Ook het coronavirus kan ons niet scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere

Krachtig klinken de woorden op de Paasmorgen: ‘De Heere is waarlijk opgestaan’. Hij leeft. Hij blijft niet op anderhalve meter afstand. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heere.  Ook het coronavirus niet. Ook al zou je het krijgen, ook al zou je moeten worden opgenomen op de intensive care, Hij gaat met je mee. Alle dagen van je leven, tot aan de voleinding van de wereld.

Waarom gaat Hij met je mee, is Hij bij je? Omdat Hij, de Heere Jezus aan het kruis is gegaan, heeft geleden voor onze zonden…Is gestorven, maar weer is opgestaan. Dood en graf heeft Hij overwonnen. En omdat Hij leeft, hoeven we niet bang te zijn voor morgen. Is dat geen geweldige boodschap?

Romeinen 8:31-39 spreekt hier in zulke rijke bewoordingen over. We gaan deze Bijbelwoorden samen lezen.

31. ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ vraagt vers 31. Als je de Heere Jezus mag kennen, als je door genade mag weten dat Hij ook voor jou Zijn leven gaf aan het kruis, dan is dit 100 procent zeker, dat Hij vóór je is.

Wat is er nu in dit leven 100 procent zeker? Dat merken we nu wel. De scholen gingen dicht, je kunt niet meer naar de kerk. Je gezondheid kan zo voorbij zijn als je besmet raakt door het virus. Je baan kan op de tocht staan omdat er niemand meer iets bij je koopt. Je inkomsten kunnen van de ene op de andere dag wegvallen. Er komt bijna niemand meer bij je op bezoek of je kunt niet meer op bezoek bij familie- of gezinsleden.

Maar als God voor ons is, wat er dan ook gebeurt, dan zijn we veilig en geborgen in Hem. Ons eeuwig heil en toekomstige heerlijkheid liggen onwankelbaar vast in Hem.

32. Waarom kunnen we daar zo zeker van zijn? Omdat het Goede Vrijdag is geworden, vervolgt vers 32. Omdat God zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven.

In vers 31 klonk het: God is vóór ons…
In vers 32: God heeft Zijn Zoon vóór ons overgegeven…

God was niet alleen bereid Zijn Zoon te offeren, Zijn Enige, Hij deed het ook. Hij heeft Hem niet gespaard… Er klonk op dat moment geen stem uit de hemel: ‘STOP’, toen Hij werd gekruisigd.
…maar Hij heeft Hem voor ons allen overgegeven om gekruisigd te worden…

God zal ons met Hem alle dingen schenken… Je bent zo rijk als je de Heere Jezus mag kennen. Er klinkt een enorme vreugde en blijdschap door in deze woorden. Over het heil en de heerlijkheid die ons zullen worden geschonken, nu al en straks volkomen.

33. …God is het Die de uitverkorenen rechtvaardigt. Het is genade, lieve mensen, als we Hem mogen kennen en liefhebben…

34. Bij de Heere ben je veilig. Psalm 91:1 zegt het zo treffend, wat vandaag extra spreekt: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’
Wat een bescherming genieten de uitverkorenen van God. Niemand kan met succes beschuldigingen tegen hen inbrengen of hen veroordelen tot de eeuwige dood.  

Er klinkt hier een loflied op Christus. Christus is het Die gestorven is, aan het kruis, tot verzoening van onze zonden.
…ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is…
Dat is het wonder van Pasen. Hij leeft, de Heere is waarlijk opgestaan. Zijn opstanding is de absolute garantie voor onze opstanding, eenmaal bij Zijn wederkomst.

Christus is verhoogd, Hij is verheerlijkt, gaat dit vers verder. Filippenzen 2:9 zegt het zo mooi: ‘Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam…’

Hij bevindt Zich nu aan de rechterhand van God. Daar pleit Hij voor ons, ten behoeve van ons. Als wij gezondigd hebben, als wij het moeilijk hebben, als we moeten lijden, als de vijand ons probeert te veroordelen…
Wat een geweldige troost om te weten dat Hij, de Heere Jezus, voor ons pleit bij de Vader…

35. Ook hier klinkt weer een retorische vraag, waar het antwoord al in zit. Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus.
Heel concreet wordt hier genoemd: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en zwaard.

In dit vers zit een link met het lijden om Christus’ wil: alles wat gelovigen wordt aangedaan vanwege hun geloof in de Heere Jezus. Voel u verbonden met uw vervolgde broeders en zusters.

De liefde van Christus…
Dat is de wonderlijke liefde van Christus voor ons…
Niets kan ons scheiden van die liefde.
We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

36. ‘Omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen,’ klinkt het in vers 36. Het is een citaat van Psalm 44:23. Het leven van de gelovigen is in de ogen van de tegenstanders van God niet kostbaar; voor hen zijn het maar ‘slachtschapen’. Dan denk ik aan die woorden uit Jesaja 53:7 – ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid.’

37. …maar in dit alles – alles wat hiervoor werd genoemd… zijn we meer dan overwinnaars…

Niet ‘slechts’ overwinnaars, maar meer dan overwinnaars…
Er staat huper-nikōmen = overwinnen wij bovenmate.

We overwinnen niet in eigen kracht… O nee, uit onszelf zijn we zwak…
…maar door Hem Die ons heeft liefgehad, de Heere Jezus Christus. Dat wordt zichtbaar in de trouw, de volharding in het lijden, dat we door genade Hem niet verloochenen.…meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad…

…heeft liefgehad – agapēsantos[1] – wijst op een zeker moment, waarop Zijn liefde zichtbaar werd, namelijk aan het kruis, toen Hij Zijn leven gaf voor ons. Wat een liefde van Hem!

38 en 39. Wat een geweldige troost bieden de laatste twee verzen van dit hoofdstuk. Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

…ik ben ervan overtuigd… ik ben er zeker van. Mag u dat ook weten, geloven, dat niets u kan scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus onze Heere?
…noch dood, noch leven…

Opmerkelijk dat hier eerst de dood wordt genoemd. Ook de dood kan ons zeker niet van God scheiden, maar brengt ons juist bij Hem.

…noch engelen, noch overheden, noch krachten kunnen ons scheiden van Zijn liefde…
Geen enkele duivelse macht kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heere. Het zijn reeds verslagen vijanden, die nog wel flink te keer kunnen gaan, Jazeker.

Toen de Heere Jezus aan het kruis de overwinning behaalde, heeft Hij getriomfeerd over deze machten. Daarom kunnen ze ons nooit scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus.

…noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen…
Misschien maakt u zich wel zorgen…
Hoe gaat het met mijn gezondheid, met mijn baan, met mijn inkomsten?
Mogelijk maakt u zich zorgen over uw opa, oma, vader, moeder…

Laat deze dingen niet tussen u en de Heere komen. Breng uw angst, uw verdriet, uw zorgen maar bij de Heere Jezus, aan de voet van het kruis.
Hebt u dat verhaal van John Bunyan wel eens gehoord of gelezen, uit zijn prachtige boek ‘De Christenreis naar de eeuwigheid’.

Christen gaat zwaar gebukt onder een rugzak vol met zonden en zorgen. Dan komt hij bij de heuvel Golgotha, bij het kruis.
Als hij dan omhoog kijkt naar het kruis, naar de Heere Jezus, valt die rugzak van zijn rug en rolt de heuvel af, weg, voor altijd, verlost door de Heere Jezus.
Bevrijd, van zonden en zorgen, mag hij het gaat leren in vertrouwen op de Heere Jezus verder te gaan.

…noch hoogte, noch diepte…
Hoe moeilijk het ook in ons leven kan zijn of nog kan worden…
…noch enig ander schepsel, of wat er ook in de schepping is…

Dan klinkt weer die jubel…
Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.
Omdat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren (Romeinen 5:8).
Dat is pas liefde…

De opgestane Heere Jezus Christus stelt Zich garant voor de Zijnen.
Wat een troost, wat een bemoediging, voor heden en toekomst.

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’ (2 Timotheüs 2:8).

Ik wens u allen rijk gezegende Paasdagen toe.

Dirk van Genderen

Verwijzingen:
  1. agapēsantos: https://web.studiebijbel.nl/servoy-webclient/?x=HxG7qwjE5N6etj3VtcZcQYo4Izd*zoXvRE6*ctXW9E-1pE4aq0Btiw