De schepping zucht

Afgelopen dagen waren er hoosbuien, met soms grote hagelstenen en de komende week wordt het opnieuw droog en warm. Juist de schepping ondergaat dat altijd als eerste. Romeinen 8 geeft aan wat dit voor de schepping betekent. ‘Met reikhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God’ (vers 19). En het zijn niet alleen de weersomstandigheden waardoor de schepping lijdt, het is ook de manier waarop wij met de schepping omgaan.

Na de droogte van de afgelopen maanden zijn er op de meeste plaatsen gelukkig weer aanzienlijke hoeveelheden regen gevallen. Verhoring van vele gebeden. De komende week wordt opnieuw warm zomerweer verwacht, met hoge temperaturen. Dan zal de schepping wel weer zuchten. Vers 22 van Romeinen 8 zegt: ‘De hele schepping zucht gezamenlijk en verkeert gezamenlijk in barensnood.’

Mensen met een eigen sier- of moestuintje en zeker ook de landbouw ervaren soms de directe gevolgen van het extreme weer. Aanhoudende droogte waardoor het zaad slecht ontkiemt en de plantjes verwelken. Of extreme buien waardoor het gewas wordt beschadigd. Kijken we weleens zo naar de schepping zoals Romeinen 8 erover schrijft? Wij zuchten omdat we er persoonlijk of als bedrijf mee worden geconfronteerd, maar proberen we ons wel eens in te denken hoe het voor de schepping is, dat ook de schepping zucht?

‘Met reikhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.’ Voor ‘reikhalzend verlangen’ wordt het woord ‘apokaradokia’ gebruikt, dat een klankovereenkomst heeft met het woord ‘apocalupsis’ heeft, wat openbaring, onthulling betekent.

De beroerde situatie waarin de schepping zich bevindt, is verbonden met de situatie waarin de mens zich bevindt. Door de zondeval van de mens in het paradijs (Genesis 3) is ook de schepping aan de vruchteloosheid en zinloosheid onderworpen. Vanwege het verderf, zegt vers 21. Door onze zonde is het lijden, de dood in de wereld gekomen. Wat er lijden is er ook in de schepping door alle natuurrampen.
Er is echter hoop, omdat er een einde komt aan de huidige situatie. Ook de schepping zal bevrijd worden bij de komst van de Heere Jezus. Hij zal zorgen voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

In vers 22 wordt het beeld gebruikt van een schepping in barensnood, die zucht en lijdt. Je mag hier denken aan de Messiaanse weeën die voorafgaan aan de wederkomst van de Heere Jezus, waarover onder meer Mattheus 24, Markus 13, Lukas 21 en 1 Thessalonicenzen 5 spreken.
Het gaat daar onder meer over aardbevingen, pestziekten, hongersnoden en het bulderen van zee en branding. En Openbaring 16:9 spreekt zelfs over een komende extreme hitte. Reken maar dat de schepping daaronder te lijden zal hebben.

Laat deze verzen ons helpen om eens wat vaker stil te staan bij het lijden van de schepping. Dat zal ons aansporen om meer scheppings-bewust te leven. En zeker, de schepping is prachtig, en is wonderlijk ontworpen door de Schepper. En daarover mogen we ons verwonderen, verheugen en verbazen. En tegelijk blijft het waar dat de schepping lijdt onder de gebrokenheid door onze zonden.

Het zorgen voor de schepping, waartoe we geroepen zijn, om de aarde te bebouwen en te bewaren, slaat vandaag bij velen door tot het aanbidden van de schepping. Er is er echter maar Eén Die onze aanbidding toekomt, de Schepper zelf.
Wij kunnen de schepping niet redden, dat ligt niet in onze macht. Maar ik geloof wel dat het zo moet zijn dat ‘onze’ dieren en planten het moeten kunnen merken als wij christen zijn. Een rechtvaardige denkt aan het welzijn van zijn dieren. Spreuken 12:10 zegt immers: ‘De rechtvaardige kent het leven van zijn vee.’

De dag komt dat de redding en de bevrijding van de schepping werkelijk plaats zal vinden. Op de dag dat de Heere Jezus komt en de kinderen van God openbaar zullen worden. Dan zal ook de schepping delen in de vrijheid en de heerlijkheid die de kinderen van God zullen ontvangen (Romeinen 8:21). Wat een dag zal dat zijn!

Dirk van Genderen