Goede Vrijdag en Pasen in coronatijd

Wat zullen wij zeggen over de coronapandemie? Ik leg de hand op mijn mond, lieve mensen. Ik ben verbijsterd. Ik buig mij in verootmoediging neer en spreek het in stilte: ‘Heere, wat gebeurt er? Ik kan dit niet bevatten.’ En ja, ik besef: wij hebben geen recht op Gods genade. En dan lukt het mij toch mijn mond te openen. Ik roep het uit: ‘Heere, alleen U kunt ons nog redden.’

We zouden bijna vergeten dat over enkele dagen al Goede Vrijdag en Pasen is. Hoe anders is het dit jaar dan we gewend zijn. Geen samenkomsten met de gemeente, wellicht wel verbondenheid via internet.

Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik merk dat in deze tijd van afzondering de Psalmen extra gaan spreken, zoals Psalm 84. De dichter bezingt zijn verlangen om naar het huis van de Heere te gaan. En je merkt pas hoe je de samenkomst van de gemeente mist als die niet meer wordt gehouden.

In Psalm 84 lezen we:
2. Hoe lieflijk zijn Uw woningen,
HEERE van de legermachten.
3. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen
naar de voorhoven van de HEERE;
mijn hart en mijn lichaam
roepen het uit tot de levende God.

Komende vrijdag herdenken we de kruisiging en het sterven van de Heere Jezus. Het werd aardedonker toen Hij aan het kruis hing. Gods oordeel over onze zonde kwam in volle hevigheid op Hem neer. Hij deed het om ons, u, jou en mij, te redden. Door Zijn dood geeft Hij het leven aan allen die hun vertrouwen op Hem stellen.

En nu? Nu spreidt de conoropandemie een donkere deken over deze wereld. Corona betekent dreiging van de dood. Dan hier, dan daar… duizenden, tienduizenden, wereldwijd misschien wel honderdduizenden.
Maar de dood heeft niet het laatste woord. Op Paasmorgen overwint het Leven. Dood en graf overwon Hij. De Heere Jezus stond op uit de dood. De dood heeft niet het laatste woord, al lijkt dat op de intensive care vandaag soms wel.

Daarom mogen wij ons dit jaar wel extra laten bemoedigen door de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Hij ging de dood in om ons het leven te kunnen geven. Eeuwig leven. Voor altijd bij Hem.

Psalm 103:12 brengt het zo mooi onder woorden: ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.’
Door Zijn offer, gebracht op Golgotha. De straf, het oordeel dat wij hadden verdiend, nam Hij op Zich. Wat een liefde, wat een genade. Verlost, bevrijd. Geestelijk opnieuw geboren.

‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. (…) Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:7 en 9).

Zuurdeeg is in de Bijbel vaak een aanduiding voor zonde, de zonde van hoogmoed, de zonde van vertrouwen in/op jezelf, de zonde van het ongeloof.
In Exodus 12 lezen we over de instelling van het Pascha. Zeven dagen lang moeten de Israëlieten ongezuurde broden in. Alle zuurdeeg moeten ze uit hun huizen wegdoen.
In Markus 16:6 waarschuwt de Heere Jezus tegen het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën, wat een waarschuwing betrof tegen hun leer. Verwijder dat zuurdeeg uit je leven, luister niet naar hen.

Ook 1 Korinthe 5:6-8 spreekt over het zuurdeeg.
6. Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?
7. Verwijdert dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam (letterlijk: Pascha) is voor ons geslacht: Christus.
8. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Nu we Goede Vrijdag en Pasen naderen, worden we opgeroepen grote schoonmaak te houden in ons leven, het zuurdeeg, de zonde, de trots weg te doen.
Dit spreekt vandaag extra, omdat het coronavirus, net als het zuurdeeg, onzichtbaar zijn vernietigende werk doet. Het zuurdeeg, de zonde in ons leven, maakt ons geestelijk ziek, en kan leiden tot de geestelijke dood, zoals het coronavirus tot de lichamelijke dood kan leiden.

Door deze coronapandemie klinkt Gods roepstem tot een wereld in nood: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Mattheus 11:28).
Maak het in orde met God, bekeer u en verwijder in aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen, al het zuurdeeg, alle zonden, belijd ze en ontvang Gods vrede en rust in je hart en leven.

Het is mijn verlangen, mijn gebed, dat we als volk, als volken, ons ook verootmoedigen voor onze nationale zonden. ‘Heere vergeef, Heere wees ons genadig, stort Uw Geest uit in ons midden.’
Wij kunnen onszelf niet redden, alleen de Heere kan ons nog redden. En dat wil Hij ook. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

Enkele dagen geleden was er een Israëlische man die tijdens de voorbereidingen voor het Pesachfeest opeens zwaar gebukt ging onder een diefstal van een archeologische vondst, al 15 jaar geleden. Samen met de apocalyptische gevoelens die hij heeft door de coronacrisis, nam hij het besluit gestolen voorwerp terug te brengen bij het Archeologisch Museum in Jeruzalem, aldus een bericht van One for Israel.

Bij dit bericht moest ik denken aan Jakobus 4:9 – ‘Reinig de harten, zondaars en zuiver de harten, dubbelhartigen.’

In de Nieuwsbrief van vorige week wees ik u op het bloed dat de Israëlieten op de beide deurposten van hun huizen moesten strijken, en op de bovendorpel. En niet aan de onderdorpel, zoals ik per ongeluk had toegevoegd (zie Exodus 12:23).
Achter het bloed was het volk veilig voor de tiende plaag, waardoor Egypte zou worden getroffen. Dat bloed verwijst naar Goede Vrijdag, naar de dag dat de Heere Jezus als een Lam ter slachting werd geleid (Jesaja 53:7) en Zijn bloed gaf om ons te reinigen van al onze zonden.

Nu de coronapandemie over de wereld raast, bepaalt dat ons ook bij de lijn die loopt van Goede Vrijdag, via Pasen naar de wederkomst van de Heere Jezus. Dat is heel mooi zichtbaar in Titus 2.
Vers 13 zegt: ‘…terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
14. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Zorg, lieve mensen, ervoor dat u veilig en geborgen bent achter het bloed van de Heere Jezus. Alleen zo was het volk Israel veilig voor de tiende plaag die de Heere over Egypte bracht.
Omdat het Goede Vrijdag is geweest, omdat het Pasen is geweest, omdat de Heere Jezus werd gekruisigd, Zijn bloed stortte, Hij de dood inging en weer opstond vanuit de dood, is er ook voor ons hoop en eeuwig nieuw leven. Te midden van dreiging, crisis en onzekerheid mogen we schuilen bij de Heere Jezus. Ons leven is in Zijn hand. En we heffen onze hoofden omhoog, want onze verlossing is aanstaande.

Ter afsluiting een paar verzen uit Romeinen 8, woorden die krachtig spreken in deze crisistijd.

31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32. Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar door Hem Die ons heeft liefgehad.
38. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39. noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Dirk van Genderen