Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ook het coronavirus kan ons niet scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 april 2020, 13:07 door Dirk A A

Krachtig klinken de woorden op de Paasmorgen: ‘De Heere is waarlijk opgestaan’. Hij leeft. Hij blijft niet op anderhalve meter afstand. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heere.  Ook het coronavirus niet. Ook al zou je het krijgen, ook al zou je moeten worden opgenomen op de intensive care, Hij gaat met je mee. Alle dagen van je leven, tot aan de voleinding van de wereld.

Waarom gaat Hij met je mee, is Hij bij je? Omdat Hij, de Heere Jezus aan het kruis is gegaan, heeft geleden voor onze zonden…Is gestorven, maar weer is opgestaan. Dood en graf heeft Hij overwonnen. En omdat Hij leeft, hoeven we niet bang te zijn voor morgen. Is dat geen geweldige boodschap?

Romeinen 8:31-39 spreekt hier in zulke rijke bewoordingen over. We gaan deze Bijbelwoorden samen lezen.

31. ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ vraagt vers 31. Als je de Heere Jezus mag kennen, als je door genade mag weten dat Hij ook voor jou Zijn leven gaf aan het kruis, dan is dit 100 procent zeker, dat Hij vóór je is.

Wat is er nu in dit leven 100 procent zeker? Dat merken we nu wel. De scholen gingen dicht, je kunt niet meer naar de kerk. Je gezondheid kan zo voorbij zijn als je besmet raakt door het virus. Je baan kan op de tocht staan omdat er niemand meer iets bij je koopt. Je inkomsten kunnen van de ene op de andere dag wegvallen. Er komt bijna niemand meer bij je op bezoek of je kunt niet meer op bezoek bij familie- of gezinsleden.

Maar als God voor ons is, wat er dan ook gebeurt, dan zijn we veilig en geborgen in Hem. Ons eeuwig heil en toekomstige heerlijkheid liggen onwankelbaar vast in Hem.

32. Waarom kunnen we daar zo zeker van zijn? Omdat het Goede Vrijdag is geworden, vervolgt vers 32. Omdat God zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven.

In vers 31 klonk het: God is vóór ons…
In vers 32: God heeft Zijn Zoon vóór ons overgegeven…

God was niet alleen bereid Zijn Zoon te offeren, Zijn Enige, Hij deed het ook. Hij heeft Hem niet gespaard… Er klonk op dat moment geen stem uit de hemel: ‘STOP’, toen Hij werd gekruisigd.
…maar Hij heeft Hem voor ons allen overgegeven om gekruisigd te worden…

God zal ons met Hem alle dingen schenken… Je bent zo rijk als je de Heere Jezus mag kennen. Er klinkt een enorme vreugde en blijdschap door in deze woorden. Over het heil en de heerlijkheid die ons zullen worden geschonken, nu al en straks volkomen.

33. …God is het Die de uitverkorenen rechtvaardigt. Het is genade, lieve mensen, als we Hem mogen kennen en liefhebben…

34. Bij de Heere ben je veilig. Psalm 91:1 zegt het zo treffend, wat vandaag extra spreekt: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’
Wat een bescherming genieten de uitverkorenen van God. Niemand kan met succes beschuldigingen tegen hen inbrengen of hen veroordelen tot de eeuwige dood.  

Er klinkt hier een loflied op Christus. Christus is het Die gestorven is, aan het kruis, tot verzoening van onze zonden.
…ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is…
Dat is het wonder van Pasen. Hij leeft, de Heere is waarlijk opgestaan. Zijn opstanding is de absolute garantie voor onze opstanding, eenmaal bij Zijn wederkomst.

Christus is verhoogd, Hij is verheerlijkt, gaat dit vers verder. Filippenzen 2:9 zegt het zo mooi: ‘Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam…’

Hij bevindt Zich nu aan de rechterhand van God. Daar pleit Hij voor ons, ten behoeve van ons. Als wij gezondigd hebben, als wij het moeilijk hebben, als we moeten lijden, als de vijand ons probeert te veroordelen…
Wat een geweldige troost om te weten dat Hij, de Heere Jezus, voor ons pleit bij de Vader…

35. Ook hier klinkt weer een retorische vraag, waar het antwoord al in zit. Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus.
Heel concreet wordt hier genoemd: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en zwaard.

In dit vers zit een link met het lijden om Christus’ wil: alles wat gelovigen wordt aangedaan vanwege hun geloof in de Heere Jezus. Voel u verbonden met uw vervolgde broeders en zusters.

De liefde van Christus…
Dat is de wonderlijke liefde van Christus voor ons…
Niets kan ons scheiden van die liefde.
We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

36. ‘Omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen,’ klinkt het in vers 36. Het is een citaat van Psalm 44:23. Het leven van de gelovigen is in de ogen van de tegenstanders van God niet kostbaar; voor hen zijn het maar ‘slachtschapen’. Dan denk ik aan die woorden uit Jesaja 53:7 – ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid.’

37. …maar in dit alles – alles wat hiervoor werd genoemd… zijn we meer dan overwinnaars…

Niet ‘slechts’ overwinnaars, maar meer dan overwinnaars…
Er staat huper-nikōmen = overwinnen wij bovenmate.

We overwinnen niet in eigen kracht… O nee, uit onszelf zijn we zwak…
…maar door Hem Die ons heeft liefgehad, de Heere Jezus Christus. Dat wordt zichtbaar in de trouw, de volharding in het lijden, dat we door genade Hem niet verloochenen.…meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad…

…heeft liefgehad – agapēsantos – wijst op een zeker moment, waarop Zijn liefde zichtbaar werd, namelijk aan het kruis, toen Hij Zijn leven gaf voor ons. Wat een liefde van Hem!

38 en 39. Wat een geweldige troost bieden de laatste twee verzen van dit hoofdstuk. Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

…ik ben ervan overtuigd… ik ben er zeker van. Mag u dat ook weten, geloven, dat niets u kan scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus onze Heere?
…noch dood, noch leven…

Opmerkelijk dat hier eerst de dood wordt genoemd. Ook de dood kan ons zeker niet van God scheiden, maar brengt ons juist bij Hem.

…noch engelen, noch overheden, noch krachten kunnen ons scheiden van Zijn liefde…
Geen enkele duivelse macht kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heere. Het zijn reeds verslagen vijanden, die nog wel flink te keer kunnen gaan, Jazeker.

Toen de Heere Jezus aan het kruis de overwinning behaalde, heeft Hij getriomfeerd over deze machten. Daarom kunnen ze ons nooit scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus.

…noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen…
Misschien maakt u zich wel zorgen…
Hoe gaat het met mijn gezondheid, met mijn baan, met mijn inkomsten?
Mogelijk maakt u zich zorgen over uw opa, oma, vader, moeder…

Laat deze dingen niet tussen u en de Heere komen. Breng uw angst, uw verdriet, uw zorgen maar bij de Heere Jezus, aan de voet van het kruis.
Hebt u dat verhaal van John Bunyan wel eens gehoord of gelezen, uit zijn prachtige boek ‘De Christenreis naar de eeuwigheid’.

Christen gaat zwaar gebukt onder een rugzak vol met zonden en zorgen. Dan komt hij bij de heuvel Golgotha, bij het kruis.
Als hij dan omhoog kijkt naar het kruis, naar de Heere Jezus, valt die rugzak van zijn rug en rolt de heuvel af, weg, voor altijd, verlost door de Heere Jezus.
Bevrijd, van zonden en zorgen, mag hij het gaat leren in vertrouwen op de Heere Jezus verder te gaan.

…noch hoogte, noch diepte…
Hoe moeilijk het ook in ons leven kan zijn of nog kan worden…
…noch enig ander schepsel, of wat er ook in de schepping is…

Dan klinkt weer die jubel…
Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.
Omdat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren (Romeinen 5:8).
Dat is pas liefde…

De opgestane Heere Jezus Christus stelt Zich garant voor de Zijnen.
Wat een troost, wat een bemoediging, voor heden en toekomst.

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’ (2 Timotheüs 2:8).

Ik wens u allen rijk gezegende Paasdagen toe.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 april 2020 om 15:40

  Door een blik op het Kruis:
  1) Door een blik op het kruis
  is er leven en heil,
  is er leven voor u en voor mij.
  Zie gelovig op Hem,
  wordt behouden en leef,
  want verlossing biedt Jezus u vrij.

  Refrein:
  Zie, zie, zie en leef.
  Door een blik op het kruis
  is er leven en heil,
  is er leven voor u en voor mij.

  2) O, waarom droeg dan Jezus
  de zond’ en de smaad,
  als uw schuld niet op Hem werd gelaân?
  O, waarom heeft het bloed
  uit Zijn zijde gevloeid,
  als uw schuld niet door Hem werd voldaan?

  Refrein

  3) Niet uw tranen, gebeden,
  bekering, berouw,
  maar Zijn bloed wrocht verzoening voor u.
  Werp op Hem dan ‘t gewicht
  van uw zonde en schuld,
  vlied tot Jezus, o zondaar, vlied nu.

  Refrein

  4) Neem nu aan in ‘t geloof
  en met vreugde het heil,
  neem het leven, dat Jezus u geeft;
  wees verzekerd, dat nimmer
  de dood u meer treft,
  daar de Heer, uw Gerechtigheid, leeft.

  Refrein

  5) Weg dan, twijfel en vrees,
  want Gods woord heeft verklaard,
  dat uw Heiland het werk heeft volbracht;
  in de volheid der tijden
  kwam Jezus, de Heer,
  als het Lam, voor de zonde geslacht.

  Refrein

 2. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2020 om 21:29

  Beste mensen,
  Laten we ons vertrouwen op Hem stellen. Wat er ook gebeurt in deze wereld, niets kan ons scheiden van Hem. Hij is onze Schuilplaats. Met onze zorgen, zonden en angsten mogen we naar Jezus gaan. Hij stierf voor ons. Gereinigd zijn ook wij, als we Hem aannemen als Verlosser en Zaligmaker, door Zijn bloed. Wij mogen onze angsten en zonden bij het Kruis brengen. De ballast daar achterlaten, en als vrije, verloste mensen verder gaan. Want Hij is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel om plaats voor de gelovigen te bereiden. Ja mensen, DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN. En er komt een dag dat ook wij bij Hem zijn. O, wat een dag zal dat zijn.

 3. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2020 om 22:53

  Dank je wel Dirk voor de bemoedigende woorden in deze donkere tijd. Wat een troost voor Zijn kinderen.

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2020 om 23:32

  Bedankt Dirk van Genderen voor alle positieve woorden- tekstwoorden, en mooie berichtgevingen. We zijn waarlijk vrijgekocht door Jezus Christus DIERBAAR BLOED. Zo’n groot voorrecht om een kind van God te mogen zijn.
  De prijs welke de Heiland en Redder hiervoor betaald heeft kan ik maar ten dele bevatten.
  Wens allen Zijn volle zegen en nabijheid toe.

 5. Foeke de Koe zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2020 om 0:56

  AMEN

 6. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2020 om 7:01

  Bedankt, Dirk voor je schrijven!
  Met en door Hem zijn we meer dan overwinnaars!
  De HEER is waarlijk OPGESTAAN!
  Zie op Hem en niet op de omstandigheden.
  Hij REGEERT!
  Gezegend Paasfeest en ga met Hem, want HIj gaat ket je mee!!

 7. Anna2 zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2020 om 12:49

  Prachtig lied aangedragen door Moi, heb ik van harte gezongen. Geloven is zo simpel: zien op het Kruis en weten: het is volbracht, al onze schuld. Zoals de Joden slechts hoefden te zien naar de koperen slang die Mozes ophield om te genezen. Geen moeilijk gedoe en eigenbedachte genezingen en reddingspogingen. Nee, alle eer alleen voor onze Heiland. Met Hem staan we meer dan sterk.
  We moeten wel in Hem blijven om vrucht te dragen als een rank aan de wijnstok waardoor levenssap van God stroomt voor Jood en Griek. Alle afgevallen/gebroken takken verdorren – God kan echter terugenten.
  Aanrader op youtube van Simon Kholorskiy, Russisch lied: “We’ll meet again” en “Sing Hallelujah”. Luister, zing mee en weest gezegend. Onze verlossing genaakt, houd vol!

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2020 om 12:57

  Wees gezegend Dirk en dank voor je altijd weer inzichtgevende en tegelijkertijd opbeurende/ opbouwende commentaren!!

 9. Engel zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2020 om 14:21

  De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja, Christus is opgestaan van de doden en sterft voortaan niet meer. Hallejuja, zie Hij is levend in alle eeuwigheid, en heeft de sleutels der helle en der dood, halleluja. Halleluja, halleluja.

 10. Jelly Verwaal zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2020 om 15:52

  PASEN
  De aarde borg Hem in haar schoot – maar Hij is sterker dan de dood:
  Hij doet een graf weer opengaan – De Heer is waarlijk opgestaan!

  Door Hem getorste mensenschuld – heeft nu het donk’re graf gevuld.
  Wij zijn van zond’ en schuld ontdaan – De Heer is waarlijk opgestaan!

  Van zware last zijn wij bevrijd – Wij reizen naar de eeuwigheid.
  Wij reizen achter Jezus aan! – De Heer is waarlijk opgestaan!

 11. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2020 om 19:31

  Henk: Amen.

 12. Moeder zegt:
  Geplaatst op zondag 12 april 2020 om 21:51

  De Heer Jezus is de Enige hoop, zo vast als een Rots! Hij alleen geeft écht en eeuwig leven! Bedankt Dirk, voor deze bemoediging. (YouTube, lied: Jezus, Overwinnaar!)

 13. Anja zegt:
  Geplaatst op maandag 13 april 2020 om 17:32

  Shalom broeder Dirk, Hartelijk dank voor de overdenking over Romeinen 8:31-39! De Heere is waarlijk opgestaan! Uit een oud lied:

  Hij de Kenner van ‘t verborgen, kent mij en Hij hoort mijn stem,
  weet, dat ik me in angst en zorgen, des te vaster klem aan Hem.
  Niets, dat mij van God kan scheiden! ‘k zal wat ik hier ook moet lijden,
  juichen zelfs in nood en pijn, meer dan overwinnaar zijn!

  Welk een lot;’t zij dood of leven, smaad of eer mij hier ook wacht,
  God zal nimmer mij begeven, ben ik zwak, bij Hem is kracht!
  Gunst van mensen, raad van vrinden, bitt’re haat van kwaadgezinden,
  hoogte, diepte, vreugd noch rouw, niets ontrooft mij aan Gods trouw!

  Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht,
  God mijn God, zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht.
  Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, Zijne liefde blijft mij leiden,
  door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in ‘t eeuwig licht.

 14. JJ zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2020 om 17:24

  De Koning der Joden werd gekruisigd, werd begraven en stond weer op uit de dood! Zo mogen wij die mèt Hem door de doop in de dood (watergraf) in nieuwheid des levens met Hem opstaan en mogen leven in de volle overtuiging dat de Koning der Joden, de Leeuw uit de stam van Judah en het Lam, spoedig terugkomt om recht te doen en de aarde te richten in gerechtigheid. Alle aardse koninkrijken zullen vallen, denk aan het beeld wat Daniel kreeg over de voeten van ijzer en leem… Jahweh’s Woord omschrijft tot in detail wat er gebeurt en nog te gebeuren staat. Verlangt u ook zo naar de wederkomst van Jeshua, de Heere Jezus? Wat een dàg (‘in een punt des tijds zal dat zijn…) want dan zal elke knie zich buigen en elke tong belijden: Jeshua is Heer. Hij die alle macht heeft in de hemel en op aarde, Jeshua de Messias van Israel. Ik kijk verlangend uit naar Uw komst, te weten dat ik de Vader toebehoor en gekocht en betaald ben door Uw bloed Heere Jezus, alleen veilig bij U en de Vader.

  Shalom!
  Jeruzalem o stad van goud, het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, dààr kijk ik naar uit en de zekerheid van het geloof tot het einde toe bewaken en bewaren. Jahweh’s beloften worden heerlijk vervuld, geen tranen meer, geen rouw en geen pijn en ik dànk U daarvoor.

 15. aka zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2020 om 14:19

  Wat is het heerlijk in deze tijd, waarin we weinig sociaal contact kunnen hebben, op deze manier bemoedigd te mogen worden! Het verhaal van David Wilkerson is echt opmerkelijk, hier kun je aan merken dat God niet is veranderd, maar in alle tijden heeft willen spreken en waarschuwen bij monde van sterfelijke mensen. Het is ook mooi als wij daar oog voor mogen krijgen en het, zoals jijzelf Dirk, op mogen merken. Hartelijk dank daarvoor! En ook voor de rest van de brief alsmede voor al je brieven.
  De Heere Jezus is niet aan plaats of tijd gebonden, dat blijkt telkens weer. Ik wens alle lezers en speciaal jou, Dirk en allen die je lief zijn, van harte Gods zegen toe.

  vriendelijke groeten, Aka

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden