Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Waar is de kracht van de Heilige Geest? (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 mei 2020, 11:54 door Dirk A A

Wellicht viert u al jaren het Pinksterfeest. Hopelijk mag u door genade weten een kind van God te zijn. Maar u ervaart zo weinig van de Heilige Geest. U kent de belofte van de Heere Jezus, vlak voor Zijn hemelvaart, dat de Zijnen de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen (Handelingen 1:8). Maar u ervaart die kracht nauwelijks in uw leven. Het maakt u machteloos. En misschien ook wel eens wanhopig.

Vorige week herdachten we de hemelvaart van de Heere Jezus. Zijn kroningsfeest. Hij ging de hemel binnen en ontving er de ereplaats: aan de rechterhand van de hemelse Vader, in de troon.
Tien dagen later werd de Heilige Geest uitgestort, op het Pinksterfeest. Bange discipelen werden krachtige getuigen van de Heere Jezus. Ondanks vervolging, ondanks dreiging. En ze verheugden zich er zelfs over dat ze waardig waren bevonden om te mogen lijden voor de Naam van de Heere Jezus.

En wij, vandaag? Er is zoveel zwakheid, lauwheid, krachteloosheid en geesteloosheid in de gemeente van de Heere Jezus. Als het in uw gemeente en in uw persoonlijke leven anders is, bent u gezegend, maar waarschijnlijk is dat wel een uitzondering.
We horen tijdens de Pinksterdagen weer prachtige preken over het Pinksterfeest, maar tegelijk lijkt het zo ongrijpbaar. Misschien is er al jaren een gebed in uw hart: ‘Heere, schenk mij Uw Geest, schenk mij Uw kracht.’ Maar er verandert niets…

We zeggen het tegen elkaar: Wat we nodig hebben, is een krachtige werking van Gods Geest. Opnieuw. In ons persoonlijke levens, in onze kerken en gemeenten. Maar hoe komt het zover? Waarom gebeurt het maar steeds niet?

Kijk eens naar 120 volgelingen van de Heere Jezus in de bovenzaal in Jeruzalem, de apostelen, de vrouwen, Maria, de moeder van de Heere Jezus en Zijn broers. Tien dagen lang, van Hemelvaart tot de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, bidden en smeken ze om de komst van de Heilige Geest, de Trooster (Handelingen 1:14).

Tien dagen lang bidden en smeken. Zou dat vandaag ook nog kunnen? Dat we zo geraakt zijn door de Heere zelf, er zo naar verlangen Hem te ontmoeten, zo uitzien naar de vervulling met de Heilige Geest… Dat we dagenlang gaan bidden en smeken, afgewisseld met het loven en prijzen van de Heere, wat ze ook deden volgens Lukas 24:53.

Ik zeg dit ook tegen mezelf, hoor. Dan zal er wat gaan gebeuren. Gelooft u dat het dan stil zal blijven vanuit de hemel? We hebben het zo nodig dat de Heilige Geest krachtig zal werken in ons midden… In onze gemeente, in onze gezinnen, onze huwelijken, onze vriendschappen. Dan gaan er wonderen gebeuren…

Kan dat nog, vandaag, zult u misschien vragen… Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij kan huwelijken vernieuwen. Hij kan je geloof, wat zo flauw geworden kan zijn, weer in vuur en vlam zetten. Hij kan je een verlangen in je hart geven om dagenlang te gaan bidden, zoals hier, en niet te stoppen voordat Hij gekomen is.

Met bidden en smeken… in de bovenzaal. Ze zoeken de stilte op, weg van alle geroezemoes. Vandaag zouden we zeggen: Zet je mobiel op stil, klap je laptop dicht, zet de tv uit…
Met bidden en smeken…. Deze woorden wijzen op intensiteit. Pleiten op Gods beloften. ‘Heere, U hebt het beloofd, doe het!’
Het klinkt naar ons toe ook als een oproep. Houd aan in het gebed, één van de machtigste ‘wapenen’ van een gelovige.

Ze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken… U zegt misschien: ‘De Heilige Geest is toch gekomen, Die hebben we toch ontvangen toen we tot geloof zijn gekomen.’
Jazeker. Toch denk ik wel eens: We zijn zo snel tevreden met die allereerste ontvangst van de Geest. Het komt nogal eens voor dat mensen de eerste tijd nadat ze tot geloof zijn gekomen en de Heilige Geest ontvangen hebben, wel degelijk die kracht ervaren en vol zijn van de Geest. Ze willen iedereen wel over de Heere Jezus vertellen.

Maar na enige tijd verdwijnt die eerste volheid, die eerste liefde vaak. Dat was ook gebeurd in de gemeente van Efeze. De Heere Jezus zegt tegen hen: ‘Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogt u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken’ (Openbaring 2:4 en 5).

Ik vrees dat deze klacht op velen van ons van toepassing is. Daarom roep ik u tijdens deze Pinksterdagen op tot bekering. Er kunnen dingen in ons leven zijn, zonden, die de Heilige Geest bedroeven, waardoor Zijn werk in en door ons wordt verhinderd.
In Gods Naam smeek ik u: Breek daarmee, bekeer u en bid, smeek om Zijn doorbrekend werk in uw leven. ‘…hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden’ (Lukas 11:13).

Efeze 5:18 zegt: ‘Word vervuld met de Geest’, met als betekenis: ‘Word steeds, voortdurend vervuld met de Geest.’
Weet u wat dit inhoudt? Totale overgave. Een besef dat ik het niet kan, dat de Heilige Geest het moet en wil doen door mij heen. Wij kunnen geen mensen bekeren, wij kunnen het geloof niet aan mensen geven, hoe goed we ook spreken of preken, maar Hij wel. Het mag ons gebed wel zijn: ‘Gebruik mijn lippen, gebruik mijn leven, overtuig van zonde, gerechtigheid en oordeel en breng die ongelovige bij Christus, opdat hij/zij gered zal worden.’

‘Dank U, Heere, dat U Uw Geest gegeven hebt op de Pinksterdag…
We hebben Uw Geest zo nodig om geestelijk te groeien…
We hebben Uw Geest zo nodig om onze zonden te zien zoals U ze ziet…
We hebben Uw Geest zo nodig om geestelijk vernieuwd te worden…
We hebben Uw Geest zo nodig om krachtige getuigen van U te zijn…’

Zal het dan stil blijven vanuit de hemel? Wie dat zegt, heeft dit nog nooit gedaan. Stop niet voordat Hij antwoord geeft.

Iedereen rijk gezegende pinksterdagen gewenst!

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2020 om 10:57

  Beste Dirk,

  Paulus draagt ons op het Woord van God recht te snijden (2Tim2:15), de KJV vertaalt dit met “op juiste wijze verdelen”. Paulus legt in de context ook uit wat dit is; de dingen laten waar ze horen, zie bv vers 18, men week daar van de waarheid af door te stellen dat iets reeds gebeurd was (de opstanding), maar dat kon immers nog niet zo zijn, want dat behoorde toe aan een ander moment in Gods plan / tijdslijn.

  Zou het niet zo moeten zijn dat we ook “de kracht van de Heilige Geest” aan dit advies van Paulus dienen te onderwerpen. En dit biddend te onderzoeken en toetsen aan Gods Woord of deze krachten überhaupt wel toebehoren aan het heden, Gods huidige bedeling?

  Allen weten we dat het heden, de jaren waarin we nu leven, de “bedeling van de genade” is (Ef3:2)! Ja, enkel genade, niet meer en niet minder. En toch voegen we hier zaken aan toe die aan een andere bedeling toebehoren.
  En wat krijg je dan? Een vertroebeld beeld van Gods plan / tijdslijn, met als gevolg; verwarring, en ook twijfel, zoals je zelf omschrijft.

  Laten we ons toch a.j.b. proberen te houden aan de waarheden die gelden voor het heden, ook m.b.t. de Heilige Geest en het ons eigen maken dat toen we tot geloof kwamen, we VERZEGELD zijn geworden met de Heilige Geest der beloften, ja Die zelfs ons onderpand is (Ef1:13-14)! Een onverbrekelijk zegel, zelfs zo sterk dat dit niet vervangen kan worden door een ander zegel (op rechterhand of voorhoofd).

  Ef5:18: “wordt vervuld met de Geest”, dit staat tegenover het vervuld worden met wijn, m.a.w. het betreft hier ook een opdracht om jezelf te vullen, steeds weer, met en door het Woord van God. Enkel om Christus recht te kennen.

  “H.G. zo nodig om onze zonden te zien zoals U ze ziet”, het antwoord staat in Gods Woord: “God ziet ons in Christus heilig en onberispelijk aan in Zijn licht” (Ef1:4).

 2. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2020 om 21:52

  Dank Dirk voor de aansporingen, aan ons die deze nodig hadden.
  Eerder had ik vaak een ijver zonder verstand, en was het een heilloze weg. Niet doelbewust maar wel in eigen kracht. Zodat dingen wel bij de handen gingen afbreken ook.
  Versteld staand dat Gods liefde zo onvoorstelbaar groot is, niet verklaarbaar voor mijn verstand. Zijn er fundamenteel zaken veranderd, en dit wel door Hem. Daarom is mijn wens en bede steeds weer: Here wilt U mijn leven maar volkomen in Uw hand nemen. En ik mag Zijn liefde en kracht nu tot in details ervaren, zowel des daags als des nachts.

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2020 om 0:56

  Handelingen 1: 8 was mijn belijdenistekst in 1956. Ik werd in de kerk gedoopt met de Heilige Geest door handoplegging! In 1956 was de “Heilige Geest” in de kerk nog een taboe en alleen iets voor Pinkstergemeenten Sinds mijn belijdenis heeft het mij juist NOOIT aan kracht ontbroken. Thans ben ik 84, gebruik nog geen enkel medicijn, en ik merk dat diezelfde kracht altijd is gebleven terwijl mijn lichaam geleidelijk zwakker werd!! Bewust rijd ik nog steeds op een normale fiets, omdat ik mijn conditie daaraan afmeet. Een van mijn kleinkinderen zei laatst: “u wordt steeds jonger”. Zo voel ik mij ook en ik ben daar uiteraard heel dankbaar voor!!
  Voor mij is de Heilige Geest een hele sterke inwendige kracht! In mijn getuigenissen brandt het soms inwendig! Nee, voor mij is die kracht er gewoon, geen enkele vraag voor mij. Het is de Heilige Geest, die mij bovendien op het “rechte spoor” houdt.

 4. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2020 om 7:24

  Ik was bekeerd, las de Bijbel, kwam bij Romeinen 8:15 – ABBA, Vader. En een prachtige taal kwam erachteraan.

 5. Leo Markus zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2020 om 9:36

  Allen, Handelingen 19:2, Lucas 18:8. We moeten onszelf afvragen: handelen wij uit ons eigen opgebouwde geloof of UIT DE GAVE VAN HET GELOOF VAN JESHUA. Efeziers 2:8. Johannes 7:37-39. Israel was beloofd door DE HEERE GOD JWHW het land Kanaän. Ze moesten het wel in bezit gaan nemen. HET GELOOF, Maleachi 3:10b, beproeft enz. Wandelen met DE HEERE GOD, HEM VOLKOMEN VERTROUWEN, dan gaat HIJ ZIJN ZAKEN EN WIJSHEID aan ons toevertrouwen. Wij hebben ALLES IN HET VOLBRACHTE WERK VAN JESHUA MESSIAS ONTVANGEN. Laten wij onze VADER EREN DOOR ZIJN GELOOF IN ONS TE DOEN. LIEVE VADER, BEDANKT VOOR ALLES, ik hou van U, AMEN.

 6. Freek zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2020 om 10:34

  Beste Dirk, je zegt in je commentaar dat je de Heilige Geest, ondanks je bidden daarom, niet ervaart. Is het niet zo dat je, elke keer dat je een boze, of (als we het afzwakken) een minder fraaie gedachte hebt en je die weet te vervangen door een positieve gedachte, de kracht van de Heilige Geest ervaart? Elke boze gedachte immers is niet van God, dus komt niet van de derde persoon in de Drie-eenheid, maar van Zijn en onze vijand. En voor wat betreft je oproep: het moet onze constante smeekbede aan de Heer zijn, Zijn Geest weer te zenden om de wederkomst van Zijn Zoon aan te kondigen.
  Ik wens jou en een ieder die Hem verwacht, een gezegend Pinksterfeest.

 7. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2020 om 11:01

  Shalom Dirk
  Ja, zo goed in je column die aansporing om Hem boven alles te zoeken, elke dag!
  Afleidingen zijn er zoveel en het komt op ‘de vrucht zelfbeheersing’ van de Heilige Geest aan om met Hem te blijven wandelen en te bidden zonder ophouden!
  En dan is niets te wonderlijk, Hij drukt Zijn Zegel van de Heilige Geest op ons, zelfs in een droom (2 Corinthiërs 1:22)!
  Hij is onze Grote Liefde……

 8. harry zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2020 om 11:46

  Shalom Dirk en alle lezers.

  Ten eerste een ieder een gezegend Pinksterfeest gewenst. Ik heb ook jaren lang moeite gehad met het begrip Heilige Geest. Net wat je zegt ongrijpbaar, onbegrijpelijk. Voor mij was het puur theorie, theologisch maar wat heb je er aan in de praktijk van alle dag? Tot ik tijdens mijn tweede ALPHA cursus zelf de Heilige Geest ervoer, en nu nog steeds. Ik heb alle dingen in de Evangelische beweging wel geproefd en meegemaakt, nu zijn wij echter teruggekeerd vanuit Rome naar Jeruzalem. We zijn de shabat weer gaan houden, bestuderen de Torah en vieren de Bijbelse feesten i.p.v. de christelijke feesten. EEN RIJKE ZEGEN. Maar wel in het licht van de Mashiach van Israël, Yehoshua. Met een ding uit je stukje ben ik het niet eens, iets wat ik vroeger ook altijd dacht, maar door de moadiemcursus over de bijbelse feesten geleerd heb dat het niet klopt. De talmidim, (hebreeuws woord voor leerlingen o.t.w. het Griekse discipelen) zaten niet in een bovenkamer maar waren aanwezig in de tempel vanwege het Wekenfeest. Ze deden wat de Torah hen opdroeg als JOODSE leerlingen van de JOOD Yeshua, als je verder leest in Handelingen 2 zeg Kefas dat het het derde uur was, o.t.w. tijdens het ochtendgebed, het ochtendoffer.
  Als er in de bijbel gesproken wordt over het huis dan wordt daar altijd mee bedoeld het huis van de Eeuwige, dus de tempel. Overigens is ook Yeshua niet op donderdag naar de hemel gevaren maar op shabat. Je leest duidelijk dat de talmidim teruggingen naar Jeruzalem, EEN SHABATSAFSTAND. Dat staat er niet zomaar!! Rome heeft alles veranderd, de tijden, de feesten e.d. Wat Daniel al verkondigd had. Door de Heilige Geest woont de Torah nu in ons hart, een belofte aan Israël gegeven. En door Yeshua ook aan ons.

  G-d’s zegen toegewenst.

 9. Jantine zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2020 om 12:10

  Bedankt Dirk, voor de bemoediging en aansporing. Hoe vaak doen wij dingen in eigen kracht? En hoe vaak in de kracht van de Heilige Geest? Ik moet eerlijk bekennen dat ik vaak al aan het handelen ben voordat ik God vraag wat te doen. Dat ik keuzes maak voordat ik hem om raad vraag. Dat ik Hem daardoor vaak in de weg loop. En dan vraag ik Hem achteraf weer vergeving en of Hij de dingen die ik krom heb gedaan weer recht wil maken.
  Ja. ik wil Hem van harte dienen. Ik weet welke zegeningen Hij geeft als ik me door Zijn Geest laat leiden. En toch…..
  Totale overgave is moeilijk. Ik weet dat Hij moet groeien en ik minder worden. Telkens zit mijn eigen ik in de weg. Word ik belemmerd door verkeerde gedachten en gewoonten. Word ik afgeleid door alle dagelijkse beslommeringen, door moeilijkheden, door pijn, door stress.
  Gelukkig zie ik ook groei. Krijgt de Geest steeds meer ruimte om door mijn leven te waaien, het vuur aan te wakkeren en brandend te houden. Dat vraagt wel om tijd in de relatie met Hem steken.
  Bijbel te lezen. Te bidden. Te luisteren. Hem te danken, te eren en lofprijzen. Hem vergeving te vragen voor je fouten en tekortkomingen. Ja alles in je leven bij Hem te brengen. Je leven aan Hem toe te vertrouwen.
  Van de tekst in Openbaring 2:4 heb je alleen het eerste deel gebruikt in je meditatie. Het vervolg is een waarschuwing die er volgens mij onlosmakelijk bij hoort. ‘Anders kom ik naar u toe en neem Ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats.’
  Ook het geen berouw tonen kan een aardige belemmering zijn in je geloofsleven en de Geest bedroeven.
  Zo blijven we strompelen en vallen. Maar Hij wil en zal ons steeds weer oprichten. En uiteindelijk mogen we in Hem overwinnen. Wat een mooie belofte en vooruitzicht om ons aan vast te houden.
  Gods zegen.

 10. margreet zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2020 om 18:04

  Hallo Dirk, wat een feest, de Heilige Geest, ben daar dankbaar voor. Nu heeft mijn zoon een burnout, heel erg, wacht om opgenomen te worden, duurt veel te lang, is heel niet goed. Hij was even bij mij, ik schrok heel erg, bid geregeld: HEER wanneer? Ik ben een beetje bang, en hoop dat het niet te laat is. Dirk, help, bid steeds: wanneer, ze zijn wel bezig. Mijn dochter helpt wel, maar steeds niks in Amersfoort, zal waarschijnlijk ver weg wezen, maar duurt zo lang, al 3 jaar. Hij is 54 jaar, heel alleen, geen mens kijkt naar hem. Dirk, bid s.v.p dat hij zo spoedig mogelijk opgenomen kan worden. Ik bid en dank zoveel, ben zijn moeder, Dirk, ik hoop zo dat de HERE het wonder mag geven. Gegroet, Margreet.

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2020 om 19:47

  De Heilige Geest, wat een genadegave en trooster voor de kerk, en daarna komt Joël 2:18-27. Voor Israel en vers 28 zal hen bovenmenselijk begiftigen; leest u hiertoe zelf dit hoofdstuk maar, dan is de genadetijd voor de kerk voorbij!

 12. benny zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juni 2020 om 8:32

  Beste Dirk,
  Mijn vraag gaat over uw nieuwsbrief, waar geen reactie op mogelijk is. Het betreft Georg Floyd.
  Ik las dat hij een Christen is met een mooie taak. Maar wat had hij dan gedaan om gearresteerd te worden? Je wordt toch niet zomaar opgepakt. Verder beschouw ik de politie aldaar als ordinaire moordenaars.

  groeten van Benny

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juni 2020 om 8:36

  Reactie Dirk van Genderen.

  Beste Benny, ik las ergens dat hij wilde betalen met een briefje van 20 dollar, maar dat bleek dat dat briefje niet echt was. Meer weet ik er ook niet van.

 14. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juni 2020 om 17:22

  Zou de Heere God er voor gezorgd hebben dat het juist in de lockdown periode vanaf half maart zulk mooi weer geweest is? Zodat kinderen die niet naar school konden gaan en anderen die noodgedwongen thuis moesten zitten, toch naar buiten konden. Als het de afgelopen twee maanden tijdens de lockdown wisselvallig en nat weer was geweest, zou deze periode voor velen erg vervelend geweest zijn. Want dan moest je maar binnen zitten. Erg ‘toevallig’ dat juist nu de horeca en scholen weer opengaan, het wisselvalliger gaat worden. Zou de Heere God daar voor gezorgd hebben, want Hij immers bestuurt het weer.

  Laten wij ook bidden dat er in de komende weken en maanden wisselvalliger mag worden om de droogte op te heffen.

 15. cors de Kort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 juni 2020 om 0:26

  Reactie op citaat: “Wellicht viert u al jaren het Pinksterfeest. Hopelijk mag u door genade weten een kind van God te zijn. Maar u ervaart zo weinig van de Heilige Geest”

  Er is verschil tussen een gelovige en een kind van God zijn. Net zo als er verschil is tussen een onderdaan van Willem-Alexander zijn en een kind van hem. Een kind hoort namelijk zijn stem en gehoorzaamt daaraan (Hand. 5:32) en die erft. Geloven, bekeren of dopen of wat dan ook kan helpen om dichter bij Gods te komen maar wat men moet doen, is ALLES opgeven. Ja zelf zijn eigen leven; anders kun je zijn discipel niet zijn!

  Dit gaat dan ook niet zomaar. Het is een worsteling en zoeken, kloppen en bidden. Wie de Heilige Geest heeft die weet dat zelf superduidelijk en hij/zij willen graag een leven met Hem hebben en stoppen met alles wat zonde is; anders wijkt de Geest.

  Rom. 8:7 – Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.

 16. JJ zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 juni 2020 om 21:10

  Waar is de kracht van Jahweh’s Geest? De kracht van Jahweh’s Geest is dààr waar Hij alle ruimte krijgt…
  Jahweh’s Geest overtuigt van zonden en leidt in alle waarheid, wàt een bevrijding, want de waarheid maakt vrij en… Jeshua de Messias ìs de weg de waarheid en het leven! Wat wil je nog meer? Jeshua heeft zelfs plaats gemaakt voor de Trooster, zodat nìemand die Jeshua volgt en Hem trouw blijft er nòòit meer alleen voor staat.

  Dank U wel Jeshua Messias van Israel, dank U voor Uw volbrachte werk aan het kruis van Golgotha, als volmaakt en vlekkeloos Lam, onberispelijk en volmaakt Offer, heeft U de hoogste prijs betaald, voor Jood èn Griek. Lieve mensen wat mag het u/jou kosten om Hem te volgen? Hem en Hem alleen, de Goede Herder, die in Ezechiel 35 al voorzegd werd, ja voor ‘t Joodse volk en ook voor ons die nìet uit een Joodse moeder geboren zijn, want zo is het…

  Hartelijke groet en shalom èn de innerlijke rust en vrede die alleen bij uw/jouw Schepper te vinden is.

 17. t. koster zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juni 2020 om 9:19

  Beste mensen,

  Bidt om de werking van de Heilige Geest in uw hart. Dat wij als christenen het geloof mogen uitdragen. Het voorleven. Het is best lastig als je al jaren bijvoorbeeld bidt voor familieleden dat ze tot geloof mogen komen en dat gebeurt niet tot op de dag van vandaag. Maar ik weet ook dat onze tijd niet Gods tijd is. Daarom is het belangrijk om dagelijks te bidden om de Heilige Geest in ons hart, en dat ook degenen waar we voor bidden gegrepen mogen door Gods Geest.

 18. janna zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juni 2020 om 12:32

  Beste Dirk

  N.a.v. het bericht over George Floyd;
  Helaas is het ws een te positief verhaal, want inmiddels is er veel over geschreven, maar het beeld wat ik in je bericht lees, is wellicht wat ‘gekleurd’?
  Vooropgesteld dat ik hoopte dat het waar was.
  Zegen met het natrekken van je artikelen, ik snap dat het niet altijd gemakkelijk is.

 19. Rinske zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 juni 2020 om 7:27

  Beste Dirk.

  Wat een geworstel merk ik op omtrent het leven uit de Heilige Geest, oftewel uit Gods kracht. Als ik lees wat Paulus schrijft in Efeze 1: 3, dan zie ik daar iets in wat klaar is: “Die ons gezegend heeft, 13 in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.” Lees bij Efeze 5: 18 ook de rest van de teksten. Ik zie dat vervuld worden in alledaagse dingen, heel dicht bij!

  Wij hebben alles. Wij kunnen daaruit leven. Wat zoeken we? Wonderen, tekenen en bijzondere ervaringen?

  1 Timotheüs 3 is een verrassend hoofdstuk over de werking van Gods wind/kracht in ons. In vers 6 staat: “Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt.”

  Is het niet beter te danken voor de Zegeningen de we gekregen hebben dan er steeds aan te twijfelen? We weten dat in ons zelf niets goeds is. Overgave is belangrijk en voor mij betekent het dat ik niet steeds met mijn handel en wandel bezig ben, maar leef in het besef dat God mij aanziet IN Christus. Wat een reden om dankbaar te zijn. Verder sluit ik me aan bij het commentaar van Jochanan (1).

 20. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juli 2020 om 9:53

  Beste Dirk,

  Wat Ernst (van Olffen) schrijft, herken ik ook. Op mijn toerfiets kan ik door/in de kracht van de Heilige Geest hele einden fietsen, terwijl ik voordien al naar adem snakte als ik even de trap op moest lopen. Een van de bewijzen van mijn geestelijke en psychische herstel als door een wonder van schizofrenie. Het fysiologische gedeelte heeft God niet genezen en daarom moet ik wel medicijnen blijven slikken tegen teveel stress dat op mijn pad komt. De kracht van de Heilige Geest is er zeker wel voor ieder persoonlijk maar alleen als je met oprechte en zuivere motieven ernaar verlangt en niet voor jezelf maar voor de mensen om je heen die je wil zegenen met Gods zegen die Hij voor hen heeft.
  Ook kan ik in de kracht van de Geest soms uren spelen op de piano (improviseren op een Prelude-akkoordenschema van het Wohltemperierte Klavier I, nr 1 in C-Dur; Johann Sebastian Bach). Daarmee kan ik de mensen zegenen die in de psychiatrie zijn opgenomen. De Geest werkt als je naar een meer inhoudsrijk leven met God verlangt waarbij je bereid bent alle offers te brengen, die Hij stelt om deze zegen te kunnen ontvangen. Allereerst in die mate dat je bereid bent jezelf te geven aan het Koninkrijk en de gerechtigheid van God (Mattheus 6:33 NBG51), in dezelfde mate zul je ook ontvangen van de Heilige Geest. Dat betekent: breken met de zonde en ongerechtigheid en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de wil van God en bereid zijn jezelf te laten leiden door de Geest van God, waarheen Hij jou ook maar wil leiden.

  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden