men dan niet eerst hun zonden belijden voordat zij dit soort dingen organiseren? Ik bedoel: regenboogvlaggen bij de kerken, homostellen trouwen in de kerk, the passion met een rappende “Jezus” allemaal GRUWELS in God’s oog!!!!! En dan zijn er nog zóveel meer dingen…. Ik weet God wil dat wij op Hem vertrouwen en dat wij hiervoor mogen bidden, Hij zal ook zorgen dat het goed komt maar moeten wij dan niet eerst bidden dat al deze dingen ons vergeven worden?? Of zien wij niet meer hóéver ons land is afgedwaald van de Bijbel! Nederland is een zéér zondig land geworden… Ivm beperkt aantal woorden, kan ik niet veel meer schrijven maar ik denk dat er wel wordt begrepen wat ik ermee bedoel. Laten we bidden dat vele mensen ingaan zien dat we naar de eindtijd toegaan en zich oprecht bekeren!
  Wbt de regering, voelen zij zich machteloos? Ik weet het niet.. Ik denk de meeste wel maar dan meer in de zin omdat Rutte en nog enkele anderen niet naar de rest van de kamer wil luisteren naar adviezen! Dat is bijzonder frustrerend voor hen. Nederland wordt van alle kanten, via virologen van het UMCG, leiders van alle andere landen, patiënten en ga zo maar door, gewaarschuwd dat dit verkeerd gaat en hij luistert gewoon niet. Laten we bidden dat hij op tijd tot inkeer komt, voor maandag, voordat hij het te ver laat komen en voordat het voor vooral de ouderen en kwetsbaren onder is te laat is! Het had hier helemaal niet erg hoeven te worden als hij op tijd had ingegrepen, het is voor velen al te laat…..

 10. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2020 om 22:16

  Beste Dirk, wat ben ik blij met bovenstaande studie. Je hebt volkomen gelijk, er is echt geen speld tussen te krijgen. Zo ben ik ook blij met het commentaar van 7, 8 en 9. Inderdaad, onze gebeden moeten voorafgegaan worden door een GEEST van verootmoediging. Dat zal echt massaal moeten zijn. Maar men kent Gods Woord niet meer, men ziet niet dat dit waarschuwingen van God (kunnen) zijn. Het kan nog veel erger worden. 2 Timotheus 2 : 1 tot 4 is nog steeds actueel. Op de Bres voor Nederland moet weer meer bidders krijgen.

 11. Maria zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2020 om 8:03

  Hartelijk dank voor deze bijbelstudie. Ik merk wel dat deze vragen bij mij persoonlijk wat verwarring oproepen. Enerzijds geloof ik de geschiedenissen die je noemt volkomen, anderzijds vind ik het moeilijk om zo te bidden. En dat heeft ermee te maken dat ik dan denk aan de woorden van Jezus: ‘Al deze dingen moeten gebeuren.’ Dan krijg ik de gedachte dat we er toch doorheen zullen moeten. En wat is leven in de eindtijd? Er zijn al veel vaker zulke epidemieën geweest…
  Ik zou het heel fijn vinden als hier nog verder over geschreven gaat worden.
  Intussen bid ik om de vrede van Jeruzalem en zucht mijn geest met Gods Geest: Kom Heere Jezus, kom spoedig!

 12. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2020 om 8:07

  Beste Dirk,

  Bedankt voor dit artikel. Bij het lezen ervan kwamen dezelfde gedachten bij mij op die ik zo duidelijk beschreven vind in de reactie van Jochanan (4). Ik sluit mij hier dan ook helemaal bij aan.

 13. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2020 om 9:12

  Beste Dirk,

  Noach is gedurende 120 jaar een gelovig getuige geweest terwijl hij de ark bouwde.
  Er is toen niemand tot geloof gekomen!!
  In het boek Openbaring, staan alle oordelen die door God uitgevoerd gaan worden, anders zou dit boek voor niets geschreven zijn.
  De meeste profetieën in het oude testament zijn reeds uitgekomen.
  Er staat in het boek Openbaring dat er een schare tot geloof zal komen die niemand tellen kan.
  Ook dit is ook een Bijbelse waarheid die uit zal komen!

 14. svanHoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2020 om 11:28

  Hoewel God weet wat we nodig hebben, is het Zijn wil dat we HEM voor alles bidden en danken. Helaas is het niet nodig God te verzoeken, hoe Hij onze gebeden moet verhoren en wanneer!
  Dan de plagen uit de profetieën en Openbaring. Zeven keer leest men: En ze bekeerden zich niet!
  Dit alles is gedurende de genadetijd, die eindigt zodra het getal der gelovigen vol is.
  Maar daarna zal er een schare die niemand tellen kan uit alle volken en talen hun klederen wassen in het Bloed van het Lam.

 15. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 16 maart 2020 om 13:05

  De Heere wil Zich laten verbidden, denk aan Ez. 36, waar de Heere heel veel beloften geeft voor Israël, en vervolgens zegt in vers 37: daarenboven zal Ik hierom van het huis Israëls verzocht worden dat Ik het hun doe. Gods plannen sluiten onze gebeden in. Wanneer er duidelijke beloften voor zijn, mogen we geloven dat Hij het zal doen. In andere gevallen is het: Uw wil geschiede. Tegelijkertijd moedigt de Heere ons Zelf aan om onze noden (in de eindtijd en daarbuiten) bij Hem te brengen. Doe uwe mond wijd open en Ik zal hem vervullen, Lukas 18: altijd bidden en niet vertragen (moedeloos worden) Lukas 11. Onze Hemelse Vader geeft geen stenen voor brood en geen slang voor een vis enz. Ook de voorbede van Abram voor Sodom en Gomorra, waardoor Lot en zijn gezin gered werden, is een duidelijk voorbeeld. Laten we bidden dat Zijn Naam verheerlijkt wordt in deze weg van ziekte en onrust. En Hem loven en prijzen voor het grote voorrecht een kind van Hem te zijn, de beste Schuilplaats, en anderen Hem aan te prijzen! Uw Koninkrijk kome! Gods zegen!

 16. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 maart 2020 om 11:55

  Wat is er deze week veel gebeden! Hoe weinig heb ik gehoord en gelezen ( op de gebedsmuur): Heer, wij hebben zelf schuld aan dit virus. Ik bid van harte dat de Nederlander ( of wij allen als mensen) , tot besef komen dat God de hand kan hebben aan deze pest. Verootmoediging ! Wanneer komt dit?

 17. Hadass zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2020 om 19:54

  Natuurlijk is Covid 19 een oordeel van God. Geen twijfel. Lees Openbaringen 6. De volgende plaag zal een wereldwijde aardbeving zijn ! Deze week waren er twee lichte aardbevingen in het noorden van Israel en tegelijkertijd in Italie. De wereld moet begrijpen dat de plaag van het Corona virus enkelt het begin is. Datgene wat God het meest grieft op dit moment is de des-illusie waar velen in leven op dit moment. De zogenaamde (schijn) opluchting dat de wereld terug keert naar het “nieuwe” normal. Maar DAT WAS NIET ZIJN BEDOELING !!
  We moeten klaar zijn voor de volgende plaag.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden