Houd uw oog gericht op de Heere Jezus!

Kijk vaker omhoog! ‘Als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.’ Deze woorden uit de eerste verzen van Kolossenzen 3 kwamen mij in gedachten toen ik voor de zoveelste keer een e-mail ontving met weer een nieuwe (samenzwerings)theorie over het covid-19 virus.

Onze verlossing is aanstaande, zegt de Heere Jezus in Lukas 21:28, kijk dan omhoog, hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En in Hebreeën 12:2 lezen we: ‘Houd uw oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’

Ik krijg de indruk dat veel christenen urenlang op internet zitten te zoeken naar informatie over het coronavirus, wellicht veel langer dan dat ze in hun Bijbel lezen. En sommigen lezen met grote interesse allerlei zogenaamde samenzweringstheorieën. Er zou een groot plan achter dit virus zitten, om bij de hele wereldbevolking tegelijk met een vaccin – wellicht stiekem – ook een minuscuul klein chipje in het lichaam in te brengen. En dat past voor sommigen dan wonderwel in Openbaring 13, waar gesproken wordt over het merkteken van het beest dat op de rechterhand of het voorhoofd zal worden aangebracht.

Hier zou veel meer over te zeggen zijn, misschien doe ik dat een andere keer nog eens. Het is heel veel speculatie, een stukje informatie hier, geplakt aan andere informatie.  
Nu zou ik tegen u willen zeggen: Stop hiermee, als dit uw leven beheerst. Het leidt u alleen maar af van de Heere Jezus. Verheug u in Hem. ‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht’ (Nehemia 8:11).

Laat het juist nu, in tijden van onzekerheid en angst, ons verlangen, ons gebed zijn: laat meer zichtbaar worden van de hoop die we hebben als we de Heere Jezus kennen. We mogen juist vol hoop zijn. Evangelie betekent immers Blijde Boodschap. We beschikken over het beste nieuws. Een boodschap die waarachtig hoop geeft voor het leven vandaag en later.

We zouden wel wat meer vertrouwen in God mogen hebben. Het is inderdaad waar dat er tal van rampen plaatsvinden – denk aan corona, denk aan de sprinkhanenplaag, denk aan dreigende hongersnoden – en laten we er maar rekening mee houden dat er nog heel wat staat te gebeuren. Lees het Bijbelboek Openbaring maar En het is zeker zinvol om daar eindtijdhoofdstukken als Mattheüs 24, Lucas 21 en Marcus 13 nog eens bij op te slaan.

Maar laten we niet doen alsof we zijn overgeleverd aan de woeste elementen van de natuur of de wreedheid van de zondige mens. God heeft het hele wereldgebeuren in handen. Het loopt Hem zeker nooit uit handen. Hij regeert. Dat mag ons troost, hoop en vrede schenken.

Wij weten hoe de toekomst eruit ziet. Niet dat we exact kunnen zeggen wanneer en hoe de gebeurtenissen die in de Bijbel worden voorzegd, zullen plaatsvinden, maar wij hebben een enorme voorsprong op mensen die de Bijbel niet kennen. Vergelijkbaar met Noach. Hij kende Gods plannen. En – wat ook belangrijk is – hij geloofde wat God hem had gezegd. Noach predikte tot een wereld die zijn boodschap maar onzin vond en zich niet wilde bekeren om met God in het reine te komen.

De Heere Jezus komt terug om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Nu leven we in de tijd van rampen, aardbevingen, orkanen, oorlogen, hongersnoden, vervolgingen en epidemieën. Maar het tijdperk staat voor de deur dat die rampen voorbij zullen zijn.

Daarom is er geen reden om in angst en paniek te raken, maar om onze hoofden omhoog te heffen, omdat onze verlossing nabij is (Lucas 21:28). Naar Zijn belofte verwachten we nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13).

Wie slechts let op wat er in de wereld om ons heen gebeurt, raakt het zicht op Gods toekomst kwijt. Wie alleen krant, radio, tv en internet volgt, loopt het risico geïnfecteerd te worden door het paniekvirus. Lees liever vaker in de Bijbel. Dan leer je om omhoog te kijken. Laten we niet bekend staan als mensen die met gebogen hoofd lopen en altijd maar somber zijn, maar als mensen die hoop en verwachting hebben.

Wie is verankerd in de Rots, de Heere Jezus Zelf, heft zijn hoofd omhoog en weet dat alle ellende slechts tijdelijk is. Dat zal ons bewaren voor angst en paniek, ook al worden we getroffen door rampen. Dan zijn we niet als mensen die geen hoop hebben, omdat we onze hoop en verwachting op de Heere hebben gesteld. Voor het heden en voor de toekomst.

En laten we deze hoop niet voor onszelf houden. Bid om vrijmoedigheid om deze hoop zichtbaar te laten worden op de plaats waar de Heere u heeft gesteld. 1 Petrus 3:15 zegt hierover: ‘Heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.’

Dirk van Genderen