Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Goede Vrijdag en Pasen in coronatijd (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 april 2020, 13:46 door Dirk A A

Wat zullen wij zeggen over de coronapandemie? Ik leg de hand op mijn mond, lieve mensen. Ik ben verbijsterd. Ik buig mij in verootmoediging neer en spreek het in stilte: ‘Heere, wat gebeurt er? Ik kan dit niet bevatten.’ En ja, ik besef: wij hebben geen recht op Gods genade. En dan lukt het mij toch mijn mond te openen. Ik roep het uit: ‘Heere, alleen U kunt ons nog redden.’

We zouden bijna vergeten dat over enkele dagen al Goede Vrijdag en Pasen is. Hoe anders is het dit jaar dan we gewend zijn. Geen samenkomsten met de gemeente, wellicht wel verbondenheid via internet.

Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik merk dat in deze tijd van afzondering de Psalmen extra gaan spreken, zoals Psalm 84. De dichter bezingt zijn verlangen om naar het huis van de Heere te gaan. En je merkt pas hoe je de samenkomst van de gemeente mist als die niet meer wordt gehouden.

In Psalm 84 lezen we:
2. Hoe lieflijk zijn Uw woningen,
HEERE van de legermachten.
3. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen
naar de voorhoven van de HEERE;
mijn hart en mijn lichaam
roepen het uit tot de levende God.

Komende vrijdag herdenken we de kruisiging en het sterven van de Heere Jezus. Het werd aardedonker toen Hij aan het kruis hing. Gods oordeel over onze zonde kwam in volle hevigheid op Hem neer. Hij deed het om ons, u, jou en mij, te redden. Door Zijn dood geeft Hij het leven aan allen die hun vertrouwen op Hem stellen.

En nu? Nu spreidt de conoropandemie een donkere deken over deze wereld. Corona betekent dreiging van de dood. Dan hier, dan daar… duizenden, tienduizenden, wereldwijd misschien wel honderdduizenden.
Maar de dood heeft niet het laatste woord. Op Paasmorgen overwint het Leven. Dood en graf overwon Hij. De Heere Jezus stond op uit de dood. De dood heeft niet het laatste woord, al lijkt dat op de intensive care vandaag soms wel.

Daarom mogen wij ons dit jaar wel extra laten bemoedigen door de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Hij ging de dood in om ons het leven te kunnen geven. Eeuwig leven. Voor altijd bij Hem.

Psalm 103:12 brengt het zo mooi onder woorden: ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.’
Door Zijn offer, gebracht op Golgotha. De straf, het oordeel dat wij hadden verdiend, nam Hij op Zich. Wat een liefde, wat een genade. Verlost, bevrijd. Geestelijk opnieuw geboren.

‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. (…) Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:7 en 9).

Zuurdeeg is in de Bijbel vaak een aanduiding voor zonde, de zonde van hoogmoed, de zonde van vertrouwen in/op jezelf, de zonde van het ongeloof.
In Exodus 12 lezen we over de instelling van het Pascha. Zeven dagen lang moeten de Israëlieten ongezuurde broden in. Alle zuurdeeg moeten ze uit hun huizen wegdoen.
In Markus 16:6 waarschuwt de Heere Jezus tegen het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën, wat een waarschuwing betrof tegen hun leer. Verwijder dat zuurdeeg uit je leven, luister niet naar hen.

Ook 1 Korinthe 5:6-8 spreekt over het zuurdeeg.
6. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?
7. Verwijdert dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam (letterlijk: Pascha) is voor ons geslacht: Christus.
8. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Nu we Goede Vrijdag en Pasen naderen, worden we opgeroepen grote schoonmaak te houden in ons leven, het zuurdeeg, de zonde, de trots weg te doen.
Dit spreekt vandaag extra, omdat het coronavirus, net als het zuurdeeg, onzichtbaar zijn vernietigende werk doet. Het zuurdeeg, de zonde in ons leven, maakt ons geestelijk ziek, en kan leiden tot de geestelijke dood, zoals het coronavirus tot de lichamelijke dood kan leiden.

Door deze coronapandemie klinkt Gods roepstem tot een wereld in nood: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Mattheus 11:28).
Maak het in orde met God, bekeer u en verwijder in aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen, al het zuurdeeg, alle zonden, belijd ze en ontvang Gods vrede en rust in je hart en leven.

Het is mijn verlangen, mijn gebed, dat we als volk, als volken, ons ook verootmoedigen voor onze nationale zonden. ‘Heere vergeef, Heere wees ons genadig, stort Uw Geest uit in ons midden.’
Wij kunnen onszelf niet redden, alleen de Heere kan ons nog redden. En dat wil Hij ook. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

Enkele dagen geleden was er een Israëlische man die tijdens de voorbereidingen voor het Pesachfeest opeens zwaar gebukt ging onder een diefstal van een archeologische vondst, al 15 jaar geleden. Samen met de apocalyptische gevoelens die hij heeft door de coronacrisis, nam hij het besluit gestolen voorwerp terug te brengen bij het Archeologisch Museum in Jeruzalem, aldus een bericht van One for Israel.

Bij dit bericht moest ik denken aan Jakobus 4:9 – ‘Reinig de harten, zondaars en zuiver de harten, dubbelhartigen.’

In de Nieuwsbrief van vorige week wees ik u op het bloed dat de Israëlieten op de beide deurposten van hun huizen moesten strijken, en op de bovendorpel. En niet aan de onderdorpel, zoals ik per ongeluk had toegevoegd (zie Exodus 12:23).
Achter het bloed was het volk veilig voor de tiende plaag, waardoor Egypte zou worden getroffen. Dat bloed verwijst naar Goede Vrijdag, naar de dag dat de Heere Jezus als een Lam ter slachting werd geleid (Jesaja 53:7) en Zijn bloed gaf om ons te reinigen van al onze zonden.

Nu de coronapandemie over de wereld raast, bepaalt dat ons ook bij de lijn die loopt van Goede Vrijdag, via Pasen naar de wederkomst van de Heere Jezus. Dat is heel mooi zichtbaar in Titus 2.
Vers 13 zegt: ‘…terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
14. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Zorg, lieve mensen, ervoor dat u veilig en geborgen bent achter het bloed van de Heere Jezus. Alleen zo was het volk Israel veilig voor de tiende plaag die de Heere over Egypte bracht.
Omdat het Goede Vrijdag is geweest, omdat het Pasen is geweest, omdat de Heere Jezus werd gekruisigd, Zijn bloed stortte, Hij de dood inging en weer opstond vanuit de dood, is er ook voor ons hoop en eeuwig nieuw leven. Te midden van dreiging, crisis en onzekerheid mogen we schuilen bij de Heere Jezus. Ons leven is in Zijn hand. En we heffen onze hoofden omhoog, want onze verlossing is aanstaande.

Ter afsluiting een paar verzen uit Romeinen 8, woorden die krachtig spreken in deze crisistijd.

31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32. Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar door Hem Die ons heeft liefgehad.
38. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39. noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 april 2020 om 19:52

  Dirk, ik lees jouw artikel en denk: Kerk, heb je dit, wat er nu gebeurt niet aan jezelf te danken? De meeste kerken zijn zeer humanistisch geworden, zij hebben de mens centraal gesteld, en niet God, en zijn geboden. Als je zegt: God heeft homosexualiteit/echtscheiding/abortussen/samengaan met de islam (andere goden) verboden), dan ben je een eng mens, niet humaan, en hebben vele kerken liever dat je gaat, dan dat je komt. Ik ben voor twee jaar geleden uit de kerk gegaan (niet bedankt, hoop op betere tijden). De vrouwelijke dominee riep in haar gebed: “Och Allah, de barmhartige”. Ik schrok en was totaal verbijsterd!! De kerken die bijna niet meer opkomen voor Israel, er zijn zelfs kerken die Israel veroordelen om de Palestijnse problematiek. De kerken die bijna niet meer opkomen voor hun broeders en zusters die vervolgd worden. Als de moslims wat aangedaan wordt, staan zij voorop, maar over Sri Lanka hoor je ze heel weinig, waar vorig jaar christenkinderen/volwassenen vermoord zijn. Diepgang hoor je in de kerk nog weinig, alles is oppervlakkig geworden, onder het motto: “het moet niet te zwaar worden, en vooral niet over de hel spreken”. Kijk ook eens naar de politieke leiders van dit land, dit kabinet met inspraak van CU/CDA heeft VN-resoluties gesteund, waarin Israel op een gemene manier veroordeeld wordt, en vooral de resolutie, dat Jeruzalem niet de hoofdstad van Israel is, en zij daar illegaal verblijven. Dit land moet tot berouw komen, niet een opwekking, maar berouw, over al onze zonden, en moet terugkeren naar de oude paden, waar God voorop staat en niet de mens, en dat wij afstand nemen van al de goden, die Jezus verwerpen als Heer, en de enige zoon van God. Ik hoop dat deze tijd ons iets zal leren.

 2. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 3:50

  Beste Dirk,

  Sinds ik genezen ben van de 33-jaar lange ongeneeslijke schizofrenie sinds januari 2018, heb ik meegemaakt, zoals ik je eerder al heb laten weten bij de eerste maal in 2018, dat satan (de duivel) zelf mij even persoonlijk “een bezoekje” komt brengen rond Goede Vrijdag en Pasen in 2018 en in 2019. Het kan zijn dat ik hem straks weer kan tegenkomen anno 2020. Nu dringt tot mij door dat God dit toelaat omdat ik besef hoezeer ik de Naam van Jezus en Zijn bloed nodig heb om in nu in dit leven verder te kunnen gaan. Ook dat ik weet, dat ik niet met hem meer spelletjes kan spelen en net als ik vroeger deed, een of ander “schaakpartijtje” kan spelen omdat ik meen dat ik met God hem wel de baas kan blijven. Dit heb ik tweemaal als wederomgeboren gelovige bijna met de dood moeten bekopen omdat ik niet wist hoe sluw en gevaarlijk hij wel niet is. Hij had ook degene kunnen zijn die mij van de schizofrenie had genezen. Dus de genezing heb ik aan alle kanten getoetst en overleg gepleegd met een leraar van de Vergadering der Gelovigen omdat vanuit mijn leerstellingen die ik geloof, ik niet genezen kan zijn. Ook niet vanuit de Psychologie-kennis aan de Universiteit. Ook wist ik dat de Psychiatrie en de psychiaters dat ook niet geloven. Het demonische van alles is, als je de laatsten vertelt dat je genezen bent, dan blijven zij het in alle toonaarden ontkennen, al functioneer je zelfs beter dan menig gezond mens die nooit schizofrenie heb gehad. Ook het UWV wilde mij niet gezond verklaren en zij heeft mij persoonlijk gezegd dat ik niet van mijn uitkering en mijn diagnose ooit af kan komen in dit leven. Toen wist ik dat ik geestelijk werk mocht doen van God omdat ik van een permanent en zeker inkomen verzekerd was en nu doe ik het werk van een pastor.

  Velen hebben echt een verkeerd beeld van God. Zou God ellende, pijn en diepe smart niet toelaten in onze levens? Het is zelfs zijn wil dat wij lijden! Romeinen 8:18; Johannes 16:33 en 1 Petrus 4:12-19. Ook vanuit eigen ervaring zie ik om mij heen dat juist degenen die de meest geestelijke mensen op aarde zijn, juist degenen zijn die hebben geleden of die nog steeds moeten lijden. Het meest bekende voorbeeld is wel Joni Eareckson-Tada. En dan zijn er “Christenen” die durven te beweren dat zij niet hoeft te lijden. Dezulken neem ik niet eens serieus meer net zoals zij mij niet serieus nemen als ik mijn mening geef. Groeten van San

 3. Anna2 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 18:47

  Helemaal eens met Otto. Hopen dat ogen en harten opengaan voor hun Maker. Tot berouw en inkeer komen.

 4. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 19:22

  Ook helemaal eens met Otto, al moet ik weer zeggen dat in mijn kerk C.G.K. te ‘s-Gravenzande wel degelijk gesproken wordt over de zonden die Otto opnoemt. Abortus enz. Dat daar fel tegenin wordt gegaan door onze dominee en er ook gewaarschuwd wordt dat, als je in die zonden blijft en je niet bekeert, je voor eeuwig verloren zult gaan en in de hel geworpen wordt. Dat doet hij vol liefde en bewogenheid voor zijn gemeente. Maar hij vertelt ook het heerlijke vooruitzicht dat weggelegd is voor al Gods kinderen.

 5. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 19:54

  Een goed verhaal van Otto. Mij uit het hart gegrepen. Dominees hebben het over ” dit onbegrijpelijke virus”. Lezen ze dan hun Bijbel niet. Hebben ze geen weet van de weeën die vooraf gaan aan de komst van de Messias? Slaan ze Jesaja 47 over? Of denken ze dat alle oordelen Voor Israël zijn? Weten ze niet dat de Volken geoordeeld zullen worden om wat ze Israël, Gods oogappel, hebben aangedaan?
  Om Mijnentwil, om Mijnentwil doe Ik het, hoe groot ook de ontwijding is; Mijn eer geef Ik aan geen ander (Jesaja 48:11).
  Maar toch mogen we ons bemoedigd weten. Als er soms nog maar een klein beetje twijfel was of God wel echt bestaat, dan weten we het nu zeker. Jesaja 26:8 Ook in weg van Uw gerichten hebben wij U verwacht.

 6. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 20:12

  Blijf op de Heer vertrouwen . Dat is de enigste oplossing voor alles en je zult niet beschaamd uitkomen.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 20:53

  Het schijnt dat veel christenen een antwoord klaar hebben liggen op de vraag, waarom wij in de huidige crisis terecht zijn gekomen. Van de vele eindtijd scenario’s die al tientallen jaren hoogtij vieren (en hier en daar nu nog) is er binnen enkele weken iets gebeurd, dat ik in geen enkel scenario terug kan vinden. Het zal iedereen duidelijk zijn, dat het nooit meer wordt zoals het in 2019 was. Ik heb hier in elk geval geen enkel antwoord op. Het enige antwoord wat ik heb is, dat ik mensen oproep tot gebed want ik weet dat God het antwoord weet en heeft! Omdat Hij het antwoord heeft moeten we des te meer tot Hem bidden. Voor mij hoeft het niet, dat het wordt zoals het in 2019 was. Ik hoop en bid alleen, dat het na de crisis veel beter wordt en daarvoor mogen wij bidden. Van de bemoedigende teksten liep ik deze week tegen een bekende tekst aan, die mij de laatste dagen niet meer losliet: Johannes 16: 33, woorden van Jezus: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
  Hieraan houd ik vast en zo mag het na 2020 worden: “In Hem vrede hebben”.

 8. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 20:55

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor de nieuwsbrief. Ja, ik verlang en bid ook dat in deze coronacrisis angstige mensen zich tot God gaan keren, en mogelijk door ons tot de Heere Jezus geleid worden! Dank voor het getuigenis van ds. Den Hertog! Laten we Goede vrijdag ons verootmoedigen voor God, en zonden belijden van onszelf en van ons land. (Als een soort Grote Verzoendag). Maar laten we ook allen naar de Heere Jezus gaan om te schuilen achter Zijn Bloed! De dood heeft niet het laatste woord, al lijkt dat op de intensive care nu wel. Wat zou het mooi zijn als alle christenen op 1e Paasdag, zondag, om 09.00 uur, ieder in zijn/haar deuropening zingt: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem… de Zoon van God is opgestaan! Wie in ‘t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet! Laten we bidden om de Heilige Geest, en vurig getuigen van de Heere Jezus en Behoud in Hem naar ieder die de Heere op ons pad brengt. (Als je getuigt van Hem, dan kan je ook loslaten wat er in de kerk niet goed gaat).

 9. M.d V. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 21:18

  Studeer maar Hebreeën 12: 26-28. Dit kan wel eens heel dichtbij zijn met de covid 19.

 10. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 21:22

  Otto, zo is dat!!!! Ik kon het niet beter verwoorden!!!!
  Gezegende groetjes voor iedereen op deze site!

 11. Ron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 21:23

  Helemaal mee eens Ernst. In Jezus vind ik rust en in het woord. En SAN, wees genezend en wees niet bezorgd voor de dag voor morgen, werp alle zorgen op Hem, want Hij zorgt voor ons. Shalom!

 12. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2020 om 22:19

  Beste mensen, het gaat echt niet goed in de wereld door een ongrijpbare macht der duisternis, welke is genaamd coronavirus.
  Wij mensen die dachten veel onder controle te hebben, zien dat het nu wel anders ligt.
  God straft niet meedogenloos, Hij weet immers dat we maar als een stofje aan de weegschaal zijn. Daarom nodigt Hij uit voor gebed en verootmoediging. En bekeer u en laat u behouden uit een krom en verdraaid geslacht. Want Jezus de Messias komt spoedig.

 13. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2020 om 5:15

  Beste Dirk van Genderen, aangaande Ex. 12:23 staat er in dit vers dat het bloed niet aan de drempel gestreken moest worden: ,,Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan, en den verderver niet toelaten in uwe huizen te komen om te slaan”.
  Eerder leerde en zei onze voorganger daarvan wanneer het op de drempel gestreken zou worden, zou het met de voeten getreden kunnen worden.

  Vriendelijke groet,
  Obbe

 14. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2020 om 8:35

  Aan het onderstaande gedicht moet ik geregeld denken,
  wat helemaal toepasselijk is op onze (eind)tijd:

  De boodschap

  Zeg aan het volk: er is zwaar weer op til!
  Maar, HEER, het is al jaar en dag zwaar weer.
  Nochtans: er is nog zwaarder weer op til!
  Maar, HEER, geloven doet men het niet meer.

  Dit is een volk, dat brood en spelen wil;
  niet voor een keer, maar telkens, telkens weer.
  En hoeveel woorden ik er ook aan spil,
  het lacht en danst… en taalt naar U niet meer.

  Wel zie ik hier en daar nog enkele getrouwen,
  maar ach, zij zijn zo weinig in getal
  en meestal zijn het kinderen en vrouwen.

  Profeet, sta op! Profeet, ga profeteren,
  want voordat IK als Rechter komen zal,
  moet zich Mijn volk geheel tot MIJ bekeren!

  (Andries Dongera)

 15. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2020 om 9:19

  we hebben deze week een lezing van Kees de Vreugd gehoord. Hij liet ons zien de belofte aan Abram, Izaak en Jacob, zij zullen een zegen zijn voor alle volken. Nu las ik in Israël Today dat Israël bezig is met een vaccin tegen corona, het kan over 2 maanden beschikbaar zijn. Israel zal hiermee tot een zegen zijn voor ALLE volken. Ik zie hierin dat Gods beloften aan Abram nog steeds van kracht zijn. Wat hebben we een geweldige God, wat is Hij betrouwbaar. We bidden dat de wereld dit gaat inzien en Hem zullen gaan aannemen.

 16. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2020 om 9:31

  Inderdaad, vele vragen komen boven bij de huidige corona-virus ziekte. Otto, vorige week had ik ook een reactie in jouw trant gegeven. Ik ben daar helemaal mee eens. Persoonlijk voel ik het zelf ook als een schuld die niet zomaar op te lossen is. De Heilige Geest, en daar bid ik persoonlijk ook voor, kan dit alleen maar werken. Hij kan harten, ogen en oren openen voor de grote schuld die we als mensheid hebben tegenover God. Hij kan en wil en zal in nood, volkomen uitkomst geven. Voor degenen die Hem mogen kennen, is dit een beproeving hoe hier mee om te gaan en geen opstand te krijgen, immers vanuit de Bijbel weten we dat dit komt en nog erger zal worden. Voor ongelovigen is het een oproep tot wedergeboorte, want een ieder die tot Hem komt zal behouden worden, denk maar aan Johannes 3 vers 16. Gelukkig wordt in onze gemeente wel voor Israël gebeden en tegen abortus en zo gewaarschuwd, maar het mocht wel wat meer zijn. Vanuit de kerken overigens nog geen enkele geestelijke brief verzonden naar de overheid om vanuit Gods Woord de tijden te duiden en ook hun op te roepen tot bekering en afschaffen van goddelozen wetten. Want naast bidden en preken, is een daad doen ook nodig.

 17. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2020 om 9:38

  Moeilijke tijd! Maar zij die de HEER verwachten, putten nieuwe krachten, en het volk dat Hem verwacht. Israel, wat een beloften zijn er voor hen!
  Ja, omdat gij Mij verwacht hebt, zal IK u bewaren voor de ure der bezoeking die over heel de wereld komen zal!

 18. Johanna zegt:
  Geplaatst op maandag 6 april 2020 om 1:07

  Aan San: Wat een geweldig iets dat de Heere God je genezen heeft! Ik ben erg blij voor je. Wat jammer dat men in het algemeen zulke onzichtbare genezingen in twijfel brengt. Vaak is het zo dat als er al enige twijfel zou kunnen bestaan, zelfs een christen dit eerst aanspreekt, en pas nadat hij/zij volledig overtuigd is, komt er ruimte voor het werk dat de Heere gedaan heeft.

  Verder heb ik genoten van de algemene geest die uit de brieven spreekt: dat de Heere goed is, en dat wij hiervan mogen leren. Ook dat wij een grote verantwoording hebben als getuige, en dit moeten uitbrengen naar de juiste instanties, zoals een brief naar de regering, en naar een ieder die dit nodig heeft, zodat velen die een godsdienstige opvoeding nog vers in het geheugen ligt, ontwaakt mogen worden en dat dit tot zegen mag zijn. Ook dat vele ongelovigen de resultaten hiervan mogen zien tot aansporing en tot zegen. Gods zegen toegewenst.

 19. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 april 2020 om 17:01

  Bedankt Dirk. Een ding is zeker, Gods genade is groot en ook zijn daden. Het is God van wie wij alles verwachten en nooit teleurgesteld worden. Ook al sterven wij. Er is ook veel dat christenen nalaten, zoals zonden belijden van dit land. Ons uitspreken tegen drugsgebruik, lachgas, abortus, euthanasie, voltooid leven. De televisie infiltreert met zoveel onchristelijke meningen en een weerwoord is er niet of nauwelijks. Ook niet duidelijk van christelijke politiek. Gedogen maar van alles. Laten we duidelijk de grote daden van God vertellen en niet alleen in kerkdiensten, want daar kijkt niemand naar. Ook de EO is triest. Ik zelf denk: waren we voor het leven gegaan van ieder mens oud en jong. Van het begin in huis en God aangeroepen. Virus leeft niet langer dan 4 weken en dit had heel Europa gedaan. Hadden we geen economische crisis gekregen. Door niet voor het leven te gaan, gaan we de mist in. Maar als een economische crisis meer mensen naar God brengt en wij ons bekeren als land zou nog mooier zijn. Ik heb alleen artsen gehoord, die voor leven gaan. In het bijbelboek Ezra gaat het over bekering. Laten we de grote daden van God verkondigen aan iederéén en dan ook aan iederéén en laten wij meer zendtijd op TV opeisen voor een gezond tegengeluid \. God heeft alles in Zijn hand. Liefs \.

 20. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 april 2020 om 11:02

  Mijn idee is dat dit virus bedoeld is om d.m.v. een economische en maatschappelijke ineenstorting de huidige naoorlogse wereldorde omver te werpen, zodat de Nieuwe Wereld Orde van de antichrist zijn intrede kan doen. Ook wel het Hersteld Romeinse Rijk dat uit 10 Europese landen zal bestaan. Temeer omdat er ook in Israël en binnen de huidige EU profetisch belangrijke ontwikkelingen aan de gang zijn. Zal de Opname van de Gemeente en daarmee ook onze verlossing binnenkort plaatsvinden?

 21. maria zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 april 2020 om 16:10

  Dit corona virus zorgt er mede voor dat de antichrist spoedig komt

 22. Aaron zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 april 2020 om 16:24

  Morgen is het Goede Vrijdag en dat is een goede dag om te vasten en bidden voor kracht en genezing van dit Corona virus. We weten en kunnen in de Bijbel lezen (o.a. 2 Kronieken) dat door middel van vasten en gebed er wonderen kunnen en zullen worden verricht.

 23. loesrael zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 april 2020 om 18:27

  Laat ons bidden dat God een wonder doet in de natuur morgen, met de herdenking van de 3 donkere uren na het sterven van Jezus in Israël, opdat zij eindelijk hun Messias durven aanvaarden.
  Een wonder op zich: Pesach en goede vrijdag op een dag.
  Hij zal voorzien en wij mogen danken dat onze broeders Hem mogen erkennen als hun Heer, Jeshua de Messias.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden