Door coronavirus klinkt Gods stem

‘…er zullen besmettelijke ziekten zijn…  en dit alles zal u overkomen, opdat u zult getuigen… op de aarde benauwdheid onder de volken… en het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen… wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Woorden uit Lukas 21, woorden van de Heere Jezus. Buitengewoon actuele woorden. Voor ons, Anno maart 2020.
Het is niet voor het eerst dat de wereld getroffen wordt door een extreem besmettelijk virus. Bij de Pest – ook wel de Zwarte Dood genoemd – en bij de Spaanse Griep kwamen wereldwijd vele miljoenen mensen om het leven.

De wereld kijkt verbaasd naar de dingen die gebeuren. Paniek slaat toe. Huilende mensen, bange mensen, maar ook moedige mensen. Ongekende maatregelen worden genomen. Niemand die moeilijk doet. Velen willen nog strengere maatregelen. Als het virus maar wordt gestopt. Koortsachtig zoeken wetenschappers naar een medicijn en een vaccin.

Allerlei profetieën doen de rondte. Dat gebeurt altijd in zulke situaties. Ik las over een jong gelovig meisje dat in een visioen van God gehoord zou hebben dat deze epidemie over enkele weken opeens voorbij zal zijn.
Bekende namen uit de ‘profetische wereld’ komen met grote woorden van God. De een zou gehoord hebben dat dit alles zal leiden tot een wereldwijde opwekking, een ander geeft de boodschap door dat gelovigen niet door dit virus getroffen zullen worden en zo kan ik nog wel even doorgaan. Luister maar niet naar deze zogenaamde profeten, maar vertrouw op de Heere.

Sommigen weten het zeker: dit virus is een straf, een oordeel van God. Je vindt het op internet, leest het in de krant, hoort het soms in de kerk. Zoiets komt ons niet toe om te zeggen. Wie dit zegt, stelt zich boven God.
En jazeker, we lezen in de Bijbel van oordelen. Denk aan het oordeel van de zondvloed, het oordeel over Sodom en Gomorra, het oordeel van de ballingschap en de oordelen die worden aangekondigd in het Bijbelboek Openbaring.

Vooralsnog meen ik dat de huidige coronapandemie valt onder de weeën waar de Heere Jezus over spreekt in Zijn eindtijdrede, zoals opgetekend in Mattheus 24, Lukas 21 en Markus 13. De verschrikkingen tijdens de oordelen zoals Openbaring die laat zien, zijn nog extreem veel ernstiger.

Wat betekent dit voor ons? Een oproep om ons voor de Heere te verootmoedigen, onze zonden te belijden en ons vertrouwen op de Heere Jezus te stellen en getuigen van Hem te zijn. Voor een gelovige, een kind van de Heere, is er geen enkele reden om in paniek te raken, hoewel ik het heel goed kan begrijpen als ook u bevreesd bent. De Heere heeft alles in handen. Als we bij Hem horen, mogen we weten en geloven dat ons leven met Christus verborgen is in God.
Psalm 91 zegt het zo mooi: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op Wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest’ (vers 1-3).

Betekent dit dat ons niets zal overkomen, dat gelovigen niet besmet zullen raken, zoals sommigen beweren? De Heere kan inderdaad Zijn kinderen op een wonderlijke manier beschermen, maar zolang we op deze aarde zijn, hebben we deze garantie niet. Wreed is de boodschap van hen die dat wel beweren.
Maar ook al worden we besmet met het virus, al komen we in het ziekenhuis terecht, al zou dit het einde van ons aardse leven betekenen, dan nog blijft staan dat ons leven met Christus verborgen is in God. Als ons leven op aarde zou eindigen, mogen we onze intrek nemen bij de Heere, zoals 2 Korinthe 5 het zo mooi zegt. Dan zijn we voor altijd veilig bij Hem.

Filippenzen 4:6 en 7 zegt treffend:
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

De wereld beleeft een soort reset. Wanneer een computersysteem vastloopt, is een reset, een herstart noodzakelijk. Ook de wereld begon vast te lopen. Economisch, moreel, op tal van gebieden. De wereld komt tot stilstand. Ook als christenen hebben we zo’n reset nodig. Om opnieuw te beseffen wat nu echt belangrijk is.

Het lijkt alsof het coronavirus regeert, maar vergeet niet dat de Heere regeert. We mogen bidden om bescherming, om genezing, om troost, om wijsheid, om kracht. Maar laten we de Heere ook bidden om ons te leiden in onze gebeden.  
Misschien leidt de Heilige Geest ons wel om ons voor de Heere te verootmoedigen en de zonden van onszelf, van onze kerk of gemeente en van ons land te belijden. We kunnen ons ook geleid weten om te midden van onzekerheid de Heere te loven en te aanbidden, omdat Hij dat zo waard is.

‘Wees dan waakzaam,’ klinkt het in Mattheus 24:42. De tijden zijn spannend. De wereld denkt God niet nodig te hebben. ‘Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten,’ zegt de Heere in Jeremia 2:13.
Ik ben ervan overtuigd dat de Heere door deze crisis tot de mensheid spreekt. C.S. Lewis schreef ooit al dat het lijden Gods megafoon is om een slapende wereld wakker te roepen. De dreiging van dit virus confronteert ons met de broosheid, de kwetsbaarheid van ons leven. Het is alsof er een roep vanuit de hemel klinkt: ‘Keer terug tot God, bekeer u, neem de toevlucht tot de Heere Jezus.’

We bidden om en zien uit naar lichamelijke genezing van allen die besmet zijn door het coronavirus. Wat we absoluut nodig hebben, is geestelijke genezing. Laten we daar ook om bidden, dat de Heere een honger in ons land zal zenden naar Hem en naar Zijn Woord.

Ik moest denken aan de woorden die Mordechai ooit tot koningin Esther sprak, toen het voortbestaan van het Joodse volk op het spel stond.
‘Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent’ (Esther 4:14b).

Ook wij, als we de Heere Jezus mogen kennen, mogen delen in Zijn koninklijke waardigheid. Graag wil ik deze woorden die Mordechai tegen Esther sprak, ook aan u, aan jou meegeven. ‘Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent’.
Die woorden raakten Esther. Ze riep de Joden op te vasten en smeekte de koning om genade voor haar en voor haar volk. Zo werd haar volk gered.

Laten zo ook wij tot de Koning gaan, de Heere, en Hem smeken om genade voor ons en voor ons volk. Er is een verlangen in mijn hart dat juist nu ons volk bereikt zal worden met het Evangelie. Hoe? Allereerst door ons heen, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Het Evangelie, de Heere Jezus, biedt hoop, redding, verlossing, kracht, wijsheid, herstel en eeuwig leven. Ook in ons land zijn er zoveel mensen die de Heere Jezus nog niet kennen.

‘Heere, onze ogen zijn op U gericht. In verwachting. Alleen U kunt ons redden. We loven en prijzen Uw grote Naam. U komt toe alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid.’

Dirk van Genderen