Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Blaas de bazuin in Nederland! (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 juli 2020, 10:27 door Dirk A A

Ik had gehoopt en gebeden dat deze tijd van crisis ons tot inkeer en verootmoediging zou leiden. Vanuit het besef – Joël 1:19 – ‘Alleen U, o HEERE, kunt ons nog redden. Tot U, o HEERE, roep ik.’ Maar helaas is hier nog weinig van te zien.

Maar nog is het niet te laat. Ook nu klinkt nog Joël 2:13 – ‘De HEERE is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid.’
Daarom klinkt de bazuin, om ons wakker te schudden en ons op te roepen ons voor de Heere te verootmoedigen. Blaas de bazuin in Nederland!

Met een bazuin kun je een hard geluid maken. Het woord dat in de grondtekst wordt gebruikt, betekent eigenlijk ramshoorn, zo’n gebogen hoorn van een ram. Die werd gebruikt als een koning werd gekroond, of op feestdagen.
Maar ook als er gevaar dreigde.  Je zou het in onze tijd wel kunnen vergelijken met luchtalarm, of een alarmmelding via je mobiel.

De naam Joel betekent: De HEERE is God. Hij was een profeet, hij sprak het Woord van de HEERE. Toen, en nog steeds. Daarom luisteren we deze week naar woorden, Gods woorden.
Wellicht is dit Bijbelboek geschreven na de ballingschap. Het centrale thema in Joël is: de komst van de dag van de HEERE. En bij de dag van de HEERE moet je niet allereerst denken aan die ene dag dat de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde, maar ook aan de periode die daaraan voorafgaat, met oordelen en rampen.
Er is echter nog een thema in dit Bijbelboek, een belangrijk thema: De hoop op herstel.

In hoofdstuk 1 wordt de ramp beschreven die het volk al heeft getroffen, de sprinkhanenplaag. In buitengewoon beeldende bewoordingen wordt die ramp beschreven. Ook in hoofdstuk 2 gaat het hierover. De situatie is bijzonder ernstig. Het land wordt kaalgevreten en er is ook nog eens een gigantisch grote droogte.

De situatie lijkt hopeloos. De ondergang van het volk lijkt aanstaande. De diepste oorzaak van deze ellende is de zonde van het volk. Ze hebben God de rug toegekeerd.

Sion is in Joel 2 de plaats waar de troon van de HEERE staat. In die zin raakt het oordeel ten diepste ook Hemzelf. Er lijkt geen ontkomen aan te zijn.
De aarde siddert, de hemel beeft. Het is het leger van de Heere. Groot is immers Zijn dag.

Is de ondergang van het volk dan vastbesloten? Komt hier onherroepelijk een einde aan het volk van Juda en van Israel?
Nee, met grote nadruk: Nee. Er is redding mogelijk. Lees maar mee, vers 12 – 14.

12. Ook nu echter, spreekt de HEERE,
bekeer u tot Mij met heel uw hart,
namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.
13. En scheur uw hart en niet uw kleren.
Bekeer u tot de HEERE, uw God,
want Hij is genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid,
en Hij heeft berouw over het kwaad.

14. Wie weet zal Hij zich omkeren en berouw hebben,
zodat Hij een zegen achter Zich overlaat:
een graanoffer en een plengoffer
voor de HEERE, uw God.


Wat een genade van de HEERE. Het oordeel kan worden afgewend als het volk zich bekeert met hun HELE hart en zich toewijdt aan de HEERE.
De HEERE is genadig en barhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid,
en Hij heeft berouw over het kwaad.

Waarom kan de HEERE het volk genadig zijn? Omdat de Heere Jezus is gekomen en Zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha en zijn bloed heeft gestort, om ons te reinigen van al onze zonden.

2 Petrus 3:9 zegt dat Hij lankmoedig is, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.
Ook uw zoon, uw dochter, die het niet nodig meer vindt om met de Heere te leven.
Ook dat gemeentelid dat dreigt af te haken of de gemeente al vaarwel heeft gezegd.
Raakt dat ons nog?
Worstelen we om de redding van zondaren?  

De Heere is barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Laat dat u bemoedigen.
Blijf het van de Hem verwachten, blijf bidden om de bekering van uw geliefden.

Het is in Joel 2 toch een wonder om deze woorden in vers 12-14 te horen, na de aankondiging van de oordelen. Dwars door de oordelen heen klinkt Gods genade en barmhartigheid.
Wie weet, zal Hij Zich omkeren en berouw hebben. Dat is menselijk gesproken van de HEERE. Het drukt het verlangen uit dat Hij genadig zal zijn.

Daarom: BLAAS DE BAZUIN. Het ALARM klinkt.
De situatie is buitengewoon ernstig. Wordt wakker.
Laat heel het volk zich voor de HEERE verootmoedigen.
Ja, ook wij, nu, anno juli 2020.

‘Heilig de gemeente’. Maak je klaar om de HEERE aan te roepen en je voor Hem te verootmoedigen.
Dan klinken de woorden in vers 17:
‘Ontzie Uw volk, HEERE…
Spaar Uw volk HEERE…’

Wonderlijk wat dan volgt:
‘Toen nam de HEERE het op voor Zijn land
En Hij spaarde Zijn volk.’

En zeker, deze woorden sprak Joel ooit tegen Israel. En jazeker, laten ook wij vandaag onze knieën blijven buigen voor Israel en voor het Joodse volk. En de Heere smeken Zijn volk te sparen.

Maar deze woorden komen vandaag ook tot ons.
Vers 12: Ook nu echter… Nu, juli 2020.
Ook wij zitten middenin een crisis. De coronapandemie raast over de wereld. Er is onrust in de samenleving over racisme en het racismeverleden. Om Gods woorden in de Bijbel wordt gelachen. We beslissen zelf wel over onze waarden en normen.

Het is zo jammer dat we zijn kwijtgeraakt om Gods hand te zien in de dingen die gebeuren.
Hiermee zeg ik niet dat het coronavirus een oordeel van God is. Maar wel dat God hierdoor spreekt en de wereld wakker wil roepen. Ook ons, vandaag. Daarom wordt vandaag de bazuin geblazen.

In Joëls tijd waren het de sprinkhanen. Bij ons is het corona, en al de zonden en ongerechtigheden van ons en van ons volk.
Laten we niet doorleven alsof alles wel weer goed komt. Nee, we verkeren in gevaar, in geestelijk gevaar, zeker als we als volk steeds meer God de rug toekeren.

Laten we eens een moment ons afvragen hoe er vanuit de hemel naar ons wordt gekeken?
Hoe staat het ervoor, in onze gemeente, in ons persoonlijke leven, in onze gezinnen?
Als ik dan Joël 2 lees, dan geloof ik dat de Heere ook ons deze weg wijst van verootmoediging.

Hoe doe je dat? Niet door het zelf te organiseren.
Maar daartoe gedreven door Gods Geest.
Door de Geest van de genade en van de gebeden.

Misschien wel bevend naderen voor Gods aangezicht.
En pleiten op het offer dat het Heere Jezus heeft gebracht.
‘Heere, ik heb gezondigd, wij hebben gezondigd.
Wees ons genadig, we belijden onze zonden,
reinig ons, door Uw bloed Heere Jezus, gestort aan het kruis.’

Daarom klinkt de bazuin: Kom tot inkeer, bekeer u.
En als u denkt dat het voor u niet nodig is, doe het dan voor anderen die de Heere Jezus nog niet kennen.
Om op de knieën te gaan voor uw gemeente, uw eigen leven, uw gezin, uw kinderen, kleinkinderen, uw buren, collega’s, voor uw dorp, uw stad…

‘Heere, we belijden onze zonden, we scheuren ons hart.
U ben genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Heere, spaar ook ons volk, dat geestelijk zo ver van U is weg gedwaald,
Dat U bewust de rug heeft toegekeerd.
Velen willen niets meer met u te maken hebben.
O Heere, red ons. 
Heere, grijp in, doe het, wees ons genadig, ontferm U zich over ons land.
Vergeef ons onze zonden, schenk bekering.

Moet ik dan schuld belijden, denkt u misschien.
Ik mag toch een kind van de Heere zijn, mijn zonden zijn toch vergeven…
Denk eens aan Daniël, denk aan Joël…
Wij hebben gezondigd, ook ik…

En het wonder in Joel is dat de Heere hoort en vergeeft.
Joël 2:18 is het grote keerpunt in dit Bijbelboek.
Toen nam de HEERE het op voor Zijn volk en Hij spaarde Zijn volk.

‘Heere, doe dit ook nu.
Spaar ook ons en ontfermt U Zich over ons.’

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2020 om 11:39

  Beste mensen,

  Ik hoop dat veel mensen tot bezinning komen in deze coronacrisus. Veel diensten zijn online. Ik bid dat mensen nieuwsgierig worden en diensten gaan volgen. Soms zijn kerkmuren te hoog voor deze mensen. Online is vaak makkelijker. Dat de Heilige Geest op deze manier mensen mag aanraken. Ook bid ik dagelijks dat ook mensen die ik ken, maar Jezus nog niet kennen tot geloof mogen komen. Nog is God genadig. God geeft nog steeds genadetijd. Kom tot geloof. Oprecht berouw tonen. Hem aannemen als Verlosser en Zaligmaker. Dan is er vergeving. Jezus, die alle zonden voor ons heeft gedragen aan het kruis. Als dat geen Liefde is…..

 2. avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2020 om 14:02

  Dank u , Dirk ..als dat geen duidelijke taal is …!

 3. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2020 om 22:59

  Dierbare lezers.

  Juist vandaag heb ik de Heere gebeden voor een vernieuwing in mijn leven. Ik herinner mij de woorden van Corrie ten Boom die ons voorhield om een cirkel om ons heen te trekken en er binnen in te gaan staan met de woorden: Heere zend een opwekking en begin eerst bij mij. Dezelfde Genade die ons gered heeft is er ook om ons gelijkvormig te maken aan Jezus. Stefanus ging ons voor!

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2020 om 23:15

  Veel mensen, ook onze eigen predikant preekte over “na de coronatijd……” Mijn vraag blijft nog elke dag of er ooit een “na de coronatijd” komt….. Op wereld niveau wordt het alleen maar erger. Als de politiek komt met “het nieuwe normaal” dan zegt me dat al genoeg, dat er geen “na de coronatijd” komt.
  Vanmorgen werd ik geconfronteerd met de tekst uit Prediker: “Alles heeft zijn tijd”….. Zou dat ook gelden voor de “coronatijd”? Mogelijk zit deze coronatijd ingeweven in de “eindtijd”, want ook de eindtijd heeft dus zijn tijd! De kerk werd afgelopen zondag weer (mocht niet langer dan 3 kwartier!!!) in gebruik genomen, maar de waanzin van al deze zogenaamde voorschriften en de beangstigende interpretatie (achter een bureau uitgedacht) daarvan, maakt van mijn kerk geen kerk meer….. De kerkenraad heeft alles overeenkomstig de voorschriften zo bepaald, maar deskundigen worden niet gevraagd. Willen ze dit soort kerkdiensten jarenlang zo volhouden??

 5. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2020 om 0:14

  Ter info:
  ‘Black Lives Matter’… Deze beweging is echt NIET zo onschuldig als het lijkt. (Bron: Faithwire/CBN).

  Noot:
  NIET stond er niet bij in de Nieuwsbrief.

 6. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2020 om 11:06

  Helaas komen de meeste mensen niet tot inkeer

  Als ik o.a. in het boek Openbaring lees, zullen er oordelen komen over deze wereld, en zelfs dan zullen velen niet willen luisteren naar b.v. de 144.000 evangelisten die over de wereld zullen gaan om te evangeliseren

  Maar er zal er ook een schare tot geloof komen die niemand tellen kan

  Uiteindelijk zullen er slechts 12 tot 15% van de mensen over blijven na de laatste oordelen
  ( G. van de Weerd )

 7. willy de Bruin-Bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2020 om 11:33

  Amen.

 8. Jenny zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2020 om 13:17

  Als de huidige situatie het zogenaamde nieuwe normaal wordt, kunnen de meeste kerken hun deuren wel sluiten. Want de financiële bijdragen zullen dan ook voor een groot deel wegvallen. Wat wordt dan het nieuwe normaal? Thuisgemeenten? Terug naar de basis? Wat op zich misschien wel heel nodig is. Kleiner, hechter, puur gericht op het Woord, en niet zozeer op events zoals nu steeds meer gebeurt. Of vinden we dat te saai, en willen we toch ook wat ‘beleven’, wat op zich niet verkeerd hoeft te zijn, maar wat wel vooral onze ziel en niet onze geest beïnvloedt. Dat de Heer ons wijsheid en onderscheidingsvermogen moge geven.

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2020 om 15:33

  Bedankt Dirk en mede-lezers. De mens in het algemeen gesproken, wil zichzelf graag beredderen. Zodat hij/zij de onzichtbare God er niet bij nodig heeft.
  Wanneer we maar niet ALLEEN aanzien wat voor ogen is, zullen we de Schepper ontdekken. Welke slaapt noch sluimert. Wij zien daadwerkelijk veel angst, onrust en onzekerheid vanwege het coronavirus om ons heen.
  Als gelovige verlang ik naar de wederkomst van Jezus, Gods eniggeboren Zoon. Die het gaat opnemen voor Zijn land, volk en de stad Jeruzalem. Die bestaan blijft, te Jeruzalem. Van waaruit Hij zijn 1000 jarige rijk zal gaan oprichten, zodat er vrede zal zijn. Jammerlijk genoeg kiest ‘de wereld’ niet voor Hem. Laat ons hun touwen van ons werpen, men wil niet door de Almachtige geregeerd worden: Psalm 2:1-12 (vers. 3). Voorgoed te laat en niet meer te veranderen. ERG!

 10. Jan -Willem zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2020 om 19:27

  We (vader en dochter) blazen dagelijks op de sjofar en dat doen we aansluitend aan het bijbellezen.
  Dus men kent het geluid hier inmiddels, maar we beamen helemaal de boodschap.

  Shalom en zegen toegebeden.
  En we zien uit naar Zijn komst….

 11. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2020 om 19:41

  Ik werd op een zaterdagochtend wakker met een dringende nood: oh Heere, wees mij zondaar genadig. Ik vroeg of de Heere tegen me wilde spreken, liep naar beneden, opende mijn bijbel en de Heere sprak. Jesaja 46. En daar stond het!!! De nood (dood) waar ik mee wakker werd. De laatste verzen van Jesaja 46, gij stijven van hart en die ver weg zijt van de gerechtigheid. Ik kon en mocht buigen en zeggen: ja Heere, het is de waarheid. Maar er stond nog meer!!! Ik, zegt de Heere, breng Mijn gerechtigheid nabij. Zo zal het zijn!!! Ik zou willen zeggen: wie oren heeft die hore, maar ik weet dat die er eigenlijk niet meer zijn!!! Dus zal u dit zeggen: het alles wacht op het komen van Zijn Heilige Geest. AMEN, het zal waar en zeker zijn, AMEN.

 12. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2020 om 20:29

  Toen nam de Heere het op voor Zijn Land, en spaarde Zijn volk. Ook deze profetie gaat heden in vervulling! Maar niet aan ons volk en land Wel mag ieder zich hierin verheugen! Maar zover is het heden nog niet!

 13. irene vd neut zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2020 om 22:06

  Lieve mensen, weten jullie dat er in september een tiendaagse bidden en vasten komt? Verootmoediging voor ons land en volk, van 18 tot 28 september, waarvan de 26ste een samenkomst dag is. Onder andere de stichting Op de bres doet mee, ik wens jullie Gods zegen. Irene

 14. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juli 2020 om 9:03

  Dirk, een heel goed stuk, hartelijk dank, maar…. Waar blijft het geluid van de kerken?
  De kerken kunnen het geluid van de sjofar nog laten horen, maar we horen het niet of het is een zwak geluid omdat de kerk niet meer kan blazen, terwijl er in Gods Woord staat: Het oordeel begint bij het huis Gods, 1 Petrus 4: 17. Dan maar als gemeenteleden de bazuin gaan blazen.

 15. Marco zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juli 2020 om 12:26

  Citeer uit de inleiding hierboven.

  De hoop op herstel.
  In hoofdstuk 1 [Joel, mle] wordt de ramp beschreven die het volk al heeft getroffen……

  Maar daartoe gedreven door Gods Geest.
  Door de Geest van de genade en van de gebeden.
  Misschien wel bevend naderen voor Gods aangezicht.
  En pleiten op het offer dat het Heere Jezus heeft gebracht.
  ‘Heere, ik heb gezondigd, wij hebben gezondigd.
  Wees ons genadig, we belijden onze zonden,
  reinig ons, door Uw bloed Heere Jezus, gestort aan het kruis.’

  Vragen:

  We hebben gezondigd, wat is zonde?
  Bidden/gebed, wat zegt Spreuken 28:9? Wie weigert naar de wet te luisteren, moet weten dat God zijn gebed verafschuwt.
  Hoe nu verder?

 16. Beppy Bloed zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 juli 2020 om 15:57

  Zou het niet eens tijd worden terug te keren naar Torah, zoals Jezus leefde om zo de eenheid te zoeken met de Messiaanse Joden, de eenheid die Jezus in Joh 17 bedoelde? Vader vergeef ons als christenen onze eigengerechtigheid een eigen godsdienst naast de Torah na te volgen…alle feesten die U bedoelde ter bemoediging leggen we naast ons neer, Vader vergeef!

 17. Christientje zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 juli 2020 om 16:38

  Ik vraag mij af Dirk, wie moet tot inkeer komen en verootmoediging?
  Ik bedoel: jij kent mij niet. Gaat het om je eigen kerk waar je komt.
  Beppy inderdaad, er staat duidelijk dat wij de Sabbat moeten houden, 4e gebod van Mozes en te lezen Gen. 2. Ook aan de Bijbelse feesten. Alles staat in het Woord, blijkbaar willen velen dit niet weten of lezen.

 18. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juli 2020 om 11:23

  Dag Dirk, ik vroeg me ook af wie je bedoelt als je schrijft: ik had gehoopt dat deze tijd ons tot inkeer en verootmoediging zou leiden. Hopen en bidden is èen ding, maar horen en ook dòen is nog wat anders. Het geloof komt uit het gehoor, ik schrijf dit maar recht voor z’n raap, de kerken/gemeenten zijn vèr afgeweken vanwaar de gemeente (lees met aandacht Handelingen 2 over de allereerste gemeente die geboren is uit Jahweh’s Geest en lees ook verder alle brieven aan de verschillende gemeenten die in Handelingen uitgebreid besproken worden). Het hoe en waarom de allereerste gemeente ontstaan is, de eerste christenen werden mensen van de weg genoemd, want 3000 Joden kwamen tot geloof in Jeshua/Jezus en hadden Hem aangenomen als hun Redder en Verlosser, de Joodse Messias die in Ezechiel 35 al werd geprofeteerd en beloofd aan het Joodse volk/Judah. Wat ik vaak hoor, is dat bijna geen enkele dominee/voorganger/pastor/bijbelleraar spreekt over Joden die als eerste tot geloof kwamen, maar men spreekt dan over mensen en het Woord Joods wordt doelbewust weggelaten, waarom? Is dat dan een ramp? Ja, dat is een ramp, want het gaat om Jahweh’s plan met Zijn volk Israel/Jacob in eerste instantie en daarna ook voor de overige volkeren. Want de apostel Paulus, zelf ooit een geleerde Jood die radicaal tot bekering kwam, stilgezet werd door onze Schepper, zei immers: Want ik schaam mij het evangelie niet want het is de kracht Gods, èèrst voor de Jood en dan voor de Griek, dat zijn alle overige volkeren. Wat de apostel Paulus ook zegt is het volgende: Veracht de profetieen niet en doof de Geest niet uit, wat betekent dit? Dat wij nìets afdoen aan Jahweh’s Woord en ook niets toevoegen, m.a.w.: geen vervalsingen en verdraaiingen en nu komt het: Jahweh’s Woord ìs verdraaid, want er is in de loop der eeuwen zoveel water bij de wijn gevoegd, dat het evangelie aan kracht verloren heeft vanwege de “alles kan en mag” kerken en gemeenten.

 19. Pietronella zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juli 2020 om 17:38

  In Jesaja 30:15 staat: In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen jullie kracht.
  Inkeer voor ons, voor kerkenraden en voor gemeente leiding.
  Terug naar onze 1e liefde Yeshua, Grieks genaamd Jezus.
  Terug naar onze 1e broeder, Gods volk, het Joodse volk binnen de Staat Israel.
  Terug naar de wil van de Vader, vastgelegd in Thora en het vernieuwde Testament.
  De Sabbat, vastgelegd in de scheppingsorde, de Bijbelse feesten die Jezus hield.

 20. Anna2 zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juli 2020 om 14:16

  De Nederlandse raad van kerken heeft namens alle Christenen in Nederland Israël vervloekt. Hebben politieke brief gestuurd naar buitenlandse en NLse leiders. We hebben wolven in onze kerken niet alleen zg dominees ook in de theologische opleidingen en verder. Dit is waar Paulus ons al voor gewaarschuwd had. Zoek maar eens op “rvk Israël” en “wolven in de kerk”. Wij die echt bij Jezus Christus horen zijn al eén in Hem. De tegenstander wil juist alle kerken verenigen onder de oecumeense alfawolf. Christelijke yoga, zen, modeshow en sport in de kerk, naaktdienst, roze dienst, potterdienst, preek over sex als laatste stukje paradijs op aarde dat God misschien een vrouw is en noem maar op. Solidair met trotse alfabetrebellen binnenkort wapperen de vlaggen ook voor de trotse pedofiel die ‘er ook niks aan kunnen doen dat ze graag naar mooie kinderen kijken’ toegevoegd aan de groep. De roze vlag is nu de abortusviervlag. Solidair met hen, met alle religies maar absoluut niet solidair met Israël. Er is grote opwekking in Iran mensen worden gedoopt in Pakistan en Afghanistan, ja ook in Israël komen velen tot het levende geloof in Christus! Maar hier..? Kennen de schapen nog de stem van de Herder?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden