Vóór het leven, tegen de dood

Misschien was u, net als ik, donderdagavond ook wel geschokt door de tv-uitzendingen van de programma’s ‘De Vooravond’ en ‘Danny op straat’. In ‘De Vooravond’ kreeg Rebecca Gomperts, bekend van de abortusboot ‘Women on Waves’, die door Time is opgenomen in de lijst met 100 invloedrijkste personen, alle ruimte om te betogen dat zwangerschap een heel groot gezondheidsrisico is voor vrouwen. Zij ziet abortus als de veilige oplossing voor de gevaarlijke zwangerschap en zet zich in om via de onlinedienst ‘Woman on Web’ zoveel mogelijk abortuspillen te verstrekken wereldwijd. Over het doden van ongeboren leven wenste ze niet te praten.

Even later ging het in ‘Danny op straat’ over, zoals het programma werd aangekondigd, ‘demonstrerende antiabortusactivisten bij abortusklinieken’. Mij raakte daarin het verhaal van een oudere mevrouw, die ooit een abortus had laten uitvoeren, en er later achterkwam dat haar kindje op een gruwelijke wijze was vermoord. Nu hoopt ze zwangere vrouwen die van plan zijn hun ongeboren kindje te laten aborteren, daarvan te weerhouden.

De dood is zichtbaar in de abortusklinieken wereldwijd. Miljoenen ongeboren kinderen mogen het licht niet zien en worden op een gruwelijke wijze de dood ingejaagd.
Een geest van dood en verderf trekt een spoor van vernieling, lijden en ellende over deze aarde. Het is de geestelijke strijd van de duisternis van de satan tegen het Licht van God. Laten wij echter blijven wandelen in het Licht van de Heere Jezus, en Zijn leven, vrede, liefde en genade verspreiden. Soms denk je dat de dood gaat winnen, maar de dood is verslonden tot overwinning, zegt 1 Korinthe 15:54.

Al zo’n 6000 jaar heerst de dood op deze aarde. Genesis 3 vertelt over de zondeval. Eva werd in het paradijs verleid door de satan en at van de verboden vrucht, waardoor de dood zijn intrede deed. Ook Adam at. Vanaf dat moment moeten alle mensen eenmaal sterven. Alleen Elia ging levend naar de hemel en misschien Henoch. Ook de Heere Jezus stierf aan het kruis toen Hij het oordeel over onze zonden op Zich nam. Hij stond echter op van tussen de doden uit en ging levend naar de hemel.

De dood is zichtbaar in de corona epidemie. Het is vreselijk wat er wereldwijd gebeurt. Vele tienduizenden mensen zijn al overleden en een medicijn of een vaccin is er nog niet. Reken maar dat de satan juicht. Hij doet niet liever dan mensen de dood injagen. Hij wil de hel zo vol mogelijk maken, maar allen die de Heere Jezus kennen, zullen de hemel binnengaan.

De dood is zichtbaar in de gebieden waar IS en moslimterroristen het voor het zeggen hebben. Duizenden, tienduizenden christenen zijn op een gruwelijke wijze gedood.

De dood is zichtbaar in Syrië. De burgeroorlog veroorzaakt dood en verderf op massaschaal. De helft van de bevolking is op de vlucht.

De dood is zichtbaar is verwoestende natuurrampen, waarbij soms duizenden mensen in enkele ogenblikken de dood vinden.

De dood is misschien wel zichtbaar in ons eigen leven of in het leven van geliefden.
De dood doet pijn. De Bijbel spreekt over de dood als de laatste vijand die teniet gedaan moet worden (1 Korinthe 15: 26).

Tekenen van hoop
Tegenover de dood wil ik u wijzen op het leven! Christus is gekomen om leven te geven en overvloed (Johannes 10: 10).
Er zijn prachtige tekenen van hoop, die ons moed geven om door te gaan, terwijl we ons oog gericht houden op de Heere Jezus.

Ik denk aan die Messiasbelijdende Joodse man en die Arabische christen, die samen één zijn in Christus. Zij kennen vrede en vergeving. De onderlinge vijandschap is verdwenen aan de voet van het kruis. Nu kennen ze allebei de Heere Jezus. De Joodse man bidt voor Arabische mensen en de Arabische man voor Joodse mensen. Ze zien uit naar de vervulling van Jesaja 19:23-25, naar de grote geestelijke herleving die de Heere gaat geven in Israel, Egypte en Assyrië. We lezen daar immers:

23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen.
24 Op die dag zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.
25 Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië en Mijn eigendom Israel.

Ik denk aan al die mensen die wekelijks of maandelijks in de nabijheid van diverse abortusklinieken staan, biddend, getuigend, niet veroordelend, bereid om vrouwen, meisjes in nood hulp te verlenen. Met één verlangen: ongeboren kinderen redden van de dood.

Ik denk aan die dominee uit Nigeria, die ik ontmoette. Zeventig mensen uit zijn kerk waren doodgeschoten tijdens een kerkdienst door moslimstrijders van Boko Haran. Door Gods genade had hij de terreuraanslag overleefd. Enkele dagen was hij in Nederland.
‘Ik ga weer terug naar mijn land,’ zei hij. ‘Ik wil bij mijn gemeente zijn, met hen lijden en strijden, met hen bidden en God loven en prijzen. En ik wil bidden dat God strijders van Boko Haran tot geloof in de Heere Jezus zal laten komen. Als ik word doodgeschoten, ga ik naar de hemel, maar als zij worden gedood, terwijl ze de Heere Jezus nog niet kennen, gaan ze naar de hel.’

Ik denk aan de hulpverleners die zich tot het uiterste inzetten om de corona-zieken bij te staan, met gevaar voor eigen gezondheid en leven.
Ik denk aan alle vrijwilligers die zich, waar dan ook ter wereld, inzetten voor hun medemensen in nood, of dat nu in vluchtelingenkampen of in sloppenwijken gebeurt.

Ik denk aan allen die bij toerbeurt hulp verlenen aan en eten koken voor mensen en gezinnen die getroffen zijn door tegenslagen of ernstige ziekte.

Kies dan het leven!
Mozes zegt in Deuteronomium 30:19 en 20:
19 Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
20 door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

Kies dan het leven… Het is een keuze die iedereen elke dag moet maken. Kies dan het leven, opdat u leeft… Bij ‘het leven’ denk ik aan de woorden van de Heere Jezus: ‘Ik ben het Leven’ (Johannes 14:6).

…opdat u leeft… Hier zit ook de gedachte in van eeuwig leven, voor ieder die door genade de Heere Jezus mag kennen. Laten wij in Gods kracht tekenen van geloof, hoop en liefde oprichten. Dichtbij en verder weg. Met de mogelijkheden die de Heere ieder van ons gegeven heeft.

Doe niet mee met al het negatieve gepraat, dat het zo slecht gaat in de wereld. Wijs erop dat er hoop is, omdat de Heere Jezus leeft. Wees dankbaar voor wat Hij nog geeft. Laat merken dat u zich geen zorgen maakt voor de toekomst, omdat u in alles uw vertrouwen op de Heere Jezus stelt. Hij gaat mee, wat er ook gebeurt.

Al zou de aarde wankelen, het loopt de Heere nooit uit handen!
Al zou er een grote oorlog losbarsten, ons leven is in Zijn hand.
Al zou ons aardse leven worden bedreigd, ons geestelijke leven is geborgen in Hem.
Al zou de economie ineen storten, Hij zal voor ons zorgen. Hij zorgt toch ook voor de musjes en het gras, zal Hij niet veel meer voor ons zorgen!

Meer dan ooit wil ik me op U richten, dierbare Heere Jezus. Houd me vast, trek me meer en meer naar U toe. Schenk genade om in Uw Licht te wandelen, en voortdurend te kiezen vóór het Leven!

De dood mag nog even tekeer gaan, maar de afrekening volgt spoedig. Dan is er geen plaats meer voor de dood. Ja, ver weg, in het dodenrijk, in de hel.

Het Leven zal zegevieren. ‘God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn’ (Openbaring 21:4). Naar die tijd zien we uit met groot verlangen. Een tijd, die wellicht spoedig zal aanbreken.

Dirk van Genderen