Hef uw hoofd omhoog, naar de hemel

Veel christenen in vrije landen staan pessimistisch in het leven. Ze verwachten dat ze het in de toekomst steeds moeilijker zullen krijgen. En zeker, er is ook alle reden om de toekomst met zorg tegemoet te zien. Dat laat de Bijbel ons ook zien. Vervolging, verdrukking en lijden is het beeld dat wordt geschetst, zeker naarmate de dag van de wederkomst van de Heere Jezus naderbij komt.  Toch is er geen reden om pessimistisch te zijn.

We hoeven maar te luisteren naar de eindtijdrede van de Heere Jezus, die drie keer staat opgetekend in het Nieuwe Testament: in Mattheus 24, Lucas 21 en Marcus 13. Het zal zo zwaar worden, dat er in vers 22 van Mattheus 24 staat:
‘En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.’

Het is niet tot eer van de Heere wanneer Zijn kinderen op aarde zich grote zorgen maken over wat er in de toekomst kan gaan gebeuren. Hij gaat immers met de Zijnen mee. Hij kent hen en weet wat hen te wachten staat. Hij weet precies wat zij nodig hebben. En Hij zegt het met grote nadruk:
‘Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad’ (Mattheus 6:34).

Het lijkt er soms op dat hoe meer mensen zich richten op deze wereld, hoe meer zorgen ze zich maken. Zorgen over hun gezondheid, zorgen over hun vrijheid, zorgen over hun levensonderhoud, zorgen over de toekomst van hun kinderen, zorgen over de vrijheid om christen te kunnen zijn, zorgen over de toekomst van de Gemeente van de Heere Jezus.
Luister wat de Heere Jezus zegt over het maken van zorgen:
‘Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?’ (Mattheus 6:26).

Wat is de Heere toch wijs in Zijn advies aan mensen die zich zorgen maken!
‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij geven worden’ (Mattheus 6:33).

Het is opmerkelijk dat klagende en bezorgde christenen zich vaak bevinden in landen waar ze alle vrijheid hebben om christen te zijn. Waar christenen worden vervolgd, hoor je die klaagzangen veel minder of misschien wel helemaal niet. Eigenlijk is dit verbazingwekkend.
Soms kan ik er zo naar verlangen dat we alle schroom en bezorgdheid van ons afschudden, in Gods kracht en door Zijn genade. Dat zal ook naar de wereld toe een krachtig getuigenis zijn. Dan zal de wereld het weten en zien dat er een volk op aarde is dat zich juist geen zorgen maakt. Omdat ze een Vader in de hemel hebben, Die voor hen zorgt.

In Titus 2:14 lezen we immers over de Heere Jezus:
‘Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.’
Dit is iets heel bijzonders. De Heere Jezus heeft Zichzelf gegeven, voor ons, om ons vrij te kopen van alle wetteloosheid. Dit is al bijna niet te bevatten, zo groot, zo rijk. Overweldigend. Ik hoop en bid dat u mag weten bij dit volk te horen.

Hij is er voortdurend mee bezig om Zijn eigen volk te reinigen. Hij verzamelt dit volk, Zijn volk. En dat volk reinigt Hij. Het is Zijn verlangen dat dit volk ijverig zal zijn in goede werken. Tot Zijn eer, tot zegen van anderen.
Denkt u dat het zich zorgen maken over de toekomst past bij een gereinigd volk, dat ijverig is in goede werken. Nee, toch? Integendeel. Daarmee doen we onze Heere en Heiland enorm tekort.

Na vers 14 volgt nog vers 15: ‘Spreek over deze dingen, bemoedig…’
Doen we dit wel? Ik buig beschaamd mijn hoofd, dat zeg ik u in alle ootmoed. Wanneer we meer over deze grote geestelijk rijkdommen zouden spreken, dan zouden we minder klagen en dan zullen de zorgen over de toekomst verdwijnen. Daar ben ik vast van overtuigd.
Ga het maar doen. Richt je op de Heere Jezus. Spreek over Zijn offer. Spreek over het volk dat Hij vrijkoopt en voor Zich vergadert. Spreek over de goede werken die Hij doet door ons heen. Spreek over de geweldige toekomst die ons wacht, dat we eens voor altijd bij Hem zullen zijn om Hem te loven en te prijzen. Niet om te laten zien hoe goed wij zijn, maar om te laten zien en horen wat Hij kan doen in een leven dat Hem volkomen is toegewijd.

‘Bemoedig’ staat er ook nog in Titus 2:15, als een opdracht. We mogen elkaar bemoedigen. Omdat we bij de Heere horen. We zijn niet langer van onszelf, maar van Hem. Hij zal voor de Zijnen zorgen. Daar kunnen we van op aan.
O, beste mensen, wat een grote genade, ja, onuitsprekelijk grote genade is het als we tot Zijn volk mogen behoren.

De laatste woorden in vers 15 zijn: ‘…wijs met alle gezag terecht…’
Soms is dat ook nodig. En misschien heeft de Heere het daarom wel zo geleid dat u nu deze woorden leest. Het kan zijn dat u terecht gewezen moet worden. Omdat u zich misschien zorgen maakt over de toekomst… Omdat er zonden in uw leven zijn…

En zeker, wanneer we naar de ontwikkelingen in de samenleving kijken, kunnen zorgen ons overvallen. Maar nogmaals: richt uw blik op de Heere Jezus alleen.
Christenen lopen te vaak met hun hoofd naar beneden gericht en met een somber gelaat. Dat is niet tot eer van hun Heere. Juist in Lucas 21, waar het gaat over de aanstaande wederkomst van de Heere Jezus en de zware tijden die daaraan vooraf gaan, klinkt het in vers 28:
‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Wat een boodschap! We leven in de tijd dat deze dingen beginnen te geschieden. De wederkomst van de Heere Jezus is misschien wel veel dichterbij dan wij denken. Juist nu klinken de woorden: ‘Kijk omhoog en hef uw hoofd op.’
In dit appèl klinkt verwachting door. Geen somberheid, geen zorg, maar hoop en uitzicht. Als het moment daar is, zult u Hem zien komen. Uw hoofd is immers hemelwaarts gericht. Dan zult u Hem zien. Wat een dag zal dat zijn!

Uw verlossing is aanstaande. Nog een korte tijd, misschien een korte tijd van lijden… Hoe zwaar het lijden ook kan zijn, het is maar een ogenblik in vergelijking met de heerlijke eeuwigheid die wacht. In 2 Korinthe 4:17 lezen we: ‘Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.’

Ook voor de gelovigen die nu vervolgd worden, zal de wederkomst van de Heere Jezus een grote verlossing zijn. Dat betekent het einde van hun vervolging. Dan zullen ze Hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Hem, Die ze zo liefhebben, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad. Hem, op Wie ze hun vertrouwen hebben gesteld tijdens de vervolgingen, tijdens de ondervragingen, tijdens de martelingen. Wat een verlossing, wat een bevrijding! ‘Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig!’

Dirk van Genderen
(Deze tekst is een hoofdstuk uit het door mij geschreven, maar (nog) niet uitgegeven boek ‘Lessen van de Vervolgde Kerk’)