Blaas de bazuin in Nederland!

Ik had gehoopt en gebeden dat deze tijd van crisis ons tot inkeer en verootmoediging zou leiden. Vanuit het besef – Joël 1:19 – ‘Alleen U, o HEERE, kunt ons nog redden. Tot U, o HEERE, roep ik.’ Maar helaas is hier nog weinig van te zien.

Maar nog is het niet te laat. Ook nu klinkt nog Joël 2:13 – ‘De HEERE is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid.’
Daarom klinkt de bazuin, om ons wakker te schudden en ons op te roepen ons voor de Heere te verootmoedigen. Blaas de bazuin in Nederland!

Met een bazuin kun je een hard geluid maken. Het woord dat in de grondtekst wordt gebruikt, betekent eigenlijk ramshoorn, zo’n gebogen hoorn van een ram. Die werd gebruikt als een koning werd gekroond, of op feestdagen.
Maar ook als er gevaar dreigde.  Je zou het in onze tijd wel kunnen vergelijken met luchtalarm, of een alarmmelding via je mobiel.

De naam Joel betekent: De HEERE is God. Hij was een profeet, hij sprak het Woord van de HEERE. Toen, en nog steeds. Daarom luisteren we deze week naar woorden, Gods woorden.
Wellicht is dit Bijbelboek geschreven na de ballingschap. Het centrale thema in Joël is: de komst van de dag van de HEERE. En bij de dag van de HEERE moet je niet allereerst denken aan die ene dag dat de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde, maar ook aan de periode die daaraan voorafgaat, met oordelen en rampen.
Er is echter nog een thema in dit Bijbelboek, een belangrijk thema: De hoop op herstel.

In hoofdstuk 1 wordt de ramp beschreven die het volk al heeft getroffen, de sprinkhanenplaag. In buitengewoon beeldende bewoordingen wordt die ramp beschreven. Ook in hoofdstuk 2 gaat het hierover. De situatie is bijzonder ernstig. Het land wordt kaalgevreten en er is ook nog eens een gigantisch grote droogte.

De situatie lijkt hopeloos. De ondergang van het volk lijkt aanstaande. De diepste oorzaak van deze ellende is de zonde van het volk. Ze hebben God de rug toegekeerd.

Sion is in Joel 2 de plaats waar de troon van de HEERE staat. In die zin raakt het oordeel ten diepste ook Hemzelf. Er lijkt geen ontkomen aan te zijn.
De aarde siddert, de hemel beeft. Het is het leger van de Heere. Groot is immers Zijn dag.

Is de ondergang van het volk dan vastbesloten? Komt hier onherroepelijk een einde aan het volk van Juda en van Israel?
Nee, met grote nadruk: Nee. Er is redding mogelijk. Lees maar mee, vers 12 – 14.

12. Ook nu echter, spreekt de HEERE,
bekeer u tot Mij met heel uw hart,
namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.
13. En scheur uw hart en niet uw kleren.
Bekeer u tot de HEERE, uw God,
want Hij is genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid,
en Hij heeft berouw over het kwaad.

14. Wie weet zal Hij zich omkeren en berouw hebben,
zodat Hij een zegen achter Zich overlaat:
een graanoffer en een plengoffer
voor de HEERE, uw God.


Wat een genade van de HEERE. Het oordeel kan worden afgewend als het volk zich bekeert met hun HELE hart en zich toewijdt aan de HEERE.
De HEERE is genadig en barhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid,
en Hij heeft berouw over het kwaad.

Waarom kan de HEERE het volk genadig zijn? Omdat de Heere Jezus is gekomen en Zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha en zijn bloed heeft gestort, om ons te reinigen van al onze zonden.

2 Petrus 3:9 zegt dat Hij lankmoedig is, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.
Ook uw zoon, uw dochter, die het niet nodig meer vindt om met de Heere te leven.
Ook dat gemeentelid dat dreigt af te haken of de gemeente al vaarwel heeft gezegd.
Raakt dat ons nog?
Worstelen we om de redding van zondaren?  

De Heere is barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Laat dat u bemoedigen.
Blijf het van de Hem verwachten, blijf bidden om de bekering van uw geliefden.

Het is in Joel 2 toch een wonder om deze woorden in vers 12-14 te horen, na de aankondiging van de oordelen. Dwars door de oordelen heen klinkt Gods genade en barmhartigheid.
Wie weet, zal Hij Zich omkeren en berouw hebben. Dat is menselijk gesproken van de HEERE. Het drukt het verlangen uit dat Hij genadig zal zijn.

Daarom: BLAAS DE BAZUIN. Het ALARM klinkt.
De situatie is buitengewoon ernstig. Wordt wakker.
Laat heel het volk zich voor de HEERE verootmoedigen.
Ja, ook wij, nu, anno juli 2020.

‘Heilig de gemeente’. Maak je klaar om de HEERE aan te roepen en je voor Hem te verootmoedigen.
Dan klinken de woorden in vers 17:
‘Ontzie Uw volk, HEERE…
Spaar Uw volk HEERE…’

Wonderlijk wat dan volgt:
‘Toen nam de HEERE het op voor Zijn land
En Hij spaarde Zijn volk.’

En zeker, deze woorden sprak Joel ooit tegen Israel. En jazeker, laten ook wij vandaag onze knieën blijven buigen voor Israel en voor het Joodse volk. En de Heere smeken Zijn volk te sparen.

Maar deze woorden komen vandaag ook tot ons.
Vers 12: Ook nu echter… Nu, juli 2020.
Ook wij zitten middenin een crisis. De coronapandemie raast over de wereld. Er is onrust in de samenleving over racisme en het racismeverleden. Om Gods woorden in de Bijbel wordt gelachen. We beslissen zelf wel over onze waarden en normen.

Het is zo jammer dat we zijn kwijtgeraakt om Gods hand te zien in de dingen die gebeuren.
Hiermee zeg ik niet dat het coronavirus een oordeel van God is. Maar wel dat God hierdoor spreekt en de wereld wakker wil roepen. Ook ons, vandaag. Daarom wordt vandaag de bazuin geblazen.

In Joëls tijd waren het de sprinkhanen. Bij ons is het corona, en al de zonden en ongerechtigheden van ons en van ons volk.
Laten we niet doorleven alsof alles wel weer goed komt. Nee, we verkeren in gevaar, in geestelijk gevaar, zeker als we als volk steeds meer God de rug toekeren.

Laten we eens een moment ons afvragen hoe er vanuit de hemel naar ons wordt gekeken?
Hoe staat het ervoor, in onze gemeente, in ons persoonlijke leven, in onze gezinnen?
Als ik dan Joël 2 lees, dan geloof ik dat de Heere ook ons deze weg wijst van verootmoediging.

Hoe doe je dat? Niet door het zelf te organiseren.
Maar daartoe gedreven door Gods Geest.
Door de Geest van de genade en van de gebeden.

Misschien wel bevend naderen voor Gods aangezicht.
En pleiten op het offer dat het Heere Jezus heeft gebracht.
‘Heere, ik heb gezondigd, wij hebben gezondigd.
Wees ons genadig, we belijden onze zonden,
reinig ons, door Uw bloed Heere Jezus, gestort aan het kruis.’

Daarom klinkt de bazuin: Kom tot inkeer, bekeer u.
En als u denkt dat het voor u niet nodig is, doe het dan voor anderen die de Heere Jezus nog niet kennen.
Om op de knieën te gaan voor uw gemeente, uw eigen leven, uw gezin, uw kinderen, kleinkinderen, uw buren, collega’s, voor uw dorp, uw stad…

‘Heere, we belijden onze zonden, we scheuren ons hart.
U ben genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Heere, spaar ook ons volk, dat geestelijk zo ver van U is weg gedwaald,
Dat U bewust de rug heeft toegekeerd.
Velen willen niets meer met u te maken hebben.
O Heere, red ons. 
Heere, grijp in, doe het, wees ons genadig, ontferm U zich over ons land.
Vergeef ons onze zonden, schenk bekering.

Moet ik dan schuld belijden, denkt u misschien.
Ik mag toch een kind van de Heere zijn, mijn zonden zijn toch vergeven…
Denk eens aan Daniël, denk aan Joël…
Wij hebben gezondigd, ook ik…

En het wonder in Joel is dat de Heere hoort en vergeeft.
Joël 2:18 is het grote keerpunt in dit Bijbelboek.
Toen nam de HEERE het op voor Zijn volk en Hij spaarde Zijn volk.

‘Heere, doe dit ook nu.
Spaar ook ons en ontfermt U Zich over ons.’

Dirk van Genderen