Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vóór het leven, tegen de dood (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 september 2020, 13:42 door Dirk A A

Misschien was u, net als ik, donderdagavond ook wel geschokt door de tv-uitzendingen van de programma’s ‘De Vooravond’ en ‘Danny op straat’. In ‘De Vooravond’ kreeg Rebecca Gomperts, bekend van de abortusboot ‘Women on Waves’, die door Time is opgenomen in de lijst met 100 invloedrijkste personen, alle ruimte om te betogen dat zwangerschap een heel groot gezondheidsrisico is voor vrouwen. Zij ziet abortus als de veilige oplossing voor de gevaarlijke zwangerschap en zet zich in om via de onlinedienst ‘Woman on Web’ zoveel mogelijk abortuspillen te verstrekken wereldwijd. Over het doden van ongeboren leven wenste ze niet te praten.

Even later ging het in ‘Danny op straat’ over, zoals het programma werd aangekondigd, ‘demonstrerende antiabortusactivisten bij abortusklinieken’. Mij raakte daarin het verhaal van een oudere mevrouw, die ooit een abortus had laten uitvoeren, en er later achterkwam dat haar kindje op een gruwelijke wijze was vermoord. Nu hoopt ze zwangere vrouwen die van plan zijn hun ongeboren kindje te laten aborteren, daarvan te weerhouden.

De dood is zichtbaar in de abortusklinieken wereldwijd. Miljoenen ongeboren kinderen mogen het licht niet zien en worden op een gruwelijke wijze de dood ingejaagd.
Een geest van dood en verderf trekt een spoor van vernieling, lijden en ellende over deze aarde. Het is de geestelijke strijd van de duisternis van de satan tegen het Licht van God. Laten wij echter blijven wandelen in het Licht van de Heere Jezus, en Zijn leven, vrede, liefde en genade verspreiden. Soms denk je dat de dood gaat winnen, maar de dood is verslonden tot overwinning, zegt 1 Korinthe 15:54.

Al zo’n 6000 jaar heerst de dood op deze aarde. Genesis 3 vertelt over de zondeval. Eva werd in het paradijs verleid door de satan en at van de verboden vrucht, waardoor de dood zijn intrede deed. Ook Adam at. Vanaf dat moment moeten alle mensen eenmaal sterven. Alleen Elia ging levend naar de hemel en misschien Henoch. Ook de Heere Jezus stierf aan het kruis toen Hij het oordeel over onze zonden op Zich nam. Hij stond echter op van tussen de doden uit en ging levend naar de hemel.

De dood is zichtbaar in de corona epidemie. Het is vreselijk wat er wereldwijd gebeurt. Vele tienduizenden mensen zijn al overleden en een medicijn of een vaccin is er nog niet. Reken maar dat de satan juicht. Hij doet niet liever dan mensen de dood injagen. Hij wil de hel zo vol mogelijk maken, maar allen die de Heere Jezus kennen, zullen de hemel binnengaan.

De dood is zichtbaar in de gebieden waar IS en moslimterroristen het voor het zeggen hebben. Duizenden, tienduizenden christenen zijn op een gruwelijke wijze gedood.

De dood is zichtbaar in Syrië. De burgeroorlog veroorzaakt dood en verderf op massaschaal. De helft van de bevolking is op de vlucht.

De dood is zichtbaar is verwoestende natuurrampen, waarbij soms duizenden mensen in enkele ogenblikken de dood vinden.

De dood is misschien wel zichtbaar in ons eigen leven of in het leven van geliefden.
De dood doet pijn. De Bijbel spreekt over de dood als de laatste vijand die teniet gedaan moet worden (1 Korinthe 15: 26).

Tekenen van hoop
Tegenover de dood wil ik u wijzen op het leven! Christus is gekomen om leven te geven en overvloed (Johannes 10: 10).
Er zijn prachtige tekenen van hoop, die ons moed geven om door te gaan, terwijl we ons oog gericht houden op de Heere Jezus.

Ik denk aan die Messiasbelijdende Joodse man en die Arabische christen, die samen één zijn in Christus. Zij kennen vrede en vergeving. De onderlinge vijandschap is verdwenen aan de voet van het kruis. Nu kennen ze allebei de Heere Jezus. De Joodse man bidt voor Arabische mensen en de Arabische man voor Joodse mensen. Ze zien uit naar de vervulling van Jesaja 19:23-25, naar de grote geestelijke herleving die de Heere gaat geven in Israel, Egypte en Assyrië. We lezen daar immers:

23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen.
24 Op die dag zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.
25 Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië en Mijn eigendom Israel.

Ik denk aan al die mensen die wekelijks of maandelijks in de nabijheid van diverse abortusklinieken staan, biddend, getuigend, niet veroordelend, bereid om vrouwen, meisjes in nood hulp te verlenen. Met één verlangen: ongeboren kinderen redden van de dood.

Ik denk aan die dominee uit Nigeria, die ik ontmoette. Zeventig mensen uit zijn kerk waren doodgeschoten tijdens een kerkdienst door moslimstrijders van Boko Haran. Door Gods genade had hij de terreuraanslag overleefd. Enkele dagen was hij in Nederland.
‘Ik ga weer terug naar mijn land,’ zei hij. ‘Ik wil bij mijn gemeente zijn, met hen lijden en strijden, met hen bidden en God loven en prijzen. En ik wil bidden dat God strijders van Boko Haran tot geloof in de Heere Jezus zal laten komen. Als ik word doodgeschoten, ga ik naar de hemel, maar als zij worden gedood, terwijl ze de Heere Jezus nog niet kennen, gaan ze naar de hel.’

Ik denk aan de hulpverleners die zich tot het uiterste inzetten om de corona-zieken bij te staan, met gevaar voor eigen gezondheid en leven.
Ik denk aan alle vrijwilligers die zich, waar dan ook ter wereld, inzetten voor hun medemensen in nood, of dat nu in vluchtelingenkampen of in sloppenwijken gebeurt.

Ik denk aan allen die bij toerbeurt hulp verlenen aan en eten koken voor mensen en gezinnen die getroffen zijn door tegenslagen of ernstige ziekte.

Kies dan het leven!
Mozes zegt in Deuteronomium 30:19 en 20:
19 Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
20 door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

Kies dan het leven… Het is een keuze die iedereen elke dag moet maken. Kies dan het leven, opdat u leeft… Bij ‘het leven’ denk ik aan de woorden van de Heere Jezus: ‘Ik ben het Leven’ (Johannes 14:6).

…opdat u leeft… Hier zit ook de gedachte in van eeuwig leven, voor ieder die door genade de Heere Jezus mag kennen. Laten wij in Gods kracht tekenen van geloof, hoop en liefde oprichten. Dichtbij en verder weg. Met de mogelijkheden die de Heere ieder van ons gegeven heeft.

Doe niet mee met al het negatieve gepraat, dat het zo slecht gaat in de wereld. Wijs erop dat er hoop is, omdat de Heere Jezus leeft. Wees dankbaar voor wat Hij nog geeft. Laat merken dat u zich geen zorgen maakt voor de toekomst, omdat u in alles uw vertrouwen op de Heere Jezus stelt. Hij gaat mee, wat er ook gebeurt.

Al zou de aarde wankelen, het loopt de Heere nooit uit handen!
Al zou er een grote oorlog losbarsten, ons leven is in Zijn hand.
Al zou ons aardse leven worden bedreigd, ons geestelijke leven is geborgen in Hem.
Al zou de economie ineen storten, Hij zal voor ons zorgen. Hij zorgt toch ook voor de musjes en het gras, zal Hij niet veel meer voor ons zorgen!

Meer dan ooit wil ik me op U richten, dierbare Heere Jezus. Houd me vast, trek me meer en meer naar U toe. Schenk genade om in Uw Licht te wandelen, en voortdurend te kiezen vóór het Leven!

De dood mag nog even tekeer gaan, maar de afrekening volgt spoedig. Dan is er geen plaats meer voor de dood. Ja, ver weg, in het dodenrijk, in de hel.

Het Leven zal zegevieren. ‘God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn’ (Openbaring 21:4). Naar die tijd zien we uit met groot verlangen. Een tijd, die wellicht spoedig zal aanbreken.

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2020 om 13:14

  Ja, ik heb de uitzending gezien. Er ging door heel mijn lichaam van alles heen.
  Verbolgenheid.
  Boosheid
  Verdriet enz.

  Dat de wereld zo ver is gezonken dat deze vrouw één van de invloedrijkste personen wordt genoemd.
  Jawel, maar dan wel in dienst van Gods/JHWH’s vijand, de duivel.

  De satan heeft vele invloedrijke personen in zijn macht genomen.
  Het vale paard (vierde paard) uit Openb. 6:7 draaft reeds over de wereld. De ruiter is de “dood” en het dodenrijk sleept hij mee.
  Net als ook de eerste drie paarden reeds draven over de wereld.
  Het zal nog erger worden.

  Gelukkig zal zeker Het Leven zegevieren.
  De Koning der koningen en de Heer der heerscharen op het smetteloos witte paard met Zijn twee snijdend scherp zwaard zal de Overwinning behalen.
  Zijn Naam is genoemd: Het WOORD!!
  Laten we staande blijven.

  “Kom Here Jezus, ja kom spoedig.
  We hebben Uw voortdurende bidden en pleiten zo hard nodig Heer.
  Alleen daardoor kunnen we staande blijven”

 2. Harold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2020 om 14:16

  We leggen de volledige economie stil om vooral ouderen met onderliggende problemen van corona te redden. Goed bedoelt misschien, maar ondertussen worden er in Nederland ruim 30.000 kerngezonde baby´s afgeslacht en geen haan die er naar kraait. Hoezo een modern en ontwikkeld land? Hierover kan ik mij echt boos maken en wijst er al op hoe de leugen algemeen geaccepteerd is.

  Want liegen dat kunnen de mensen van de abortuslobby wel en ze doen het erg goed. De meeste mensen denken dat abortus uitgevoerd wordt omdat het gaat om een niet levensvatbaar kind of dat het leven van de moeder in gevaar is. Althans, zo wordt het gebracht. De werkelijkheid is, dat van de 30.000 abortussen, er ‘maar’ 1.000 wegens medische redenen worden geaborteerd. 29.000 gezonde baby´s waar niet aan gedacht wordt, want hun recht geldt dan ineens niet meer, maar het recht van de moeder. Het is egoïsme ten top. In plaats dat wij ons als modern’ land hiervoor schamen, wordt het vol trots uitgedragen.

  Het geeft mij troost dat deze baby´s niet verder in een liefdeloze wereld hoeven te leven en zij wel met liefde welkom zijn bij Jezus, de Enige die dit land nog kan helpen.

 3. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2020 om 15:30

  Zullen we maar gewoon voor deze vrouw bidden, zij is ook geschapen door Jahweh zelf! Laten we voorkomen dat christenen/kerkgangers gaan oordelen en veroordelen, ook onder christenen en kerkgangers gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Hoeveel haat en nijd en roddel, afgunst en onvergevingsgezindheid leeft er niet onder christenen en er zijn er zelfs die het licht in de ogen van een ander niet gunnen. Is de kerk, zijn christenen dan zo’n goed voorbeeld? Deze vrouw wordt niet anders dan voorgelogen dat een ongeboren kindje, niets anders dan een ’embryo’ een ‘vrucht’ is, terwijl Psalm 139 daar zo heel duidelijk anders over spreekt. Deze vrouw heet Rebecca, wat een mooie Bijbelse naam! Laten we haar liefhebben en hoop ik met heel mijn hart dat Jahweh’s Geest haar overtuigt (in wie zij is) en haar in alle waarheid leidt.

  We leven in een gebroken schepping, laten wij – hoe moeilijk dat soms is – zelf een leesbare brief zijn waar de apostel Paulus over spreekt on zijn brieven.
  Hoop, geloof en liefde en de liefde het allermeest.
  Liefde is geduldig.

  Shalom

 4. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2020 om 7:24

  Ik sluit me helemaal aan bij wat JJ zegt.
  In Jezus zijn we meer dan overwinnaars.
  Met Hem kunnen we de strijd aan op de weg die wij moeten gaan!
  Gezegende zondag!

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2020 om 8:46

  Het probleem is dat abortus en nu nog vrijwillige euthanasie de weg opent naar het ‘opruimen’ van mensen die om welke reden dan ook niets meer economisch bij kunnen dragen. Net als wat Adolf Hitler deed met het euthanasieprogramma Aktion T4. Chronisch zieken en gehandicapten zijn nu in feite al vogelvrij verklaard. Dus volgend jaar niet op niet-christelijke partijen stemmen, als het leven van chronisch zieken en gehandicapten ons dierbaar is, hoe sociaal deze partijen ook mogen klinken in hun verkiezingspraatjes!

 6. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2020 om 9:44

  Harold op 14.16

  Ik ben het met je eens, abortus is moord, maar deze baby’s gaan wel naar de hemel zonder dat ze in deze doodzieke wereld hoeven te leven!

 7. Willie zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2020 om 11:12

  Wat heeft onze hemelse Vader de zwangerschap bijzonder prachtig geschapen.
  En wat doet de mens? Die laten het nieuwe leven weghalen😢
  Onze dochter heeft dat 4 jaar geleden ook laten doen. En dat was het ergste wat wij als ouders moesten horen.
  Nu is ze weer zwanger en wat is God genadig!!!!!
  Over anderhalve week hoopt zij haar kindje te baren. En ze zal er zoooo blij mee zijn.
  Want het was niet haar eigen keuze om abortus te plegen.
  Wij kijken uit naar het nieuwe leven wat God zo schitterend heeft gemaakt.🙏🏻
  Een gezegende zondag allemaal.

 8. Liseri zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2020 om 12:21

  Mooi wat je zegt JJ. Het is allebei waar. Nu is Rebecca een instrument van satan. Én het kan anders worden. Onze God is sterk genoeg. Wat zou het een getuigenis zijn als zo’n invloedrijk persoon van Koning verandert. Laten we voor haar bidden!

 9. Loeki zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2020 om 12:40

  Wat JJ schrijft is waar.
  Op Grote Verzoendag worden mensen ook opgeroepen zich eerst met elkaar te verzoenen, elkaar vergeving te vragen voor hun liefdeloos gedrag. En te trachten het voortaan anders te doen, als zijnde een leesbare brief van Christus.

 10. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2020 om 14:23

  O, ja, met alles wat er gebeurt in deze wereld. Het gaat allemaal voorbij want onze Here Jezus is komende en daar mogen, ja moeten wij naar uitzien want Hij is De Weg, De Waarheid en Het Leven. Prijs de Heer, prijs de Allerhoogste, JHWH.

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2020 om 16:25

  Mooi schrijven en fijne reacties.
  God bepaalt/formeert en vormt het hart (Zach. 12:1) in zijn binnenste. De wereld gaat de komende jaren TOTAAL nog meer veranderen. Een ieder zal ook met vuur gezouten worden, dit lezen we in Marcus 9:49. De verzen er voor, 47 en 48, gaan er over dat wanneer het oog ons ergert dit beter kan worden uitgerukt, dan om later met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden.
  In het geschreven artikel staat: ,,Nieuw commentaar: Voor het leven, tegen de dood!” Helaas zien we dat de normen en waarden in Nederland kelderen. Ellendig genoeg en ook diep en intriest. Zelfs komen zwangere vrouwen uit andere landen hier naartoe om hier de foetus te laten weghalen, te doden. Ook worden er na de tijd (van het weghalen) diverse dingen mee gedaan, allemaal te gek voor woorden. Laten onze ogen maar vast op Jezus gericht blijven, Hij helpt ons door ALLES heen GELUKKIG.

 12. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2020 om 21:05

  Beste Dirk,
  Soms is het heel moeilijk om over deze problemen te schrijven. Ook mijn vrouw heeft een abortus ondergaan, het kindje was 2 of 3 maanden oud. Maar de moederkoek was op. En we moesten kiezen tussen laten sterven en dan geboren laten worden in de negende maand of aborteren. Ik heb die avond en nacht gelopen in de gang van het ziekenhuis en ‘s nachts samen met mijn vrouw besloten tot abortus. Ik ben tegen aborteren. Ik lees veel bladen van diverse kerken en ik griezel ervan wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Moord, verkrachtingen, etc. Ik bid vrij veel maar we kunnen niet alles onthouden. Maar ik denk dat onze Hemelse Vader tranen in zijn ogen heeft van wat er gebeurt op deze aarde. Ook de Corona kost een hoop mensenlevens. Maar blijf je vertrouwen stellen op de Heer en op Zijn Zoon. Want Hij komt spoedig en dan zal alles veranderen. Ten goede. En probeer ook dat vertrouwen op andere mensen toe te passen. Laat ook Israel niet in de kou staan. Zijn OOGAPPEL. Maar bid ook voor de Palestijnen en voor de tegenstanders van God.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2020 om 23:32

  Een wordende mens in de buik van een vrouw is voor mij nog altijd een van de grootste wonderen!! Eén van die mensen in wording zou wel eens van hele grote betekenis in deze wereld kunnen worden in het leiden van mensen naar het “Koninkrijk van God”. Als je je DAT realiseert, dan ga je het duivelse zien van elke vorm van abortus! Wie weet hoeveel mensen van de geaborteerde baby’s onder duivelse leiding nooit geboren mochten worden!! We moeten ons realiseren dat de meerderheid van de mensheid niet door Jezus, maar door satan wordt geleid, die het vermoorden van ongeboren mensen mogelijk maakt en buiten het wetboek van strafrecht wil houden. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn, die het uitdragen van een zwangerschap onmogelijk of onverantwoord maken, maar dat noem ik dat een uitzondering en geen onderdeel van een moordpraktijk! Wie op God vertrouwt is nu eenmaal geen “baas in eigen buik”!!
  Zelf ben ik in de crisistijd van de dertiger jaren geboren (mijn vader was net werkeloos geworden). Ik weet van mijn moeder, dat de hele familie op abortus had aangedrongen!! Voor een moeder moet je dan wel heel sterk zijn geweest!

 14. B zegt:
  Geplaatst op maandag 28 september 2020 om 10:36

  Abortus heeft zoveel impact, niet alleen op de vrouw die dit heeft laten doen (om welke reden dan ook). Zoals te lezen is bij Gerard van der Duin en Willie (verborgen verdriet).
  Mijn vrouw en ik hebben geen kinderen (kunnen / mogen) ontvangen, ik zie geregeld het grote verdriet bij haar. Zo af en toe zegt zij: ik zal nooit oma worden.
  Haar nicht woont op Lanzarote, en is afgelopen weekend bevallen van een gezonde dochter. Mijn vrouw kan daar intens blij over zijn, en toch het verdriet is aan haar te zien. Mijn vrouw komt uit een land buiten Europa, en heeft geen familie hier (dit maakt het voor haar zwaarder, gezien het feit dat er ook geen kind(eren) zijn. Zij zou graag haar zus en man hier naartoe willen halen, maar dat is gewoon niet mogelijk (IND). Het gemis heeft zij wel in Gods handen kunnen leggen, en heeft daardoor meer rust hierover gekregen. God weet waarom dit zo is, en zoals God zegt: alles werkt mee ten goede. “Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn” (Rom. 8:28). Stem dan ook zeker geen CDA, want die partij is allang niet meer “Christelijk”.

 15. t. koster zegt:
  Geplaatst op maandag 28 september 2020 om 12:50

  Laten we kiezen voor het Leven. Bidden voor zwangere vrouwen/meisjes dat ze afzien van abortus. Laat ons leven op Jezus gericht zijn. Dan leef je in eeuwigheid. De dood heeft niet het laatste woord. Wel voor degenen die Jezus niet willen aannemen als Verlosser en Zaligmaker. Nog is bekering mogelijk. Nog steeds leven we in genadetijd. Maar hoe lang nog…. Hij komt spoedig. Als u Jezus nog niet kent… wacht dan niet langer.

 16. Anneries zegt:
  Geplaatst op maandag 28 september 2020 om 13:40

  God heeft alles geschapen en het was zeer goed.
  Een ding heeft God niet geschapen…. en dat is DE DOOD.
  Daarom is de dood ” iets tijdelijks”.
  De moederbelofte….. Gen 3 !
  En God heeft Zijn Zoon gegeven opdat wij leven.
  Als we in Hem geloven hebben wij het eeuwige leven.
  Dan zijn we IN LEVEN EN IN STERVEN van de HEERE. Zowel hier op aarde en als wij sterven met ons persoonlijkheid in de hemel.

  En straks…. als we om ons heen kijken en de Bijbel bestuderen, duurt dit niet zo lang meer,…… dan komt Jezus terug naar deze aarde, en dan zullen we Hem zien en HEM gelijk zijn gelijk Hij is. . d.w.z. Hij is ook gestorven en in het hiernamaals geweest maar Hij is opgestaan uit de doden en Hij ontving een verheerlijkt lichaam zo zullen wij ook opstaan uit de doden en met een verheerlijkt lichaam altijd bij de HEERE zijn.
  Dan breekt ZIJN KONINKRIJK aan wat vlgs. Openb aan Joh. 1000 jaar zal duren en mogen wij als koningen en priesters met HEM regeren.
  Daarna zal er ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waar GOD alles en in allen zal zijn, dat verwachten wij.
  Kijk over alle machten der wereld heen en verwacht HEM.
  Hier op aarde is het niet.
  De Bijbel zegt ons duidelijk wat we kunnen verwachten in de eindtijd en we zien het voor onze ogen gebeuren dus bemoedig elkaar.

 17. Dolf Brouwers zegt:
  Geplaatst op maandag 28 september 2020 om 17:43

  We mogen óók nooit vergeten dat ontelbare VOLGROEIDE baby’s van katholieke nonnen gruwelijk vermoord zijn in kloosters [hoogstwaarschijnlijk] over de gehele wereld! en het misbruik van peuters, kinderen en teenagers door pedofiele en/of homofiele katholieke priesters wereldwijd! en het misbruik in de JW kerken in Nederland en ga zo maar door… Deze misbruik van kleine kinderen ging jaren door en ouders geloofden soms hun eigen kinderen niet en het werd allemaal ontkent door de aangeklaagde katholieke priesters. Het zal je kind maar wezen… Het is afschuwelijk en beestachtig gruwelijk dat bijna alles in de katholieke doofpot belandt en misschien gebeurde het ook in andere kerken? of alleen daar waar een celibaat priesterschap vereist is? Zo heeft God het NIET bedoeld! Celibaat is belachelijk en staat nergens in de Bijbel! Er staat wel “gaat heen en vermenigvuldigt uzelf…”

  En ontelbare vrouwelijk baby’s in India en China, waar ouders geen meisjes willen hebben omdat ze geen bruidsschat kunnen veroorloven in India, waar ze “per ongeluk” worden gedood door het toedienen van te hete pap of iets dergelijks. De ouders in China mochten lange tijd en wellicht nog steeds maar één kind hebben en de meeste ouders wilden een zoon en géén dochter omdat een dochter weinig kans maakt om voor de oude dag van de ouders te zorgen! Met als gevolg, dat er in landen als Pakistan, India en China een overschot van mannen in de bevolking is of zal ontstaan en wie weet geldt dat ook voor veel Oosterse landen… Dit is een slechte wereld en de mens is de vijand van zichzelf en slechte rentmeesters van deze “blauwe knikker of blue marble”. Erg droevig allemaal!

 18. Pierre Vonk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 september 2020 om 18:49

  Ik zou niet graag in Rebecca Gomperts schoenen staan, als zij voor de troon van God komt te staan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden