Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zalig zijn de vredestichters (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 juli 2020, 13:39 door Dirk A A

Velen vragen zich af: ‘Wat er toch aan de hand is in de wereld?’ Woorden die vaak vallen, zijn: onrust, crisis, angst… Tijdens het volledig ontspoorde debat in de Tweede Kamer deze week over racisme vlogen de meest grove scheldwoorden en verwensingen door de vergaderzaal. Wat staat ons te wachten? Is er nog redding mogelijk, geestelijk?

Na de gewelddadige dood van George Floyd lijkt de geest lijkt uit de fles te zijn, zoals soms wel wordt gezegd. Allerlei gewelddadige groepen mengen zich in de wereldwijde demonstraties, met als doel anarchie te veroorzaken.
De ‘Black Lives Matter’ beweging lijkt zich volledig te keren tegen blanken, terwijl het meeste geweld waarmee zwarten worden geconfronteerd door zwarten onderling wordt gepleegd. Maar daar hoor je niemand over.
‘Black Lives Matter’ is niet zo onschuldig als velen denken. Er komt volop antisemitisme voor in deze beweging. De oprichters komen er openlijk voor uit marxistisch gedachtegoed te omarmen.

In de loop van de eeuwen zijn slaven de meest verschrikkelijke dingen aangedaan. Vaak werden ze als koopwaar behandeld, nog minder dan dieren. Het lijkt mij goed om excuses te maken aan de nabestaanden van vroegere slaven, om vergeving te vragen. Ik voel me daar beslist niet te goed voor.

Nooit mogen we mensen op grond van hun huidskleur anders behandelen. En zeker niet in kerken en gemeenten.
Genesis 1:27 zegt dat God de mens schiep naar Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis. Dat geldt voor alle mensen, van welke kleur dan ook. Als wij mensen met een andere huidskleur minder(waardig) behandelen, raken we God aan.

Ik denk dat we wel eens te snel denken dat racisme onder ons (christenen) niet voorkomt. Het komt namelijk wel voor. In het RD vertelde Josh van Haeften (36), docent godsdienst op het Van Lodenstein College, dat hij er helaas pijnlijke ervaringen mee heeft, vanwege zijn donkere huidskleur.
‘Heb jij zo les van die k..zwarte? Heb jij ook zin hem een kogel door zijn kop te schieten,’ vroeg een jongen aan één van de leerlingen van Van Haeften in 2019. Deze leerling deelde dit met zijn docent. De docent was blij met de reacties van ook andere leerlingen.

Van Haeften merkte dat hij een jaar lang door twee docenten uit de rechterflank van de reformatorische gezindte is genegeerd. ‘Ik weet zeker dat hun weerzin tegen mij met mijn huidskleur te maken had. Dat zeiden ze ook gewoon.’

Bij verjaardagen in reformatorische kring worden er volgens Van Haeften soms pijnlijke grappen gemaakt als: ‘O, houd je portemonnee bij je!’ Dat van de vijf incidenten waarbij een leerling werd geschorst vanwege racistische uitlatingen slechts één ouder een excuusbrief stuurde, vindt hij teleurstellend. Op momenten dat de docent het zwaar heeft, houdt hij Psalm 37:3 in gedachten: ‘Vertrouw op den HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met getrouwheid.’

Laten we niet vergeten dat we, totdat Christus terugkomt naar deze aarde, in een gebroken wereld leven. Wij zullen het nooit redden om geweld, onrust, angst en racisme uit te roeien. Als we serieus nemen wat de Bijbel erover zegt, zal het richting de komst van de Heere Jezus zeker niet beter worden in deze wereld. Efeze 2:2 zegt dat de Satan de aanvoerder van de macht in de lucht is, de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Hij wil alles vernietigen, kapot maken. Reken maar dat hij werkzaam is in alle gewelddadige protesten.

Als christenen hebben we echter wel een antwoord op alle onrust, crisis en haat tussen mensen onderling: Gods liefde in Jezus Christus, in en door ons heen. Door de eeuwen heen hebben volgelingen van de Heere Jezus ervaren dat de liefde van God het mogelijk maakt om vijanden lief te hebben, ja, meer zelfs, dat mensen die voorheen vijanden van elkaar waren, vrienden werden.  

Galaten 3:26 en 28 zegt:
26. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
28. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.

Wij mogen een lijdende wereld vertellen dat de Heere Jezus is gekomen, Zijn bloed heeft gestort en is gestorven voor onze zonden. Hij werd verworpen door Zijn eigen volk, onschuldig veroordeeld, gekruisigd en gedood. Hij, de totaal Onschuldige, nam de straf, het oordeel op Zich, dat wij zouden moeten ondergaan vanwege onze zonden.
Als wij onze zonden belijden, erkennen, om vergeving vragen en ons vertrouwen op de Heere Jezus alleen stellen, zal Hij ons vergeving schenken, ons redden en ons vullen met Zijn liefde, een liefde die haat en racisme overwint.

We mogen Zijn vredestichters op aarde zijn en het bijzondere is dat zij worden zalig gesproken: ‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden’ (Mattheus 5:9).

Onze ‘wapens’ in deze strijd zijn krachtig in de Heere: Zijn Woord en het gebed. In dit alles hebben we Zijn wijsheid, de wijsheid van Gods Geest onmisbaar nodig.

Jakobus 3:17 en 18 zegt:
17. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
18. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

De Bijbel leert ons onze naaste lief te hebben als onszelf (Markus 12:31). Beseffen we dat de Heere Jezus Zijn leven ook voor mensen met een andere huidskleur heeft gegeven, om hen eveneens te redden? De kamerling uit Ethiopië, Handelingen 8, was zeker niet blank van uiterlijk. En toch was de Heere hem genadig en kwam hij tot geloof in de Heere Jezus. Ook hij moest gered worden en het Evangelie meenemen naar zijn vaderland.

Ook in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lukas 10) wordt duidelijk dat de Heere Jezus niet meeging in de minderwaardige bejegening van Samaritanen door de Joden. Deze Samaritaan werd door Hem zelfs ten voorbeeld gesteld. Er reken maar dat er ook veel barmhartige Brazilianen, Chinezen, Nigerianen en Ghanezen zijn, om er maar een aantal te noemen.

Openbaring 7:9 en 10 zegt:
9. Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in de hand.
10. En zij roepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam.’

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2020 om 15:02

  Laten we vergeven en vergeten. Want God vergeeft ook ons onze zonden en kijkt er niet meer naar om. Laten we niet vergeten dat er ook nu nog steeds slaven zijn zoals de kindslaven die werken in steengroeven in India en kinderen die werken (voor onze mobieltjes) in de cobaltmijnen in de Congo. Kind sexslaven, naar men zegt zelfs wel twee miljoen. Daaronder kinderen die misbruikt worden voor voornamelijk westers sexueel pedophiel toerisme naar landen als Thailand, Filippijnen enz. Wat een verdriet dat het nog steeds bestáát.

 2. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2020 om 18:57

  Beste Dirk, wij hebben allemaal onze oordelen en vooroordelen, ten aanzien van de mens. Of je nu Christen bent of niet. Ook als je zwart of wit of een andere huidskleur hebt. Een ieder weldenkend mens is toch tegen racisme. Maar wij moeten niet ontkennen dat wij allemaal vooroordelen hebben, en boter op ons hoofd hebben. Ook wij christenen worden aangevallen door het woord en het vrije denken. En in vervolgingen die in vele landen plaats vinden. Weet u nog dat u vertelde over de dominee die als zwerver verkleed ging, en niemand hem uitnodigde in zijn eigen kerk? Mij doet het pijn en verdriet als er vloekwoorden en grappen over christenen worden gemaakt. Of dat Rutte zegt: geloof hoort achter de voordeur. Maar ik ben er niet tegen, want als je dat doet beperk je je verworven vrijheid. Ook de vraag is of de burger, ten aanzien over wat voor onderwerp ook, schuld moet belijden. Stel nou dat wij op de Dam gaan staan in Amsterdam over de mogelijke, in mijn ogen genocide, die plaats vindt door abortus. Moet dan de onwetende burger schuld belijden? Allerlei groeperingen die zich miskend voelen, zullen opstaan, maar hun eigen vrijheden beperken. Wij komen zo in samenleving terecht waar het vrije woord niet meer gezegd kan worden. De politiek is bang en de christelijke partijen hoor je niet. Natuurlijk mogen wij stil staan bij het slavernij verleden, maar als het over discriminatie gaat is niemand uitgesloten. Wij hebben allemaal onze vooroordelen ten aanzien van de mens. Gelukkig hebben wij de Here Jezus, Hij geeft vrijheid.

 3. avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2020 om 11:30

  Dirk, u schrijft: “Wat is er toch aan de hand in de wereld? ..onrust, crisis, angst..” Gelegenheden om te getuigen van Gods wondere kracht en liefde zijn dat, denkt u ook niet. Wij kunnen de Heer danken voor de woorden die Hij ons dan te binnen brengt zodat we alles wat Hij ons leerde kunnen delen met hen die geen hoop én geen herder hebben! Wat een prachtig werk gaf Hij ons toch!

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2020 om 20:49

  Beste medegenoten. De mensen (zo lijkt het tenminste) gaan alsmaar meer in tegen het heil. En ik ga er vanuit dat de christengelovigen het nog wel eens moeilijker zullen gaan krijgen hier in Nederland. In Math. 10:17 staat: ze zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hunne synagogen zullen zij u geselen. Toen, maar ook nu zijn we als schapen tussen de wolven. Satan en zijn aanhangers zijn geducht en vol ijver bezig met verdrukking, leugen en lastering. Maar laten wij die God dienen in alle getrouwheid blijven vasthouden aan het betrouwbare Woord van God. En dat belijden aan mensen, waar het mogelijk is.
  We zullen zeker een prijs moeten betalen voor het kindschap Gods. Mooi om te weten dat er in Opb. 2:9 staat: ‘Ik weet uw werken en verdrukking en armoede’. Vers 10: vrees geen der dingen, die gij lijden zult… We gaan niet boven ons vermogen verzocht worden. Toch worden gevangenschap, pijn en lijden ons niet altijd bespaard. We mogen getrouw blijven tot de dood (in Zijn kracht). En Hij zal ons de kroon des levens geven (Opb. 2 vers 10).

 5. johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 juli 2020 om 21:32

  Rene Postma: Dat is mooi gezegd, en zo dient men de vrede denk ik… een vrede die broodnodig is onder het volk. De mens wordt opgejaagd om mee te doen met allerlei ongelijke en onwetende bezigheden die de vrijheid beroven. Vrijheid betekent precies dit: iedereen mag zijn mening hebben en uiten, en kemphanen zullen de vrede dienen door elkaar ruimte te laten en niet te (ver)oordelen om zo niet de haat te dienen. De tijd is geduldig en als alle politieke belangen uitgespeeld zijn, kan de onderlinge vrede terugkeren. Dit is mijn (kleine) mening lieve mensen.

 6. Roelof Weima zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2020 om 10:59

  Beste Dirk, en medelezers. In deze tijd zien wij steeds meer de wanorde in de wereld. Zich afkeren van G’d gebeurt overal, anarchie lijkt aan de orde van de dag. Maar laten wij vasthouden aan de Schepper van al wat leeft, Hem eren en aanbidden en niemand anders. Vertrouw op de Rots die met u meegaat, zoals de rots met Israel meeging. Paulus citeert uit de Tanach in 1 Cor. 10:1-13. Hij is nog steeds de Ene en waarachtige, die was, die is en (ik denk) spoedig komt. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en elk oog zal Hem zien.

 7. plony v.d.Beerekamp. zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2020 om 13:47

  God verwacht van ons dat wij in alle dingen anders zijn dan de mensen die Hem niet kennen als hun Verlosser en ZALIGMAKER JEZUS CHRISTUS. Want Hij zeg in Efeze 4 vers 17: Dit zeg ik dan en getuig ervan in de HEERE, dat u niet wandelt zoals de heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken (lees voor uzelf de verzen 18 en 19) en dan in vers 20 en 21: maar u heb Christus leren kennen, als u Hem tenminste gehoord heb en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in JEZUS is. In de NBG-Vertaling staat in vers 20: Maar gij geheel anders: gij heb Christus leren kennen. Hij verwacht dus van ons dat wij gehéél anders zijn! En ons boven andere mensen verheffen past ons Christenen niet: wij zijn allen alleen uit genade zalig geworden door het geloof in wat onze HEILAND voor ons gedaan heeft door Zijn offer aan het kruis op Golgotha. Hij die wil dat ook de mensen die Hem nog niet aangenomen hebben als hun Verlosser en ZALIGMAKER tot geloof in Hem komen, zoals zo mooi staat in 1 Timotheüs 2 vers 3 en 4: Want dit is goed en goed in de ogen van God onze ZALIGMAKER Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Help ons Zijn getuigen te zijn! Plony.

 8. Marjo Huisman zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2020 om 18:04

  Beste allen,

  “ Wat is er toch aan de hand in de wereld?” Als ik hier voor mezelf een antwoord op probeer te vinden, kom ik vrijwel meteen uit op Genesis. In Genesis 1: 31 lezen we als slotsom na het wonder van Gods schepping de prachtige tekst “en God zag al wat Hij gemaakt had en zie het was zeer goed”. Er was geen zonde in de mens……
  Maar sinds de val van Adam waren de eerste mensen meteen onderworpen aan vergankelijkheid en zinloosheid. Er kwam acuut een einde aan de paradijselijke situatie. De zonde heeft alle aspecten van het wezen van de mensheid aangetast, de zondeval bracht de mens in staat van verdorvenheid, sterker nog, de hele schepping is onderworpen aan de zonde. Ik las laatst ergens dat egoïsme de kern van de zondeval kenmerkt en dan is het niet vreemd dat bijvoorbeeld haat en racisme alle ruimte krijgt, oplaait en zich zal blijven manifesteren. Alles wat er aan de hand is in de wereld aan narigheid is volledig te herleiden tot de zondeval, denk ik.
  Totdat de Heere Jezus terugkomt, zullen we waakzaam moeten blijven opdat wij zelf niet vervallen in zondig gedrag, uitgelokt en verleid worden door de tegenstander die geen middel ongemoeid laat om zondig gedrag te bewerkstelligen in ons.
  Het goede nieuws is dat er vernieuwing door de Heilige Geest geboren mag worden in ons hart. Alles wat verloren is gegaan bij de zondeval is weer herwonnen aan het kruis. Laten we zoeken, hopen en bidden voor die geestelijke vernieuwing en herstel van ons hart. Dat we aangeraakt mogen worden door God, dat wens ik een ieder toe, dan zullen we nu al volstromen met naastenliefde, blijmoedigheid, vriendelijkheid, verdraagzaamheid maar bovenal met Zijn vrede.
  Shalom.
  Marjo

 9. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 5 juli 2020 om 20:12

  Ik kniel alleen voor mijn God en Vader en onze Jezus Christus, en voor geen enkele andere god, of beelden, of voor de mens met zijn standpunten, wat deze ook wezen mogen!!!!

 10. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juli 2020 om 11:07

  Wat een onrust in de wereld. Maar men hoort der vromen tent reeds galmen van hulp, en heil hen aangebracht’. Terwijl de wereld Israel beliegt en beschuldigt van alles, gaat God voort Zijn volk thuis te brengen en al Zijn beloften aan hen te vervullen. Ja ook al de zaligsprekingen. Ja. zalig deze vredestichters en zachtmoedigen, zij zullen het Land beërven.

 11. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juli 2020 om 15:16

  Ik las net dat er in verschillende landen weer een uitbraak is, erger dan de eerste, vooral in Israël. Ik heb het idee dat deze nieuwe uitbraak nog meer een waarschuwing van God is. Na de eerste uitbraak gaat ieder graag weer op de oude manier verder, velen hebben er niets van geleerd, nog meer hebben niet begrepen wat de oorzaak kan zijn. Als dit hier ook komt, moeten we als kerk veel meer waarschuwen i.p.v. moeilijk doen over de kerkgang. Ik hoor niet vaak dat corona een waarschuwing van God kan zijn. We hopen dat, als er een tweede uitbraak komt, men zich meer gaat afvragen: Wat is dit en dat de gemeente dan niet stil blijft.

 12. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op maandag 6 juli 2020 om 19:29

  Beste Dirk,

  Ik ben het helemaal met Lenie Sneek eens.
  Is er geen visie meer in de kerken? Waartoe is dit alles?

  Groetjes van Elisabeth

 13. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juli 2020 om 5:39

  Dirk.
  Ik zie dit ook als een waarschuwing van God om ons te bekeren en terug te keren tot Hem, onze zonden te belijden en om vergeving te smeken voor onszelf en voor de gehele mensheid.

 14. Swanny zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 juli 2020 om 11:42

  Beste broeder Dirk, Geweldig mooi, de stukjes, die je schrijft. Vooral de stukjes die ons scherp houden. Ik denk, dat we ons moeten oefenen in discipline voor het werk van onze Heer Jezus Christus. De tegenstander gaat tekeer als een briesende leeuw, pakkende wat hij nog kan. Gelukkig, als we weten, dat als we in de wijnstok, Jezus, blijven, we niet bang hoeven zijn. Maar wel waakzaam. En ons bewapenen met de wapenrusting Gods. Heerlijk, dat we onder Zijn hoede veilig mogen leven!!!

 15. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 juli 2020 om 20:43

  Beste Dirk,

  Het is goed dat je artikelen heel realistisch geschreven zijn. Een stukje van mijn realisme zal ik ook meedelen nu. Sinds ik op de middelbare school kwam in 1974 voelde ik mij altijd al door iedereen gediscrimineerd en geminacht in Nederland vanwege mijn buitenlandse uiterlijk en huidskleur. Altijd werd ik voor “Chinees” uitgescholden wat ik nu als een eer beschouw omdat ik ook aan een Watchman Nee dan moet denken en andere Chinezen die een verschil uitmaken in deze wereld alhoewel ik in Indonesie geboren ben, wel mijn wortels in China heb liggen. Door deze vijandige bejegeningen van Nederlanders die blank waren, heb ik mij altijd verzet door te COMPENSEREN. Een psychologische term voor over-presteren. Een gymnasium-B, een NK in schaken (Beverwijk, 1987), conservatorium en een psychologie-studie heb ik bereikt op niveau. Ook van mijn ouders kreeg ik het voor mijn kiezen. Ook 33-jaar psychiatrie met schizofrenie heb ik omdat ik drie jaren voor de apotheek van mijn vader en zijn gezin verantwoordelijk ben geweest in de laatste drie jaar van mijn middelbare schooltijd. In Christus, sinds april 1983, echter merk ik er allang niets meer van omdat ik mij vooral de mensen onder de neus wrijf dat ik de Heere Jezus volg en dat vinden zij blijkbaar erger dan dat ik een buitenlander ben. Maar tegenwoordig ben ik niet meer zo op mijn mondje gevallen en iedereen durf ik van zijn voetstuk neer te halen die leugens wil verspreiden. Alles behalve een dolk in mijn rug heb ik ontvangen want voor dat laatste heb ik hard kunnen weglopen na 10 jaar straat-evangelisatie in Leiden. Reeds ben ik op de meest bekende publieke internet-podia (LinkedIn en facebook) geblokkeerd. Als zij weten dat ik het ben, kom ik er niet meer in met een of andere smoesje dat ik iets niet goed doe. De meeste Christenen zitten aan de Mammon vast als je kijkt naar hun rijkdom in Nederland en dan wagen ze nog commentaar te leveren op mij hoe ik mijn geld moet besteden.

  Groeten van San

 16. Nina zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 december 2020 om 18:41

  Allen één in Christus betekent wel de Joden en de heidenen die WEDERGEBOREN zijn, want zij zijn één in Geest, dat wordt bedoeld met allen één in Christus. Geen oecumene, rooms katholieken en overige ketters die de naam van Christus gebruiken voor geldgewin.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden