Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hef uw hoofd omhoog, naar de hemel (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 september 2020, 8:53 door Dirk A A

Veel christenen in vrije landen staan pessimistisch in het leven. Ze verwachten dat ze het in de toekomst steeds moeilijker zullen krijgen. En zeker, er is ook alle reden om de toekomst met zorg tegemoet te zien. Dat laat de Bijbel ons ook zien. Vervolging, verdrukking en lijden is het beeld dat wordt geschetst, zeker naarmate de dag van de wederkomst van de Heere Jezus naderbij komt.  Toch is er geen reden om pessimistisch te zijn.

We hoeven maar te luisteren naar de eindtijdrede van de Heere Jezus, die drie keer staat opgetekend in het Nieuwe Testament: in Mattheus 24, Lucas 21 en Marcus 13. Het zal zo zwaar worden, dat er in vers 22 van Mattheus 24 staat:
‘En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.’

Het is niet tot eer van de Heere wanneer Zijn kinderen op aarde zich grote zorgen maken over wat er in de toekomst kan gaan gebeuren. Hij gaat immers met de Zijnen mee. Hij kent hen en weet wat hen te wachten staat. Hij weet precies wat zij nodig hebben. En Hij zegt het met grote nadruk:
‘Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’ (Mattheus 6:34).

Het lijkt er soms op dat hoe meer mensen zich richten op deze wereld, hoe meer zorgen ze zich maken. Zorgen over hun gezondheid, zorgen over hun vrijheid, zorgen over hun levensonderhoud, zorgen over de toekomst van hun kinderen, zorgen over de vrijheid om christen te kunnen zijn, zorgen over de toekomst van de Gemeente van de Heere Jezus.
Luister wat de Heere Jezus zegt over het maken van zorgen:
‘Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?’ (Mattheus 6:26).

Wat is de Heere toch wijs in Zijn advies aan mensen die zich zorgen maken!
‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij geven worden’ (Mattheus 6:33).

Het is opmerkelijk dat klagende en bezorgde christenen zich vaak bevinden in landen waar ze alle vrijheid hebben om christen te zijn. Waar christenen worden vervolgd, hoor je die klaagzangen veel minder of misschien wel helemaal niet. Eigenlijk is dit verbazingwekkend.
Soms kan ik er zo naar verlangen dat we alle schroom en bezorgdheid van ons afschudden, in Gods kracht en door Zijn genade. Dat zal ook naar de wereld toe een krachtig getuigenis zijn. Dan zal de wereld het weten en zien dat er een volk op aarde is dat zich juist geen zorgen maakt. Omdat ze een Vader in de hemel hebben, Die voor hen zorgt.

In Titus 2:14 lezen we immers over de Heere Jezus:
‘Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.’
Dit is iets heel bijzonders. De Heere Jezus heeft Zichzelf gegeven, voor ons, om ons vrij te kopen van alle wetteloosheid. Dit is al bijna niet te bevatten, zo groot, zo rijk. Overweldigend. Ik hoop en bid dat u mag weten bij dit volk te horen.

Hij is er voortdurend mee bezig om Zijn eigen volk te reinigen. Hij verzamelt dit volk, Zijn volk. En dat volk reinigt Hij. Het is Zijn verlangen dat dit volk ijverig zal zijn in goede werken. Tot Zijn eer, tot zegen van anderen.
Denkt u dat het zich zorgen maken over de toekomst past bij een gereinigd volk, dat ijverig is in goede werken. Nee, toch? Integendeel. Daarmee doen we onze Heere en Heiland enorm tekort.

Na vers 14 volgt nog vers 15: ‘Spreek over deze dingen, bemoedig…’
Doen we dit wel? Ik buig beschaamd mijn hoofd, dat zeg ik u in alle ootmoed. Wanneer we meer over deze grote geestelijk rijkdommen zouden spreken, dan zouden we minder klagen en dan zullen de zorgen over de toekomst verdwijnen. Daar ben ik vast van overtuigd.
Ga het maar doen. Richt je op de Heere Jezus. Spreek over Zijn offer. Spreek over het volk dat Hij vrijkoopt en voor Zich vergadert. Spreek over de goede werken die Hij doet door ons heen. Spreek over de geweldige toekomst die ons wacht, dat we eens voor altijd bij Hem zullen zijn om Hem te loven en te prijzen. Niet om te laten zien hoe goed wij zijn, maar om te laten zien en horen wat Hij kan doen in een leven dat Hem volkomen is toegewijd.

‘Bemoedig’ staat er ook nog in Titus 2:15, als een opdracht. We mogen elkaar bemoedigen. Omdat we bij de Heere horen. We zijn niet langer van onszelf, maar van Hem. Hij zal voor de Zijnen zorgen. Daar kunnen we van op aan.
O, beste mensen, wat een grote genade, ja, onuitsprekelijk grote genade is het als we tot Zijn volk mogen behoren.

De laatste woorden in vers 15 zijn: ‘…wijs met alle gezag terecht…’
Soms is dat ook nodig. En misschien heeft de Heere het daarom wel zo geleid dat u nu deze woorden leest. Het kan zijn dat u terecht gewezen moet worden. Omdat u zich misschien zorgen maakt over de toekomst… Omdat er zonden in uw leven zijn…

En zeker, wanneer we naar de ontwikkelingen in de samenleving kijken, kunnen zorgen ons overvallen. Maar nogmaals: richt uw blik op de Heere Jezus alleen.
Christenen lopen te vaak met hun hoofd naar beneden gericht en met een somber gelaat. Dat is niet tot eer van hun Heere. Juist in Lucas 21, waar het gaat over de aanstaande wederkomst van de Heere Jezus en de zware tijden die daaraan vooraf gaan, klinkt het in vers 28:
‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Wat een boodschap! We leven in de tijd dat deze dingen beginnen te geschieden. De wederkomst van de Heere Jezus is misschien wel veel dichterbij dan wij denken. Juist nu klinken de woorden: ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op.’
In dit appèl klinkt verwachting door. Geen somberheid, geen zorg, maar hoop en uitzicht. Als het moment daar is, zult u Hem zien komen. Uw hoofd is immers hemelwaarts gericht. Dan zult u Hem zien. Wat een dag zal dat zijn!

Uw verlossing is aanstaande. Nog een korte tijd, misschien een korte tijd van lijden… Hoe zwaar het lijden ook kan zijn, het is maar een ogenblik in vergelijking met de heerlijke eeuwigheid die wacht. In 2 Korinthe 4:17 lezen we: ‘Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.’

Ook voor de gelovigen die nu vervolgd worden, zal de wederkomst van de Heere Jezus een grote verlossing zijn. Dat betekent het einde van hun vervolging. Dan zullen ze Hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Hem, Die ze zo liefhebben, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad. Hem, op Wie ze hun vertrouwen hebben gesteld tijdens de vervolgingen, tijdens de ondervragingen, tijdens de martelingen. Wat een verlossing, wat een bevrijding! ‘Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig!’

Dirk van Genderen
(Deze tekst is een hoofdstuk uit het door mij geschreven, maar (nog) niet uitgegeven boek ‘Lessen van de Vervolgde Kerk’)

15 Reacties

 1. avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2020 om 12:22

  Ik las vanmorgen Psalm 115: waarom zouden de heidenen zeggen: “Waar is toch hun God?” Deze vraag krijg ik nog al eens: “Kijk eens om je heen, hoe kan God dat toelaten, waar voor een god is dat?”
  En na de zoveelste keer besloot ik: het zijn de ongelovigen die dit zeggen, Gods kinderen ervaren toch dat Hij dichtbij is, helpt en redt uit… zo beleef ik het toch, Zijn Woord vertelt er op elke bladzijde van… en wij kunnen er steeds over spreken: tot zijn eer, zoals je zegt, Dirk. Doen, dus al krijgen we dan tegenkanting. Veel gelegenheden toegewenst aan iedereen… de wereld heeft hoop nodig!

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2020 om 12:46

  De betekenis van Jezus Christus heeft onder de meeste christenen niet de betekenis zoals deze zou moeten zijn of is bedoeld! Kiezen voor Jezus is een “radicale” keuze, zonder ‘maaren’… Geloven en vertrouwen zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord! Graag mag ik altijd Hebreeën 1 citeren:
  “1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,
  2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.
  3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”
  Wat een geweldige beloften! Het verleidt me vaak tot de toevoeging: “Vroeger las ik de beide Testamenten als een notaris, NU lees ik de beide testamenten als een ERFGENAAM”.
  Als alle christenen de Bijbel zo zouden lezen, dan hoeven we nooit bang te zijn voor de donkere dagen voor Kerst!! Met Filippenzen 4: 4 mag ik het uitroepen: “Verheug u, verheug u!”

  Zoveel christenen kijken naar de dingen die in de wereld zijn!! Deze dingen drukken je Geest terneer!!
  Zie Spreuken 12: 25
  “Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.”

  Paulus waarschuwt met een goed woord tegen het kijken naar de wereld, want de “wereld” van nu zal vergaan. Kijk daarom liever naar de dingen die BOVEN zijn, en daarom citeer ik de woorden van Paulus Col. 3: 1 – 4
  “1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”

  “Goede woorden” ontbreken helaas te veel in kerken of kerkelijke commentaren. Geen minuut kan je de radio of tv aanzetten of het woord “corona” of “Covid-19” valt. De goede woorden van Paulus hoort men – als het meezit – één maal per jaar……….
  Waarmee voedt zich de mens? Met de spaarzame goede woorden of met wat de radio of tv zegt?

 3. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2020 om 13:06

  Beste Dirk,

  Ja, dit kan ik van harte onderschrijven. Voor het eerst heb ik deze waarheid recent van een zuster zo duidelijk gehoord, dat daarom heel veel misgaat in de Gemeente des Heren en geen wonderen en tekenen meer plaatsvinden (afgezien of deze dingen alleen aan de apostolische tijden voorbehouden zijn). Als je Jesaja 11:2 leest, dan zie de dat het een werk is van de Geest (de vreze des Heeren). Afgelopen weekend werd ik stilgezet met een buikgriep (ik ben overigens niet zo vaak ziek) en ik vroeg mij af waarom ik niet mijn geestelijke werk kon blijven doen. Toen liet de Heere mij zien, wat het verschil is tussen de armoede van deze wereld en de rijkdom van Gods geestelijke rijkdommen. Vaak moet je oude dingen niet veranderen als dat niet echt nodig is, want vaak is iedere vernieuwing geen verbetering (geestelijk gezien). Zo zing ik met meer vreugde de liederen uit Johannes de Heer en gaan mijn ogen steeds meer open voor de eenvoud die in de boeken van Corrie ten Boom zijn gelegen. In het verleden hebben haar boeken mij weerhouden om mijn studie Psychologie af te ronden. Nog een jaartje en ik had een universitaire graad. Maar ik moest toen een keuze maken: Kies ik de weg van de aardse zekerheid of de rijkdom van Gods aanwezigheid. Gelukkig heb ik de juiste keuze gemaakt! Groeten van San

 4. Juliana zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2020 om 13:41

  Een bekend lied, waar ik NIETS mee kan is: “Stil maar, wacht maar…..” Het ligt in de lijn van de duivel, dat we ons “stil” houden!! Zien we ECHT uit naar de komst van Jezus Christus? Als ons hart daarvan werkelijk “vol” verlangen is, dan “spreekt de mond”!! Dan kunnen wij ons niet inhouden!! In een Engelse vertaling van 2 Petrus 3, vers 12 kwam ik tegen, dat daar staat: “work and hasten his coming”. De enige Nederlandse vertaling die daar heel dicht bij komt, vond ik in de Willibrordus vertaling: “12 Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.” Deze tekst ligt geheel in de lijn van de troonsbestijging van David!! Davids vrienden BESPOEDIGDEN het koningschap van David. Ook zonder zijn vrienden was David echt wel koning geworden, maar het zou veel langer hebben geduurd! Zo zijn wij geroepen om de troonsbestijging van Jezus op de troon van David (de wereldse troon) te bespoedigen, want in Jesaja 2 en in Micha 4 staat geschreven: “de wet zal van Sion uitgaan”. En dan Gods heerlijkheid? Weten wij, dat wij met Hem in heerlijkheid zullen verschijnen? Col. 3: 4 – “Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” Het duurt niet lang meer!

 5. Dolf Brouwers zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2020 om 13:45

  KIJK OMHOOG!!!! Mooier kan je het niet zeggen, Dirk!! Het staat ook in Colossenzen 3:1 – 4:
  “1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”
  Vergeet vooral niet om vers 4 je leven lang voor ogen te houden!!!
  “JIJ en IK zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid”, wat er ook komen gaat!!!! Zeker weten!!!

 6. Hella zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2020 om 13:55

  Er is natuurlijk veel meer dan “het Koninkrijk beërven”!! We zijn niet alleen gered van de eeuwige straf, die ieder van ons heeft en ook ik heb verdiend, maar we hebben bovenal een “roeping”!! Openbaring 1 spreekt van onze roeping, want dit is onze roeping en onze voorbestemming: “Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed 6 – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.”
  We zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid: Col. 3: 4 “4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”
  We zullen met Hem regeren: Openbaring 20: 6 – ”6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.”
  Dit is het oordeel:
  2 Tess. 2:
  “5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.”

 7. Remko Geffen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 september 2020 om 14:06

  Op Wie of Wat “richten” wij ons?? Wie is de Koning over ons leven? Is ons (geestelijk) voedsel altijd wel “koosjer”?? Steeds vaker zie ik, dat valse leringen en opvattingen (vaak uit verkeerde boeken) worden aangehangen door soms de liefste christenen, die vervolgens in de sociale media worden geciteerd. Wie toetst nog aan het Woord, de dingen die in boeken staan? Wie kijkt er nog omhoog???? Ik citeer heel vaak Kolossenzen 3:
  “1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (NBG51)

 8. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2020 om 10:02

  Hef uw hoofden op naar de hemel, pràchtig getuigenis want daar komt onze hulp vandaan (Psalm 121). Wie de machtig hoge en imposante bergen heeft gezien denkt aan deze Psalm… Ik ben juist verheugd over de toekomst, want wat nu gebeurt in de wereldgeschiedenis, is dat er blijkbaar een Covid 19/Coronavirus nòdig is om de mensheid stil te zetten… Onze samenleving en ook wereldwijd gaat gebukt onder armoede (ook geestelijk) onrecht, leugen en bedrog. Hoe ik persoonlijk over deze Covidcrisis denk is dat wij in een zeer welvarend land wonen en wij als land deze crisis kunnen dragen. Je wiegje zal maar in Beiroet staan, of in Haiti, je zal daar maar wonen, wat een ònbeschrijflijk leed… dus wie verlangt niet naar die heerlijke toekomst?! Gods beloften heerlijk vervuld! Want Jahweh’s trouw duurt tot in eeuwigheid! Laten we dan niet doen zoals de wereld doet, aan een korte termijn geheugen lijden, nee, laten wij Gods Woord ‘indrinken’, tòt ons nemen en in heel onze handel en wandel proclameren en getuigen wie God is, wie de Heere Jezus is (ik noem Hem onze Vader in de hemel graag Jahweh, de Ik Ben die Ik Ben en er zijn zal en ik noem de Heere Jezus graag Jeshua, want in deze namen ligt alles besloten vanwege de betekenis van deze namen), in alle eenvoud christen zijn, precies zoals je door God gemaakt en bedoeld bent. Dat valt niet altijd mee, we hebben te kampen met onze gebrokenheid, wat de wereld van ons verwacht, in deze bijzondere tijd, heeft de wereld juist krachtiger getuigen nodig, een lichtje te zijn en hoop geven, daar hoef je niets bijzonders voor te doen dan er gewoon zijn!

  Geef je over aan je Schepper (Psalm 139) wees je bewust van wie je bent in Christus en Hij is de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof. We hoeven de strijd nìet alleen te doen, zelfs Jeshua, de Heere Jezus zei: Zònder de Vader kan ik niets doen (wij wel?), ik niet zeg ik eerlijk. Dat zijn de lessen van de Heere Jezus om ons scherp en krachtig te houden en nog zo’n mooie wijze les van Hem: Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (toestanden, moeilijkheden, verzoekingen, beproevingen).
  Hartelijke groet en shalom, vergeet nìet de rust in te gaan als het even teveel wordt… dichtbij Jezus.
  Laten we voortdurend bidden en smeken onder dankzeggen en vergeet niet om op tijd te rusten, want God zegt, als het je teveel wordt: Wees stil want Ik zal voor jou strijden, Hij kènt jouw/uw omstandigheden.

 9. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 september 2020 om 19:01

  Bij de Heer geen neev’len meer
  ‘t duister zwicht daar voor het Licht.
  Eenmaal breekt voor al Gods kinderen
  Toch de blijde morgen aan.
  Dat ons alles wordt ontluisterd
  En de mist is weggedaan.

  En wanneer wij eenmaal juichend
  Rond de Troon van Jezus staan.
  En wij de geliefden weerzien.
  Die ons reeds zijn voorgegaan.
  Dan zal ‘t loflied der verlosten.
  Klinken tot in eeuwigheen.
  Dood en scheiding zijn verdwenen
  Alle neev’len vloden heen.

  Welk een uitzicht Bruidsgemente!

 10. Tina zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2020 om 11:10

  Bemoedigende en troostende woorden.
  Hef uw hoofd omhoog want uw verlossing genaakt. Ongeveer 2 jaar geleden was ik heel erg depressief geworden door moeilijke omstandigheden waar ik maar niet door kon komen en met vreselijke gedachten dat ik eigenlijk niet meer wilde leven. Ik heb een hele moeilijke periode doorgemaakt. Juist toen ik het helemaal niet meer zag zitten pakte ik mijn bijbel en begon te lezen en deze woorden van de Here sprongen er uit met dikke letters. Ik voelde in mijn hart dat de Here Jezus tot Mij sprak door Zijn Geest. Ik was zo bemoedigd: Hef uw hoofd omhoog want uw verlossing genaakt. Nog even volhouden de Heer komt spoedig. Hoofd omhoog. Maranatha.

 11. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2020 om 15:44

  De opname van de gemeente komt eraan, zij hoeven niet door de grote verdrukking te gaan

  Zie o.a. Openbaring 3 vers 10

 12. Herma zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2020 om 16:11

  Beste Dirk,
  Ook al kennen we alle bemoedigende teksten uit de evangeliën en de Profeten uit ons hoofd, ze zullen ons niet helpen in tijden van moeite en verdriet als we ons deze woorden niet eigen hebben gemaakt. Met andere woorden: we moeten deze woorden verinnerlijken. Als we dat niet doen blijft Gods Woord een mooie filosofie en niet méér dan dat. We kunnen er vol over zijn in tijden van voorspoed maar in tegenspoed blijken ze ons geen troost te kunnen bieden. En blijven het slechts mooie woorden in plaats van een zaak van ons hart. Ik spreek uit eigen ervaring. Ik heb geleerd om niet steeds mijzelf te toetsen aan Gods Woord. Om niet slechts bezig te zijn met wat IK denk, doe en geloof maar alleen op Jezus te zien. Kijkend en luisterend naar Hem. We kunnen m.i. nog veel leren van o.a. de joodse Rabbijnen, die alle dagen verwachtend uitzien naar de Messias. Hoe minder we met onszelf bezig zijn, hoe méér ruimte er is voor de Eeuwige om ons hart te vullen. Dan zullen er “stromen van levend water uit ons binnenste vloeien”. Niet door ons afgedwongen maar door de Eeuwige vrijwillig gegeven.

 13. t. koster zegt:
  Geplaatst op zondag 6 september 2020 om 17:15

  Beste mensen.
  De wereld is in barensnood. Heb geen zorgen. Vertrouw op Jezus. Geef u over aan Hem. Laat uw leven door Hem leiden. Bekeer u. Als u dat doet hebben we een Gouden toekomst, namelijk EEUWIG Leven. Wat een Liefde. God die zijn zoon Jezus zond, om ons (een ieder die gelooft) vrij te kopen. Vergeving van onze zonde. Het wonder van Genade. Het lijden dat we nu meemaken zal kort zijn. Het is te dragen, belooft Gods Woord. Blijf volharden. Ons wacht het Eeuwig Leven. Althans voor een ieder die zich bekeert. Nog steeds kan dat. We leven nog in genadetijd. Heb geen zorgen. Vertrouw op onze Vader in de Hemel, die spoedig terug zal komen.

 14. Arida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 september 2020 om 9:11

  Wat mij heel erg bemoedigt, is Jesaja 43: 1-3a: waar we ook nog door heen moeten gaan, door water of door vuur, Hij zal erbij zijn en we zullen niet verdrinken of verbranden, want wij zijn Zijn eigendom, Hij zal voor ons zorgen. Ook Rom. 8 laatste gedeelte: niets kan ons scheiden van de liefde van Christus enz. Al deze dingen heeft de Heere gesproken opdat we in Hem vrede hebben.
  In de wereld zullen we verdrukking hebben, maar, zegt Jezus, heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

 15. Aka zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 september 2020 om 18:18

  Geloven wij waarachtig in de God des hemels? Zo ja, waar blijft dan ons vertrouwen? De Heere zelf zal ons beschermen en bewaren als de appel van het oog. Wat hebben wij dan nog meer nodig? Wij zitten heel vaak onszelf in de weg. Terwijl de Heere zelf in zijn Woord ons steeds wil bemoedigen. Een goede uitleg van Gods woord is onontbeerlijk. Bedankt weer voor deze brief, het is altijd de moeite waard!

  Iedereen het allerbeste toegewenst onder Gods zegen en hoede.

  groeten,
  Aka

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden