Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Houd uw oog gericht op de Heere Jezus! (31 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 april 2020, 9:59 door Dirk A A

Kijk vaker omhoog! ‘Als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.’ Deze woorden uit de eerste verzen van Kolossenzen 3 kwamen mij in gedachten toen ik voor de zoveelste keer een e-mail ontving met weer een nieuwe (samenzwerings)theorie over het covid-19 virus.

Onze verlossing is aanstaande, zegt de Heere Jezus in Lukas 21:28, kijk dan omhoog, hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En in Hebreeën 12:2 lezen we: ‘Houd uw oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’

Ik krijg de indruk dat veel christenen urenlang op internet zitten te zoeken naar informatie over het coronavirus, wellicht veel langer dan dat ze in hun Bijbel lezen. En sommigen lezen met grote interesse allerlei zogenaamde samenzweringstheorieën. Er zou een groot plan achter dit virus zitten, om bij de hele wereldbevolking tegelijk met een vaccin – wellicht stiekem – ook een minuscuul klein chipje in het lichaam in te brengen. En dat past voor sommigen dan wonderwel in Openbaring 13, waar gesproken wordt over het merkteken van het beest dat op de rechterhand of het voorhoofd zal worden aangebracht.

Hier zou veel meer over te zeggen zijn, misschien doe ik dat een andere keer nog eens. Het is heel veel speculatie, een stukje informatie hier, geplakt aan andere informatie.  
Nu zou ik tegen u willen zeggen: Stop hiermee, als dit uw leven beheerst. Het leidt u alleen maar af van de Heere Jezus. Verheug u in Hem. ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht’ (Nehemia 8:11).

Laat het juist nu, in tijden van onzekerheid en angst, ons verlangen, ons gebed zijn: laat meer zichtbaar worden van de hoop die we hebben als we de Heere Jezus kennen. We mogen juist vol hoop zijn. Evangelie betekent immers Blijde Boodschap. We beschikken over het beste nieuws. Een boodschap die waarachtig hoop geeft voor het leven vandaag en later.

We zouden wel wat meer vertrouwen in God mogen hebben. Het is inderdaad waar dat er tal van rampen plaatsvinden – denk aan corona, denk aan de sprinkhanenplaag, denk aan dreigende hongersnoden – en laten we er maar rekening mee houden dat er nog heel wat staat te gebeuren. Lees het Bijbelboek Openbaring maar En het is zeker zinvol om daar eindtijdhoofdstukken als Mattheüs 24, Lucas 21 en Marcus 13 nog eens bij op te slaan.

Maar laten we niet doen alsof we zijn overgeleverd aan de woeste elementen van de natuur of de wreedheid van de zondige mens. God heeft het hele wereldgebeuren in handen. Het loopt Hem zeker nooit uit handen. Hij regeert. Dat mag ons troost, hoop en vrede schenken.

Wij weten hoe de toekomst eruit ziet. Niet dat we exact kunnen zeggen wanneer en hoe de gebeurtenissen die in de Bijbel worden voorzegd, zullen plaatsvinden, maar wij hebben een enorme voorsprong op mensen die de Bijbel niet kennen. Vergelijkbaar met Noach. Hij kende Gods plannen. En – wat ook belangrijk is – hij geloofde wat God hem had gezegd. Noach predikte tot een wereld die zijn boodschap maar onzin vond en zich niet wilde bekeren om met God in het reine te komen.

De Heere Jezus komt terug om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Nu leven we in de tijd van rampen, aardbevingen, orkanen, oorlogen, hongersnoden, vervolgingen en epidemieën. Maar het tijdperk staat voor de deur dat die rampen voorbij zullen zijn.

Daarom is er geen reden om in angst en paniek te raken, maar om onze hoofden omhoog te heffen, omdat onze verlossing nabij is (Lucas 21:28). Naar Zijn belofte verwachten we nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13).

Wie slechts let op wat er in de wereld om ons heen gebeurt, raakt het zicht op Gods toekomst kwijt. Wie alleen krant, radio, tv en internet volgt, loopt het risico geïnfecteerd te worden door het paniekvirus. Lees liever vaker in de Bijbel. Dan leer je om omhoog te kijken. Laten we niet bekend staan als mensen die met gebogen hoofd lopen en altijd maar somber zijn, maar als mensen die hoop en verwachting hebben.

Wie is verankerd in de Rots, de Heere Jezus Zelf, heft zijn hoofd omhoog en weet dat alle ellende slechts tijdelijk is. Dat zal ons bewaren voor angst en paniek, ook al worden we getroffen door rampen. Dan zijn we niet als mensen die geen hoop hebben, omdat we onze hoop en verwachting op de Heere hebben gesteld. Voor het heden en voor de toekomst.

En laten we deze hoop niet voor onszelf houden. Bid om vrijmoedigheid om deze hoop zichtbaar te laten worden op de plaats waar de Heere u heeft gesteld. 1 Petrus 3:15 zegt hierover: ‘Heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.’

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2020 om 11:30

  Dank u wel voor deze column. Om me heen zie ik dat zoveel mensen bevangen zijn door angst, ook christenen.

 2. Jeannette zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2020 om 11:58

  Wat een prachtige, krachtvolle boodschap! Dit is waar het echt om gaat, en waar wij elkaar steeds weer aan mogen herinneren en op mogen wijzen. “Wie is verankerd in de Rots…..heft zijn hoofd omhoog…”
  Heel veel dank Dirk van Genderen.

 3. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 april 2020 om 22:02

  Op het moment dat ik bovenstaande las, je ogen op je Schepper te blijven richten, dacht ik meteen aan Psalm 73: Wie heb ik nevens U omhoog, en dacht meteen daarna om niet op ‘prinsen’ te vèrtrouwen, want dáár komt mijn heil/geluk niet vandaan. Met prinsen bedoel ik alle wereldleiders en een ieder die in de leugen blijft volharden, wolven in schaapsklederen. Geef mij de Gòede Herder maar, Jeshua de Messias, de Herder Israels wil ook mijn Herder en Leidsman zijn (Psalm 23) en dat is Hij ook. Daarom volg ik gèèn andere herder(s) en luister ik alleen naarJahweh’s Geest,want door Zijn Woord en Geest leer ik de wil van mijn Vader in de hemel te doen.

  Jeshua mijn Heiland
  groot is Uw liefde
  U kwam op aarde, tot redding der wereld
  om ons van zonden,eeuwig te bevrijden, kòm Jeshua, Here Jezus kom!
  En U komt spoedig, als een dief in de nacht, ik kijk er naar uit samen met mijn broers en zussen in U. U te ontmoeten in de lucht als U ons tegemoet komt. Laten we gelòven als een kind… De discipelen waren ongeschoold en toch bleef een aantal van hen de Heere Jezus trouw! Behoed jezelf tegen hoogmoed en onverschilligheid (Psalm 19), volg geen leraren en voorgangers met mooie praatjes, die de Waarheid tekort doen en/of het niet zo nauw nemen met het zuiver en onfeilbaar Woord van de Eeuwige, de God van Israel. Er is inmiddels al zòveel water bij de wijn gedaan en daarmee zoveel dwalingen, allerlei winden van leer, dat het er niet eens meer toe doet waar je ‘kerkt’ of wie je volgt. Ik zie het om me heen; blinde leidslieden en schapen zònder de Goede Herder, de Geur van de Messias Jezus is ten leven of ten dode. Jeshua zegt: wie niet vòòr Mij is, is tègen Mij.
  lieve mensen, rust een weile, rust maar en laat alles los, bij Jezus en de Vader en laat de wereld voor wat die is; wel ìn de wereld maar nìet vàn de wereld, ook nu! Leg álles maar voor aan de Vader in de hemel, je Schepper die tóch al álles van je weet (Psalm 139) en jou/u niet veroordeelt. Schaam je niet, we zijn immers Zìjn maaksel, kom tot Hèm, in Zijn liefdevolle nabijheid vind je rust en aanvaarding, Hij laat geen bidder staan.

 4. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 13:23

  Amen
  Laat aardse goederen los en ga op Weg. Hem tegemoet. Zorg dat de lamp brandt en er reserveolie in de kruik (hart) aanwezig is.
  Niet achterom kijken maar naar Boven. Daar komt de hulp/redding vandaan.
  Ook al duurt het nog… even.
  Hij komt ons tegemoet en wij Hem.

 5. AVDA zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 14:10

  Ik ben heel blij met dit schrijven van jou, Dirk. Het vat zo mooi samen wat onze hoop is in deze dagen. De Heer heeft het ons allemaal gezegd! Ik heb het geprint voor mezelf, mag ik het ook voorlezen als ik een gelegenheid krijg? Ik wens u een gezegende week toe!

  Ik heb 2 weken geleden op YouTube David Wilkerson zien spreken (44 minuten lang) over Jesaja 24 en wat God hem toonde over deze tijd. Wie het wil horen, kan daar ook eens zoeken.

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 14:59

  Reactie Dirk van Genderen:

  Zeker mag je het voorlezen. Hoe meer mensen het horen of lezen, hoe beter.

 7. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 16:20

  Beste mensen,

  Veel christenen leven ook in angst. Misschien krijgen we binnenkort een chip, misschien ook niet. Ik was ook lange tijd hier bang voor. Die angst heb ik niet meer, omdat ik mijn vertrouwen op de Here Jezus stel. Elke dag is mijn gebed dat ik mij door Hem wil laten leiden. De duivel wil ons van Jezus afhouden, en probeert hier alles aan te doen. Ik bid of Jezus mij beschermt tegen de listen van de duivel, en dat ik mag inzien wat van Jezus is. Alleen kan ik dat niet, heb daar de leiding van de Heilige Geest nodig. Zonder Zijn hulp zijn we nergens. Maar met Hem zijn weer meer dan Overwinnaars. Dirk bedankt voor je bemoedigende woorden, en Gods Zegen toegewenst.

 8. Joop Boerema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 17:51

  Terecht dat je een opmerking over de Deense bijbelvertaling maakt, waarin de naam Israel niet als zodanig genoemd wordt. Alleen,volgens het Nederlands Dagblad van afgelopen woensdag, is deze vertaling al in 2007 gepubliceerd. Is er toen ook gereageerd??
  Nog een opmerking, van geheel andere aard: Ik heb nog nooit EENTJES in het water zien zwemmen, wel EENDJES.;-))

 9. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 18:29

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Joop, dank voor je scherpe blik. Inderdaad eendjes!

 10. Tineke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 20:29

  Bedankt voor de troostvolle woorden!

 11. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 20:41

  Gaan de eendjes nu in hun eentjes zwemmen?

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 20:48

  Colossenzen 3: 1 – 4 citeer ik heel vaak, maar kijken we ook wel even naar de gebeurtenissen in andere landen? In landen als India, Pakistan, maar ook in Afrika weten de leiders niet anders te kunnen dan een “lockdown” in te stellen. De consequentie daarvan is, dat de mensen niet overlijden aan het virus, maar overlijden van de honger!! In alle christelijke bladen, die ik onder ogen krijg, wordt hierover niets gezegd. Iedereen is weer alleen met zichzelf bezig! Daarnaast lijdt Afrika ook onder een grote sprinkhanen plaag, waarbij ook alle voedsel direct naast de deur weggevreten wordt. Geld hebben de mensen niet om wat te kunnen kopen. Het groen en de vruchten van naast de deur of op eigen stukjes grond, als het niet weggevreten is, kan met een lockdown niet aan de man gebracht worden, zodat zelfs die ene Euro per dag om te overleven, niet meer mogelijk is. Voor deze mensen bestaat geen overbruggingscredit. Ik heb heel veel moeite met de nog veel grotere ongerechtigheid, die dit virus veroorzaakt. Wij hoeven hier nog geen honger te lijden, maar in de genoemde landen sterven nu mensen van de honger en de gevolgen van gecontamineerd drinkwater en dat zijn heel veel meer doden dan als gevolg van de besmettingen door het virus.

 13. Plony van de Beerekamp. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 20:56

  Gelukkig mag ik weten dat het onze HEER en HEILAND echt nooit uit de hand loop en Hij wil ons juist in deze tijd als Zijn kinderen gebruiken om zo mogelijk van Hem te getuigen omdat HIj ons ZIJN vrede wil schenken. En als ik het wel eens even moeilijk heb als ik alleen ben kan ik altijd bidden om ZIJN kracht en HIJ luisterde naar mijn en onze gebeden. Ik hoop dat er juist nu nog vele mensen tot bekering komen! Wij mogen onze hoofden omhoog heffen want HIJ is altijd bij ons. Geprezen zei de HEERE, dag aan dag overlaadt hij ons! Wat zijn wij Christenen toch rijk! Bedankt voor uw mooie stuk Dirk! Allen Gods rijke zegen gewenst.

 14. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 21:11

  Shalom broeder Dirk, Hartelijk dank voor je krachtige oproep om vaker omhoog te kijken en vaker de Bijbel te lezen! Ja, laten we bidden dat onze koning en premier Rutte een nationale biddag vaststelt! En dan Noord-Korea, zou Kim-Jong-un nog leven? 10 miljoen(!) inwoners hebben dringend humanitaire hulp nodig, er is gebrekkig toegang tot voedsel, schoon drinkwater en medicijnen in deze tijd van coronavirus. Zeer veel kinderen sterven. Drinkflessen worden gebruikt om een infuus aan te leggen. En onze broeders en zusters, in kampen opgesloten, zij mogen niet omhoog kijken. Hoe lang zou Noord-Korea al op de ranglijst van christenvervolging op nummer 1 staan? O, laten we voor dit land blijven bidden, dat God wonderen doet, de grens open gaat voor humanitaire hulp en Bijbels, en gevangenen bevrijd worden uit de gevangenis. Psalm 46: Kom, zie de daden van de Heere, Die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden. Geef het op en weet dat Ik God ben! Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op aarde.

 15. maggie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 21:19

  Beste Dirk, ik wil reageren over jouw bericht over David Wilkerson. Ik heb namelijk zijn boek ‘het Visioen’ hier op mijn bureau liggen. In dit boek beschrijft hij hoe hij een visioen (meerdere visioenen) heeft gekregen van God over de tijd waarin hij leefde en over de toekomst. Hij geeft geen data en geen jaartallen maar beschrijft zaken die zich in de afgelopen tijd en ook nu ontwikkeld hebben. Hij heeft geworsteld om het op te schrijven maar heeft zich gedrongen gevoeld dit alles op schrijven om de lezers van het boek te waarschuwen voor alle dingen die zullen gaan gebeuren. Er staan zaken in die je zo op onze tijd kan leggen. Ik denk niet dat het nu nog verkrijgbaar is.
  Het boek is in Nederland uitgegeven in 1978 door Teen Challenge Nederland en vertaald door J.W. Embregts.
  Oorspronkelijke titel: The Vision, 1974 by David Wilkerson Youth.

 16. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 21:31

  Beste Dirk,

  Ik las in een boek over bidden voor de hele wereld dat in India miljoenen het Evangelie nog niet gehoord hebben, en iedere dag gaan om de zoveel seconden iemand de eeuwigheid in zonder God. In Nederland hebben wij de neiging om alles wat naar moeite, lijden en ontbering riekt weg te drukken en “Dat zal ons niet overkomen en dat willen wij niet dat het ons overkomt.” Maar ik ga mij er niet meer aan ergeren want ik heb wel wat anders te doen.
  Van de week was het heerlijk fietsweer in de buurt van Amersfoort en wilde ik een psychiatrische instelling opzoeken maar dat lukte niet. Want ik woon niet eens in die omgeving dus ik raakte verdwaald op de fiets. Ik heb geen luxe, geeneens een behoorlijke piano of iets dergelijks. Omdat ik besef dat deze wereld voorbijgaat en er belangrijkere dingen zijn in het leven dan dat onze buiken iedere dag gevuld moeten zijn. Groeten van San

 17. Esther zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 22:13

  Hartelijk dank, Dirk, voor deze geweldige boodschap.
  En meteen een grote bemoediging.

  Ook dank voor jullie mooie reacties.

  Dat is zoals onze Heere Jezus het heeft gewild, Hij bovenaan, en wij elkaar bemoedigen, aansporen en naar elkaar omzien, ook naar mensen in nood…
  En altijd wijzen om HEM, onze Heere en Verlosser, ter ere van de Vader.

  Vaders zegen Dirk ook voor je dierbaren. En natuurlijk voor jullie allemaal.
  Liefs, Esther.

 18. Geert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 april 2020 om 23:28

  Voortdurend het nieuws voorgeschoteld roept onzekerheid op en angst. Angst is als drijfzand, als je er op gaat staan zak je weg een geest van slavernij. Geloof is staan op de rots, Jezus het levende Woord is ons houvast. 2 Timotheüs 1:7 – Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. De wereld in de ban van het corona en verliest de controle, maar de HEER houdt alles in de hand. Hij weet er van. Heeft Hij niet gezegd: bouw u levenshuis op de rots en niet op zand?

  Sjalom Geert

 19. Martha zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2020 om 7:49

  Hartelijk dank voor deze getuigende tekst. Daar kunnen we mee vooruit! Fijn

 20. Bert zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2020 om 9:04

  Mooi geschreven Dirk, kan het voluit beamen.
  En maar eentje fout 🙂 wat ook gemakkelijk kan gebeuren door de voorspellende tekst.

 21. Coby Verbruggen zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2020 om 11:54

  Woorden die passen bij dit commentaar, vind ik in deze coronatijd (corona betekent kroon/krans) in Hebreeën 2 vers 9: Maar, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond.

 22. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2020 om 13:28

  Beste mensen: ‘Gods woorden zij in alle opzichten Waar en Waarachtig’.

 23. Job zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2020 om 16:59

  Wat een geweldige indrukwekkende boodschap, heer Dirk van Genderen! De eindtijd is reeds lang in zicht en het is “dertig seconden voor twaalf” en ik verheug me zeer op de Wederkomst van onze Heiland en Verlosser Jezus de Christus (zie Psalmen 118:8 – precies in het hart/middelpunt van de Bijbel).

  Elke dag horen we niets anders dan herhalingen en statistieken over corona dit en corona dat… Wat een vreselijke negatieve energie komt er via het beeldscherm onze huiskamers binnen. Het is beter, dat we geen talkshows meer bekijken, want zij maken ons depressief of gooien olie op het vuur. Er zijn ontelbare tafelgesprekken met gasten, die praten over onbenullige zaken, waar men denkt alles beter te weten. Vele wereldse BN’ers zitten op hoge paarden en zijn trots als pauwen op alles en nog wat. Veel politici zijn trots en hoogmoedig en sommige mensen krijgen een lintje. Ik zou nooit een lintje willen accepteren en zou ook nooit het woordje “trots” in mijn mond willen nemen, omdat het géén positieve betekenis heeft. Ik geef liever de voorkeur om nederig te zijn en het woord DANKBAAR te gebruiken in plaats van tr..s of hoogmoed (Mattheüs 19:24).

 24. Dolf Brouwers zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2020 om 17:21

  We lezen in Filippenzen 4:4 “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u!!!” Het leven en en het nieuws geven ons alles behalve redenen om blij te zijn, hoewel we het nog steeds heel goed hebben. Wat Paulus in de Filippenzen brief schrijft, krijgen we cadeau van de Heer, maar ik hoor het christenen zo weinig zeggen, laat staan uitroepen. De christenvervolgingen in de wereld geven weinig reden om je te verblijden en toch mogen ook vervolgende christenen zich verblijden over een geweldige toekomst waar we naar mogen uitzien en dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen onze toekomst. Romeinen 8:18 “Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” Wanneer wij echter “zwijgen” dan blijkt dat ons hart nog verre van “vol” is!!!!!! Lucas 6:45 “De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.”
  Zou ons spreken geen getuigenis moeten zijn? Het valt mij op dat heel veel zogenaamde christenen zelfs niet weten wat “getuigen” is!!!!!! In Handelingen 1:8 roept Jezus op om van Hem te getuigen. Zou het toch kunnen liggen aan ons gebrekkige onderwijs in onze gezinnen, in scholen en in de kerk? we bouwen nog steeds te veel op zand!!!!!!

 25. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2020 om 20:17

  Terecht wijst U op de Deense dwaling betreffende Israel. Helaas vandaag van de preekstoel gehoord dat het huidig Israel niets van doen heeft met het Israel uit de Bijbel. Dus hetzelfde als in Denemarken. Wat indroevig voor onze kerken en ons landje.

 26. Gretha Stolker zegt:
  Geplaatst op zondag 26 april 2020 om 20:50

  Beste broeder Dirk, reactie no.15 (maggi) noemt het boek “Het Visioen” van David Wilkerson. Dat heb ik juist ook gelezen. Nu ben ik bezig in “Blaast de bazuin”, ook geschreven door David Wilkerson. Hij vindt het niet fijn om dit te schrijven, maar de Heilige Geest dringt hem. Vriendelijke groet, zuster Gretha.

 27. Rinske zegt:
  Geplaatst op maandag 27 april 2020 om 15:24

  Beste Dirk,
  Bedankt voor deze heldere boodschap met de bemoedigende teksten uit Kolossenzen. Het vele corona nieuws kan overweldigend en verwarrend zijn.

 28. Cynt zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 april 2020 om 11:58

  JJ bedankt, je bericht helpt me om me meer op HEM te richten!

  J.Koster, dankjewel, ik voel/voelde me idd ook wat angstig aangaande een verplicht vaccin met chip, maar volgens mij mag ik luisteren naar Onze HEER die zegt niet te vrezen! En mijn angst aan HEM geven. En ja.. dat De HEER ons beschermt voor de listen van de duivel!

  Ernst, volgens mij gebeurt er ondertussen heel veel in de wereld op overheidsniveau, wat helemaal niet door de media wordt verteld. En wordt de bevolking eenzijdig geïnformeerd door de media, daarom idd beter selectief kijken en niet klakkeloos aannemen!

  Anja, is het nieuws van Kim Jong-un geen nepnieuws?

  Dolf, soms vind ik het ook lastig om me te verheugen, als ik denk aan alle leed in de wereld. Hoe kan ik vrolijk zingen terwijl miljoenen mensen ondertussen sterven?? Maar er staat ook verheug u in DE HEER, dat moet wel lukken! Als ik zie hoe de zon ook steeds weer schittert aan de hemel? Nu het zo een moeilijke tijd is, blijft de zon tóch schijnen.. zo mogen ook wij blijven schijnen denk ik. En dat mensen niet meer vol zijn en dus niet meer overlopen, komt denk ik doordat de duivel hard bezig is om mensen hun aandacht te trekken en afgeleid te worden van De HERE JEZUS.

  Gretha, wat zou ik graag ook dat boek lezen van David Wilkerson

 29. maria zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 april 2020 om 15:08

  In het boek van David Wilkerson met de titel “Het visioen en verder”, schrijft hij dat hij op 7 september 1992 een profetische boodschap heeft ontvangen over Amerika.
  De ramp die Amerika zal treffen zal volgen Wilkerson vele malen erger zijn dan 9/11.

 30. Gretha Stolker zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 april 2020 om 16:23

  Cynt van reactie no. 28, als je kunt opgeven waar je woont en het is haalbaar om het bij je te krijgen, ga ik vragen aan m’n dochter of je het mag lezen. Zuster Gretha.

 31. Ton Nuiten zegt:
  Geplaatst op maandag 11 mei 2020 om 9:59

  Allereerst dit: COVID-19 vertoont alle kenmerken van een gewone griepepidemie. Die is inmiddels opgeblazen tot een levensbedreigende pandemie van groteske proporties. Dankzij de paniek-zaaiende media & pers over dit virus leven vele Nederlanders nu in angst en vrees.

  Dan iets over die “samenzweringstheorieën”: Waarom is het voor Mr. van Genderen zo moeilijk te geloven dat men nu al in staat is, een minuscuul klein chipje in het menselijk lichaam te implanteren? In De Telegraaf van 5 mei 2002 is een foto met als titel, “Eerste mens met gegevens-chip” te zien. Een deel van het onderschrift: “De chip, ter grote van een rijstkorrel, kan op een simpele manier bij de huisarts onder de huid worden aangebracht.” ; het gaat hier over de Amerikaanse Leslie Jacobs die van de arts, David Wulkan, via een vaccin een mini-chip ter grote van een rijstkorrel geïmplanteerd kreeg; die chip bevat alle medische gegevens van deze dame.

  En dat vele christenen langer op het internet zitten op zoek naar gegevens over COVID-19 dan dat zij hun Bijbel lezen? Dan heb je mij nog niet meegemaakt! Dit doe ik tegenwoordig elke dag! En daarnaast: ik ken de Bijbel een beetje beter. Of die chip i.v.m. het “teken van het beest” een “samenzweringstheorie” zou zijn? Wel, dit “teken” ís er al en het heeft tevens een benaming: WO2020060606 -Cryptocurrency system using body data.

  Let eens op de woorden “cryptocurrency system.” Die hebben van doen met geld en dus de (wereld)economie.Dan het getal 60606. En warempel: daar past Openbaring 13 zeer zeker wél in! En na de gedwongen testen (waarbij ook zij die COVID-19 niet onder de leden hebben zullen worden getest!!), zullen we allemaal verplicht worden, die chip te accepteren; Geen chip? Wel, dan zul je ook niets kunnen kopen of verkopen! En bij het weigeren van die chip gaat je hoofd eraf (denk hierbij aan de Noahidische wetten die vandaag of morgen om die reden globaal geactiveerd zullen worden (lees in verband hiermee Openbaring 20:4)

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden