Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Heere, laat door deze covid-19 pandemie heen Uw grote werken zichtbaar worden’ (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 april 2020, 11:09 door Dirk A A

‘Zie op de Heere Jezus. Alleen Hij kan ons redden.’ Het is alsof ik deze woorden telkens opnieuw hoor en uitspreek. Het is hetzelfde overtuiging die ik enkele jaren geleden had, in de periode van grote droogte, toen we spontaan op een weiland in de Betuwe, in de open lucht, een gebeds- en verootmoedigingssamenkomst hadden. Met lezers van de Nieuwsbrief uit het hele land. In verootmoediging. En de Heere was daar! We riepen het als het ware uit: ‘Heere, Uw Naam zij geprezen. Hoor, Heere, vergeef, Heere, wees ons genadig.’ En Hij was ons genadig. Hij gaf regen en zegen.

Maar hoe geef je zoiets vorm in deze tijd? Bij elkaar komen, kan niet. Iemand opperde het idee op een groot weiland samen te komen, en dan onderling ruime afstand van elkaar te houden. Wie weet, is dit op termijn wel mogelijk, maar nu nog even niet. We moeten geen aanleiding geven tot kritiek op ons, dat zou averechts werken. En zolang dit nog niet kan, laten we dan ieder persoonlijk tot de Heere naderen en ons voor Hem verootmoedigen.

De tijden zijn ernstig. Een wereldwijde coronacrisis. Nieuwe droogte in ons eigen land. Sprinkhanen in Oost-Afrika en delen van Azië.
Is dit uniek in de wereldgeschiedenis? Nou, nee. In de geschiedenis zijn er veel ernstiger rampen geweest, waardoor de aarde werd geteisterd.

Ik ben op zoek gegaan naar hoe christenen, gelovigen in het verleden reageerden op rampen en besmettelijke ziekten. Wat opvalt, dat zie je ook al in de Bijbel, dat men daar vaker Gods hand in zag. Men vroeg zich af wat de Heere ermee wilde zeggen.
Dat zijn wij helaas kwijtgeraakt. We kunnen vrijwel alles verklaren en hebben kennis over virussen, bacteriën, ziekten en oorzaken van natuurrampen.

Toch ben ik ervan overtuigd dat het juist zegenrijk kan zijn om God niet weg te verklaren, maar juist ook opmerkzaam te zijn op Zijn stem, Zijn handelen in dit alles.
Deze week ontmoette ik iemand uit een ‘begeleide woonvorm’. De genomen maatregelen zijn voor hem heel ingrijpend. Weet u wat hij mij vertelde? ‘Ik vraag mij heel erg af wat de Heere hiermee zegt en ik besef veel meer dat ik in alles van Hem afhankelijk ben. Ik lees nu vaker in de Bijbel en ik bid ook meer. De Heere is goed voor mij.’ Dat was mooi om hem dat te horen vertellen.

Wanneer gelovigen in het verleden met tegenslagen te maken hadden, bracht dat hen soms tot verootmoediging, met grote gevolgen.
Ik denk aan ‘De vergeten opwekking’ in East-Anglia en in Noordoost-Schotland in 1921. God gebruikte daarvoor Douglas Brown (1874 tot 1940), die Hij aanraakte door Zijn Geest. Het was aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Er volgde geen nationale verootmoediging, in Nederland niet, maar ook niet in Engeland. Broeder L.J. van Valen, die veel onderzoek heeft gedaan naar opwekkingen in het verleden, schrijft: ‘De straffende hand van God werd gevoeld door de pandemie van de Spaanse Griep. Maar de bevolking en ook de kerk bleven onbewogen.’

De Heere gebruikte echter deze zware tijden om Zijn barmhartigheid te tonen in verschillende Engelse en Schotse vissersplaatsen. De Heere werkte krachtig door de predikant Douglas Brown heen, zoon van Archibald G. Brown, die met Spurgeon bevriend was, tot bekering van velen. Dit gebeurde echter pas nadat hijzelf door de Heere werd verbroken van hart en tot verootmoediging kwam.

Op mijn zoektocht in het verleden stuitte ik op de cholera-epidemie in ons land in 1848/1849. N. Bakker, evangelist bij de Nederlandse Vereniging van Vrienden van de Waarheid, schreef hierover, in de taal van toen:

‘Het was voornamelijk in het jaar 1849, dat het de Heere behaagde deze vreselijke roede voor velen dienstbaar te maken tot zaligheid. Hierdoor werden zij als door de schrik des Heeren bewogen tot het geloof in Christus Jezus de Heere, en leerden acht te geven op die grote zaligheid die in Hem geopenbaard is, opdat zij zodoende de toekomende toorn zouden ontvlieden. (…) Het was dan in die dagen van grote benauwdheid des geestes, welke wij met onze ogen hebben gezien en met onze oren hebben gehoord, maar niet minder in onze beenderen hebben ervaren dat de genaderijke God een groot werk Zijns Geestes in ons land alom deed openbaar worden.’

Eén van de plaatsen waar de Heere krachtig werkte, was op het eiland Voorne Putten, in het dorp Zuidland. Dagelijks kwamen daar zondaren tot geloof in de Heere Jezus. De landarbeiders spraken onderweg naar hun werk over wat de Heere aan hun ziel had gedaan. Bij de maaltijden op het land werd gebeden, uit Gods Woord gelezen en gezongen.’
Door de epidemie werden ook dagelijks ‘van de toegebrachten weggeraapt uit het land der levenden. Na een korte tijd van strijd waren zij rijp voor de hemel. (…) Vele stervenden zagen de dood met vreugde tegemoet, verlangende ontbonden te wezen en met Christus te zijn, hetwelk hun verre het beste was.’

In 1866/1867 woedde de cholera-epidemie opnieuw. Nu werkte de Heere krachtig in het dorp Nieuw-Beijerland in de Hoeksche Waard. Er was in dit dorp sprake van grote onverschilligheid. De predikant van de Hervormde gemeente trok openlijk de Bijbel op diverse punten in twijfel. Hij preekte de kerk leeg.
Het was in die tijd dat er predikers waren zonder officiële opleiding. Zij werden oefenaars genoemd. Eén van hen, D. Bakker, had al in 1863 Gods oordelen over het dorp aangekondigd, vanwege de zondige levensstijl van veel dorpelingen. Toen de cholera in 1866 uitbrak, kwam D. Bakker, die inmiddels dominee was, naar Nieuw-Beijerland om ‘het volk des Heere te midden der bezoekingen te vertroosten en den volke te verkondigen hoe men de straffen zou kunnen ontgaan en tot genade mogen komen.’

Iedere avond preekte hij in een vlasschuur op de hoek van de Middelstraat en het Marktveld. De Heere zond Zijn Geest. In het dorp voltrok zich een grote verandering, die leek op een ‘Ninevitische bekering’.
Helaas waren er ook velen bij wie het beslag van Gods Woord verdween toen de epidemie voorbij was. Maar door de epidemie zijn er ook velen werkelijk gered voor de eeuwigheid. De geschiedenis toont aan dat deze zegen doorwerkte in de nageslachten van degenen die tot geloof in de Heere Jezus waren gekomen.

Toen ik dit alles las, raakte de Heere mijn hart aan. En ik bad: ‘Heere, stort de Geest van de genade en de gebeden maar over ons uit. Leidt U ons tot verootmoediging, verbreek ons maar, zodat we niets meer van onszelf verwachten, maar alles van U. Alleen U kunt ons redden.
Heere, laat U dwars door deze covid-19-pandemie heen Uw grote werken zichtbaar worden. Dat velen tot geloof in de Heere Jezus zullen kome.’

Dirk van Genderen


20 Reacties

 1. Léon van Duren zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 april 2020 om 15:43

  Bedankt Dirk voor je liefdevolle woorden namens de Here! De Here Jezus genas 10 melaatsen, doch slechts één ongelovige Samaritaan kwam HEM bedanken, waardoor deze persoon waarschijnlijk tot geloof kwam, maar de andere negen Joden (Christenheid momenteel) herkenden en erkenden HEM niet als hun VERLOSSER! Momenteel zijn er zeker 40 miljoen mensen besmet met het HIV/AIDS virus, waarvan vanaf januari tot nu, al zeker 400.000 mensen aan zijn overleden (afgrijselijk)! Vandaag heb ik Psalm 94 gelezen; vers 1: GOD der wrake Here, GOD der wrake verschijn in lichtglans (corona)!…. Mijn opa en oma zijn 19 november 1943 vermoord te Auschwitz. Ook na deze loutering in de smeltoven der ellende bekeerden wij ons niet, mijn vader zeker niet en ik ben op de valreep bekeerd van een zeer zondig leven, maar moet nog steeds nauwgezet de relatie met de LEVENDE GOD onderhouden!! Dirk wij moeten nu zeker zout zijn, en een duidelijke boodschap verkondigen, waardoor de heidenwereld zich nog kan bekeren of anders misschien geprikkeld wordt tot ergernis aan toe! GOD omschrijft deze zeer goddeloze tijd duidelijk in ZIJN WOORD! Er staat niets verkeerd in De Bijbel!!

 2. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 april 2020 om 17:12

  Beste Dirk, laten wij ons verootmoedigen. En zeker, laten wij bidden voor een ieder in deze wereld. Laat een ieder zijn lichaam gebruiken om Christus te dienen. En om zijn naaste bij te staan. Zoals bij de eerste christen gemeentes.
  Het is zeker zo dat deze ramp, de corona virus nog niet opweegt tot andere rampen in de geschiedenes. Toch wil ik wel een ieder waarschuwen, voor de tekenen der tijden. Meestal gaat het anders als wij denken. Het zou zomaar kunnen dat dit pas het begin is van meer rampen. Nu zijn velen begaan met elkaar, maar dat zou over een jaar wel heel anders kunnen zijn. Wij leven nu in wereldbevolking met ongekend veel mensen. Ook nu hebben wij het bestaansrecht van Israël te erkennen. Ik betwijfel om te zeggen dat dit één van de rampen is, als de zovele rampen in de geschiedenis. Menselijk gedacht hoop ik dat het snel over gaat, en dat mijn kinderen in pais en vree kunnen opgroeien. Maar mijn gedachten zeggen steeds iets anders. Laten wij deze tijd benutten om de Here Jezus te verkondigen zolang het nog genadetijd is. Komt niet voort uit angst, maar een ingegeven gevoel.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 april 2020 om 20:31

  Zr.Ms. Karel Doorman (Bevoorradings- en logistiek ondersteuningsschip) van de Koninklijke Marine is op missie naar het Caribisch gebied om daar minimaal 3 maanden op diverse manieren hulpverlening te bieden in het kader van de Coronacrisis. Laten wij dan ook bidden voor de bemanning van dit schip dat ook zij hun rust en vrede in de Heere Jezus mogen vinden en ook voor christenbemanningsleden die meevaren met de Karel Doorman.

  Het blijft maar droog en laten wij ook bidden om regen. Of helpt bidden om regen niet meer in deze tijd en wordt de droogte, ondanks gebed om regen, zo erg dat oogsten massaal gaan mislukken met alle nare gevolgen van dien?

 4. RB zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2020 om 16:12

  Rampen en besmettelijke ziektes zijn van alle tijden. In de Psalmen lees je al over de dodelijke pest. Het unieke van deze Corona-virus is dat het wereldwijd is (dus nooit eerder gebeurd) en dat het de gehele wereldeconomie plat legt. Ieder mens op aarde is in zekere zin afhankelijk van de economie. Sommigen beweren dat het een ‘straf’ van de Here zou zijn. Is dat zo? Laten deze mensen die dat beweren maar eens het boek Job lezen! Dit virus is ontstaan door menselijk handelen en door de (vr)eetgewoontes van velen (het eten van o.a. slangen, honden, slangen, apen, rupsen, krokodillen, vleermuizen, nijlpaarden en nog veel meer). Destijds is er niet voor niets scheiding gemaakt tussen rein en onrein voedsel. Als de mens vlees wil nuttigen, eet dan rein voedsel! Tot slot. Moge de Here gebruik maken van deze zware tijden om de mens dichter bij Hem te brengen en dat het geloof in de Jezus Christus mag toenemen. Wij hebben het altijd over dat er een opwekking plaats mag vinden. Ik hoop dat deze gebeurtenissen daarvan een start mogen zijn.

 5. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2020 om 19:14

  Shalom broeder Dirk, hartelijk dank voor deze indrukwekkende oproep tot gebed, het getuigenis hoe gelovigen met tegenslagen omgingen, maar ook voor het bemoedigende bericht van overvloedige regen in Israel! Gebed en niet kunnen samenkomen, hoe dan? Laten we beginnen in onze binnenkamer en die vaak opzoeken. Jesaja 26:20. En bidden wat Dirk ons voorhoudt: “Heere, stort de Geest van de genade en de gebeden maar over ons uit. Leidt U ons tot verootmoediging, verbreek ons maar, zodat we niets meer van onszelf verwachten, maar alles van U. Alleen U kunt ons redden. Heere, laat U dwars door deze covid-19-pandemie heen Uw grote werken zichtbaar worden. Dat velen tot geloof in de Heere Jezus zullen komen! Amen!

 6. ron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2020 om 19:47

  De letters zijn te klein en als ik vergroot, valt tekst buiten de kaders en moet ik steeds verschuiven. Is dit anders te doen? mvg

 7. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2020 om 19:49

  De wereldbevolking wordt momenteel door een onzichtbare vijand belaagd en historisch gezien is dit niet de eerste keer. Met de Spaanse griep die net na de Eerste Wereldoorlog begon zijn er miljoenen doden gevallen. Toen een tijd zonder telefoons, internet, vliegtuigen enz.
  Anno 2020 ziet de wereld er heel anders uit en is de wetenschap vergevorderd. Helaas is er nog geen medicijn c.q. vaccin gemaakt en zullen nog heel veel mensen aan de Covid-19 ziekte sterven. Met de ingrijpende maatregelen van de overheid en m.m.v. de burgerbevolking, kan besmetting enigszins teruggedrongen worden…. maar we zijn er nog lang niet. Voor de wereldgezondheid en economie een nieuwe ongewone tijd. We zijn stilgezet om te bezinnen of misschien een wake-up call? Maar ook voor de kerken! Bij het lezen van Openbaring, waar Jezus aan Johannes vraagt brieven te schrijven aan de 7 bestaande kerken in Asia. Kerken die Paulus gesticht had, aanschreef (zie de brieven) en met zijn apostelen bezocht. Tijden het lezen begreep ik heel goed dat die 7 kerken symbool staan voor de huidige kerken van vandaag. Gods Woord zegt ‘dat het oordeel begint bij het huis Gods’, m.a.w. bij ons, de kerk. Zijn we stilgezet om eens goed na te denken hoe we eigenlijk in ons geloof staan t.o.v. de God van Israel? Zijn wederkomst, zijn wij er als kerk klaar voor? Filadelfia komt er goed vanaf en krijgt de belofte dat zij “in het ure der beproeving bewaard zullen worden, omdat zij ook Zijn Woord tot het einde toe bewaard hebben”. Zou dat ure der beproeving aan de gelovigen nu ‘gegeven’ zijn, vraag ik me af.

 8. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2020 om 20:30

  Dank Dirk, voor je reflecties op het covid19.
  In de periode 1918-1919 hebben we te maken gehad met een pandemie, veroorzaakt door de Spaanse griep. Wereldwijd 20-100 miljoen doden. Maar de pandemie van 2019-2020 is vele malen erger dan een eeuw geleden. Niet vanwege het Corona-virus, want de heersende ziekte met de grootste impact sinds de schepping is angst!!
  En ik heb het waarschijnlijk wel eens eerder geschreven, maar de kracht van de boodschap zit ‘em in de herhaling: De Joodse kalender staat op 5780, maar zit er ruim 210 jaar naast. Zoek maar op, want er is genoeg over te vinden. De essentie? De teller staat in werkelijkheid op bijna 6000. Nu begrijpt iedereen waar die 1000 jaar vrede in Openbaring 20 mee is verbonden. Lees Matthéüs 24.
  Shalom!

 9. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2020 om 20:37

  Geachte schrijver Dirk en mede geloofsgenoten, en welke de Heere nog tot Zich wil trekken met koorden der liefde.
  Zoals eertijds Rachab (de hoer) haar huis op de muur STAAN BLEEF en zij met de in haar huis genodigden in leven bleven. Zo ook mogen we ongeredde zielen, wijzen op het over de muur hangende rode koord. Het rood van het bloed van het Lam alleen brengt redding aan. Niets kan ons redden dan Jezus alleen.

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 april 2020 om 21:08

  Psalm 107: 19 – 20 “Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
  verloste Hij hen uit hun angsten.
  20Hij zond Zijn woord uit, genas hen
  en bevrijdde hen uit hun grafkuilen.”
  Angst is natuurlijk een heel slechte raadgever! Angst heeft ook heel weinig zin en toch komt die angst als binnen de kortste tijd alles ineens onzeker wordt. Angst hou je ook niet tegen, als je niet gelooft en ook beseft, dat we te allen tijde in Gods hand zijn! Geloven en vertrouwen zijn in het Hebreeuws dezelfde woorden. Ze zeggen dat mijn vrouw en ik met onze 84 jaar tot de risicogroep behoren, maar ik meen dat het virus niet naar leeftijd kijkt. Mijn dagelijkse gebeden gaan vooral om “bescherming”. Elke dag ontmoet ik mensen maar hoe groot is de kans dat ik te dicht in de buurt kom van iemand, die het virus bij zich draagt? In een grote stad is dat risico uiteraard vele malen groter dan in een kleine stad waar ik woon. Ik wandel en fiets elke dag in mijn naaste omgeving en geniet dan van het prachtige weer.
  Wel verbaas ik mij, dat er zo veel gesproken wordt over de tijd “na de Coronacrisis”. Komt die tijd wel? 2019 komt volgens mij nooit meer terug. Rutte preekt nu al over “het nieuwe normaal”…. Wanneer kan ik mijn achterkleinkinderen weer knuffelen? Ik hoop het, maar ik weet het niet!!
  Dat veel te maken heeft met de verhouding tussen God en de mensen leert mij Jeremia 19: 15.
  “Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga over deze stad, en over al haar steden, al het onheil brengen dat Ik tegen haar uitgesproken heb, omdat zij halsstarrig waren door niet te luisteren naar Mijn woorden.”
  Jeremia werd vervolgens om die woorden opgesloten…. Een beter antwoord zou geweest zijn je te bekeren en te luisteren naar de woorden van God!!

 11. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2020 om 9:27

  Het moment van de Opname komt nu wel heel dichtbij !

 12. Bea zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2020 om 10:58

  De Nieuwsbrief vind ik deze keer extra bemoedigend. De verhalen uit India vooral. God is groot en zeer te prijzen! En over wat je zei in de aanhef van je nieuwsbrief: “Openbaring 5 is daar heel duidelijk over”… Maar daar zijn we nog niet! Vanaf Openbaring 4 is ná de opname en die is nog niet geweest!
  Over corona: woorden hebben kracht, ook verkeerde woorden.. als we ons constant laten voeden met de negatieve woorden in de journaals en andere (valse?) berichtgevingen, dan gaan die woorden zich in ons nestelen. Laten we ons voeden met Góds woorden! Ik zeg dit vooral tegen mezelf… Hier kan jouw nieuwsbrief bij helpen, waarvoor dank, Dirk, dat je iedere week weer een nieuwsbrief voor ons hebt….

 13. Machiel zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2020 om 13:21

  Sommigen zeggen: Dit is geen teken van de eindtijd, want pandemieën zijn er al velen malen geweest.
  Anderen zeggen: Dit is zeker een teken van de eindtijd, een wereld in “lock-down” is nooit eerder voorgekomen. Zeker is dat de HEER regeert. En HIJ heeft er ons beslist iets mee te zeggen. Het is mijn gebed, dat velen zullen roepen tot HEM, om hun behoud. Dat velen de Here Jezus als hun Heiland en HEER zullen aannemen.
  Van harte Gods zeggen toegewenst.

 14. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2020 om 14:52

  Dank Dirk voor deze column!
  En wat bijzonder is het als we waarschijnlijk al in het jaar 5990 volgens de Joodse kalender leven, zoals reactie 8 zegt!
  Dan is het zeker de Eindtijd, die er al is of er aankomt!
  Yeshua zegt: “Let op de vijgenboom/Israel” en “leert dan van de vijgenboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, (be’èmet), Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.” (Mattheüs 24:34+35)
  Verder staat er nog “van die dag en die ure weet niemand”, m.a.w. we weten dus wel de tijd, waarin we nu leven!

 15. Cynt zegt:
  Geplaatst op zondag 19 april 2020 om 16:30

  Bedankt voor dit commentaar. Ik word er meer bewust van, dat het ernst is. En dat bekering op zijn plaats is. En dat we waar er maar gelegenheid voor is, het evangelie zullen verkondigen!

 16. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 20 april 2020 om 17:36

  Bedankt Dirk. We kunnen te allen tijde op God vertrouwen. Ook nu. Maar ik denk zeker, dat het ook iets te zeggen heeft. Zwijgen wij niet te vaak. Vragen wij aan onze ongelovige buren, naasten: Weet je wie de Here Jezus is. Dat hij God is, heilig en almachtig, die alles gemaakt heeft en alom tegenwoordig is, die alles en iedereen ziet en ook hun praktijken die ook genadig en rechtvaardig is voor hen die hem liefhebben en Gods geboden onderhouden. En dat Hij heilig en te vrezen is. Dat deze God zondaars wil bevrijden als wij ja zeggen tegen een heilig God, die toch dicht bij wil komen als wij ons bekeren. Maar dat God heilig is en rechtvaardig en dat wij niet kunnen spotten met zonden, niemand niet. En dat abortus, euthanasie, voltooid leven en nog veel meer, ook alle smerigheid op TV, dat we op die manier satan macht geven om dood en verderf te zaaien. Ja ook gelovigen moeten zich bekeren, God de drieéénheid liefhebben, zodat onze mond overstroomt met liefde voor Hem, die ons eerst heeft liefgehad. Dat wij zingen van zijn trouw en genade en dat iederéén het mag weten, waar onze vrede, geluk en blijdschap ligt namelijk in de Here Jezus Christus, onze Heer.

 17. aka zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2020 om 17:21

  Waar zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens, zeiden de discipelen tot de Heere Jezus. Laten wij allen aan de Heere vragen om de Heilige Geest, dat die in ons hart mag komen wonen en werken, zodat wij mogen leren te leven naar Gods wil. Dit is natuurlijk wel bekend en altijd al nodig, maar in deze tijd kan het zijn, dat het ons meer aanspreekt dan anders. De Heere God is niet veranderd, maar wij zijn degenen die van Hem zijn afgeweken. Jouw oproep Dirk, is bitter nodig. De Heere God moet aan Zijn eer komen, want dat is Hij dubbel en dwars waard. Moge God ons genadig zijn, (denk ook aan de stad Ninevé). Hartelijke groeten, Aka.

 18. JJ zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2020 om 19:00

  Och… JHWH, de Schepper van het gehele universum, de aarde waar wij mogen wonen, toont Zijn grote werken al vanaf het begin van Zijn schepping en al van vòòr de grondlegging der weteld (lees Genesis). En sinds Hij de mens schiep, kwam de hoogmoed van de mens al snel ‘bovendrijven’ en telkens voorzag Jahweh, de Heere God in Zijn leefregels die Hij aanbood om jou te leiden (uit Psalm 119) voor de mens. Dat begin met de Torah en het nieuwe verbond loopt door totdat Jeshua de Messias terugkomt. Door de hoogmoed van vele mensen om als een God te willen zijn, is de schepping gedoemd te mislukken… de mens echter is niet gedoemd tot mislukken, want wij zijn Zijn maaksel, Zijn schepping (psalm 139). Wij zijn wonderbaarlijk gemaakt en zijn zeer kostbaar in Zijn ogen, het komt er op aan wie je wilt dienen, je Schepper en tot eer van Hem leven of… leven tot meerdere eer en glorie van jezelf of de mensen, de eer te zoeken bij mensen? Daarmee kom je bedrogen uit, er is immers niemand goed, zelfs niet èèn en toch, toch heeft Hij ons bedoeld om eeuwig te mogen leven en Zijn Koninkrijk te verkondigen. Kies dan heden wie je dienen wilt; wat mag het u kosten? Alles? Jeshua de Heere Jezus Messias volgen kan je alles kosten, zelfs je leven! Lieve mensen wees rechtvaardig, lieg en bedrieg niet, spreek geen kwaad over anderen, roddel niet (uit de tien geboden).

  Tip: lees Psalm 19 en weet waarom je leeft en waarvòòr je leeft en voor Wìe je leeft, leef koosjer en overwin het kwade door het goede dan laat je God = Jahweh’s Licht zien.
  Bidt voor de vrede van Jeruzalem, bidt voor Israel en Jahweh’s volk.
  Nu daagt het in het oosten, Zijn Licht straalt overal, Hij komt de volken troosten, Die Eeuwig heersen zal. Amen…

 19. mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2020 om 20:04

  Ik geloof zeker dat het een teken van de eindtijd is. Vele rampen zijn er geweest in afgelopen eeuwen. Ja. Maar… toen speelde handel/beurzen/AEX/aandelen/banken/geld/obligaties/dividend/bonussen/OLIE!! enz. geen rol. Nu wel.
  Dat betekent: we zijn na de Tweede Wereldoorlog in Babylon beland. Het kon immers niet op!! De opdracht is nu: gaat uit van haar mijn volk!! We moeten… loslaten. Want we zijn onderweg naar het hemels Jeruzalem. Spoedig is ons einddoel bereikt. Niet achterom zien. Ik zie er naar uit. De Stad met de Fundamenten!!

 20. t. koster zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 april 2020 om 21:00

  Beste mensen,
  Laten we in deze tijd ons gericht houden op Christus. Hij is onze Rots, laten we met onze zorgen en angsten naar Hem toegaan. Hij zal ons leven leiden. We mogen weten en beseffen dat als we een relatie met Hem hebben we van deze gebroken wereld eens thuis zullen komen bij Hem in Zijn koninkrijk.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden