Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De schepping zucht (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 juni 2020, 13:19 door Dirk A A

Afgelopen dagen waren er hoosbuien, met soms grote hagelstenen en de komende week wordt het opnieuw droog en warm. Juist de schepping ondergaat dat altijd als eerste. Romeinen 8 geeft aan wat dit voor de schepping betekent. ‘Met reikhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God’ (vers 19). En het zijn niet alleen de weersomstandigheden waardoor de schepping lijdt, het is ook de manier waarop wij met de schepping omgaan.

Na de droogte van de afgelopen maanden zijn er op de meeste plaatsen gelukkig weer aanzienlijke hoeveelheden regen gevallen. Verhoring van vele gebeden. De komende week wordt opnieuw warm zomerweer verwacht, met hoge temperaturen. Dan zal de schepping wel weer zuchten. Vers 22 van Romeinen 8 zegt: ‘De hele schepping zucht gezamenlijk en verkeert gezamenlijk in barensnood.’

Mensen met een eigen sier- of moestuintje en zeker ook de landbouw ervaren soms de directe gevolgen van het extreme weer. Aanhoudende droogte waardoor het zaad slecht ontkiemt en de plantjes verwelken. Of extreme buien waardoor het gewas wordt beschadigd. Kijken we weleens zo naar de schepping zoals Romeinen 8 erover schrijft? Wij zuchten omdat we er persoonlijk of als bedrijf mee worden geconfronteerd, maar proberen we ons wel eens in te denken hoe het voor de schepping is, dat ook de schepping zucht?

‘Met reikhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.’ Voor ‘reikhalzend verlangen’ wordt het woord ‘apokaradokia’ gebruikt, dat een klankovereenkomst heeft met het woord ‘apocalupsis’ heeft, wat openbaring, onthulling betekent.

De beroerde situatie waarin de schepping zich bevindt, is verbonden met de situatie waarin de mens zich bevindt. Door de zondeval van de mens in het paradijs (Genesis 3) is ook de schepping aan de vruchteloosheid en zinloosheid onderworpen. Vanwege het verderf, zegt vers 21. Door onze zonde is het lijden, de dood in de wereld gekomen. Wat er lijden is er ook in de schepping door alle natuurrampen.
Er is echter hoop, omdat er een einde komt aan de huidige situatie. Ook de schepping zal bevrijd worden bij de komst van de Heere Jezus. Hij zal zorgen voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

In vers 22 wordt het beeld gebruikt van een schepping in barensnood, die zucht en lijdt. Je mag hier denken aan de Messiaanse weeën die voorafgaan aan de wederkomst van de Heere Jezus, waarover onder meer Mattheus 24, Markus 13, Lukas 21 en 1 Thessalonicenzen 5 spreken.
Het gaat daar onder meer over aardbevingen, pestziekten, hongersnoden en het bulderen van zee en branding. En Openbaring 16:9 spreekt zelfs over een komende extreme hitte. Reken maar dat de schepping daaronder te lijden zal hebben.

Laat deze verzen ons helpen om eens wat vaker stil te staan bij het lijden van de schepping. Dat zal ons aansporen om meer scheppings-bewust te leven. En zeker, de schepping is prachtig, en is wonderlijk ontworpen door de Schepper. En daarover mogen we ons verwonderen, verheugen en verbazen. En tegelijk blijft het waar dat de schepping lijdt onder de gebrokenheid door onze zonden.

Het zorgen voor de schepping, waartoe we geroepen zijn, om de aarde te bebouwen en te bewaren, slaat vandaag bij velen door tot het aanbidden van de schepping. Er is er echter maar Eén Die onze aanbidding toekomt, de Schepper zelf.
Wij kunnen de schepping niet redden, dat ligt niet in onze macht. Maar ik geloof wel dat het zo moet zijn dat ‘onze’ dieren en planten het moeten kunnen merken als wij christen zijn. Een rechtvaardige denkt aan het welzijn van zijn dieren. Spreuken 12:10 zegt immers: ‘De rechtvaardige kent het leven van zijn vee.’

De dag komt dat de redding en de bevrijding van de schepping werkelijk plaats zal vinden. Op de dag dat de Heere Jezus komt en de kinderen van God openbaar zullen worden. Dan zal ook de schepping delen in de vrijheid en de heerlijkheid die de kinderen van God zullen ontvangen (Romeinen 8:21). Wat een dag zal dat zijn!

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 juni 2020 om 19:06

  Wij mogen de Heere God dankbaar zijn dat er de afgelopen week aardig wat regen is gevallen, maar laten we Hem ook bidden dat er tijdens de komende zomermaanden ook voldoende regen mag vallen. Want de natuur en landbouw hebben nog steeds wel veel water nodig en een ellenlange droogteperiode is nergens goed voor.

 2. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 juni 2020 om 19:50

  Wat is erger, langdurig te weinig regen met als gevolg droogte, dorheid en kale vlakten, geen opbrengst/mislukte oogsten of… de geestelijke droogte en dorheid in ons land?

 3. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2020 om 11:13

  Beste mensen,
  Wij kunnen de schepping niet redden. Wel moeten we persoonlijk onze verantwoording nemen. Maar de schepping niet aanbidden, maar wel de Schepper. Ben het wat dat betreft eens met Dirk. We leven in een gebroken wereld die eens nieuw zal worden. Verwacht Zijn wederkomst elke dag. Leef zo je leven op aarde in afwachting op dat moment. En natuurlijk genieten van het leven hier en nu, ondanks de gebrokenheid. En als Jezus terugkomt…Wat een dag zal dat zijn. Dat velen Hem nog mogen vinden, dat velen nog hun leven geven aan Hem… Want dan hebben we Eeuwig Leven. Wat een vooruitzicht is dat.

 4. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2020 om 11:59

  Beste Dirk,
  Je haalt Rom. 8:19 aan, een prachtig vers. Helaas niet zo goed vertaald, want feitelijk staat er: “….het openbaar worden van de zonen van God”. En dat is niet zomaar iets. Vers 23 geeft een diepere verklaring van hoe het precies zit met die zonen, ook dit vers is niet zo goed vertaald, want letterlijk staat er: “geadopteerd tot in het zoonschap” = Huiothesia; betekent ‘aanneming tot zoon, adoptie’.
  Het is afgeleid van huiotheteō ‘tot zoon aannemen, adopteren’, dat is samengesteld uit huios ‘zoon’ en tithēmi ‘plaatsen, zetten, (neer)leggen’. Oorspronkelijk is het een juridisch begrip dat aangeeft dat iemand aan een ander de titel en rechten van een zoon verleent. Overeenkomstig het Romeinse adoptie-recht in die tijd.
  In het NT treffen we hetzelfde woord (adoptie tot zoon) ook aan in Rom. 8:12, 9:4, Gal. 4:5 (=geestelijk zaad/hemels) en Ef. 1:5 (De gemeente die Zijn lichaam is). Ook hier wordt in de meeste vertalingen vertaald met ‘kinderen’, waardoor het zicht op de werkelijke bedoeling van Gods Woord ontnomen wordt.
  Het zoonschap heeft ook met erven te maken. Een kind is niet geschikt om te erven. Indien een kind erft, dan zal een voogdij aangewezen worden. Echter een (volwassen) zoon is in staat te erven.
  Bijbels gezien gaat de erfenis altijd over op de eerstgeborene/de oudste. Dit zou betekenen dat er maar 1 erfdeel is. Echter de Bijbelse erfenis wordt niet afgemeten t.o.v. elkaar, maar ieder in zijn eigen erfdeel.
  In de Bijbel worden 3 (groepen) eerstgeborenen benoemd; Israël de eerst geborene onder de volken (Ex. 4:22), het geestelijk zaad van Abraham, de eerstgeborene onder de engelen (Hebr. 12:22-23) en het Ene-Lichaam waarvan Christus Zelf het Hoofd is (Kol. 1:15). De gelovigen uit deze roeping zijn één IN Christus, het Hoofd en Lichaam als éénheid (door banden samengevoegd) zie bv Ef. 2:6.
  Al deze “zonen” zullen geopenbaard worden zoals Rom. 8:19 aangeeft, hoe vol van genade is Gods Woord.

 5. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2020 om 17:58

  Beste mensen, fijn dat de schepping in ons land enige verademing kreeg. Maar krijgt God de Schepper van hemel en aarde wel alle eer die Hem toekomt? De aarde is in zonde gevallen met de val van het eerste mensenpaar. En werd verdreven uit z’n mooie omgeving, het paradijs. Een lusthof is het hier niet op aarde. Daarom gaf de liefdevolle Vader Zijn Zoon als vlekkeloos offerlam. Ook zijn we met velerlei beloften begiftigd. Een daarvan is dat er een nieuwe hemel en aarde komt. Die vol zal zijn van de gerechtigheid Gods.
  Deze aarde wordt uitgeput en leeggeroofd, staat er ook in de Bijbel. Gelukkig kunnen wij onberispelijk en onbesmet, als onbesproken kinderen Gods hier leven, te midden van een krom en verdraait geslacht schijnen, Filip. 2 vers 15.

 6. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2020 om 19:16

  Dirk. Ik moet steeds denken aan het Bijbelboek Hosea 4 vers 1 t/m 19 waarin staat: Hoor het woord des Heren Israëlieten, en ook wij, want de Heren heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde, en geen kennis Gods is in dit land, vloeken, liegen, moorden, stelen, en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad, daarom treurt het land, en al wat er in woont verkwijnt, ook de vissen zullen weg geraapt worden (dus milieu) om onze zonden. Ook de term ‘minder vlees eten goed voor het milieu’, lees 1 Corinthiers 10 vers 25 t/m 26 (oude vert). Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om ter wille van het geweten, want de aarde is de Here en hare volheid. Ook 1 Timotheus 4 vers 1 t/m4 (oude vert) zegt dat er leugensprekers komen die zeggen om niet te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen, die de waarheid hebben erkend, want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen. Natuurlijk is het goed om met alles verantwoordelijk om te gaan, maar in Amerika lag een liberale theoloog met zijn studenten op hun knieen vergeving te vragen aan een paar planten!!!! En het mooiste schepsel wat geschapen is, is de mens, maar dit allermooiste wordt in de moederschoot vermoord, 1,4 miljoen al in Nederland, sinds de invoer van de abortuswetgeving, maar daar zwijgt men over al die voorstanders van het milieu, want alles begint met het schepsel mens, dat zo gaaf, en wonderbaar is. En als men dit bewust toelaat, en hierover zwijgt, moet men geen zegen verwachten in dit land; daarom: kom tot berouw (geen opwekking) maar berouw, diep berouw, en daar bedoel ik ook mijzelf mee.

 7. Alie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2020 om 19:33

  Geen van twee is wenselijk, bidden voor beide lijkt me beter 😊🙏
  En de God die gebeden verhoort zal geven, want het is Zijn wil dat de kinderen Gods opstaan en hun plaats in nemen en dat ze niets te kort komen 😊

 8. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2020 om 21:15

  Toen Israel 2000 jaar geleden uit hun land verdreven werd, hebben de bezetters ook alle bomen uit Gods land vernield zodat het land een dorre, dode vlakte werd en het meer van Gallilea bijna droog viel Maar God heeft een keer gebracht in het lot van Zijn Volk en Zijn Land. En ze keren terug in grote getalen uit het noorden, oosten, ja alle windstreken. En de woestijn gaat weer bloeien en het meer van Galilea staat weer boordevol water.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2020 om 22:39

  We hebben het in ons verhaal steeds maar over de situatie in Nederland, maar iedereen schijnt alweer vergeten te zijn hoe de afgelopen zomerperiode (onze winter)in Australië is geweest!! (hitte, droogte, enorme bosbranden, gevolgd door overstromingen). Onze zomer begint morgen pas en ik houd mijn hart vast als we een dergelijke zomer, als in Australië, in Europa zouden krijgen. Mijn inziens heeft de wereldwijde corona pandemie en de afgelopen situatie in Australië, alles met de eindtijd te maken. Wie kon tijdens de afgelopen jaarwisseling voorzien, dat dit jaar alle kerken gesloten zouden worden? Dat de corona nog springlevend is, zien we, na New York, nu weer in Peking en als we zo doorgaan met het “herstel” van onze economie, kon de pandemie wel weer opnieuw losbarsten. Er wordt nog steeds gesproken over “NA de corona crisis”, maar bestaat die wel? Ik zie, dat in Azië en in Afrika de “lock down” nog steeds van kracht blijft, alsof daarmee de crisis wordt opgelost?? Nu verhongeren daar al die mensen, omdat ze door de lock down niet meer mogen werken. In Nederland hebben we weinig idee – ook de media niet – wat voor een ramp zich daar voltrekt. Komt daar ook nog droogte en hitte bij, dan wordt de aarde echt onleefbaar en dan rest ons niets meer dan te bidden: “Kom spoedig Here Jezus”!

 10. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juni 2020 om 1:31

  Goedenmorgen NL!
  Beste Dirk (en Ernst-9),
  Ik woon sinds 1976 in Adelaide, South Australia en het klimaat is hier niet veel veranderd. Wat wel is veranderd in de 19de en 20ste eeuw is het systematisch kappen van bomen, waardoor de zoutlaag naar boven is gekomen en waardoor later geen boom of struik meer kan groeien. De Engelsen hebben van 1788 tot de Tweede Wereldoorlog ontelbare bomen gekapt en nu zitten we in deze hell. Bomen zijn van essentieel belang voor de opvang van (teveel) regenwater. De mens is de vijand van zichzelf. We zijn zeer slechte rentmeesters voor onze planeet Aarde. Er is géén plan(eet) B. De meeste rijken in de elite geven niets om onze moeder Aarde! In de Alpen in Europa zijn ook heel veel bomen gekapt voor de ski toeristen en als gevolg daarvan stroomt het gesmolten sneeuw en ijs naar beneden zonder obstakels (zoals de wortels van de gekapte bomen), die natuurlijk overstromingen veroorzaken van de grote rivieren daar. Wij hebben veel problemen met uitheemse dieren, zoals de camel, de rabbit, cane toad en nu komt daar ook de zwerfkat bij, omdat het dier géén natuurlijke vijanden heeft, is het “eco systeem” uit balans! “We vermoorden katten niet omdat we ze haten”, zegt onze nationale commissaris voor bedreigde diersoorten Gregory Andrews: “We moeten keuzes maken om de dieren te redden waar we van houden, dieren die onze natie definiëren.” Het is een echte plaag geworden. Misschien moeten we de katten maar gaan exporteren naar China, net zoals we doen met onze schapen en ander vee. Dat doet NL als de beste van de wereld met runderen en pluimvee! De Aarde (is toch óók een ‘levend wezen’?) en is reeds lang geleden gedoopt! De profetieën zullen uitkomen en de Heer zal hopelijk spoedig terug keren en de Aarde met “vuur” dopen! (zie Mattheus 3 vers 11). Het is reeds 40 seconden vóór twaalf of niet? Kind Regards, Peter in New Holland 🙂

 11. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juni 2020 om 15:17

  Beste Dirk, Israël had jaren van grote droogte, bij iedere gebedsbrief werd gevraagd: Bid om regen, rabbijnen riepen op tot bidstonden met verootmoediging in Israël. We hebben zelf gezien hoe laag het water in het meer van Galilea stond, plekken waar je normaal kon zwemmen stonden droog, de dode zee had niet voldoende aanvoer van water, maar bovenal: De drinkwatervoorziening kwam in gevaar. En nu? Het heeft de laatste 2 jaar volop gesneeuwd en geregend! Nu staat er in de gebedsbrieven: Het meer van Galilea is vol!!!!! Rabbijnen roepen op om te danken. in Nederland kan het ook zover komen. Bidden wij hier al voor of zeggen we: Het altijd al zo geweest, het is zo erg niet.

 12. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juni 2020 om 17:29

  Peter,

  Ik denk ook dat de Here Jezus spoedig komt om de gemeente te halen.

 13. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2020 om 13:55

  DE INGEGEVEN BOODSCHAP: De Oecumene-gedachte, in de Praktijk-uitvoering.
  Beste mede christenen. De wereld staat in brand. Steeds meer oorlogen breken uit, wereldwijd: Volk tegen Volk; blank tegen donker; Armoede tegen rijkdom; Goed tegen kwaad; Godsdienst tegen Godsdienst. Gevolg: Wereldwijde oorlogen en daardoor grote volksverhuizingen. De eindtijd-profetieën voltrekken zich in een versneld tempo. Ook hier in Nederland ervaren wij christenen, dat wij in de grote verdrukking leven. Laten wij christenen hier niet “blind” voor zijn, maar in actie komen. Wij CHRISTUS-VOLGELINGEN zullen daarom in EENHEID, JEZUS-leer (De Bijbel) daadkrachtiger in PRAKTIJK moeten brengen en VOOR te LEVEN, BUITEN de KERKMUREN in het “OPEN-VELD”.
  Wij christenen zullen dan ook, ons christen-zijn, daadwerkelijk meer in PRAKTIJK moeten brengen. Praktijk-christenen moeten wij meer worden. Niet-gelovigen bekeer je niet door de de bijbel VOOR te LEZEN , maar vooral door door de bijbel VOOR te LEVEN. Denk aan recente voorbeelden: MOEDER THERESIA; MAJOOR BOSSCHARDT; PATER FRANS VAN DER LUGT, enz. enz.
  Vanuit mijn oecumenisch-denken, wil ik via deze ingegeven boodschap hier over zeggen:
  Dat de OECUMENISCHE-GEDACHTE, de BELANGRIJKSTE manier is om TOEKOMST te hebben voor het CHRISTENDOM in ons land en de hele wereld. Alle christelijke kerken, van welke verschillende christelijke richtingen dan ook, zouden moeten heten De CHRISTELIJKE-KERKEN. Want al deze christelijke kerken hebben hetzelfde leerboek: DE BIJBEL; dezelfde leermeester JEZUS en aanbidden dezelfde GOD. Alle heiligen blijven voor ons christen-VOORBEELDEN van de PRAKTIJK-CHRISTENEN, omdat zij hun christen-zijn, daadwerkelijk hebben laten zien, horen en VOORGELEEFD hebben, tot meestal de dood aan toe. De belangrijkste WERKWOORDEN van de christelijke-leer zijn: Jezus belangrijkste gebod: HEB UW NAASTE LIEF GELIJK UZELF. Dan: DELEN-GEVEN en VERGEVEN.
  De belangrijkste lessen van de christelijke-leer zijn De BERGREDE van Jezus; De barmhartige Samaritaan; de verloren Zoon etc.
  Laten wij “LEVENDE-STENEN zijn voor GODS-TEMPEL en “FRONTSOLDATEN” zijn voor GODS-VREDESRIJK dat komende is. Door te leven naar de Geest van de bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft VERKONDIGD en VOORGELEEFD!!!
  De Boodschapper.

 14. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 juli 2020 om 7:30

  Beste Dirk,

  In Genesis 3 staat geschreven dat de schepping om ONZENTWIL vervloekt is. Genesis 3:17 NBG51. IN Romeinen 8:20 NBG51 staat geschreven staat geschreven dat God het is, die de schepping aan de vruchteloosheid heeft onderworpen. Pas in Openbaring 22:3 NBG51 (in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde) zal niets vervloekt meer zijn. Wetenschappelijk denken heeft ervoor gezorgd dat wij in een oorzaak-gevolg-denken gevangen zitten. Zo dacht ik vroeger ook. Als je het boek Job (de hoofdstukken: 38,39) leest, kan je lezen dat God het is die de natuur(verschijnselen) in handen heeft. Want Hij doet ermee zoals Hem dat goeddunkt. Omdat boeren die geloven in God en de Bijbel vaak veel beter denken dan de moderne mens die vaak vol zit met wetenschappelijke MENSELIJKE kennis, ben ik steeds meer op een ander denken overgestapt dat meer losstaat van het wetenschappelijk oorzaak-gevolg-denken sinds de tijd van “de Verlichting” in de 18e eeuw toen het wetenschappelijk denken zijn opgang maakte door het verstand meer dominantie te geven en het geloofsdenken in de Bijbel los begon te laten. Dat is het begin geworden van de neergang van het geloofsdenken in alle dingen in het leven van de mens en het verklaren van de natuurverschijnselen en het denken over leven en dood; namelijk: alle dingen onafhankelijker van God en het Woord van God te willen gaan verklaren. Alhoewel ik hoogopgeleid ben op universitair niveau ben ik in het afgelopen decennia meer de kant opgegaan van het eenvoudig denken zoals de Bijbel dat beschrijft. Het principe van Psalm 116:6 NBG51/SV dat de HE(E)RE de eenvoudigen bewaart, ben ik ook meer gaan begrijpen door het diepe (psychisch) lijden van 33 jaar in de psychiatrie. Alhoewel God wel de dingen in de wereld gebruikt, betekent dat niet dat het allemaal is zoals God dat gewild heeft (wel toegelaten!) maar dat Hij alles ten goede keert voor allen die Hem liefhebben (Romeinen 8:28) maar ook voor de mensheid in het algemeen het goede wil. 1 Timotheus 4:10 NBG51

  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden