Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vrees niet, de Heere gaat met u mee (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 juli 2020, 9:50 door Dirk A A

Stel: wij zouden de opdracht krijgen Kanaän, het Beloofde Land, te verkennen, zoals eens de twaalf verspieders moesten doen. Wat zou dan onze conclusie zijn? Raken wij geïmponeerd door de grote reuzen en de sterke steden, of stellen wij ons vertrouwen op de Heere God alleen?
En toegespitst op nu, zomer 2020: Als wij de crisis in de wereld zouden moeten onderzoeken, wat zou er dan in ons onderzoeksrapport staan? Zou er in doorklinken dat wij ons vertrouwen op de Heere stellen?
Dat we niet hoeven te vrezen, omdat Hij met ons meegaat en voor ons zal strijden? ‘Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20).

Onze tijd schreeuwt om Jozua’s en Kalebs, om mensen die zich op God richten en het van Hem verwachten, net zoals eertijds deze beide mannen. Mannen en vrouwen, die anderen in het Beloofde Land kunnen brengen.

Een kleine twee jaar nadat het volk Israël uit Egypte is getrokken, staan ze voor de grenzen van het Beloofde Land. Mozes zendt twaalf verspieders vooruit om het land te verkennen. Als ze na veertig dagen terugkomen, blijkt dat tien van hen zo onder de indruk zijn van de kracht en de macht van de inwoners van het land, dat ze doodsbang zijn geworden. ‘Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden’ (Numeri 13:28 en 29).

Heel het volk is zo onder de indruk van deze woorden, dat het de hele nacht luid jammert (Numeri 14:1). Ze komen in opstand tegen Mozes en Aäron, waarop beiden zich op hun aangezicht ter aarde werpen om tot de Heere te bidden voor het volk.

Jozua en Kaleb doen nog een uiterste poging om het volk op andere gedachten te brengen. Ze scheuren hun kleren en zeggen: ‘Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de HEERE niet in opstand, en u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de HEERE is met ons. Wees niet bevreesd voor hen!’ (vers 6 tot 9).

Wat een Godsvertrouwen! Om stil van te worden. Jozua en Kaleb zijn diep doordrongen van Gods almacht. Een les voor ons, trouwens, om ons niet te laten beheersen door alle crisisdreiging die op ons afkomst, maar om op de Heere te blijven vertrouwen.

Dan dreigt het hele volk Jozua en Kaleb te stenigen. Maar dan neemt de Heere het voor hen op en grijpt in. Vers 10: ‘Dan verschijnt de heerlijkheid van de HEERE in de tent van ontmoeting, voor al de Israëlieten.’
Dan klinkt de stem van de Heere tot Mozes: ‘Hoelang zal dit volk Mij nog verwerpen? En hoelang zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal het met de pest treffen en Ik zal het verstoten, en Ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit is’ (vers 11 en 12).

Indrukwekkend zijn de woorden die Mozes vervolgens spreekt tot de Here: ‘Dan zullen de Egyptenaren het horen; immers, U hebt door Uw kracht dit volk uit hun midden geleid. Zij zullen het zeggen tegen de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat U, HEERE, in het midden van dit volk bent, dat U oog in oog gezien wordt, HEERE, en dat Uw wolk boven hen staat, en dat U overdag in een wolkkolom voor hen uitgaat en ‘s nachts in een vuurkolom.

Zou U dit volk als één man doden, dan zullen de volken die bij geruchte van U gehoord hebben, zeggen: Omdat de HEERE dit volk niet in het land kon brengen dat Hij hun gezworen had, daarom heeft Hij hen in de woestijn afgeslacht. Nu dan, laat toch de kracht van de Heere groot worden, zoals U gesproken hebt:
De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding, Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig en vergeldt de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen, tot in het derde en het vierde geslacht. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van Uw goedertierenheid, en zoals U dit volk vergeven hebt, vanaf Egypte tot hier toe’ (vers 13-19).

De Here spaart daarop het volk, maar Zijn straf is niet gering. Veertig jaar lang – één jaar voor elke dag dat de verspieders in het land waren – zullen ze door de woestijn zwerven voordat ze definitief het land mogen binnen gaan. En alle volwassenen, op de twee gelovige verspieders Jozua en Kaleb na, zullen in de woestijn sterven, omdat ze niet op de Heere vertrouwden.

Hoe zouden wij hebben gereageerd, als wij met deze twaalf verspieders op pad zouden zijn gestuurd? Hoe reageren wij vandaag, nu iedereen een mening heeft over de situatie in de wereld?

Ik hoop en bid dat de Heere u genade geeft om net zo te reageren als Jozua en Kaleb. Wat was hun geheim? Een tipje van de sluier wordt opgelicht in Exodus 33:11, waar we lezen dat Jozua niet week uit de tent van de samenkomst. Omdat God Zich na de afgoderij van het volk met het gouden kalf (tijdelijk) had teruggetrokken uit het midden van het volk, was die tent de plaats waar het volk God kon ontmoeten. Voortdurend was Jozua bij de Heere God. Dat was zijn geheim. Hij leefde met Hem!

Om een Jozua of Kaleb te kunnen zijn, moeten we dat geheim kennen. Een leven met de Heere Jezus, voortdurend in Zijn nabijheid. Wie zo’n leven kent, wie Hem kent, en zich laat leiden door Zijn Woord en Zijn Geest, zal door Gods genade kunnen reageren als een Jozua en Kaleb.

Omdat te weinig verspieders dit geheim van Jozua kenden, kon het volk het land Kanaän niet binnengaan, het land dat vloeit van melk en honing. Moeten wij niet eerlijk erkennen dat een aanzienlijk deel van degenen die zich christen noemt, geestelijk gezien altijd maar in de woestijn blijft rondtrekken en misschien nog wel in Egypte leeft?

Toch is het land dat vloeit van melk en honing nu al beschikbaar. God wil ook nu Jozua’s en Kalebs gebruiken om ons er te brengen. Mensen die hun vertrouwen op de Heere Jezus hebben leren stellen in alle omstandigheden en anderen naar Hem toe leiden, zoals ooit Mozes deed: ‘Mozes leidde het volk God tegemoet’ (Exodus 19:17).

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. de roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2020 om 19:51

  Ja, wij moeten veel meer ons vertrouwen op de Heer stellen, zeker in deze Corona-crisis. Jozua en Kaleb zijn daar een goed voorbeeld van. Dankzij Jezus kunnen we in Roemenië in september doorgaan met het bouwen van twee zigeunerkerkjes en vier huisjes voor arme zigeunergezinnen. Dank U Jezus.

 2. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2020 om 20:59

  Zo God er voor Zijn volk Israel is, is Hij er ook voor de oprechte zielen, die volledig met Hem door het leven gaan. Hij die ons doopte met Zijn Geest en vuur wil wel, dat we zelf het door Hem gegeven goed, voeden en brandend houden. Want onze natuur wil ook niet dat we God lief zullen hebben boven AL HET ANDERE in deze wereld. Wanneer we er voor de volle 100% zijn, dan zal Hij voor ons strijden, en wij mogen stille zijn.

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2020 om 21:18

  Het ongeloof van de tien verspieders die bovendien het hele volk in hun angst meenamen in hun angst voor dat zo machtige “beloofde” land. Het was wel het diepste dieptepunt van de geschiedenis van de Israëlieten. “De mens ziet wat voor ogen is” en dat zien we ook vandaag bij hen voor wie God een vreemde is. Zonder het prachtige pleidooi en voorspraak door Mozes zou het hele volk vernietigd zijn. Waar wij zo snel overheen lezen is voor mij het mooiste en belangrijkste in Gods antwoord aan Mozes! In deze tekst zie ik Gods GROTE DOEL met deze wereld: “En toch zal de gehele wereld VOL worden van mijn heerlijkheid” (Numeri 14: 21). Juist in dat dieptepunt van de geschiedenis, waarin alles verloren leek verliest God zijn GROTE DOEL geen moment uit het oog!!! Ook al lijkt deze wereld door de hoogmoed en egoïsme van de mensen volledig de afgrond in te glijden, is het nu aan ons, om samen met de Vader, geen moment GODS DOEL met deze wereld uit het oog te verliezen!! Colossenzen 3: 4 zegt: “Wij zullen met Jezus in zijn heerlijkheid verschijnen”. Hoe kan het ook anders als de hele aarde VOL zal zijn van Zijn heerlijkheid!

 4. Paula zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2020 om 21:59

  Indrukwekkend stuk Dirk en inzichtgevend. We zijn vaak zo tevreden betreffende ons geloof, we lezen de bijbel, we bidden en hopen vooral dat de Heer ons zeer nabij zal zijn, maar dan komt wereldwijd de crisis en hoe slaan we ons hier doorheen? Wat verwacht de Heer van ons?Laten we doordrongen zijn van Gods Almacht én meer op Hem vertrouwen dan op allerlei intellectuelen met verschillende meningen die ons mensen behoorlijk in de war kunnen brengen.

 5. cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 2 augustus 2020 om 2:31

  Dit verhaal heeft en diepere betekenis: Farao = Satan. Egypte = een leven in slavernij van de zonde. Nadat wij ons bekeerd hebben van onze zondige levenswandel en we gedoopt zijn (Rode Zee) zijn we wel weg van de directe invloedssfeer van Farao / Satan (gerechtvaardigd) maar volgt een reis in de woestijn waar het droog en heet is. Zij kregen daar de wet en velen van ons leven onder de wet met eigenlijk een verlangen om terug te gaan naar Egypte (het vlees).

  Het doel is echter het beloofde land: over de Jordaan (doop met de geest/ wedergeboorte) waardoor wij in het beloofde land komen. De eerste stad die wij daar aantreffen is Jericho. Dit kunnen we vergelijken met een lastige zonde. Voor mannen bijvoorbeeld onreinheid / jeugdbegeerte. Een vesting met hoge en metersdikke muren en grote sterke krijgers daarop. Deze, en alle volken in het beloofde land / ons lichaam, kunnen wij in Gods kracht volledig overwinnen.

  Ja, en wat roepen velen dat? ONMOGELIJK! Weg met de geloofsman die dat verkondigt. Tja, de consequentie is dan wel dat die mensen, omdat zij bang zijn om te strijden en te lijden, zichzelf te verloochenen en hun eigen kruis op te nemen; zij hun hele leven lang in de geestelijke woestijn rondjes blijven lopen. Wat wilt u? Vrij komen van de macht van Satan en zonde is volkomen mogelijk voor hen die zichzelf geheel opgeven en overgeven. Die hun eigen leven naar het vlees haten en een gekruisigd leven leiden. Geloofd zij God voor dit heerlijke verlossingsplan en Jezus die deze weg door het vlees inwijdde.

 6. Frans zegt:
  Geplaatst op zondag 2 augustus 2020 om 10:10

  Voordat we echt uitgaan om het Goede Nieuws effectief te vertellen, behoren we wedergeboren christenen te zijn, vervuld met de Heilige Geest.

 7. Bea zegt:
  Geplaatst op zondag 2 augustus 2020 om 15:00

  Inderdaad, op de Heer vertrouwen. Niet op de regering, die leugens rondstrooien en vooral angst. Nu er bijna geen één dode meer valt met corona, richten ze hun tellingen op besmettingen. En opeens zijn er (na zeker 25 jaar minimaal 5000 doden per jaar te hebben geëist) in de wintermaanden van 2019/2020 maar 450 doden gevallen door de gewone griep… Enz, enz. Op de Heer vertrouwen en zéker niet op een vaccin, dat vol zit met troep.. Laten we, ook nu in de zomer, bidden en zingen: kyrië eleyïson, Heer, ontferm U over ons!!

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 2 augustus 2020 om 15:33

  Sjalom Dirk,

  Het is een hypothetische stelling die niet voor ons van toepassing is. De twaalf vorsten van Israël kregen een opdracht. Hun naamsbetekenis en afkomst is veelzeggend, maar dat geeft geen enkele garantie over hun handelen.

  Ruben: Samma (roem of verhoord), de zoon van Zaccur (indachtig)

  Simeon: Safat (rechter), de zoon van Hori (vrij of edel)

  Juda: Kalev (hond), de zoon van Jefunne (hem die de weg gebaand wordt)

  Issaschar: Jigeal (moge G’d loskopen), de zoon van Jozef (hij Jaweh voege erbij)

  Efraim: Hosea (verlossing), de zoon van Nun (vis)

  Benjamin: Palti (Adonai is mijn redder), de zoon van Rafu (genezen)

  Zebulon: Gaddiël (geluk is G’d), de zoon van Sodi (Mijn vertrouwde)

  Manasse: Gaddi (gelukkige), de zoon van Susi (ruiter?)

  Dan: Ammiël (mijn verwant is El), de zoon van Gemalli (kameeldrijver)

  Aser: Sethur (verborgen), de zoon van Michaël (wie is aan G’d gelijk)

  Naftali: Nachbi (Adonai vertroost), de zoon van Wolfsi (Rijk)

  Gad: Guël (majesteit G’ds), de zoon van Malchi (verwond)

  Aan de hand van de namenlijst en hun betekenis tot de tweede lijn is veelzeggend. Tien van hen hebben daar geen oog voor gehad en keken uitsluitend naar de omstandigheden. De naamsbetekenis berust niet op een toeval, het heeft een functie, in die zin: zij mochten handelen en rapporteren rekening houdend met de betekenis van hun namen. Echter de reuzen waren blijkbaar groter dan hun klinkende namen.

  Wij mogen een inkijkje nemen in en stukje historie die voor onze waarneming fout was. Maar hoe zouden wij er in staan als ons dezelfde keuze werd voorgelegd? Het ongeloof wordt bestraft met een verlenging tot 40 jaren rondzwerven in de woestijn. Wat wel eens over het hoofd wordt gezien is dat mijn volksgenoten zeer dicht bij de Eeuwige waren en zij zichtbaar onderwijs hebben ontvangen. Ook de 42 pleisterplaatsen hebben en bijzondere betekenis. Nee zo slecht was het niet voor ons in die woestijn. Alhoewel wij toen graag het beloofde land wilden intrekken. Zo zwaar weegt een verkeerd overgebrachte verklaring.

  Dan mogen wij vragen: wat is ons getuigenis in deze tijd?

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 2 augustus 2020 om 22:03

  Er komt een dag en die is bij de Heere bekend! Dat men in de kerk niet meer voorleest: Ik ben de Heere die u uit Egypte heb uitgeleid. Maar die u uit alle landen waarheen Ik u verstrooid had heb uitgeleid. Wat een heerlijke beloften staat Israel te wachten. God gaat zijn Geest uitstorten op hen. Zij zullen niet meer hun naaste moeten leren, maar ieder zal de Heere kennen.
  Denk u eens in al, die nozems in Tel Aviv vervuld van Gods geest. Zou de Heere het zeggen en niet doen, ook al is het te wonderlijk in onze ogen?

 10. JJ zegt:
  Geplaatst op maandag 3 augustus 2020 om 12:01

  Jeshua de Messias zegt: gelukkig zijn de armen van geest, want voor hen is het Koninkrijk der hemelen (uit Mattheus 5:3).

 11. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 3 augustus 2020 om 13:05

  Dit is weer een duidelijke waarschuwing voor ons allemaal. Dicht bij de Heere blijven is inderdaad het devies. Een persoonlijk geloof is nodig. Niet wat anderen zeggen, maar je houden aan het Woord van God. We kunnen niet verwachten dat de Heere God ons wel aan zal nemen op het geloof van onze ouders of onze grootouders. Alhoewel het natuurlijk erg fijn is om te weten dat ons voorgeslacht kinderen van God mochten zijn. Het is hard nodig dat wij steeds weer dingen aangereikt krijgen waar wij ons op moeten bezinnen. Dirk, hartelijk dank voor je wekelijkse brieven! Gods zegen gewenst op al je werk.

  groeten, Aka

 12. Arida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 augustus 2020 om 11:42

  Ja, Dirk, hier zeg ik van harte amen op. Blijven in de Wijnstok (verondersteld dat we in Hem zijn), dat is het geheim! Deze maanden was ik hier ook al bij bepaald: ga heen Mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik totdat de gramschap over gaat. Jes. 26 : 20, de OT-versie van het blijven in de Wijnstok. Daarmee is verbonden het leven uit de beloften.
  Voortdurend ons vastklemmen aan wat de HEERE heeft gezegd. HEERE, vermeerder ons het geloof!!

 13. Wim Pranger zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 augustus 2020 om 13:38

  Dag Dirk,

  Ik las zojuist in de nieuwsbrief van Franklin ter Horst, dat het op één knie neerknielen een ritueel is van de vrijmetselarij en de sites die hij daarbij aanreikte bevestigen de gedachte, dat het hier om veel meer gaat dan ‘slechts’ knielen voor een bepaalde macht of stroming, wat of wie dat dan ook kan zijn.
  Het geeft mij de indruk dat er veel meer aan de hand is, dan wat wij als gewone christenen in de media horen of te zien krijgen. De hele wereld lijkt nu al in een complete godloosheid en duisternis te verkeren. Mijn grote zorg is dat de Gemeente hier nauwelijks weet van heeft en niet onderscheidt wat er gaande is.

  Shalom,
  Wim Pranger

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 augustus 2020 om 17:52

  Dirk, zijn dit de namen van de verspieders die Troost mijn Volk (8) opnoemt?
  Troost mijn Volk schrijft dat dit de 12 vorsten van Israël zijn. Maar de 12 vorsten van Israël zijn toch de zonen van Jakob? Als hij die bedoelt mis ik Levi en Jozef. Manasse en Efraim zijn zonen van Jozef.

 15. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 augustus 2020 om 11:08

  Inderdaad, er is veel meer aan de hand… Het klopt dat mensen hier nauwelijks weet van hebben.
  Slechts weinigen zijn wakker op dit gebied…Naar mijn weten, is de heer Jaap van Dissel ook iemand van de Vrijmetselarij…Over de hele wereld is dit gebeuren gaande. NOOIT mogen wij knielen voor iemand anders dan JEZUS! Mijns inziens, is het huidige wereld gebeuren, een strijd goed versus kwaad.
  Echter wij weten, dat GOD het laatste woord heeft! Dat te weten is al heerlijk! Ik stel mijn vertrouwen op de HEER mijn GOD, want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot!…

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 10 augustus 2020 om 9:09

  Sjalom Dirk,

  Graag met jouw toestemming het volgende:

  Ter aanvulling: de 12 verkenners waren de familiehoofden van de stammen van Israël ten tijde van de uittocht. (vorsten is gewoon een aanduiding van de familiehoofden)

  De oudste zoon kreeg altijd een dubbele zegen, die ging Ruben voorbij en ging over op Jozef in zijn twee zonen Efaïm en Manassje. In die twee stammen krijgt Jozef daadwerkelijke een dubbele portie toegewezen, conform aan de woorden van vader Jaacov die memoreert: hij die toevoegt. De stam van Jozef is dus dubbel vertegenwoordigd en doet recht aan de belofte.

  De stam van Levi is ten tijde van de woestijnreis aangewezen in een priesterstam. Voor hen gelden bijzondere regels voor hun erfdeel in het beloofde land. Zij participeren als priesterstam onder alle andere stammen van Israël.

  Dus ja, indirect zijn alle 12 verkenners in hun bijzondere opdracht voor 100% representant voor de priesterstam van Levi. Dus in de 12 verkenners waren dus alle stammen vertegenwoordigd, waarin Jozef een dubbel aandeel in had.

  De benaming verspieders heeft een negatieve klank en wordt geassocieerd met vijandelijk gedrag, hier is dat beslist niet aan de orde. Het woord verkenner is correcter, gelet op het feit dat je gewoon komt kijken naar je eigen grondgebied wat de Eeuwige heeft beloofd aan vader Avraham.

 17. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 augustus 2020 om 16:52

  Beste Dirk,

  Terecht schrijf je dat het geheim van een Jozua en Kaleb is het kennen van God. In Zijn nabijheid verblijven en aan Hem verkleefd zijn in je ziel is meer waard dan duizenden theologische opleidingen en kennis bij elkaar. Het kennen van de levende God geeft meer geestelijk gezag dan alle doctoraten aan universiteiten. Dan weet je wanneer de Heere slaat en heelt. Wanneer Hij verwondt en geneest. Dan is de eigen menselijke kracht gebroken en kan je het alleen nog maar van God alleen verwachten net als dat bij Jakob plaatsvond toen hij met God worstelde bij de Jabbok. Genesis 32:22-32 NKJV. Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden