Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vervolging wijst op wederkomst Heere Jezus (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 september 2020, 10:23 door Dirk A A

Op tal van plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de wederkomst van de Heere Jezus. Zoals Hij ooit naar de hemel ging, zo zal Hij eenmaal terugkeren naar deze aarde. Tal van tekenen worden in de Bijbel genoemd die aankondigen dat Zijn komst aanstaande is, zoals de verkondiging van het Evangelie tot aan de einden van de aarde, de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land, natuurrampen, een toename van zonde en ongerechtigheid, oorlogen en de haat tegen het Joodse volk en tegen de christenen.

De vervolging van christenen is één van de tekenen die ons erop wijzen dat de wederkomst dichterbij komt. In Mattheus 24:9-13 lezen we:
‘Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.
En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.’

In tal van landen is sprake van hevige, zware vervolging van christenen. De satan spant zich in tot het uiterste om Gods volk op aarde te dwarsbomen en zo mogelijk te vernietigen. Hij is het ook die achter al die religies en ideologieën zit die zich tegen de christenen keren. Hij is verantwoordelijk voor alle aanvallen op het christelijk geloof.

De satan kan God zelf niet aanraken, maar wel Zijn kinderen op aarde. En waar hij kan, doet hij dit. Maar het zal hem nooit lukken Gods Gemeente op aarde uit te roeien. Zijn aanvallen kunnen pijn doen, maar hij bereikt het tegenovergestelde van wat zijn bedoeling is. Juist in landen waar gelovigen worden vervolgd, groeit de Gemeente en is veelal sprake van krachtige geestelijke groei.

Wanneer we zien dat wereldwijd christenen het slachtoffer zijn van vervolgingen, herinnert ons dit er telkens aan dat de wederkomst van de Heere Jezus dichterbij komt. Het verband tussen de vervolging van gelovigen en het oordeel over de vervolgers bij de wederkomst van de Heere Jezus komen we ook tegen in Openbaring 6:9 tot 11:
‘En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.
En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?
En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.’

Hier wordt ons een unieke blik gegund in de hemel. Onder het altaar zijn daar de zielen van degenen die geslacht, gedood zijn omwille van het Woord van God, en van hun geloof in de Heere Jezus Christus.
Dit vijfde zegel handelt over de vervolging van gelovigen. Openbaring 6 heeft duidelijke parallellen met Mattheus 24. Nadat allerlei rampen zijn genoemd, die de aarde en haar inwoners zullen treffen, volgen daar enkele verzen over de vervolging van gelovigen.

Na de opening van het vijfde zegel ziet Johannes een altaar in de hemel, zoals hij ook elders in het boek Openbaring ziet. De Joden beschouwden de aardse tempel als een afbeelding van de hemelse tempel. Het hemelse altaar, met de erbij behorende offers (Openbaring 8) lijkt op het aardse reukofferaltaar (Exodus 30; Hebreeën 9:4), waarop de gebeden van de heiligen naar God werden opgezonden.

Het is opmerkelijk dat de zielen van de gedode gelovigen zich onder het altaar bevinden. Op aarde lagen ze als het ware op het altaar. Het altaar in de hemel zou je als een beeld van Gods troon kunnen zien. De martelaren vinden nu rust en bescherming onder Gods troon, in Zijn onmiddellijke nabijheid. Het is een ereplaats.
Deze zielen, zoals ze genoemd worden, zijn volledig bij bewustzijn. Ze stellen vragen, ze bidden en ze delen in de geestelijke zegeningen in de hemel. Ze hebben immers het witte kleed ontvangen, wat wijst op heiligheid, reinheid, rechtvaardigheid en vergeving.

Ze zijn geslacht om hun geloof, wat hier wordt aangeduid als ‘het Woord van God’ en ‘het getuigenis’, wat wijst op het getuigenis van Jezus.
Deze martelaren onder het altaar roepen het uit met luide stem:
‘Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen’ (Openbaring 6:10)?Dit zijn woorden die ons doen denken aan bewoordingen met betrekking tot het oordeel die we aantreffen in het Oude Testament. De Heere wordt hier aangesproken als Heerser of Meester. Dat wijst op Zijn grootheid, Zijn macht.

Maar ze spreken Hem ook aan als ‘heilige en waarachtige’, wat Zijn goedheid en betrouwbaarheid aangeeft. Hij is rechtvaardig in Zijn oordelen.
De gedode gelovigen roepen tot de Heere om gerechtigheid. Daarop wijst het woord oordelen. De martelaren zien uit naar het moment dat degenen die hen gedood hebben, het vonnis zullen ontvangen.

Toen ze nog op de aarde waren, moesten ze hun vervolgers liefhebben, vergeven, hun de andere wang toekeren. Nu vragen ze om het oordeel, de vergelding voor hun bloed dat op de aarde vergoten is. Tegelijk weten ze dat zij het oordeel niet uit mogen en kunnen voeren, maar dat God dat op Zijn tijd zal doen.
Toch moeten ze nog enige tijd wachten. Vandaar ook dat ze vragen hoelang het nog duurt voordat Gods gerechtigheid op aarde geopenbaard zal worden.

De martelaren onder het altaar krijgen een antwoord van de Heere. Ze ontvangen allemaal een lang wit kleed. De wereld had hen veroordeeld. Ze leden verdrukking, ze werden vervolgd. ‘De wereld was hen niet waard’ (Hebreeën 11:38).
Maar God heeft hen vrijgesproken. Met dat witte kleed aan zijn ze in afwachting van het volmaakte opstandingslichaam dat ze zullen ontvangen wanneer de bazuin zal klinken bij de wederkomst van de Heere Jezus.

Verder krijgen de zielen onder het altaar te horen dat ze nog een korte tijd moeten wachten, moeten uitzien naar het komende heil.
De vervolging op de aarde zal nog een korte tijd doorgaan. Wat in onze beleving een lange tijd is, vele jaren lang, is in Gods ogen slechts een korte tijd. En met het oog op de eeuwigheid is het inderdaad een korte tijd.

Opmerkelijk in het 11e vers van Openbaring 6 is dat wordt gesproken over het vol worden van het aantal gelovigen dat gedood zal worden vanwege hun geloof in de Heere Jezus. Deze martelaren die nog gedood zullen worden, worden de mededienstknechten en de broeders genoemd van de zielen van die al onder het altaar zijn.
Het lijden op aarde is nog niet voorbij. Er zullen nog meer gelovigen gedood worden omwille van hun geloof in de Heere Jezus. We hoeven echter niet te vrezen, omdat Openbaring 4 laat zien dat er in de hemel een troon staat. Er zit iemand op de troon.
‘En zie, er stond een troon in de hemel, en op die troon zat Iemand.

En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als smaragd’ (Openbaring 4:2b en 3).

Hij regeert. Het loopt Hem waarachtig nooit uit handen, niet in het grote wereldgebeuren, en ook niet in ons eigen leven. Dat mag ons bemoedigen, troosten, ook voor de toekomst.
Dat wil niet zeggen dat ons leven gevrijwaard blijft van pijn en lijden. Maar Hij is erbij, Hij gaat mee. Niet als de machteloze, maar als de Almachtige. Als wij niet meer weten wat we spreken moeten, belooft Hij in Lucas 21:14 en 15:
‘Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.
Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.’

Eenmaal komt er gegarandeerd zeker een einde aan het vervolgen en doden van gelovigen. Wanneer de Heere Jezus Christus, zal terugkeren naar deze aarde, op de wolken van de hemel. Dan zal elk oog Hem zien. Wat een uitzicht! Is dit ook uw uitzicht, uw verlangen?

Dirk van Genderen
(Deze tekst is een hoofdstuk uit het door mij geschreven, maar (nog) niet uitgegeven boek ‘Lessen van de Vervolgde Kerk’)

16 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2020 om 17:35

  Beste Dirk,

  Is in je verhaal de wens niet de vader van de gedachten? Je spreekt van Matt. 24, waar de Here Jezus spreekt tegen Zijn discipelen, allen Jood! Een christen bestond toen feitelijk nog niet eens, die benaming kwam pas na de dood van Christus. En toch betrek je de uitspraken van de Here Jezus, gesproken tegen de Joodse discipelen, 1 op 1 op de christen van nu! Het wringt.
  Satan strijdt tegen Gods volk, wie is dat volk? Er is voor God maar 1 volk dat hem toebehoort. De gelovigen van nu behoren tot de gemeente die Zijn Lichaam is (Ef. 1:22/23) en dat is iets anders dan een volk / Zijn volk.
  Sorry, maar ik mis het onderscheid in je verhaal, met als gevolg dat er voorbarige conclusies getrokken worden.
  Natuurlijk komt de komst dichterbij, maar de vraag is of deze al zo snel zal zijn als je probeert te zeggen. Zijn er niet nog vele profetieën onvervuld? Eerst moet Elia bijvoorbeeld nog komen. Het volk Israël moet tot bekering gebracht worden, etc.
  De grote verdrukking (het boek Openbaring) betreft ook “Jacobs benauwdheid”! Behoren de gelovigen van nu tot Jacob? Nee!
  En natuurlijk keert de Here Jezus terug naar deze aarde, vast en zeker. Maar laten we nuchter blijven en Gods Woord met onderscheid lezen, en geen overhaaste conclusies trekken.

 2. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2020 om 19:10

  Dirk, ik ben het volkomen met jou eens. Nu is Nederland in de ban van Lesbos, elke christelijke partij laat zich horen, 900 dominees tekenen een verklaring, helpen/halen, wij zijn barmhartig, maar dat er in de coronalanden, waar de Moslims regeren de christenen bijna geen voedsel kregen, en vooral in Pakistan/India is het leed erg groot. Toen zijn de organisaties voor hulp aan de vervolgde christenen een actie gestart voor voedselpakketten, juist voor de christenen daar, die met hun gezinnen MET KLEINE KINDEREN!! honger hadden. Ik heb geen christelijke kerk/politiek hierover gehoord, de christenen in Vietnam krijgen bijna geen medische hulp, omdat zij christen zijn. Christelijke jongerenorganisatie hebben een protest ingediend bij de Chinese regering, dat zij op moeten houden om de Oelgoerse Moslims te vervolgen en te verdrukken, en over de christenen die daar vervolgd worden, daar hoor je ze niet over. Nederland moet uitkijken met de vele instroom van Moslimvluchtelingen in asielzoekerscentra, daar maken zij de dienst uit, en een ieder moet zich voegen naar de Koran, anders worden mensen geslagen, enz en dat wordt toegelaten in ons land. Wij hebben nu nog de vrijheid als christen, maar dat kan over een aantal jaren minder worden, want nu al roeren politieke moslim partijen met standpunten uit hun Koran, en liberale/linkse christenen volgen gedwee, zonder op te komen voor hun vervolgde broeders en zusters. Daarom: christelijk politiek Nederland is goed voor de moslims, en vergeten steeds weer hun ernstig vervolgde broeders en zusters. Ik heb nog wel enig respect voor de SGP, maar de CU is nu eigenlijk de EO van tegenwoordig, en daar heb ik alles mee gezegd.
  Het zal mij niet verbazen als er over niet al te lange tijd een bijbel geschreven wordt die politiek correct is, en de nu bestaande bijbel niet meer gebruikt wordt in vele kerkdiensten, dat wilde ik nog even kwijt.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2020 om 19:24

  Christenvervolging hier in Nederland is er nu ook al. Alleen dan in een totaal andere vorm, vergeleken met zware fysieke christenvervolgingen in bijv. Noord-Korea, China en in de moslimwereld. Namelijk subtiele christenvervolging. Dat uit zich op geniepige manieren:

  * Seculiere politieke partijen als D66 willen dat je het christelijke geloof alleen maar thuis of in de kerk mag uitoefenen. PVV en FvD wilden zelfs onder het mom van corona religieuze samenkomsten verbieden;
  * Op je werk gepest worden, omdat je christen bent. Of zelfs ontslag;
  * Christenen die gediscrimineerd worden bij sollicitaties;
  * Bespot en uitgelachen worden door collega’s, buren, familie en ‘vrienden’;
  * Geen toestemming van de gemeente krijgen om zalen te huren voor kerkdiensten, of zelfs het verbieden van evangelisatie-activiteiten, of dat de politie hardhandig optreedt wanneer christenen in het openbaar evangeliseren;
  * Christenen kunnen wel fysiek vervolgd en zelfs omgebracht worden door gewelddadige groepen en individuen.

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2020 om 20:17

  Gelukkig dat we weten dat er ‘spoedig’ een einde komt aan al het vervolgen van gelovigen. Dat ons leven nu ook al mag zijn in de hemelen/hemelse gewesten. Wij verlangen naar de komst van Jezus, die het Hoofd is van Zijn Gemeente. Waar hij over waakt.
  Wat is het heerlijk om een kind van God te mogen zijn, gekocht en betaald door Zijn Zoon Jezus Christus, het Lam van God. De plannen van God slagen altijd voor de volle 100%.

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2020 om 20:22

  Als Christen mag ik uitzien naar onze vereniging met Hem [de z.g. opname] zoals Lot uit Sodom werd gevoerd. Helaas voor de vrouw van Lot, wat een beeld van onze christenheid!
  Heel de kerk maakt zich de komende maanden weer op om de geboorte van onze Heiland te te gaan vieren, 2 dagen nog wel.
  Maar heel Israel verwacht dag en nacht de komst van hun verlosser.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2020 om 20:27

  De vrede met de Arabische staten past uiteraard niet in alle toekomstverwachtingen. Nu al zijn er de niet mis te verstane protesten van Turkije en Syrië. Ik denk daarbij aan Ezechiël 13: 9 en 10.
  “Mijn hand zal zijn tegen de profeten die bedrieglijke dingen schouwen en leugen waarzeggen; tot de kring van mijn volk zullen zij niet behoren, in het boek van het huis Israëls niet ingeschreven worden, en in het land Israëls niet komen, en gij zult weten, dat Ik de Here Here ben.
  Omdat, ja omdat zij mijn volk hebben doen dwalen door te zeggen: vrede! zonder dat er vrede is –, als het een muur bouwt, zie, dan bepleisteren zij die met kalk.” Daarna volgen voor Israël volgens Ezechiël een aantal rampen.
  De vredesverdragen die nu gesloten worden zijn niet alleen wankel maar ook bedrieglijk! Laten wij dus niet niet te vroeg juichen. Binnen enkele maanden kan de wereld er heel anders uitzien. Voor wat onze toekomst werkelijk aangaat, kijk ik bijna dagelijks op de “klok van Israël”. Vlak Turkije en Syrië niet uit in onze verwachtingen! Beirut zie ik als een ernstige waarschuwing voor wat betreft de werkelijke stand van zaken, wat de vrede betreft.

 7. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2020 om 21:16

  Amen!

 8. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2020 om 22:35

  Shalom broeder Dirk, die groep mensen uit Opb. 6, is dat de zelfde als uit Opb. 7:9 ? Allebei hebben ze witte gewaden, zijn ze gedood om hun geloof, alleen bij Opb. 7 staat dat ze uit de grote verdrukking komen. De laatste regel die je schrijft, JEZUS terugkeer op aarde wat een uitzicht, is dat ook uw uitzicht, verlangen. Als ik de bijbel goed versta dan maakt de gemeente van de HEERE JEZUS CHRISTUS dat niet mee omdat we voor de grote verdrukking worden opgenomen. Lees 1 Tess. 4:13-18 maar en dan vers 16 en 17. Want de HEERE ZELF zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van GOD neerdalen uit de hemel, en de doden in CHRISTUS zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen (weggerukt) worden in de wolken, naar een ontmoeting met de HEERE in de lucht. Dus Paulus verwachte de HEERE al. En zo zullen we altijd bij de HEERE zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. In 1 Kor. 15:50-58 lees je daar ook over, vers 51: Zie ik vertel u een geheimenis, zie wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden ook wij (zegt Paulus) zullen veranderd worden. Velen met mij verwachten de HEERE JEZUS elke dag, dat kan zomaar er hoeft niets meer aan vooraf te gaan. Dan komt de grote verdrukking (Jakobs benauwdheid), daarna komt de HEERE JEZUS terug op aarde, zie Matt. 24:29,30. En gaat 1000 jaar regeren. Dan zal Israél pas vrede en rust krijgen. Als je 2 Thess. 2:1 tot 12 lees, dan lees je in vers 6 dat er een weerhouder is en als die weg is dan kan de wetteloze (de antichrist) geopenbaard worden. En die weerhouder is de gemeente waar de HEILIGE GEEST in woont denken velen met mij.

 9. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2020 om 9:23

  De christenen die nu leven gaan niet door de grote verdrukking maar worden opgenomen voor de laatste jaarweek (7 jaren) begint (lees o.a. Openbaring 3 vers 10).
  Er zal een menigte die niemand tellen kan tot geloof komen in de laatste jaarweek (Openbaring 7 vers 9 tot 17).
  Dat zijn de mensen die tot geloof komen in die periode, zij zijn de martelaren uit de grote verdrukking.

 10. Machiel zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2020 om 13:57

  Inderdaad, Nico en Maria. De Gemeente van de Here Jezus, zij die gekocht zijn door zijn bloed, zijn niet bestemd tot toorn: 1 Thess. 5:9, 1 Thess. 1:10, Rom. 5:9. Zeker, we zullen openbaar worden voor de rechterstoel van Christus; niet om veroordeeld te worden, maar om loon te ontvangen. Dat zullen we aan de voeten van de Here Jezus neerleggen. Wie is HIJ toch, glorie voor zijn Naam.
  De gelovigen onder het Altaar roepen om wraak. Dat is toch niet de taal van de gelovigen, nu?
  De Here Jezus zegt: Bid voor hen die u vervolgen…… Openb. 6 beschrijft een andere tijd.
  Vanaf Openb. 6 wordt nergens meer gesproken over de Gemeente. Dan zie je weer de 2 deling: Israël en de volken. Dat Israël nog bestaat in een wonder. Gods plannen falen niet.

 11. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2020 om 14:32

  A M E N!

 12. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2020 om 16:53

  Vanochtend in de preek werd ook gesproken over de spoedige komst van de Here Jezus, als je de bijbel leest de dingen in de wereld ziet gebeuren dan is de geest (satan) uit de “fles”.
  Black Lives Matters is m.i. omgeslagen naar anarchisme, mensen grijpen dit soort momenten aan om te kunnen plunderen en vernielen. Elke dag vind er hier in Nederland wel een moord plaats. De angst overheerst bij velen, wachtrijen bij de GGD om een test voor Corona (ook die geen klachten hebben).
  Het lontje bij veel mensen wordt steeds korter. De Here Jezus heeft dit soort zaken voorzegd, dus wij kunnen er op voorbereid zijn. Dat wil niet zeggen dat het fijn en makkelijk is (zal worden), zoals de christenen in Nigeria (ook in andere delen v/d wereld) wat die mensen ondervinden daar kan je geen voorstelling van maken. Zoals hierboven ook beschreven over D66, PVV en FVD hoe zal zich dit verder ontwikkelen. Daarom is gebed voor de overheid zo nodig op alle terreinen.

  Op 26 september is er een Internationale gebedsdag, dit is te zien op de website thereturn.org (Engels) tik dit zo in de browserbalk.

 13. JJ zegt:
  Geplaatst op maandag 14 september 2020 om 18:15

  Adembenemend wat de mensheid te wachten staat en ontzagwekkend… wat nu gebeurt is slechts het begin der weeën?! Zagen we de voortekenen al? We kijken nu uit naar de komst van Jeshua de Messias, de Koning der Joden, want zie, Ik maak alle dingen nieuw, dat is wat Hij zegt, zijn woorden, wis en waarachtig! Alles geheel vernieuwd en in oorspronkelijke staat hersteld, van vervuiling naar verschoning, van onrecht naar rechtvaardigheid, van oorlog naar vrede/shalom, de wáárheid ipv de leugen die nu nog regeert, waardigheid ipv waardeloosheid, overvloed in plaats van gebrek, verlost van angst en pijn, het Licht heeft de duisternis verdreven, definitief! Wat een dàg zal dat zijn, op die dag, van die dag en ure weten wij niet, de schepping zucht en Jeshua de Messias wacht en komt als een dief in de nacht
  Bent u wakker, waakzaam en nuchter?! Laat je niet ‘bedwelmen’ door alle nep en mooie praatjes.

  Jezus alleen
  Shalom

 14. avda zegt:
  Geplaatst op maandag 14 september 2020 om 18:22

  Wij vechten niet tegen vlees en bloed (Efeziërs 6: 12). Ons aller vijand is Satan en de duistere machten. Zij zijn de aanstokers van al het kwaad! De vervolgers van onze broeders zijn misleide mensen. “Vader, vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen” (Lucas 23: 34). Wij mogen hen de liefde van God tonen, zulke gelegenheden zijn er! Psalm 58: 11 = “De rechtvaardige zal zich verheugen, wanneer hij de wraak aanschouwt; hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze”.
  En dan denk ik altijd bij zo’n tekst: ik was ook zo’n goddeloze, maar die is toen gestorven. De Heer wil niet dat iemand verloren gaat! Hij wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen (1 Timoteüs 2:4). Ook de vervolgers! We hebben werk te doen, veel zegen daarbij!

 15. Dolf Brouwers zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 september 2020 om 22:55

  Helemaal mee eens Broeder Dirk. Ik schrijf uit ervaring over een “keerzijde van de medaille! Wanneer een moslim(a) zich wil bekeren tot het Christendom, zal zij/hij in levensgevaar komen en met de dood worden bedreigd door zijn/haar eigen familie om de “eer” van die familie te “redden”. De wraak van de koran is wreed en meedogenloos, want er is volgens mij geen vrijheid in de islam ideologie. Bovendien schijnt het zo te zijn, dat uit de katholieke kerk de islam is ontstaan! De profeet mohammed trouwde met een rijke katholieke vrouw en is daardoor hoogstwaarschijnlijk beïnvloed en heeft zo dingen overgenomen en volgens Walter Feith hebben de twee “religies” veel dingen gemeen!

 16. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 september 2020 om 12:32

  Beste Dirk,
  De grootste strijd in mijn persoonlijke leven is de lauwheid waartegen ik iedere dag moet vechten. Voor het jaar 2000 was dat helemaal niet het geval. De gemeente waar ik naar toe ging, was een Maranatha!-gemeente die iedere dienst de Opname der Gemeente predikte door evangelisten uit heel het land. En iedere dag keek ik uit naar de komst van de Heer. Maar sinds ik geen last meer heb van de klachten en omstandigheden van schizofrenie (paniekaanvallen en veel medicatie slikken), is het lauw worden en makkelijk denken over het geestelijk leven een ander gevaar geworden. Vooral is het een strijd in het gedachteleven. Maar de Heere geeft de kracht om het vol te houden en iedere dag weer verder te gaan. Dat is in het relatief rijke en welvarende Westen de aanslag van satan op de Gemeente. De gemeente te Laodicea (Openbaring 3:14-22) had hier ook mee te maken. De Lijdende Kerk gelijkt op de gemeente te Filadelfia (Openbaring 3:7-13) die trouw en vurig was. Het is moeilijker de onzichtbare vijand van lauwheid te bekampen dan de zichtbare vijand van vervolging. Want dan weet je dat je aan de goede kant staat als je vervolgd wordt. Maar als je lauw bent, heb je niet in de gaten dat je afgehaakt bent en dat het best zou kunnen zijn dat de Heere Jezus je dan uit Zijn mond zal spuwen (Openbaring 3:16). In het licht van de eeuwigheid kan je beter de zekerheid hebben dat je behouden bent, dan het idee hebben dat je behouden bent maar door geestelijke lauwheid de Opname der Gemeente te gaan missen.
  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden