Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De toekomst van Israel (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 oktober 2020, 12:43 door Dirk A A

De eerste zondag van oktober is de zogenaamde Israelzondag. In veel kerkdiensten wordt deze zondag daarom ook extra aandacht aan Israel besteed, in de liederen, de gebeden en de preek. En wij zingen mee (wellicht zachtjes, omdat het niet hardop mag), spreken mee, luisteren mee en bidden mee voor Israel en het Joodse volk. Daarom deze week aandacht voor de toekomst van Israel. Niet uitgebreid en allesomvattend, daar is geen ruimte voor, maar een aantal gedachten en lijnen die ik u wil meegeven.

Zolang Israel al bestaat, staan stad, land en volk centraal in de wereldgeschiedenis. Omdat het volk Gods volk is, omdat hun hoofdstad Jeruzalem Gods stad is en omdat hun land Gods land is. En nee, de rol van Israel is niet uitgespeeld. Integendeel. ‘Heeft God Zijn volk verstoten?’ wordt gevraagd in Romeinen 11:1. Het overduidelijke antwoord klinkt: ‘Volstrekt niet!’ Israel is Zijn oogappel (Zacharia 2:8). Gods Woord schetst ons juist een wonderschoon beeld van de toekomst van het land en het volk Israel.

In Gods ogen is Israel het centrum van deze aarde. In Ezechiël 38:12 wordt gesproken over ‘het midden van het land’, waarmee op Israel wordt gedoeld, waar na de terugkeer uit de verstrooiing het volk zal wonen. De woorden ‘midden van het land’ worden soms ook wel vertaald als ‘navel van de aarde’.
En Ezechiël 5:5 zegt: ‘Zo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem: Ik heb het gezet te midden van de heidenvolken met landen eromheen.’

Vele honderden jaren leek Israel van de aardbodem verdwenen te zijn, na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70. Telkens opnieuw waren er boosaardige aanvallen op het Joodse volk, zoals tijdens de Holocaust, de pogroms en de tijd van de Inquisitie. Het lijden van het Joodse volk was buitengewoon zwaar en het is werkelijk een wonder van God dat het Joodse volk leeft, Anno 2020.

Al de eeuwen door zijn er gelovigen geweest die vast bleven houden aan Gods beloften in de Bijbel die spreken over het herstel van Israel en de bekering van het Joodse volk. Wij zien het voor onze ogen gebeuren.
God brengt Zijn volk, dat verspreid is over de hele wereld, terug in hun eigen land. En zeker, ik ken het Bijbelwoord dat Hij het volk zal herstellen na hun bekering en hen vervolgens terug zal brengen in hun eigen land.

Jazeker, daarom meen ik dat wat we nu zien de voorbereiding, de voorvervulling is voor de definitieve vervulling van Gods beloften. Voordat Hij de rest van het volk Israel, de twee stammen en de tien stammen, terug kan brengen naar hun eigen land, moet het land hersteld zijn, klaargemaakt zijn om ook de rest op te kunnen vangen.

En hoewel nu nog slechts een deel van het Joodse volk in de Messias, Jesjoea, de Heere Jezus gelooft, zie ik ook dat als een voorvervulling van wat met het hele volk gaat gebeuren.
Wanneer? Als de Heere Jezus komt. Dan zullen ze Hem zien Die ze doorstoken hebben, zegt Zacharia 12:10 – ‘Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.’

De Heere Zelf zal de Geest van de genade en de genade over hen uitstorten en hun ogen voor Hem openen. Hij zal Zijn Geest in hen zenden, en hen in hun land brengen, zoals Ezechiël 37:12 en 14 zeggen.
12. Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land Israel.
14. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Dan zullen ze gereinigd worden van hun zonden, door de Heere zelf, door het bloed van de Heere Jezus. Zacharia 13:1 zegt – ‘Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.’

‘En zo zal heel Israel zalig worden,’ zegt Romeinen 11:26. Geldt dit voor het hele volk dat op dat moment leeft? De Heere weet het, laten wij daar maar niet over gaan discussiëren en het in Zijn hand laten.

Nog is het niet zover. Israel als volk gelooft nog in de kracht van het eigen leger, van hun eigen vindingrijkheid. Hoewel de Heere het volk nu schudt door de coronacrisis en tracht hun blik omhoog te richten, op de Messias.
Voorganger Israel Iluz uit Kiryat Shmona getuigt ervan in ‘Gemeentenieuws Israel’: ‘De coronacrisis is een geestelijke zegen. Het is een soort hemelse trompet die ons wakker schudt. Die ons op onze knieën brengt en laat zien dat wij geen controle over de situatie hebben.’

Iluz heeft de afgelopen maanden veel openheid voor het Evangelie gezien onder Israëli’s. Er zijn deuren geopend en mensen gedoopt. Hij spreekt veel mensen die bang zijn. ‘Ze vragen zich af waarom de coronacrisis er is. Wij vertellen dat ons leven in Gods hand is. Dat we eerst het Koninkrijk van God zoeken en dat het aan Hem is om te voorzien in al het andere. En dat doet Hij.’

Jazeker, Iluz weet het: Ook het Joodse volk moet het Evangelie horen. ‘Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek’ (Romeinen 1:16). Bid om de bekering van het Joodse volk en als u de kans krijgt: geef het Evangelie door aan het Joodse volk en steun hen die daartoe geroepen zijn, allereerst Joodse gelovigen zelf.

En wat staat er nog te gebeuren tot op het moment dat de ogen van het Joodse volk zullen worden geopend voor de Messias, Jesjoea en ze zalig zullen worden?
‘Het volk zal nooit meer worden weggerukt uit het land waarin de Heere het nu plant,’ zegt Amos 9:9. Betekent dit dat het lijden van Israel voorbij is? Ik vrees van niet, hoewel het goed mogelijk is dat er eerst nog een periode van betrekkelijke rust en vrede is. In 1 Thessalonicenzen 5:3 wordt gesproken over een tijd van vrede en veiligheid, terwijl het overwachte verderf al aanstaande is.
De volken zullen optrekken tegen Jeruzalem (Zacharia 12-14), een grote troepenmacht uit het noorden en oosten zal erop uit zijn Israel te vernietigen (Ezechiël 38 en 39), maar de Heere zal dan Zijn voeten zetten op de Olijfberg en voor Zijn volk strijden (Zacharia 14:3 en 4).

Op dat moment wordt de vraag van de discipelen aan de Heere Jezus actueel, die ze enkele ogenblikken voor Zijn hemelvaart aan Hem stelden: ‘Heere, zult U in deze tijd voor Israel het Koninkrijk weer herstellen?’ (Handelingen 1:6).
In Zijn antwoord wijst Hij Zijn discipelen niet terecht, zoals soms wordt verondersteld. Integendeel, alleen is het nog niet zover: ‘Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht heeft gesteld’ (vers 7). Het gaat gebeuren, eenmaal is het zover!

Als de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde, zal Hij de vervallen hut van David weer oprichten, zegt Amos 9:11. Deze woorden worden herhaald in Handelingen 15:16 en 17 –
16 ‘Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten,
17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.’

Op dit moment viert het Joodse volk het Loofhuttenfeest, terwijl het land in corona-lockdown is.
Maar in die tijd, als de Heere Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem, zal er geen coronapandemie meer heersen. Hij heeft dan de troon van Zijn vader David ontvangen van God, de Heere, zoals de engel Gabriel aan Maria vertelde bij de aankondiging van Zijn geboorte (Lukas 1:32).
In die tijd, waarover Openbaring spreekt in de bewoordingen van een duizendjarige periode (vers 4), zullen vertegenwoordigers van de volken jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om er het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16). Ze zullen zich neerbuigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten. Naar die tijd zien wij uit met groot verlangen.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2020 om 22:11

  Zoals nu herdacht wordt (op het Loofhuttenfeest) heeft God hen uit het slavernij-diensthuis van Egypte geleid. Op weg naar het beloofde land, ging men door een dorre zandwoestijn. Deze herdenking van de veilige tocht wordt 7 dagen lang gevierd.
  Wij als niet Joden werden ingeënt op de edele Olijfboom (Rom. 11:17), daarom moesten enkele takken worden weggebroken. We mogen dus van dezelfde sappen genieten.
  Hun, Israels tekort, is rijkdom voor de heidenen geworden, staat in Romeinen 11:9.
  Het dal met dorre doodsbeenderen in Ezechiel 37 weergegeven is deels in vervulling gegaan. Israel kreeg een eigen staat, lees het als lichaam.
  En hun en onze toekomst ligt altijd goed in Zijn machtige Vaderhand. En Jezus bidt voor ons bij de Vader dat ons geloof niet zal ophouden. GEWELDIG!

 2. L.pasterkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2020 om 23:27

  Het zal waar en zeker zijn!!

 3. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2020 om 11:41

  Dirk, bedankt voor dit bemoedigende artikel. God komt tot Zijn doel met Israël.

 4. loesrael zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2020 om 11:56

  Laat ons vooral in deze maand veel voor hen bidden, ze hebben allemaal Jeshua zo nodig.
  Wereldwijd.

 5. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2020 om 13:32

  Beste Dirk, ik kan mij geheel vinden in het stuk wat jij geschreven hebt. Ik lees de profetieën en ik heb een hoop geleerd in de afgelopen maanden. Israel is inderdaad de Oogappel van God. Maar ik hoor heel weinig in de kerken over de situatie van Israel. Ook lees ik Israel Today en het profetisch perspectief. Ik begrijp onderhand wel, dat de predikanten het moeilijk vinden om de profetieën te behandelen. De Joden komen thuis en men verwacht binnen 5 jaar 250.000 joden. De woestijnen gaan weer bloeien. En er komen diverse Rabbijnen tot erkenning van de Messias en ook de Messiaans Belijdende Joden kerken groeien behoorlijk. Ook word ik geïnformeerd door Christenen voor Israel. Een hele hoop dingen zijn niet te bevatten. God is groot en wij hebben de waarschuwing gekregen van onze Heiland…. Wees Waakzaam. Wij leven in de buurt van de Eindtijd.
  Wees waakzaam en laat je niet ontmoedigen, door de zaken die in de wereld gebeuren. Bid tot de Vader en de Zoon om bescherming en behoud en help anderen die het moeilijk hebben.

 6. JJ zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2020 om 14:15

  Hij maakt op hun gebeden gans Israel eens vrij van ongerechtigheden zo doe Hij ook aan mij (uit Psalm 130).
  Oprechte en innige liefde hebben voor JHWH’s volk en oogappel, Zijn land en Zijn stad en straks het nieuwe Jeruzalem is de liefde van Jahweh, de Heere God kennen en erkennen dat Hij de Almachtige is, er is géén God als Hij.
  Hoor Israel… u kent deze geloofsbelijdenis, op tal van plaatsen in Jahweh’s Woord blijkt Zijn liefde voor Zijn volk/het Joodse volk, apart gezet voor Hem om uiteindelijk ook Zijn plan voor de hele wereld bekend te maken: het evangelie van verlossing en heil, eerst voor de Jood en dan ook voor de Griek. Nee… ik schaam mij het evangelie niet want het is de kracht Gods voor een ieder die gelooft dat Zijn Woord Waarheid is.

  Jeshua alleen, er is geen andere naam onder de hemel tot redding dan Jeshua, de Messias van Israel alleen.
  Shalom en in de rust bij de Heere Jezus.

 7. Janna zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2020 om 15:15

  Dank je wel Dirk, dat je de ‘ongehoorzaamheid’ juist ook van ons als christenen durft te benoemen w.b. de regels en adviezen van de regering.
  We leven in verwarrende en chaotische tijden.
  Dit virus geeft niet alleen verbinding onderling maar helaas ook spanning en verwijdering onder christenen. Soms met veel felheid.
  Laten we de hemel bestormen om de komst van de Heere Jezus!

  M.v.g. Janna

 8. jedeha5 zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2020 om 15:37

  Te uwer informatie, hoeft niet gepubliceerd te worden of zo hoor, mag wel natuurlijk, om de President recht te doen.
  N.a.v. uw rondzendbrief die heden, zondag, in mn inbox kwam en ik net gedeeltelijk las, wilde ik u dit citaat doorgeven, n.a.v. The National Day of Prayer, belijdenis van Donald en Melania Trump:

  “On this inaugural National Day of Prayer and Return, the First Lady and I (Donald Trump) join millions of Christians here in the United States and around the world in prayer, as we turn our hearts to our Lord and Savior”.

  Dit is de laatste alinea van zijn toespraak, nog ten overvloede:
  “Today, I (Donald Trump) am pleased to join my voice to yours in thanking God for blessing this nation with great power and responsibility. With reverence, humility, and thanksgiving, we beg for His continued guidance and protection.”

  Nog even P.S.:
  Waar zijn onze ‘gezaghebbers’, de koning of de minister president?

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2020 om 18:55

  4 oktober Israelzondag: nu zijn er 2 Israelorganisaties, te weten Kerk en Israel en Christenen voor Israel, de eerste collecteert alle jaren maar heeft nog nooit iets aan Israel overgemaakt, de tweede, CVI, ondersteunt en bemoedigt Israel waar het kan!

  D.V dinsdag 6 oktober spreekt Koen Calier, veldwerker van Christenen voor Israel in de voormalige Sovjetunie, over: Breng de joden thuis; te beluisteren: livestream cvi.nl, om 19.30 uur.
  Het lijkt mij beter hiernaar te luisteren dan te gaan discussiëren over geld voor schoolboeken voor Palestijnse kinderen.

 10. harry zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2020 om 19:27

  Shalom en chag sameach.

  Op deze avond van de 2e dag van sukkot, het loofhuttenfeest, wil ik het in tegenstelling tot 99% van de Nederlanders niet over dat …….virus hebben, maar mijn verlangen uitspreken naar de verlossing die al in de profetieën staat geschreven. Namelijk de verlossing van Israël van alle vijanden. Wat momenteel gebeurt in Israël, zoals in de meeste landen van de wereld, is voor mij een duidelijk teken dat die verlossing nu heel dicht bij komt. Ik kan niet wachten tot de hemel openscheurt en Jeshua zal verschijnen. Zoals Hij zelf zegt: “Als deze dingen beginnen te gebeuren, wordt dan niet bevreesd want uw verlossing genaakt”. Ik wil het Joodse volk dan ook zegenen en bemoedigen. Hou vol!! De Eeuwige houdt Zijn woord gestand. Er staat ook duidelijk dat de oordelen van de Eeuwige over de wereld zullen gaan, ook de christelijke kerken ontkomen daar niet aan. De Kerk heeft bloed aan haar handen, onschuldig Joods bloed, door de inquisitie, de pogroms, de vervanginsleer. De valse leer van een Opname die heel hardnekkig is. ALS er al een opname zou zijn, dan heeft het Joodse volk het volle recht om opgenomen te worden. Zij hebben genoeg geleden onder 2000 jaar christendom. Ik hoop het mee te mogen maken dat Israël bevrijd wordt.

  Gezegende week toegewenst en een feestelijk sukkot.

  Harry

 11. Klaas Kroese zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2020 om 21:07

  Ik wou zo graag dat ook vele kerkgenootschappen meer voor het volk Israel zouden bidden.
  De Heer zegt toch ook: ‘Ik zal u zegenen die U zegent.’
  Het is nog steeds Gods oogappel broeders en zusters. Neem het mee in uw gebed.
  Ik wens u Gods zegen en nabijheid toe.

 12. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 4 oktober 2020 om 21:49

  Ik wil even reageren op de vraag van nr.9 – Kerk en Israël gaat uit van de PKN. Ik betwijfel dat zij wel collecteren maar geen geld overmaken. Weet je dit zeker?

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 5 oktober 2020 om 0:01

  Iedereen vergeet dat Israël nog altijd niet alleen een “Uitverkoren volk is”, maar ook “gered” is “door het water” (Dode Zee”). Gods beloften zijn eeuwig!! Een God, die zich niet aan zijn beloften zou houden, zou mijn god niet zijn!! De hele vervangingsleer (die nog velen beïnvloedt) is een misdaad tegen de God van Abraham, Isaac en Jacob. De vele teksten uit de brief van Paulus aan de Romeinen heb ik wat dat betreft helemaal niet nodig, want “beloofd is beloofd”! Daarom is ook juist veel kennis van de Tenach nodig!!

 14. Loeki zegt:
  Geplaatst op maandag 5 oktober 2020 om 9:16

  Kerk en Israel werkt aan de bewustwording van het feit dat de kerk een joodse moedergrond heeft. Dit houdt in: meer kennis over het jodendom, en bereidheid om naar de joodse Schriftuitleg te luisteren.
  Meer kennis over de eigen boodschap van het Eerste Testament. Jezus leefde hiervoor met woorden en daden. Het ging Hem om de heiliging van de Naam en de komst van het Koninkrijk.
  Solidariteit met onze oudste broeder.
  Bestrijding van antisemitisme door voorlichting.
  De collecte gehouden op Israelzondag is bestemd voor dit werk, maar wordt ook gebruikt om humanitaire doelen in Israel te steunen.

 15. Karel zegt:
  Geplaatst op maandag 5 oktober 2020 om 15:59

  Simon, van commentaar nr 9, zoek maar eens op youtube hoeveel Israel stichtingen er zijn. In Harmelen, Israel en de bijbel, Messias belijdende Joden, dat is al het dubbele van jouw aantal en nog wel meer, alleen al in Nederland.

 16. T. Koster zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 oktober 2020 om 20:02

  Beste mensen. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Bid voor messiasbelijdene joden dat ze het geloof in Jezus mogen houden. En dat orthodoxe joden de Messias mogen aannemen. Dat de schellen van hun ogen mogen afvallen. Dat onze regering achter Israël mag staan. Wie Israël zegent zal zelf gezegend worden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden