Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Moe van de strijd – de Heere schenkt rust en vrede (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 november 2020, 11:23 door Dirk A A

Naar aanleiding van de talrijke reacties op het Commentaar van vorige week zijn deze week enkele teksten uit de Bergrede voortdurend in mijn gedachten. Woorden van de Heere Jezus.
‘Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe’ (vers 39).
‘Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en vervolgen’ (vers 44).

Degenen die mijn commentaar van vorige week hebben gelezen, zullen dit begrijpen. Enkele weken geleden sprak ik in de Nieuwsbrief schande over de steun van Nederland aan zes anti-Israelresoluties in de VN. In het commentaar van vorige week benadrukte ik het belang van het gebed voor onze ‘vijanden’, gekoppeld aan de woorden uit Exodus 14:14 – ‘Ik zal voor u strijden en u moet stil zijn.’ Ik mag leren hen te zegenen die mij vervloeken, de gemeente vervloeken of Israel vervloeken.
Dit hoeft ons tegelijk niet te verbazen. De Heere Jezus heeft het immers voorzegd: ‘Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten.’

Sommigen waren zeer teleurgesteld in mijn Commentaar van vorige week. ‘Je hoeft toch niet alles over je heen te laten komen? Blijf de veroordeling van Israel door Nederland in de VN aan de kaak stellen. Ontmasker de werken van de duisternis.’

Veel anderen waren juist blij met het Commentaar. Het gaf hun rust, vrede, vertrouwen, bevestiging van hun eigen gedachten. ‘Laat het los, geef het over in handen van de Heere. Verheug je in Hem, verspreid het goede Nieuws. Hij strijdt voor Zijn volk en voor ons, Zijn kinderen.’

Ik heb teveel reacties ontvangen om iedereen persoonlijk te kunnen beantwoorden. Daarom doe ik het deze manier, in dit nieuwe Commentaar.

Zeker geloof ik dat misstanden aan de kaak mogen worden gesteld. Efeze 5:11 roept zelfs op om de werken van de duisternis te ontmaskeren. En dat wil ik blijven doen, jazeker.
Wanneer Israel onterecht wordt aangevallen of veroordeeld, worden wij opgeroepen – niet alleen dan, maar altijd – om Israel te zegenen, op te komen voor land en volk.
Wanneer predikers en voorgangers een leer brengen die afwijkt van de boodschap van de Bijbel, moet daar de vinger bij worden gelegd. Galaten 1:8 stelt heel duidelijk: ‘Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.’
Wanneer christenen of christelijke organisaties worden aangevallen of bedreigd in hun voortbestaan, mogen wij niet zwijgen.

Tegelijk wil ik leren wat het inhoudt om niet zelf te strijden tegen de haat, het onrecht, de bedreiging, maar het in handen te geven van Hem Die rechtvaardig oordeelt. Romeinen 12:19 zegt het zo treffend: ‘Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.’

De christenen in het Bijbelboek Handelingen gingen niet de barricaden op om te protesteren tegen de antichristelijke overheid in die dagen. Aan de apostelen werd kenbaar gemaakt dat ze niet mochten spreken over de Heere Jezus Christus. Ze werden opgepakt, gemarteld en sommigen werden zelfs gedood. Maar de overheid kon hun mond niet snoeren. Ze spraken en bleven spreken over hun Heiland, wat het hun ook kostte.

Handelingen 5:41 zegt: ‘Ze waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam, smaadheid te lijden.’
Dan hebben wij nog veel te leren. Ik vind het moeilijk me te verheugen als ik zie dat het er niet gemakkelijker op wordt om vrijuit het Evangelie te verkondigen en daarbij vast te houden aan het hele woord van God.

Ik richt het liefste mijn scherpe pijlen – met woorden – op degenen die de vrijheid van onderwijs en meningsuiting het hardste aanvallen. Ik mag dat wel benoemen, dat deden de apostelen ook, maar ik moet leren mij af te vragen of er ook bewogenheid voor hen in mijn hart is. Bid ik voor hen? Is er een diep verlangen in mijn hart dat ook zij gered worden en tot geloof in de Heere Jezus komen? En ik moet eerlijk bekennen dat dit lang niet altijd het geval is. ‘Heere, vergeef me.’

Het Commentaar van vorige week heeft mij rust in mijn hart gegeven. Nee, ik zal niet zwijgen, maar tegelijk mag ik leren alles los te laten en in handen van de Heere te geven. Als Hij niet voor ons strijdt, is het bij voorbaat een verloren strijd. Maar met Hem zijn we meer dan overwinnaars, door Hem Die ons heeft liefgehad.

Veel strijders vóór Israel, vóór het ongeboren leven, vóór de waarheid van de Bijbel, vóór vervolgde christenen, vóór de vrijheid van het christelijke en het reformatorische onderwijs, zijn zo moe geworden van de strijd omdat ze nooit hebben geleerd hun strijd los te laten en in handen van de Heere te geven.
Tegen allen die vermoeid en belast zijn, zegt de Heere Jezus liefdevol: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast ben, en Ik zal u rust geven’ (Mattheus 11:28).

Dirk van Genderen


16 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 november 2020 om 19:07

  Dirk. Ik heb zoveel meningen gehoord, zoveel evangelisten/dominees/bijbeluitleggers/profeten noem maar op, de verwarring ook onder christenen wordt steeds groter, die zeg dit, en die zeg dat (ook ik maak mij schuldig hieraan) maar toch komt Judas vers 20 t/m 22 (OUDE VERTALING) bij mij tot leven, en wel dit, maar geliefden, bouwt gij U zelve op uw allerheiligst geloof, biddende in den heilige geest; bewaar U zelve in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Here Jezus Christus ten eeuwige leven, en ook nog Romeinen 14 vers 22 – Houdt gij het geloof, dat gij hebt bij U zelve voor het aangezicht Gods, zalig hij die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goedacht. Ik bedoel hier mee: lees zelfstandig de Bijbel, laat dat enige woord je vervullen, en al het andere hoe goed ook bedoeld, laat dat aan je voorbij gaan, want er zijn zoveel winden van leer, en vooral in deze tijd, laat alleen de bijbel je raadsman zijn, en niet zoveel leiders hoe goed ook bedoeld, geeft alleen verwarring.

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2020 om 23:08

  Geweldig om hier even je hart te mogen luchten! Opvallend is, dat ik (nog) geen commentaren zie!
  “Uit de overvloed des harten spreekt de mond.” (Matth. 12: 35) Het is een troost om de weten, dat antisemitisme het beste bewijs is van de aanwezigheid en het bestaan van God!

 3. Henk Bisschop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2020 om 17:37

  ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
  verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’
  Psalm 46:11

  Hier mogen wij ons aan vast houden, laten wij dat dwars door alle “kerk muren” heen doen. Elkaar onderwijzen, zoeken, bemoedigen en voorbede voor de wereld doen. Onze Hemelse Vader weet wat Hij doet en wij als Zijn kinderen mogen vol vertrouwen opzien en uitzien wat Hij gaat doen!

 4. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2020 om 20:14

  AMEN!! Prachtig geschreven, helemaal waar. Ik heb enorm veel respect voor je eerlijkheid en nederigheid. Ik word altijd weer enorm opgebouwd en bemoedigd door je nieuwsbrief. Ook zet het aan tot nadenken. Dus ga zo door!
  Veel zegen bid ik je toe voor je werk en gezin.
  Vriendelijke groeten en Sjalom!
  Nel Veerman

 5. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2020 om 20:51

  Een en ander komt mij tegenstrijdig over. Als je stelt dat we in de Tweede Wereldoorlog te weinig hebben geprotesteerd tegen de toenmalige Jodenvervolging, dan moet je dat doortrekken naar nu. Dan dienen we nu te protesteren bij onze overheid tegen de moderne Jodenvervolging (= Israël veel zwaarder veroordelen dan andere landen), waar ook Nederland zich schuldig aan maakt.

 6. André zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2020 om 21:48

  Los van alle reacties waar je naar refereert Dirk, jouw liefde, intenties, woorden en daden, etc. staan niet ter discussie maar worden m.i. breed erkend en gewaardeerd.
  Het is zoals je stelt: “leren alles los te laten en in handen van de Heere te geven”. Daar wil ik dan aan toevoegen: en je vervolgens door de Heere laten gebruiken in woorden en daden, zoals Jezus ons opriep tot lichtend licht en zoutend zout.

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2020 om 23:21

  Wees stil, want Ik ben uw Heer/God. Zodat we dan ook mogen weten: Niets van mij zelf Heer, alles voor Jezus, dat is het wat ik begeer.

 8. Herman Drost zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2020 om 13:59

  Beste Kees e.a. God de Vader vraagt van ons niet te protesteren, maar te bidden. We moeten ons nederig opstellen en bidden. Dat leert Jezus ons. Vergeef je vijanden en zegen ze. Als je meent te moeten protesteren tegen de overheid doe je een vergeefse inspanning. Breng het in gebed bij onze Heer. Jezus is ons voorbeeld en laat je niet leiden door de wereld, maar door de Heilige Geest.

 9. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2020 om 19:02

  Beste Dirk, ik vind het heel mooi wat je geschreven hebt. Ook de commentaren hierop vind ik een prachtig onderwerp, om hierover goed na te denken. Ik mijn werk in de kerken heb ik ook vele dingen mogen en kunnen zeggen, maar ik werd ook vaak bekritiseerd. Ik heb wel geleerd, dat je in het gebed moet gaan met de Vader en met de Zoon over dingen die je erg bezighouden, Ik geef een voorbeeld: ik bid veel voor het Joodse volk, en vraag aan de Vader hen te zegenen. Maar ik bid ook voor de tegenstanders van het joodse volk. Ik mijn huwelijk heb ik heel veel meegemaakt, en ik heb God gevraagd om genezing , maar die kwam er niet. Ik moest er mee leren leven, maar wel altijd blijven vragen om hulp in de moeilijkheden die ontstonden. Ook werd ik geholpen en daar dank ik God voor. Het onderwerp is te groot om hier op in te gaan. Bid en zoek het aangezicht van God.

 10. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 23 november 2020 om 18:16

  Beste Dirk.
  We moeten niet tegen de regering protesteren, maar hen aanspreken op wat zij doen. Dat is toch onze taak ook. Stilzwijgend toekijken vind ik hetzelfde alsdat je het ermee eens bent met wat zij doen.
  De profeten wezen ook de koningen op hun werkwijze.
  En inderdaad, natuurlijk ook voor de regering bidden dat hun ogen eens zouden mogen opengaan voor Gods Woord. Ook voor hen die van Gods Woord getuigen, zoals Kees van der Staaij en de anderen van de SGP fractie. Dat zij nog eens tot Zegen mogen zijn en een werktuig in Gods hand.

 11. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 23 november 2020 om 22:16

  Geachte Dirk,

  Het is zoals je zelf schrijft, geef het alles over in de handen van God, Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Je schrijft nooit krenkend, en mag dus (zolang mogelijk) je mening ten beste geven. Wij leven nog steeds in een vrij land! En verder, er is een gezegde dat luidt zo: LEVENDE VIS ZWEMT TEGEN DE STROOM IN, MAAR DODE WORDT DOOR DE STROOM MEEGEVOERD. Ik moet ook denken aan Nehemia, die stond ook op de bres voor de herbouw van de tempel, één hand met de troffel en de andere met het verdedigingswapen! Je bent dus in goed gezelschap. Wens jou en allen die je lief zijn, alsmede alle lezers van de nieuwsbrief Gods onmisbare zegen.

 12. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 november 2020 om 11:56

  Beste Dirk

  Ik ben het met je eens dat we alles mogen los laten, erop vertrouwend dat de Heere alles onder controle heeft, ook al lijkt het soms zo anders. Wees gezegend in de wonderbare naam van Jezus die alle verstand te boven gaat.

 13. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 november 2020 om 16:31

  Beste Dirk,
  Inderdaad is het zo, zoal reactie nr 1 het zegt. Steun op God en zijn Woord alleen en niet op mensen. Dan zal je niet beschaamd uitkomen. Groeten van San

 14. Dolf Brouwers zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 november 2020 om 12:14

  Geachte Allemaal,
  Jaja, het is zeker zeer verwarrend, otto(1). Want je weet niet [altijd] precies wat er wordt bedoeld in de Schriften, wanneer het door sommige kerken of personen verkeerd wordt geïnterpreteerd en dan krijgt het een eigen leven en wordt het volledig uit zijn context gehaald. Ik bid voor het lezen van de Schriften, dat de Heilige Geest mij zal vergezellen om mij te onderwijzen en de woorden te begrijpen die ik lees. Er zijn te veel zogenaamde “godsdiensten” in deze wereld en de meesten zijn de filosofieën van de mensenkinderen gemengd met schriftuur en dat is het plan van Satan, als je begrijpt wat ik bedoel? Moge Vader jullie zegenen om het rechte smalle pad te vinden en te blijven bewandelen!

 15. A.de Ruiter-Bouman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2020 om 15:36

  Ben het met Kees -5- eens. Het is mooi en nodig om te bidden, maar ook handelen. heb zo vaak gehoord
  Waarom hebben niet veel meer Ned. geholpen om Joden te verbergen? Heb dan de neiging om weg te kruipen, al was ik amper geboren. Toch voel ik me schuldig en verdrietig en dan begrijp ik dat ook niet. De Bijbel spreekt ook over een Martha en Maria. En als bidder ben je Maria, maar als helper een Martha. Het is dus én én. De Here Jezus keurde het ook niet af, Hij ging er helemaal niet op in!
  Wat ik ook hier weer uit leer op de vraag “wat zouden wij doen”?, kun je geen antwoord geven, totdat je er zelf voor komt te staan. Heb al zoveel meegemaakt in mijn leven, als ik dat van tevoren had geweten had ik gezegd: dat kan niet, dat kan ik nooit aan! Maar omdat de Heer me hielp en voor me streed kon ik het aan. Zo leef ik met de Heer. Niet met grote woorden, wel met geloof en in stilte meestal.

 16. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2020 om 18:17

  Dag Dirk en alle volgers, strijd de goede strijd des geloofs (uit 1 Thimoteus 6:12).

  Strijden we de goede strijd? Onderzoeken we onszelf daarin regelmatig of we nog op de goede weg zitten, de goede strijd strijden, onderwijs uit Jahweh’s Woord; lees 1 Timoteus 6:12 en bijvoorbeeld Efeze 6 over de wapenrusting en neem een voorbeeld aan de apostelen, zoals Paulus en Timoteus. Er staat niet voor niets geschreven: blijf in de leer der apostelen, die rechtstreeks door Jaweh, de Eeuwige, gezonden zijn.
  Wat is de boodschap van de vele kerken en wat zegt Jaweh’s Woord/het onversneden en onfeilbaar Woord over strijden…

  Shalom
  Troost Troost Mijn Volk
  Troost ook mij…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden