Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Moederdag met twee biddende Hanna’s (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 mei 2020, 14:07 door Dirk A A

In de Bijbel spelen vrouwen vaak een belangrijke rol, terwijl ze meestal maar weinig aandacht krijgen. Je hoort preken en lezingen over Noach, Abraham, Jozef, Mozes, David, Salomo, Paulus, Petrus… Maar wanneer hoor je een preek over Eva, Sara, Mirjam, Deborah, Maria, Ruth, Esther of Hanna? Toch minder vaak, terwijl we ook zoveel van hen kunnen leren.
Het zijn vaak de gebeden van vrouwen geweest die een beslissende rol hebben gespeeld in de geschiedenis.

Deze zondag is het Moederdag. Daarom wil ik met u nadenken over de twee biddende Hanna’s die we in de Bijbel tegenkomen.
U zegt: ik ken er maar één, de moeder van Samuël. Maar er is er nog één. Die komen we tegen in Lukas 2.Wij kennen haar als ‘Anna’, maar ‘Hanna’ zou een betere vertaling zijn. Hun naam betekent: ‘Een vrouw van genade’.

De eerste Hanna
Eerst gaan we naar 1 Samuel 1. Daar leren we Elkana kennen. Hij had twee vrouwen: Hanna en Peninna. Dat kan niet goed gaan, één man met twee vrouwen. Dat blijkt ook hier. Peninna had kinderen, maar Hanna niet. ‘De HEERE had haar baarmoeder toegesloten,’ zegt vers 6

Elk jaar ging Elkana naar de tabernakel in Silo om zich daar voor de HEERE neer te buigen. Hanna ging dan mee, maar Peninna niet, die moest voor haar kinderen zorgen.
Toch had Elkana Hanna meer lief dan Peninna. Dat was de reden dan Peninna Hanna haatte, pestte, treiterde. En dat richtte ze op het feit dat ze geen kinderen kon krijgen, juist haar zwakke punt.

Misschien ben jij ook wel gepest of word je nog gepest. Misschien weet je niet eens waarom… Kun je begrijpen hoe Hanna zich moet hebben gevoeld? Wat een pijn zal dat hebben gedaan.

Vers 7 zegt dat ze dan huilt en niet eet. Zo groot was haar verdriet, haar pijn, haar boosheid wellicht ook. Maar de Heere ziet haar, ziet haar pijn. Laat dat ook voor jou een bemoediging, een troost zijn, dat de Heere je ziet.
Haar man Elkana probeert haar dan te troosten. ‘Ben ik niet meer waard dan tien zonen’, probeert hij. Maar ook dat helpt haar niet.

Hanna is Godvrezend. Ze heeft een vast besluit genomen: Ze gaat de HEERE bidden om een zoon. Ze weet dat Hij de machtige is.
Vers 10 zegt dat ze bitter van gemoed is, ze is zeer verdrietig. Tranen stromen over haar wangen. Ondertussen bidt ze tot de HEERE.

Ze legt een gelofte af: vers 11. ‘HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.’

‘Heere, als U me een zoon geeft, geef ik ‘m aan U.’ Stelt u zich zo’n gebed eens voor…
Vers 12 zegt dat ze lang bleef bidden. Dan zie je gelijk dat de priester Eli geen bidder is. Hij ziet haar lippen bewegen, maar hij hoort geen stem en denkt dat ze dronken is.

Op een gegeven moment zegt de priester Eli: ‘Hoelang zult u zich nog dronken gedragen. Ontdoe u van uw wijn.’
Eerst begreep Peninna haar niet, toen haar man niet. En nu ook de priester niet.

Zo’n grote nood heeft hij kennelijk nog nooit gekend. Dat je vanuit de gebrokenheid, vanuit je nood, zonder woorden, vanuit je hart tot de Heere roept. Kent u dat? Dat mag hoor, zo mag je tot de Heere roepen. En de Heere hoort, dat blijkt later.

Hanna wordt niet boos, ze vertelt Eli wat er aan de hand is. Vers 15: ‘Ik ben een diepbedroefde vrouw; ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere.’
Ze krijgt wel een mooi antwoord van Eli. Vers 17: ‘Ga in vrede, en de God van Israel zal u geven wat u van Hem het gebeden.’

Misschien herken je je in Hanna. Ben je ook kinderloos, terwijl je zo naar een kindje verlangt/verlangde. Of zou je zo graag een vriend, vriendin, man of vrouw hebben, maar tot nog toe is dat niet gebeurd.
Hanna wist bij Wie ze moest zijn, bij de Heere. Dat is ook de weg die wij mogen gaan.

In die tijd was er geen richter in Israel, geen profetie, het priesterschap was corrupt. Het gebed van Hanna werd het begin van Gods genadig ingrijpen in Israel.
Het gebed van Hanna past in Zijn plan met Zijn volk. Door Samuel, de zoon die God haar zal geven op haar gebed, zal de Heere weer tot het volk gaan spreken.

Vers 19 is het KEERPUNT in deze geschiedenis. De woorden: ‘De HEERE dacht aan haar.’
Ze wordt zwanger, baart een zoon en geeft hem de naam Samuel. Want: ‘Ik heb hem van de Heere gebeden.’ (vers 20).

De volgende jaren blijft Hanna thuis als Elkana naar Silo gaat. ‘Maar als hij van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de HEERE verschijnt en daar voor eeuwig blijft’ (vers 22).

Toen de jonge Samuël van de borst af was, nam Hanna hem mee naar de tabernakel in Silo. Stelt u zich voor, wellicht was hij nog maar een jaar of drie.
En ze neemt een dankoffer mee voor de Heere. Een driejarige jonge stier, een efa (20-45 liter) meel en een kruik wijn.

Als ze bij Eli komt, zegt ze: ‘Ik bad om deze jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik van Hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de HEERE overgegeven;
hij is van de HEERE gebeden. En zij boog zich daar voor de HEERE neer’ (de laatste verzen van hoofdstuk 1).

Mannen, je bent gezegend als je een vrouw hebt die de weg naar de Heere kent. Jongelui, je bent gezegend als je vriendin met de Heere leeft. Kinderen, jullie zijn gezegend als je een biddende moeder hebt.

Ik hoop dat u een Hanna bent. Misschien heb je wel hetzelfde tegen de Heere gezegd toen je bad om zwanger te worden, of toen je bad voor je kindje van wie je zwanger was.
Dat er een diep verlangen in je hart was dat je kind, je zoon of dochter, zou gaan geloven in de Heere Jezus en zou gaan leven met en voor Hem.

Door Samuel sprak de Heere weer tot het volk. Er klonk weer profetie, de zalving vond weer plaats.
Via David, gezalfd door Samuel, loopt de lijn naar de Messias, de Heere Jezus en naar Zijn komende rijk van vrede en gerechtigheid. Eens zal Hij immers regeren vanaf de troon van Zijn vader David. Daar was een Samuel voor nodig. Daar gebruikte de Heere de biddende Hanna voor.

We lezen nog even door, in hoofdstuk 2, de lofzang van Hanna. Wat een prachtig lied. Ja, een profetisch lied. Een stukje Openbaring in het OT.
Ga maar lezen. De blijdschap en de vreugde spatten uit dit lied. Zo vol is Hanna van Gods Geest, Die door haar heen spreekt.

Ze zingt over de opstanding uit de doden, vers 6 – ‘De HEERE doodt en Hij maakt levend, Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen.’
Ze zingt over gerechtigheid voor de armen, vers 8 – ‘Hij verheft de geringe uit het stof, uit het vuil verhoogt Hij de arme.’
Ze zingt over het Koninkrijk, ook vers 8 – ‘Hij laat hen een erezetel verkrijgen.’

Ze zingt over de dag van het oordeel, vers 10 – ‘De HEERE zal rechtspreken over de einden van de aarde.’
Ze zingt over het koninkrijk van David, ook vers 10 – ‘Hij zal Zijn koning kracht geven.’ Een verwijzing naar David en wellicht ook al wel naar de Heere Jezus.
Ze spreekt over het Koninkrijk van de Heere Jezus, ook vers 10 – ‘En de hoorn van Zijn gezalfde opheffen.’
Dit is een verwijzing naar de dag dat de Heere Jezus komt, de Gezalfde en plaats zal nemen op de troon van Zijn vader David. 

Dit is de eerste rechtstreekse profetie over de komst van de Messias en Zijn Koninkrijk.
Iemand zei het zo: ‘Ze baarde niet alleen haar zoon, Samuel, maar door haar profetie ook de openbaring van het Koninkrijk van de Messias.’ Wat mooi!

De tweede Hanna
In het Nieuwe Testament komen we nog een Hanna tegen, in Lukas 2. Wij kennen haar als Anna, maar het juister om haar Hanna te noemen. Ook deze Hanna was een bidder. Ze was een profetes, die 60 jaar lang dag en nacht had gebeden.

Toen ze Jezus zag, wist ze dat Hij het antwoord was op haar gebeden. Net zoals Samuel het antwoord was op de gebeden van de eerste Hanna. 

Lukas 2:37 en 38 zegt over haar: ‘En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende.
En zij kwam er op dat moment bijstaan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.’

Het is zo rijk om de lijn te zien die loopt van de eerste Hanna naar deze tweede Hanna. En vanuit deze geschiedenissen de lijn van Samuël, via David, die hij zalfde, naar de Gezalfde, de Heere Jezus te zien.

We zien hier opnieuw, zoals veel vaker, dat vrouwen een essentiële rol in Gods heilsplan spelen. 
Ik hoop en bid dat er veel vrouwen zullen zijn, ook onder de lezers van deze tekst, door wie God zo kan werken als door deze beide Hanna’s.

U zegt misschien: ‘Ik ben geen moeder, dat had ik zo graag gewild…’
‘Ik ben niet getrouwd, of ik ben kinderloos gebleven…’
De eerste Hanna bad toen ze nog kinderloos was. En de tweede Hanna was al ongeveer 50 jaar weduwe. Of ze kinderen had, weten we niet.

God kan elke vrouw, elk meisje gebruiken. Getrouwd of ongetrouwd. Verkering of geen verkering. Moeder of geen moeder.

Wie van u kan door de Heere ingeschakeld worden als een Hanna, een biddende Hanna. Misschien heet je wel Hanna en spreekt de Heere speciaal tot jou.
Maar er moet wel iets bij worden gezegd. Je wordt niet zomaar een biddende Hanna.

Hanna, de moeder van Samuel, leerde bidden in haar wanhoop. En God had haar in die situatie gebracht.
Er staat immers dat de HEERE haar baarmoeder had toegesloten (1 Samuel 1:6).
God kan toelaten dat we in moeilijke situaties terecht komen. Om er iets moois uit voort te laten komen. Om je vanuit de nood tot Hem te laten roepen. Omdat je beseft: ‘Alleen de Heere kan mij, kan ons nog redden.’

Vlucht naar de Heere, in uw, in jouw nood. Zie op Hem, roep Hem aan. En verwacht alles van Hem.
Het onmogelijke kan Hij mogelijk maken. Er zijn voor Hem geen hopeloze gevallen.

Biddende moeder
Een goede vriend van mij, hij is nu ruim 80 jaar, had een Joodse moeder. Hij wilde al op jonge leeftijd de wijde wereld in. Het lijkt wel op het verhaal van de verloren zoon. Met het christelijke geloof had hij niet veel. Maar zijn moeder wel.

Hij ging varen, over de wereldzeeën. Werd kapitein, en deed veel wat God verboden had. Thuis had hij echter een biddende moeder, die elke dag voor hem op de knieën ging.
Toen hij haar vaarwel zei en de zee opging, had ze hem een klein Bijbeltje meegegeven in zijn rugzak.

Ze had er iets heel bijzonders ingeschreven.
‘O zoon, uit een huis waar Jezus Naam in eere is,
Steeds blijkt het ook aan u dat Hij je deel en eere is.
Bemin Hem, dien Hem, hang Hem aan,
Nooit werd die keus te vroeg gedaan.
Moeder.’

Ze had er nog iets aan toegevoegd, helemaal onderaan:
‘Heb de moed en kracht,
Te huiveren als de zonde lacht.’

Het duurde bijna dertig jaar…Toen verhoorde de Heere haar gebeden. Van het ene op het andere moment kwam haar zoon tot bekering.
En sindsdien heeft hij met zijn prachtige bediening, al tientallen miljoenen mensen met het Evangelie bereikt. Waarvan er velen, zeer velen tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen.

Ik hoop dat u zo’n moeder, zo’n vrouw bent.
Gezegend zijn de kinderen van zo’n moeder.
En gezegend is de man van zo’n vrouw.
En gezegend is zo’n vrouw, ook als ze niet getrouwd is, weduwe is, of geen kinderen heeft.

Heere, geef ons veel van zulke Hanna’s.

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2020 om 19:49

  Ik herken mijzelf in Hanna… na 9 jaar kinderloosheid (met een belofte van de Heere dat ik nog een dochter zou krijgen) kwam er een grote crisis in mijn huwelijk en zag het er hopeloos uit. De Heere heeft echter zijn belofte gehouden op het allerlaatste moment en ik kreeg mijn dochter. Daarna las ik in 1 Samuel 1 de troostende woorden “de Heere dacht aan haar”. Vanaf dat moment heb ik haar aan de Heere overgedragen en had grote verwachting dat dit kind de Heere zou dienen van jongsaf aan. Dit is nu 34 jaar geleden, en ik ben nog wachtende. Weer wachtende… de Heere weet waarom, en ik heb vrede. Eens mag ik het allemaal weten en zien. Ik leef nog steeds in deze verwachting, nog steeds wetend dat “de Heere dacht aan haar” nog steeds geldt. Voor altijd!~ Halleluja. Mijn huwelijk was gebroken, en ik ben nooit meer hertrouwd. Dit is 34 jaar geleden. Mijn dochter moest helaas zonder vader opgroeien en dat heeft ons leven zeer beschadigd/bemoeilijkt. Toch sprak Jezus ‘DE OVERWINNINGSKREET’ HET IS VOLBRACHT. Halleluja!
  Bedankt voor het luisteren… en ik hoop dat iemand hierdoor bemoedigd mag worden.

 2. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2020 om 20:28

  Weer een mooi schrijven zeg. De laatste maand van 1969 zijn we ons huwelijk begonnen. En hebben ook wel enige jaren moeten wachten op onze eerste zoon. Die ook de naam Samuel kreeg, en die van de beide vaders.
  Wat een zegen werd het dat twee jaar later ook nog tweede zoon geboren werd. De HEERE God is geen karige God.

 3. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2020 om 21:41

  Bedankt voor dit fijne stuk. Is het bekend dat bij Silo heel veel Joodse vrouwen die graag een baby willen, gaan bidden om een kind?
  Het is echt een plaats van gebed geworden. Ik heb bij de ruïne van de tabernakel bij Silo gebeden, niet voor mij zelf, enkele jaren later heb ik op die zelfde plek gedankt omdat deze persoon een kind heeft gekregen. Het was geweldig om dit te kunnen meemaken.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2020 om 21:46

  Het onderwerp nodigt niet velen uit om te reageren omdat iedereen zo zijn eigen – vaak heel persoonlijke – geschiedenis heeft. Wel wil ik ingaan op op iets wat mij zelf bezig heeft gehouden de afgelopen week. Omdat ik mij al jaren uitgedaagd voel op een site met Judaïsten en me ook niet beledigd voel wanneer ze mij uitlachen of Jezus vervloeken dan kan ik daarvoor begrip opbrengen, omdat over Joodse gelovigen een sluier ligt. Ik zeg nog altijd, dat dankzij die sluier, wij – als de heidenen – het evangelie hebben ontvangen. Wat ik nu merk is, dat sinds de corona de scherpe kantjes er vanaf gaan. De grootste tegenstanders komen met citaten uit het NT. Iemand (christen) plaatste op mijn FB tijdlijn Daniël 7: 13 – 14 “13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.”
  Wie nu die “Mensenzoon” is leg ik nu deze Judaïsten voor…. (Judaïsten zijn de wettischen onder de Joodse gelovigen). Ook Jesaja 53 doet steeds meer Joden nadenken. Ik zie er steeds meer beweging in komen. Lucas 21 heeft het over dat de tijden der heidenen vol zullen worden. Nu, op de Palestijnen na, wordt Jeruzalem dank zij corona niet meer door de heidenen vertrapt……. Ik realiseerde mij dat, deze week.

 5. Danielle zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 mei 2020 om 23:47

  Prachtig beschreven dit commentaar over de biddende Hanna’s en de biddende moeder. Deze moeder van je goede vriend, de kapitein, was de oma van mijn man!

 6. johan schep zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2020 om 5:01

  Wat een prachtige studie van die twee Hanna’s. Wat mij ook opvalt is, dat je jaren naar de kerk (tabernakel) kunt gaan maar niet naar de Heere God. Hanna verspilde jaren en ging beroerder naar huis. Zo ook bij mij. 21 jaar moest ik naar de kerk maar ik ging niet naar de Heere. Toen ging ik ook reizen. Na maanden ontdekte ik mijn Bijbeltje wat ook mijn moeder in mijn rugzak had gedaan. Toen ik begon te lezen sprak God opeens tot mij door Galaten 5:1 en kwam ook ik tot geloof en zekerheid. Alleen de Heere Jezus maakt ons van binnen uit waarlijk vrij. Sindsdien is mijn leven een avontuur wat ik iedereen zo gun. Ik leef met 5 evangelieën. De vijfde is die van mijn moeder!

 7. Elleke van der Valk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2020 om 9:34

  Dank je hartelijk voor deze opbouwende woorden vanuit God. Shalom.

 8. Marijke van Damme zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2020 om 11:39

  Er zijn vrouwen die nooit een moeder zullen worden, niet getrouwd raken, desondanks heus wel van kinderen houden. Er kunnen omstandigheden zijn, waarin het in de opvoeding, overigens misschien geheel onbedoeld, zo mis kan gaan aan communicatie binnen gezin, achteraf gezien duidelijk geworden, en veranderingen in zienswijzen gekomen door de vele veranderingen in de loop der jaren vanaf zeker de jaren zestig vorige eeuw, in zowel de Nederlandse en de hele Europese samenleving als in de Kerk (in mijn geval R.K. kerk), dat je als het ware buiten de samenleving én de Kerk komt te staan. Dat geldt misschien ook voor sommige mannen. Als ik nu zie hoeveel mensen, zowel mannen als vrouwen alleen staan, alleen wonen en soms ook eenzaam geworden zijn, letterlijk met hun ziel onder de arm lopen, dan vraag ik mij af in wat voor een samenleving we terecht zijn gekomen.

  Wat mijn eigen vader en moeder betreft, vind ik het zelf jammer dat ik hen niet langer heb mogen kennen. Nu ik zelf ouder ben, mis ik hen meer dan ooit. Gek genoeg heb ik moeite hun foto neer te zetten. Een foto is voor mij nu net als met een beeld. Het staat stil, reageert niet, het is een momentopname geweest. Meer dan ooit heb ik moeite met beelden van Jezus en Maria. Terwijl sommige protestanten het katholicisme meer te lijken omarmen, mede door paus Franciscus, heb ik als (voormalig) katholiek een aversie ervan gekregen, mede door de argumenten van protestanten en van de Bijbel zelf (Zie Psalmenboek, in 2 Psalmen en een paar verzen over beelden en hun makers). Ik geloof nu, dat de paus een vertegenwoordiger is van de Satan, door de ontelbare schandalen binnen de R.K. kerk!

 9. Dolf Brouwers zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2020 om 11:44

  De Bijbel geeft zoveel troostrijke woorden voor biddende moeders en grootmoeders. Om te beginnen staat over Noach, dat hij rechtvaardig bevonden werd door God. Over Noachs familie wordt niets verteld hoe het met hun geloof stond. Wat gebeurt? Met Noach wordt zijn hele familie, inclusief aangetrouwd GERED!! Ook in het NT staat een tekst, die eigenlijk een bevestiging is van wat met Noachs familie gebeurde. 1 Korintiërs 7:14 “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.”

  In het stukje over Hanna trof mij het woord “loslaten”!! Met deze laatste tekst mogen wij als ouders deze dingen loslaten! Laten onze gebeden worden tot DANKEN voor wat Hij belooft in 2 Korinthiërs 7. Als je dankt bevestig je daarmee, dat je losgelaten hebt!! Het is mijn persoonlijke ervaring, dat de Heer gaat werken als je je zorgen hebt weggebracht in je gebed! Ik zeg: WEGGEBRACHT! Weggebracht is “weggebracht”! De kunst is nu, dat niet weer mee terug te nemen, om er morgen opnieuw voor te bidden! “Morgen” ga ik danken, dat ik mijn zorgen in Zijn handen heb mogen leggen! 😀

 10. Paula zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2020 om 12:55

  Dirk wat breng je deze passages uit de bijbel tot leven. Je voelt gewoon de gebeden van deze twee Hanna’s. Vinden we nog in deze tijd zo’n overgave?

 11. Annetta zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2020 om 14:41

  Fijn dat je ook denkt aan vrouwen die geen moeder zijn geworden (binnen het huwelijk) maar ook buiten het huwelijk, dus aan aan alleenstaanden. Laatsten wordt vaak vergeten.

 12. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2020 om 20:10

  Ook ik mocht een bijzondere wonder mee maken, onze dochter Sandra en haar man Frank hebben al vanaf de tijd dat ze verkering kregen het verlangen om de zending in te gaan, Frank volgde de Bijbelschool In de ruimte en Sandra leerde voor verpleegkundige. Frank werd voorganger in de Rafaël gemeente in Almere en Sandra studeerde in deze periode ook voor verloskundige. Mijn vrouw en ik waren erbij toen Frank en Sandra uit het ziekenhuis kwamen, de tranen rolde over haar wangen, ze hadden juist te horen gekregen dat zelfs via de IVF methode het onmogelijk was om kinderen te krijgen, en dan ben je verloskundige!! Ze zijn de zending in gegaan naar Mozambique. Toen ze 12 1/2 jaar getrouwd waren vierden ze dat daar toen collega’s verwonderd vroegen: en jullie hebben geen kinderen, waarop ze hun ook meedeelden dat dit niet mogelijk was. Maar zij zeiden dat ze voor ze gingen bidden, want wij geloven in een machtig God. Nu tien jaar geleden, 1 januari hoorden we via skype dat ze in verwachting waren. Op 4 januari vertrok ik naar Mozambique en toen kwamen we bij die mensen die voor hen in gebed waren. Sandra zei: ik wil jullie iets heel bijzonders vertellen, waarop die mevrouw zei: ja Sandra, we weten dat jullie in verwachting zijn waarop Sandra verwonderd vroeg hoe kunnen jullie dit weten!! Waarop zij zei: toen wij voor jullie in gebed waren, liet God ons zien dat jullie in verwachting waren. Wat was dit ook voor mij een geweldige geloofsopbouw.

 13. San zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2020 om 20:53

  Beste Dirk,

  Door wat ik heb meegemaakt had in mijn jeugdjaren, heb ik nooit meer geambieerd om een eigen gezin met kinderen te willen hebben. Zelfs heb ik nog gedacht: “Gelukkig dat trouwen geen gebod is uit de (protestantse) Bijbel…..”. Toen ik tot geloof kwam, raakte ik nogeens in de Psychiatrie verzeild met schizofrenie voor 33 jaar. Na een wonder van God 2 jaar geleden, heb ik de genezing met verschillende mensen vanuit diverse geloofsrichtingen scherp onderzocht en getoetst. Ook degene die het geloof had, heb ik tot mijn diepe beschaming achteraf haar zeer zwaar ten onrechte zwaar getoetst. Want ik wilde niet een verkeerde genezing uit een verkeerde bron ontvangen hebben. Nu hebben wij een gemeente met vele (geestelijke) “kinderen”. Als ik dit had geweten, namelijk dat als Christen het heel anders is en het niet zo zwaar is om een gezin op te voeden, dan alleen en andere zware lasten en verantwoordingen aan je hoofd, dan had ik het misschien eerder gedaan. Dan had mijn leven een andere wending genomen. Maar altijd heb ik oprecht mijn geweten willen volgen en als je schizofrenie hebt 33 jaar lang en iedere dag paniekaanvallen, dan was het enige wat ik kon doen alleen maar zien te overleven en volhouden. Want velen redden het niet en dankzij Jezus alleen heb ik het gered en nu door God zelfs een hele verantwoordelijke taak toebedeeld ontvangen!

  Groeten van San

 14. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 10 mei 2020 om 21:32

  Shalom broeder Dirk, wat heb je deze bijbelgedeelten over Hanna en Anna goed voor ons uitgelegd, hartelijk dank! Het gaat om het gelovig gebed van deze twee vrouwen (Micha 7:7) Mijn God zal mij horen! Daarover heeft Joke van Sliedregt een mooi gedicht geschreven: Al lijkt het alsof God zich niet laat storen/ en mijn gebeden blijven hangen in de lucht/ toch weet ik dat mijn God naar mij zal horen/ wanneer ik uit de diepte tot Hem zucht/ God wil dat wij in dit vertrouwen leven/ wij mogen niet in twijfel ondergaan/ en op Zijn tijd zal Hij ons uitkomst geven/ dan weten wij: Hij heeft ons toch verstaan!

 15. Jedidja zegt:
  Geplaatst op maandag 11 mei 2020 om 22:01

  Graag wil ik reageren op hoe u deze weekbrief begint… “We mogen wel wat duidelijker aangeven dat we ernaar verlangen dat de kerken weer open gaan”, zoiets zei u. Ik deed dat, op Facebook, in een christelijke groep. Ik werd niet begrepen, er werd kritisch op ingegaan. We moeten braaf afwachten… Ik ben dus blij met uw oproep. Ja, ik zal ook héél blij zijn als ik weer naar de kerk kan gaan. Wij zijn een kleine gemeente, met hooguit zo’n 50 mensen. Maar meestal minder. We kunnen makkelijk afstand houden. Maar wat kun je individueel doen, behalve bidden?

  Reactie 8, Marijke van Damme. Wat bijzonder, dat u dat inziet als ex katholiek! Veel protestanten zien het niet en omhelzen bepaalde gebruiken in het katholicisme, erg gevaarlijk.

 16. aka zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 mei 2020 om 12:21

  Geachte Dirk,

  ik wil je laten weten dat ook ik de kerkdiensten mis, maar jouw brieven worden nu wel extra gewaardeerd. Ik hoop nog lang van deze bijbelstudies te kunnen genieten. Wij moeten misschien door deze tijd wel leren, wat het is om verstoken te zijn van veel sociaal verkeer. Als het ons allen maar tot inkeer mag brengen en wij des te meer mogen leren om ons met alle dingen tot de Vader der Lichten te wenden, bij Wie geen verandering is of schaduw van ommekeer. Het ga u allen goed, met een hartelijke groet van mij,

  Aka

 17. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 mei 2020 om 18:09

  Dirk.
  Ook Kees v.d. Staaij heeft in een debat met Mark Rutte gevraagd waarom de kerken niet open mogen gaan. Misschien heb je het zelf ook gezien? Staat op You Tube. Mark Rutte reageerde geprikkeld hierop. Kreeg het gevoel of hij de kerken liever helemaal niet meer open ziet gaan. Begin van verbod kerkgang?

 18. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 mei 2020 om 8:06

  Gebedsoproep:

  Het is al sinds halverwege maart extreem droog en de droogte blijft maar voortduren. Dit is uiteraard niet goed voor de natuur en de landbouw. Mocht de droogte de komende maanden zich doorzetten, dan zullen de gevolgen voor de natuur, landbouw echt dramatisch worden.

  Daarom roep ik jullie allemaal op om te bidden voor regen. Desnoods mogen jullie deze gebedsoproep ook verder verspreiden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden