Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Troost en bemoediging in crisistijd (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 mei 2020, 10:50 door Dirk A A

Afgelopen donderdag vierden we de hemelvaart van de Heere Jezus. De rijke betekenis van hemelvaart mag wel eens extra worden benadrukt. Om ons te bemoedigen, te troosten. Juist in crisistijd hebben we dit zo nodig. Sommige kerken en gemeenten vieren niet eens de hemelvaart.
De Heere Jezus zit op de troon, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader, op de ereplaats. En als de situatie voor de gelovigen spannend wordt op aarde, gaat Hij zelfs staan. Misschien wel voor u. Om u bij te staan, voor u te pleiten bij de Vader, om de hemel te openen als er een einde aan uw leven op aarde komt. Zo is Hij bij ons betrokken, ook bij u, bij jou. Dat is toch troostrijk, bemoedigend! Hij regeert.

* De hemelvaart van de Heere Jezus betekent Zijn verheerlijking, Zijn troonsbestijging. Toen Stefanus werd gestenigd, getuigde hij: ‘Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God’ (Handelingen 7:56).

Zijn koningschap kan Hem nooit meer ontnomen worden. Dat zegt ook Daniël 7: ‘Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen al worden.’
Openbaring 3:21 zegt: ‘Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.’

Daar op de troon ontvangt Hij glorie en lofzang. De tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen engelen rondom de troon in de hemel, de vier dieren en de 24 ouderlingen zingen: ‘Het Lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, en wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging’ (Openbaring 5:12).

De Heere Jezus zal regeren aan de rechterhand van God, totdat al zijn vijanden onderworpen zijn onder Zijn voeten (Hebreeën 1:13). Gods koninkrijk is ingehuldigd door de troonsbestijging van de Heere Jezus, Die nu op de troon in de hemel zit en zal terugkeren om Zijn Koninkrijk op aarde te voltooien zoals in de hemel.

* De hemelvaart van de Heere Jezus
houdt in dat Hij het werk voorzet, waarmee Hij op aarde begonnen is, aldus Handelingen 1:1 – ‘Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen…’
In de hemel is Hij actief betrokken bij de gelovigen op aarde, Hij bidt voor hen, pleit voor hen bij de Vader en zet het verlossingswerk op aarde voort, door mensen te redden die hun vertrouwen op Hem stellen. Het Bijbelboek Handelingen getuigt hiervan, bij Handelingen 28:31stopt Zijn werk niet. Dat gaat door, ook vandaag en in de toekomst.

* De hemelvaart van de Heere Jezus maakte de weg vrij voor de komst van de Heilige Geest. In Lukas 24:49, vlak voor Zijn hemelvaart, zei de Heere Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.’

In zijn Pinksterpreek zei Petrus: ‘Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort’ (Handelingen 2:33).

Al door Joël had de Heere beloofd: ‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees…’ (Joël 2:28).
De Heere Jezus bevestigde deze belofte in Johannes 14:16: ‘Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de Waarheid.’ Deze Trooster is geen vage kracht, maar een Persoon!

De Heilige Geest zal de gelovigen kracht geven om te getuigen (Handelingen 1:8) en zal hen meer en meer veranderen naar het beeld van de Heere Jezus.
Na de uitstorting van de Heilige Geest veranderden de bange discipelen in onbevreesde en krachtige getuigen van de Heere Jezus. Eerst vluchtten ze weg, na de uitstorting van de Heilige Geest achtten ze het een voorrecht te mogen lijden voor de Heere Jezus.
Deze zelfde vrijmoedigheid wil de Heilige Geest ook ons schenken. ‘Heere, vul ons met Uw Geest, opnieuw en opnieuw.’

* De hemelvaart van de Heere Jezus betekende Zijn terugkeer tot de Vader. Hij was gezonden door Zijn Vader en Hij keerde weer terug naar Hem. ‘Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader’ (Johannes 16:28).
Direct na Zijn opstanding zei Hij tegen Maria: ‘Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God’ (Johannes 20:17).

De thuiskomst van de Zoon bij de Vader bereidt onze thuiskomst voor bij Hem, om voor altijd met de Heere Jezus te zijn. ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Johannes 14:2 en 3).

Dat mag ons uitzicht, ons verlangen zijn. Om eens voor altijd bij Hem te zijn. Is er een heerlijker vooruitzicht?

* De hemelvaart van de Heere Jezus betekent dat Hij nu in de hemel is als de grote Hogepriester, onze Voorbidder en onze Middelaar. ‘Er is één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen’ (1 Timotheüs 2:4 en 5).

Zijn kruisdood en Zijn opstanding zijn de garantie voor onze vergeving, onze rechtvaardigmaking, onze verzoening met God en ook onze opstanding. Dit zegt ook Romeinen 4:25 en 5:1 – ‘Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.’
En in 2 Korinthe 5:18 en 21 – ‘En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.’

Wat een troost en bemoediging is het om te weten dat de verhoogde Heere Jezus nu in de hemel is, waar Hij voorbede doet voor Zijn volk als de grote Hogepriester en Middelaar.
Romeinen 8:34 zegt: ‘Christus is het Die gestorven is, ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.’

Hebreeën 7:25 zegt dat Hij, vanwege Zijn Priesterschap, ‘volkomen kan zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’
En in 1 Johannes 2:1 lezen we: ‘Als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’

Toen de Heere Jezus nog op deze aarde was, hield Hij Zich op in Israel. Maar sinds Zijn hemelvaart is Hij wereldwijd aan het werk. Hij woont zelfs in ons. ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij’ (Galaten 2:20).
Voor ons is het onbegrijpelijk, maar Hij hoort al de gebeden die tot Hem worden opgezonden. ‘De ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volledig is met Hem’ (2 Kronieken 16:9).

Als de Heere Jezus in Johannes 14 aan Zijn discipelen vertelt dat Hij heen zal gaan naar Zijn Vader voegt Hij eraan toe: ‘En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen’ (vers 13 en 14).

* De hemelvaart van de Heere Jezus wijst al vooruit naar zijn terugkeer naar deze aarde, als Koning en Rechter.
In Handelingen 1:11, direct na de hemelvaart van de Heere Jezus, zijn er twee engelen die tegen de discipelen zeggen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’
In het ‘Onze Vader’ legt de Heere Jezus ons het verlangen naar de komst van Zijn Koninkrijk op de lippen: ‘Uw Koninkrijk kome’ (Mattheus 6:10).

Openbaring 19:14-16: ‘En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.’

Bij Zijn komst op deze aarde zal Zijn heerschappij over deze wereld volle werkelijkheid worden. ‘En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid’ (Openbaring 11:15).

Wat een geweldige bemoediging en troost is het om te beseffen dat aan de Heere Jezus alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde (Mattheus 28:18). De satan is machtig, hij is ‘de vorst van deze wereld’, die veroordeeld is (Johannes 16:11), maar de Heere Jezus is oneindig veel machtiger. In de strijd om de troon in de hemel heeft de satan de definitieve nederlaag geleden.

Omdat de Heere Jezus op de troon zit, mogen we ‘standvastig leven, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat onze inspanning niet tevergeefs is in de Heere’ (1 Korinthe 15:58).

En als uw leven moeilijk en zwaar is, zie op de verhoogde Heere Jezus op de troon. ‘Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond’ (Hebreeën 2:9). Hij bidt voor u, pleit voor u bij de Vader.

Er is vaste hoop voor de toekomst. De verhoogde en verheerlijkte Heere Jezus komt terug om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. De poort van de hemel zal opengaan, wie weet hoe spoedig al. ‘Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!’ (Openbaring 22:20).

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2020 om 10:53

  Beste Dirk,

  Je schrijft: “bij Handelingen 28:31 stopt Zijn werk niet”! Nee, inderdaad daar stopt zijn werk zeker niet, het is zelfs zo dat daar een breekpunt ligt in de Bijbel, bij Hand. 28:28 stopt de geschiedschrijving m.b.t. het volk Israël en de gemeente der eerstgeborenen (Hebr. 12:23)!
  De schrijver stelt daar zelfs dat het heil vanaf dat moment “gezonden is aan de heidenen” (Hand. 28:28, vgl 2 Tim. 4:17). Geheel in overeenstemming met de profetie uit het boek Hoesa werd Israël toen (= ongeveer het jaar 61) Lo-Ammi en werd teruggeplaatst in de rij der volkeren. Na 2 dagen (1 dag is 1000 jaar) zie Hosea 6:2, zal God de draad met Israël weer oppakken.

  Na Hand. 28:28 schreef Paulus nog eens 7 brieven waarin hij het evangelie van de genade mag openbaren (Ef. 3:2), ja een tijd van enkel genade, waarin de vertroosting nog ‘hoger’ lijkt te zijn? Want lees ik daar niet dat de gelovige levend is gemaakt en zalig is geworden, en reeds met Hem is opgewekt (en dat allemaal in de voltooid tegenwoordige tijd, het is dus al realiteit) en met Hem in de hemelse gewesten (dat is de woonplaats van God) is gezet in Christus Jezus (Ef. 2:5-6).

  Of dat we met Hem een “samen-Lichaam” vormen (Ef. 3:6, letterlijk vertaald), een eenheid die gaat boven de plaatselijke lichamen. Om nog maar niet te spreken van de 7-voudige geestelijke zegen die we hebben ontvangen in Christus (Ef. 1:3-14), waaronder de verlossing door zijn bloed, onvoorwaardelijk. Onze schuld is weggedaan, we zijn volledig verzoend! Ja zelfs verzegeld met de Heilige Geest, dat is onverbrekelijk!

  Wat ik me dan afvraag, is het bij deze positie van de gelovige, die enkel uit genade is ontvangen, maar zo wonderlijk hoog is, en in Christus Jezus is gezet als volkomen 1-heid, nog nodig dat er nog gepleit moet worden voor ons? Beproeft dan ook de dingen die verschillend zijn, juist in Gods Woord (Fil. 1:10).

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2020 om 12:33

  Sjalom Dirk en anderen,

  Er zijn duidelijke overeenkomsten waar te nemen op de 40e dag na Pesach. In die tussenliggende periode was Yeshua zeer dicht bij Zijn discipelen. Wij lezen dat Hij hun verstand opende opdat zij de schriften verstonden. In 40 dagen hebben de discipelen een voorsprong gekregen op de hooggeleerde rabbijnen die in die dagen de geestelijke leiders waren van mijn volksgenoten. In kennis en inzicht staken zij ver boven hen uit. Dat prikte bijzonder bij de toenmalige leiders en de tegenstand was zeer fel.

  Wat heeft dat ons te zeggen en wat is het geheim daarvan?

  Ik schakel terug naar de tijd van Mosje die mij een antwoord geeft op dit bijzondere gebeuren. Onze leider Mosje (Mozes) was op de berg Horeb en kreeg persoonlijk onderwijs van de Eeuwige gedurende 40 dagen. Hoger onderwijs kon niet gegeven worden. Gedurende die tijd waren mijn volksgenoten en allen die zich daarbij hadden aangesloten even stuurloos. Zij misten een krachtige leider die hen naar het beloofde land zou brengen. Mosje moest na 40 dagen terugkeren om aan mijn volksgenoten geestelijke leiding te geven. Maar neemt de Eeuwige daar afscheid van Mosje? Nee, wij lezen dat de Eeuwige met Mosje spreekt in de tent der samenkomst een doorlopend proces totdat Mosje afgelost wordt.

  Wat is het patroon van de discipelen? Yeshua neemt [tijdelijk] afscheid van hen met een opdracht: ga in gebed tot de voltooiing van de Omertelling, tot het moment dat de tweede oogst in Israël binnengehaald. Het tijdstip van het wereldkundig maken van het goede nieuws aan Israël en allen die zich bij hen aansluiten zullen. Gehoorzaam wachten de discipelen op dat tijdstip, zij worden overweldigd door de kracht die op hen neerkomt. Nu verstaan zij ten volle én ondervinden zij wat het is om de Schriften de doorgronden. Dat is het startsein: zaaien en oogsten voor hen, voor hun opvolgers, voor allen die het evangelie verkondigen in latere eeuwen.

  40 dagen waren voldoende, meer was toch niet nodig? Nee, het doorlopende proces zal voortgang vinden door alle eeuwen: vandaag, morgen, tot het moment dat Yeshua terugkeert.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2020 om 19:01

  De kans is groot dat de huidige droogte de komende maanden weet door te zetten. Als dat gebeurt, zullen de gevolgen voor de natuur, onze voedsel- en drinkwatervoorziening dramatisch zijn.

  Daarom plaats ik hier een dringende oproep om te bidden voor voldoende regen. Want niemand zit te wachten op massale misoogsten, afstervende natuur en zelfs drinkwatertekorten.

 4. Ria Verhaag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2020 om 19:56

  Dag Dirk,

  Wij zijn lid van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Leeuwarden. En hebben elke zondag een livestream dienst.
  Wij krijgen meer dan genoeg aan collectegeld binnen.
  Dat wilde ik even laten weten, omdat je erover schreef in je Nieuwsbrief.

  Shalom Dirk,
  Ria Verhaag

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2020 om 20:34

  Adam wilde zijn als God en dat bracht “de dood” over de wereld! Jezus was God en vernederde zich tot het niveau van een misdadiger! Terecht noemt Paulus Hem: “De laatste Adam”. Niet de tweede Adam, maar “de laatste”! Er komt geen andere Adam meer! Adam wilde de troon van God grijpen, Jezus werd de troon “gegeven”! Aan Hem werd gegeven ALLE macht in de hemel en op de aarde! Er zit nu “een mens” op Gods troon een mens, die voelt als wij en daarom pleit voor jou en voor mij! Zoals Jozef, die jarenlang de gevangenis in ging, werd door de farao verheven boven alle macht in Egypte! Jozef werd daarmee de redder voor Egypte en voor zijn familie. Ik denk vaak, dat we allen ons eerst vernederen oftewel verootmoedigen moeten en gaan door dat “dal van diepe duisternis”. In Jezus worden wij dan uiteindelijk verhoogd tot het koninklijk priesterschap!

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2020 om 20:44

  Fijn dat we Hemelvaartsdag hebben mogen gedenken dat we boven ter rechterhand Gods een Pleitbezorger kregen. Zodat er over deze aarde nu een ontelbare schare werd en nog steeds wordt toebereid voor de nimmer eindigende heerlijkheid. Voor altijd bij de Heer, ja amen zegt ons hart, ook dat van mij. Zalig gemaakt door Jezus bloed, en dit enkel en alleen door genade.
  Dan mogen we ook nog biddend ontvangen hetgeen Hij beloofd heeft. Bij God raken de schatkamers nooit leeg. Wel is er strijd, tegen de machten en krachten in de hemelse gewesten. Ons verstand opzij en openen laten door Hem. Zodat de 9-gaven het alles kan uitwerken in en door ons heen.

 7. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2020 om 21:23

  Dag Dirk, u schrijft: en als de situatie spannend wordt voor de gelovigen hier op aarde, gaat Hij/Jeshua staan. Misschìen wel voor u, een schrale troost, voor diegenen die tot op de dag van vandaag niet echt zeker weten bij Jeshua, de Heere Jezus te horen, er is veel twijfel, ongeloof en bijgeloof onder kerkgangers/christenen, dat is schrikbarend, want ik hoor dat geregeld uit gesprekken met gelovigen. Jeshua Zelf zegt: want Mijn schapen horen mijn stem en in 2 Timotheus 2:19 staat geschreven: evenwel het vaste fundament Gods, hebbende dit zegel: de Heere kènt degene die de Zijnen zijn en een ieder die de naam van Christus noemt, sta àf van ongerechtigheid… Jezus de Messias, trouw volgen kan je álles kosten, je familie, je kind(eren) en wàt al niet meer en dat kost velen teveel. Velen zijn geroepen, wie wil luisteren naar de stem van de Goede Herder en Hem en Hèm alleen volgen, koste wat het kost. Hij is het zò waard, Hij houdt zoveel van u, al waren uw zonden rood als scharlaken, al zit u vast in negatieve gedachten/angst en leugens die zich willen wortelen in uw hart en gedachten en vaste grond in uw leven willen, maak van uw hart geen moordkuil. Het hart van de mens is als een akker, daar schiet onkruid op, zonde, ongerechtigheid, dat moet meteen uitgeroeid en in plaats daarvan de vruchten van Jahweh’s Geest, zoals liefde, geduld, goedheid en trouw… Geef vòl overgave je leven aan de Heere Jezus, kniel neer voor de Allerhoogste, nader tot Hem en Hij zal tot u naderen, wàt een liefde… Jezus en de Vader én de Trooster=Jahweh’s Geest, die in alle waarheid leidt, dan sta je nooit alleen.
  Bekeer u en laat u dopen (het watergraf) want het Koninkrijk der hemelen is nabij, Jeshua komt spoedig! Wat een troost (lees de bergrede uit Mattheus 5, dat is de grondwet van Gods Koninkrijk, daar gààt het niet om zelfverrijking en aardse schatten (lees als u wilt, ook Mattheus 6+7).

 8. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 24 mei 2020 om 13:05

  Beste Dirk,

  In je nieuwsbrief haal je Psalm 84 aan. Het geeft woorden aan je diepe verlangen om weer met de gemeente samen te komen. “We willen elkaar zien, ontmoeten, bemoedigen, troosten, bij de hand nemen, samen bidden en zingen, onderweg naar de eeuwige toekomst met Hem”. Heel mooi. Maar mijn ervaring met “gemeente-zijn” is niet wat jij erover schrijft nl. bemoedigen, troosten, bij de hand nemen. Dus ja, het verlangen is er bij mij ook niet. Het deed mij zeer, omdat ik dacht: “Is er nu wat bij niet goed, omdat ik door mijn negatieve ervaringen geen verlangen naar gemeente-zijn heb?” Maar van God kreeg ik deze psalm: Psalm 73:13 – ‘Wien heb ik nevens U omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bitt’re smart of bangen nood mijn vlees en hart, zo zult Gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.’ Gemeente-zijn zou zo moeten zijn, zoals jij beschrijft en daar verlang ik wel naar maar, mijn praktijkervaring is zo niet. Gelukkig heb ik God. En ik wil en zal voor Dineke de Vlieg bidden. Groetjes van Elisabeth

 9. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 25 mei 2020 om 10:31

  Beste Dirk,

  Graag deel ik met je wat op mijn hart ligt. Misschien kan je het ook delen in je nieuwsbrief. We zullen ons moeten houden aan het sterke advies om niet te zingen, ook als we wel weer samen mogen komen als gemeentes en kerken. Zingen blijkt gevaarlijk te zijn en het virus extra te verspreiden. Maar ik had het gevoel dat daar ook een geestelijke macht achter zit. De tegenstander wil niet dat we zingen, want hij weet maar al te goed dat God troont op de lofzangen van zijn volk. Dat wil hij niet. Maar laten zijn gedachten ook hierin ons niet onbekend zijn. Laten wij blijven zingen, als het niet meer samen kan, dan maar ieder individueel. Zing hardop mee met de digitale kerkdiensten. Zing in je huis. Laten we ons de lofzang niet laten ontnemen. Het doet onszelf ook goed, maar het doet ook iets in de hemelse gewesten.
  Met heel hartelijke groet,
  Anne

 10. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 25 mei 2020 om 22:59

  Beste Dirk,
  De reden waarom wij dingen van de Bijbel moeilijk kunnen geloven maar die wel waar zijn, is dat
  wij denken zoals de wereld ons heeft dat geleerd heeft via het onderwijssysteem van het land waarin wij leven. Daarom denken wij dat alles is zoals het ons geleerd is en zo moet verlopen. Maar God zegt dat: “Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God.” Kinderen die zijn opgevoed met de Bijbel horen eerst de zoals het werkelijk zit. Dan leren zij en studeren zij verder en dan horen zij zoals de wereld (van satan) zegt dat het is. Helaas veel studenten die met het geloof zijn opgevoed, verliezen op die manier de Bijbelse waarheid. Als de Heere Jezus alle gebeden kan horen en dat de (zeven) ogen van de Geest de ganse aarde doorlopen, en dat de Heere Jezus op het water kan lopen ……. waar zijn, is omdat God zegt dat het zo is. Wat wij leren en wat wij weten is wat de mensen zeggen zoals het is. Wie willen wij geloven? Wat God zegt in de Bijbel of wat mensen zeggen dat iedere dag weer anders. Zelf heb ik op het gymnasium gezeten en ook afgemaakt maar ik heb nooit iets geloofd van de hele Wiskunde. Vanaf het begin al, dacht ik: “Dat zeggen zij wel, maar wie zegt dat het zo is wat zij zeggen?” Omdat ik uit Indonesie kom, ben ik veel gevoeliger voor de bovennatuurlijke wereld en begrijp ik alle dingen in de eerste plaats op een geestelijke manier (de wereld achter wat wij zien). Dat: “Ikzelf bepaal en ga uitzoeken wat waar is omdat een ander dat niet voor mij kan bepalen als ik niet eens weet wie de ander is. Hoe weet ik dan wat die zegt ook waar is dan.” Wat zij van mij vroegen, dat heb ik hun gegeven. Daarom heb ik de school gehaald. Zo denk ik over de wijsheden van deze wereld, terwijl ik geen letter van de Bijbel ooit had gelezen! Ik denk, dat God toen al met mij was! Groeten van San

 11. Heleen Maliepaard zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 mei 2020 om 9:34

  Beste Dirk,
  Shalom. Dank voor je nieuwsbrieven. Altijd heel bemoedigend.
  Volgende week D.V. 3 juni om 19.30 uur een verootmoedigingsdienst in Frieschepalen van verschillende kerken, uitgaande van de Voortgez. Ger. Kerk. Is via internet te volgen.
  Op onze website staat elke dag een korte overdenking in deze Omer tijd en vanaf volgende week een digitale cursus over stervensbegeleiding. Kan je rek. nr. ook gebruikt worden voor een gift aan je dochter en schoonzoon?
  Gods zegen gewenst, Sjaak en Heleen Maliepaard.

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 mei 2020 om 7:59

  Reactie Dirk van Genderen.

  Beste Sjaak en Heleen. Fijn dat jullie Lieke en Magno willen steunen. Ja hoor, je kunt het zo overmaken, ik zorg wel dat het bij hen terecht komt.
  Shalom!

 13. Cynt zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2020 om 14:52

  Een aantal weken geleden kwam de naam David Wilkerson hier ter sprake, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb via internet 3 boeken van hem besteld en ivm kanker van mevrouw Vlieg, deel ik dit ook. ‘Van tragedie naar triomph’ vertelt verhalen over kanker en ook wonderen daarbij. Misschien kan deze mevrouw dit boek lezen?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden