Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Samen met alle heiligen… (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 november 2020, 14:49 door Dirk A A

Er moet mij iets van het hart, deze week. Iets waar ik steeds vaker tegenaan loop. Iets dat mij pijn doet. En ik vermoed dat die pijn ook in de hemel wordt gevoeld. Dat betreft de verschillen in opvattingen onder christenen. Verschillen van inzichten die dwars door kerken en gemeenten heen lopen. Soms dwars door gezinnen en huwelijken heen. Wat kunnen we onverdraagzaam zijn naar elkaar toe. Terwijl de Heere ons in Zijn Woord juist aanspoort om verdraagzaam te zijn en elkaar vurig lief te hebben.

Onlangs kwam ik in een christelijk tijdschrift de opmerking tegen dat sommige voorgangers uit de kring van dat tijdschrift in bepaalde kerken en gemeenten niet langer welkom zijn om voor te gaan in diensten. Omdat ze een – wat – andere visie hebben over de precieze gang van zaken in de eindtijd, of over de doop, of over Israel. En als je dan niet precies in het uitgestippelde straatje past, is het in sommige gemeenten over en uit. Datzelfde tijdschrift, waar die opmerking in stond, handelt trouwens zelf precies hetzelfde. Helaas.

Waarom zijn we toch zo bang voor (iets) andere opvattingen, zolang we dat maar doen bij een open Bijbel, en daarop aanspreekbaar zijn? In het diepe verlangen om het Woord van God na te spreken en ons – zo nodig – te laten corrigeren door het Woord, door de Geest en door elkaar. Wie voor honderd procent overtuigd is van zijn of haar eigen gelijk, staat niet meer open voor een mogelijke correctie of bijsturing door de Heere zelf.

Wat doen we elkaar toch aan. We wijzen soms wel heel gemakkelijk dierbare dienaren van God af omdat ze niet precies zo denken als wij. Maar wie is er voor 100 procent volmaakt in dit leven? In 1 Korinthe 13 lezen we dat ons kennen slechts ten dele is. Ooit zal onze kennis volmaakt zijn en velen doen alsof dat nu al zo is. Dat is hoogmoedig, terwijl de Heere ons juist oproep nederig en ootmoedig te zijn.
‘Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele,
Maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben’ (1 Korinthe 13:12).  

We nemen elkaar zo snel en zo gemakkelijk de maat. Soms doen wij alsof wij God zijn, op onze troon zitten, en andere gelovigen langs onze meetlat leggen.
Er zijn toch grenzen, zult u reageren. Jazeker, maar wel de grenzen die Gods Woord aangeeft. Paulus zei tegen de Galaten:
‘Zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt’ (Galaten 1:8).

Nooit zullen we iets toe mogen voegen aan het Woord van God of ervan af mogen doen, zoals Openbaring 22 aangeeft. Daar mogen we elkaar op aanspreken. Binnen deze grenzen zijn echter verschillende interpretaties mogelijk. Laten we elkaar daar de ruimte voor geven en niet direct klaar staan met ons oordeel.

In Efeze 3:18 en 19 lezen we zo mooi:
‘…opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,
en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’
We hebben elkaar zo nodig als broeders en zusters. Uit ervaring weet ik hoe verrijkend het is om ook andere gezichtspunten te horen, nieuwe inzichten soms, iets meer van de hoogte te gaan zien, van de breedte, de lengte en de diepte van de liefde van Christus.

En zeker, ik begrijp ook wel dat je in een gemeente geen voorganger uitnodigt die opvattingen verkondigt die haaks staan op de boodschap die gebruikelijk is in die gemeente. Ondertussen is het goed om wel op de hoogte te zijn van de verschillende gezichtspunten die er bestaan, om het gesprek erover aan te gaan rond een open Bijbel.

Hier op aarde mogen we leren om met elkaar om te gaan, om mild te zijn naar die broeder of zuster die soms anders denkt dat wij het gewend zijn.
Deze week hoorde ik nog van iemand die op zondagmorgen als hij naar de dienst gaat, mensen, broeders en zusters tegenkomt, die naar een andere kerk gaan. Hij wordt dan niet gegroet, omdat die anderen vinden dat hij geestelijk dwaalt.

Hoe moet dat eenmaal gaan in de hemel? Als u door genade een kind van de Heere mag zijn, zult u eenmaal zij-aan-zij staan met die broeder of zuster die heel anders dacht over de doop, over de eindtijd, over de opname. Kunt u zich dat voorstellen? Nu geeft de Heere ons nog de gelegenheid om een beetje aardiger en milder te zijn naar die ander toe. ‘Heere, help mij, ik vind het soms zo moeilijk.’

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2020 om 16:58

  Beste Dirk, een stuk naar mijn hart. Verschil in opvatting is niet eens erg. We zouden elkaar misschien in Liefde meer ruimte mogen (moeten) geven om elkaars meningen aan te horen en te bestuderen. Het is zelfs een opdracht om elkaar in geloof en Liefde te onderwijzen, elkaars meningen te weerleggen om zo elkaar op te voeden in gerechtigheid (2Tim3:16). Het heeft enkel ten doel tot groei te komen, tot volmaaktheid. Dat is ook mijn enige intentie als ik wel eens reageer op je commentaren. Al met al is het dan toch wel een beetje jammer, om na zo’n mooi betoog, te moeten constateren dat mijn reacties niet altijd geplaatst worden. 😉

 2. TVB zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2020 om 17:20

  Naar mijn idee moet je oppassen met een gedachtegang als deze. Het klinkt misschien mooi en vroom, maar sluipenderwijs zou je de mens boven Gods Woord kunnen gaan stellen.
  Natuurlijk moet de Liefde in alles het hoogste Woord hebben, maar dat hoeft niet af te doen aan Waarheid. Integendeel is mijn ervaring dat onder oprecht Waarheidszoekenden die Liefde juist vaak zo merkbaar aanwezig is. Hij is erbij.

 3. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 november 2020 om 20:21

  Dit alles komt doordat we niet meer uit Hem leven. Wij allen niet! Maar Hij zegt: vertrouw maar op Mij in de sterkte van Mijn macht. Ik zal alles maken dat gij u verwonderen moet.

 4. André zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2020 om 17:48

  Ik vind het een goed stukje! Het mag toch niet zo zijn dat ik me ‘s zondags anders gedraag ten opzichte van mensen, dan door de weeks. Als ik iemand de hele week groet en ‘s zondags ben ik heel anders tegen dezelfde persoon, dan mag dat niet. Zo simpel is dat! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend, zo zou het bij mij altijd moeten zijn. Helaas is dat niet altijd zo bij mij! Werk aan de winkel voor mij!

 5. Gerrit zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2020 om 19:25

  Beste Dirk, helemaal eens met de inhoud en strekking van dit stuk.
  Paulus spoort ons steeds aan om te onderzoeken in de schrift wat anderen beweren.
  Dank voor jouw nieuwsbrieven.

 6. Jenny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2020 om 19:33

  In theorie weten we het allemaal prima, dat we de ander moeten liefhebben ook al heeft hij/zij een andere mening. Uit onszelf zijn we allemaal overtuigd van ons eigen gelijk. Niet voor niets zegt men wel eens: zet 2 mensen bij elkaar en je hebt een kerk. Zet er 3 bij elkaar en je hebt een splitsing. Triest, maar zo gaan die dingen vaak. Ooit las ik eens het boek met de titel: ‘De farizeeër in de spiegel’ van Tom Hovestal. Een confronterend boek. Maar wel een aanrader om door elke christen van welke kerk dan ook gelezen te worden. Om zichzelf eens eerlijk te onderzoeken, voordat we met de vinger naar een ander wijzen. Het is mijn verlangen dat de huidige corona crisis ons als christen zal veranderen. Dat we meer op Christus gericht zullen raken, en minder op onszelf. Meer zullen zoeken wat er écht toe doet, Christus en Die gekruisigd. De nacht is ver gevorderd.

 7. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2020 om 21:20

  Samen met alle heiligen… wie zijn dat ‘heiligen’? Wat zegt Jeshua de Heere Jezus hierover? Weest heilig, want Ik ben heilig, wat betekent dit? Dit betekent apart gezet zijn. De apostel Paulus zegt: Gij geheel ánders want gij hebt Christus leren kennen, je bent een nieuwe schepping. Dit betekent niet dat het dan klaar is, dat je ‘af’ bent, nee, wij zijn ‘werk in uitvoering’ en dat betekent dat we onderweg zijn in dit leven, we worden gevormd, we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, een práchtige schepping (Psalm 139). Daar is de leugenaar vanaf het begin niet zo blij mee en betekent dit dus strijden, zoals de apostel Paulus als eerste gemeentestichter deed. Hij streed om de gemeenten van Jezus de Messias zuiver te houden; doe het zuurdesem weg uit uw midden/gemeente en dat kost strijd, strijden tegen het kwaad en dat is vandaag de dag niet anders, toen niet en nu niet. Er zijn velerlei winden van leer en men is ver afgeweken van de Bijbelse waarheid en praat elkaar naar de mond en wee je gebeente als je begint over de eerste gemeente in Handelingen 2 die gebouwd is op de apostelen en profeten waarvan Jeshua de uiterste Hoeksteen is en waar ik zo naar verlang. Men zegt dan: maar dat is toch niet meer van deze tijd en dan zeg ik: is Jeshua veranderd dan? Hij is gister en heden en voor altijd dezelfde en Zijn Vader precies hetzelfde, wie Mij heeft gezien heeft de Vader gezien, zegt Jezus. Weet u, het onversneden, onfeilbaar Woord van God zónder daar ook maar iets aan af te doen of aan toe te voegen is helemaal niet meer relevant, je kan het zuivere evangelie aan de straatstenen niet meer kwijt, het kost de meeste mensen teveel! Weet u, vandaag de dag ben ik al blij dat Gods Geest de weerhouder nog hier op aarde is, meer hebben wij toch niet nodig?! Echt álles kan mij verder gestolen worden, corona of geen corona, veilig geborgen bij de Allerhoogste (Psalm 91) en veilig aan Jezus hart.

 8. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2020 om 21:33

  Kom! Laten wij terug keren naar de Heere! (Hosea 6:1)! De Heere zegt: Want Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in offer, in kennis van God, meer dan in brandoffers. (Hosea 6:6). Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben! (Hosea 14:5). Is er gebrokenheid van hart, verlangen wij naar God? Bij onszelf beginnen: Zie of bij mij een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg! Er is hoop voor christenen die zijn afgeweken. Omdat de Heere meer naar ons verlangt, dan wij naar Hem! Kom! Laten wij terug keren naar de Heere!

 9. T.Blokland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2020 om 21:48

  Wij kennen slechts ten dele; want er is veelkleurige wijsheid van God (Efeze 3 vers 10); maar aanstonds zullen we Hem zien zoals Hij is; wij zullen de Koning in Zijn schoonheid aanschouwen, en met reikhalzend verlangen kijken we uit naar die Dag dat de Zon van de gerechtigheid over ons zal opgaan.

 10. Margot Bijleveld zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 november 2020 om 22:29

  Het gaat er voor mij niet om of wij doordeweeks en zondags anders doen, neen, het is de gesteldheid van je hart waar het om gaat voor God. Hoe staan wij op elk moment voor Hem, hoe leven wij, denken wij, spreken wij, zien wij, horen wij, is dat door Jezus ogen, oren, leven? Hoe staat het met onze nederigheid naar Hem, onze verootmoediging, ons zondebesef. Dit heeft met ons leven te maken zoals wij leven, daar gaat het om, niet om de zondagse kerkgang. Het is in en in triest dat juist nu in deze tijd van wanorde, Gods kinderen elkaar zo nodig hebben. Zoals Gods woord zegt: bemoedigt elkander, steunt elkander, in elk opzicht! En dat in een sfeer van liefde, onzelfzuchtig, bemoedigend, oprecht, liefdevol. Juist nu hebben kin’dren Gods elkaar zo nodig! Stap over die kerkmuren heen. We zijn nu EEN in Hem, Jezus onze Heer. God zegene U allen rijkelijk met wijsheid en inzicht. Gods liefde toegebeden, mijn zusters en mijn broeders.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 0:13

  Onverdraagzaamheid en ruzie bij afwijkende inzichten zie ik ook bij ons in de kerk!! Het heeft er volgens mij alles mee te maken, dat je nooit meer bij elkaar komt, elkaar zelden nog spreekt, en dan ga je dus steeds verder uit elkaar!!
  Het “volhard tot het einde” kunnen de meesten blijkbaar niet waar maken, want wat hebben afwijkende inzichten met het geloof te maken. Die afwijkende inzichten gaan altijd over bijzaken of financiële zaken. Ze hechten meer aan hun eigen inzichten dan aan hun geloof!! Nu heb ik ook inzichten, maar dat gaat dan altijd over een interpretatie van de Schrift. Ik heb er voor gewaakt om op mijn leeftijd nog een positie in de kerkenraad in te nemen. En toch zijn er kerken die groeien! Zouden misschien steeds meer mensen de moed verliezen?? Worden Jezus’woorden toch waar met”Zal ik bij mijn komst nog geloof vinden op aarde?”
  Toch wanhoop ik niet, dat past niet bij mij. Standvastigheid en volharden in het geloof is mijn recept om gelukkig te zijn en te blijven, al spreken de omstandigheden een heel andere taal.

 12. André Butter zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 9:10

  En toch blijf ik met de vraag zitten hoe het kan dat wij christenen Gods Heilige Geest bezitten, die ons overtuigt van waarheid e.d., maar wij op vele gebieden toch tot geheel anderen inzichten komen. Zie enkel al met betrekking tot bijvoorbeeld Israël.
  Wat zou het resultaat zijn indien wij christenen wel één zijn?

 13. Bea zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 14:45

  André Butter, dat snap ik ook niet… Misschien spreken sommigen de Geest onbewust tegen en houden zich vast aan kerkelijke tradities… Ipv het woord te lezen en open te staan voor de Heilige Geest, dat Hij hen andere inzichten mag geven…

 14. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 16:09

  De door U genoemde weektekst: voor velen onzer een mooie tekst voor hun kerst[feest]. Zelf dank ik God voor Zijn beloften aan zijn eigen uitverkoren volk. Heel de bijbel door is het Volk: Gods Volk. En zal ook deze profetie weldra in vervulling gaan, ook de vele profetieën uit de Psalmen, zoals: God heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn Trouw aan Israel nooit gekrenkt, Dit slaan al des aardrijks grenzen gade nu onze God zijn Heil ons schenkt, dit zal uitsluitend aan Israel vervuld worden.

 15. Arie Moning zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 16:23

  Beste Dirk. Als we deden wat er in Romeinen 12 tot en met 14 staat zou het er heel anders uit zien. Laten we van Jezus leren door niet te oordelen, lief te hebben en zo een getuigenis te zijn voor hen die niet geloven in plaats van onbegrip bij hen op te roepen door onze verdeeldheid. Dank voor dit mooie stuk.

 16. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 16:35

  Niet iedereen die zich christen noemt bezit de Heilige Geest. De kerken zitten vol met NAAMCHRISTENEN en daarom heerst er zoveel verdeeldheid onderling in de kerken. Velen zullen met een ingebeelde hemel naar de hel gaan ben ik bang.
  Ik ben in de gezegende omstandigheid om in een Gemeente te mogen kerken waar geen verdeeldheid heerst. Er wordt ontzettend veel gedaan om de Gemeente bij elkaar te houden. Er worden door Gemeenteleden blogs gemaakt waar onze jonge Dominee ook aan meewerkt. We bellen elkaar op nu we in 2 groepen de dienst moeten bijwonen. Vorige week hebben we plantjes bij de gemeenteleden gebracht. En zo gebeurt er veel meer.

 17. Cees de Geus zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 16:56

  Beste Dirk, je hebt helemaal gelijk. Bedankt dat je dit deelt. Ik heb het idee dat het herstel van het lichaam van Christus, de gemeente dit jaar in een versnelling gekomen is. In veel gemeentes is meer verootmoediging en meer aandacht en gebed voor Israel. De eindtijd lijkt ook begonnen te zijn, of staat te beginnen. Wij zitten sowieso in de laatste generatie van de menselijke regering dat Jezus terug gaat komen. Ps. 102:19. In deze generatie is Ezechiel 37 bezig uit te komen. Israel is fysiek terug in zijn land en God is bezig om ze geestelijk te herstellen. Dit herstel kan niet volledig worden zonder herstel van de gemeente uit de volken (ons). De Efeze brief is hierin heel belangrijk waar de gemeentes al worden opgeroepen om eenheid van de gelovigen uit de heidenen met de Heiligen, de apostelen en de rest van de joodse gelovigen. Na 1900 jaar van antisemitisme worden de gemeenten uit de volken opgeroepen. In Efeze 2:11-21 kunnen we lezen dat het Gods ultieme doel is om ‘een nieuwe mens’ te scheppen ter voorbereiding op de wederkomst van Jezus. Israel heeft de gemeente uit de volken nodig en wij hebben Israel nodig. Gemeentes en gelovigen die dit niet gaan zien zullen heel veel moeite hebben om te overleven in de eindtijd. Verootmoediging, schuldbelijdenis en vernieuwde toewijding aan God is heel hard nodig. Iedere gelovige moet ernst nemen met voldoende tijd te besteden aan Bijbelstudie en bidden om staande te blijven en een zegen te kunnen zijn voor anderen. Christenen gaan elkaar steeds harder nodig hebben. 2 Petrus 1:10,11. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

 18. Lois zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 16:59

  Ik merk dat toewijding aan God eren prijzen ons hart zacht maakt en liefde brengt voor anderen.
  Tegelijk belijden, Nederland kent veel schuld: Israel, abortus, lgbt, porno etc en heeft dit over de wereld gebracht, die nu ook verblind handelt daarin.
  Wij kunnen juist belijdend bidden daarin, dat geeft veel liefde voor anders denkenden, en ik geloof dat de Geest dan meer inzicht geeft, we worden Zijn wapen dat strijd en licht brengt, een enorm voorrecht als je zo gaat leven.

 19. Nelly van der Rhee zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 18:08

  Samen met alle heiligen.. Wanneer er in de Bijbel over heiligen gesproken wordt betreft dit altijd het volk Israël. Dus samen met alle heiligen betekent samen met het volk Israël. De gelovigen uit de volken samen met het volk Israël. Het betekent mijns inziens niet dat er geen verschillende opvattingen mogen en kunnen bestaan onder gelovigen. Wat mij wel van het hart moet dat ik er soms enorm van schrik wat Christenen kunnen beweren op grond van een bepaalde visie of theologie.

 20. Grietje zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 19:41

  Zo met je eens Dirk. Er is zoveel onenigheid en zoveel onverdraagzaamheid. Ik heb er zoveel verdriet van. Gezinnen die bijna uit elkaar vallen, grote woorden die vallen. Wat moet het de Heere verdriet doen. Toch zie ik ook groei. Mensen die echt gaan beseffen dat we elkaar nodig hebben en elkaar niet zo de maat mogen nemen. Bidden bidden bidden.

 21. De dorpelwachter zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 19:47

  Beste Dirk

  Een weer uit mijn hart gegrepen nieuwsbrief.
  We moeten elkaar lief hebben en respecteren, ook als iemand een andere mening heeft.
  Ik praat met veel mensen en hoor veel meningen, maar toch loop ik er soms compleet in vast!
  Laatst had ik het met iemand over Israel, mijn inziens het volk van God dat hij zichzelf geformeerd heeft.
  Gods oogappel. Het volk waar de Heere Jezus uit geboren is, mijn verlosser en redder.
  Het Heil is uit de Joden lees ik in de bijbel en staat voor mij als een paal boven water, Jezus is het rustpunt van mijn hart!!!
  Maar die persoon zegt en hij is niet de enige: ik heb met Israel niets.
  Dat is een andere mening, wat ik totaal niet kan begrijpen.
  Ook het onderwerp homofilie is iets waar heel verschillend over gedacht wordt.
  Je durft er bijna niet over te praten met je mede broeder of zuster, want je mag niet zeggen wat mijn inziens Gods woord er van zegt, en zo zijn er veel onderwerpen waar je niet uit komt met velen.
  Soms denk ik: het lijkt wel of ik een ander bijbel lees.

  Daarom vind ik het zo ontzettend bemoedigend jouw nieuwsbrieven.
  Ik lees hier wat ik zelf ook in de bijbel lees en hoe ik naar veel dingen kijk.
  Als ik de nieuwsbrief lees dan denk ik: ik ben toch niet gek!
  Tegen Paulus werd ook gezegd dat hij raasde.

 22. irene v d neut zegt:
  Geplaatst op zondag 29 november 2020 om 22:34

  Laten we bidden om eenheid en onze onenigheid belijden! Jeshua bad: Vader, maak ze een, zoals U en Ik een zijn! Eenheid komt bij Hem vandaan! Wij kunnen ons niet een maken, Hij wel!

 23. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op maandag 30 november 2020 om 10:54

  Samen. Wij gaan al jaren samen met mensen uit allerlei kerkelijke achtergronden de straat op en in eerste instantie zijn we niet bezig om volle kerken te krijgen, maar om een volle Hemel!! Er heerst bij ons geweldige eenheid. Wij zijn de kerk op straat en hebben ook geen corona beperkingen.
  Zin om mee te gaan?? Prayer Station Nederland. De oogst is nog steeds groot, zie ook het wonder op straat in Tel-Aviv, waarover in de Nieuwsbrief wordt geschreven.

 24. Mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 30 november 2020 om 11:35

  Amen.
  Ik ben het eens met 21.
  Het is alsof de vijand (waar de satan het hoofd van is) zijn laatste troeven op tafel gooit.
  En vele christenen hebben het niet door.
  Het gedenken van de geboorte van de Heiland/Redder/Verlosser mag niet als een feest worden gezien.
  Want het zou niet in de bijbel staan.
  Terwijl de herders, nadat zij het Kind hadden gevonden, terug gingen God/JHWH lovende en prijzende.
  En als we de lofzang van Maria lezen is het één grote feestelijke lofzang.
  De wijzen (magiërs) namen zelfs “dure” geschenken mee!!

  De Bijbel OPENBAART dat de geboorte van de Heiland gezien mag worden als een Feest. Het is immers een Heilsfeit. We mogen en moeten dat laten horen en vertellen. Met GROTE Blijdschap.
  De “geschenken” ontdoen we van de verpakking. Net als de geschenken van de wijzen ook ontdaan moesten worden van de verpakking die er zeker omheen gedaan was.

  Helaas gaan vele christenen met de gedachte van de vijand mee!!
  En dat is erg verdrietig.
  De oprechte gelovigen komen steeds meer aan de kant/alleen te staan.
  Soms denk ik: wellicht wil de Here dat ook.
  We zijn immers “apart” gesteld.
  En Zijn komst is nabij.

 25. Bram zegt:
  Geplaatst op maandag 30 november 2020 om 13:40

  JJ(7) begint het te begrijpen!? en schrijft: “Er zijn velerlei winden van leer en men is ver afgeweken van de Bijbelse waarheid en praat elkaar naar de mond en wee je gebeente als je begint over de eerste gemeente in Handelingen 2 die gebouwd is op de apostelen en profeten waarvan Jeshua de uiterste Hoeksteen is en waar ik zo naar verlang. Men zegt dan: maar dat is toch niet meer van deze tijd en dan zeg ik: is Jeshua veranderd dan? Hij is gister en heden en voor altijd dezelfde en Zijn Vader precies hetzelfde”. Hartelijk dank voor jouw prachtige woorden, JJ!

  Ik verlang óók naar de levende hedendaagse profeet en de twaalf apostelen in deze dispensatie! Want Jeshua is de Hoeksteen en Zijn Kerk is dezelfde gisteren, vandaag en morgen voor de tijd en alle eeuwigheid! Waar zijn de hedendaagse profeet en de twaalf apostelen? Dat wil ik óók graag weten!

 26. aka zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 december 2020 om 15:30

  Hallo allemaal, hoe meer ik alles lees, des te meer besef ik, hoe belangrijk het is, dat wij de bijbel uitgelegd krijgen en dat het Woord van God recht gesneden wordt. Laten wij dan bidden om goede leraars die van God zelf geleerd zijn; dat wil zeggen: door de Heilige Geest. Het staat zelf in Gods Woord, dat Die ons alles zal uitleggen! Ik denk dat dat veel verdeeldheid kan voorkomen. Houd je aan de Bijbel en laat je niets wijs maken voor wat betreft: dat was alleen belangrijk in die tijd, wij leven in een andere tijd, het is en blijft immers dezelfde God en Vader die Adam en Eva heeft geschapen en alles wat er in de natuur is. Ook elke geboorte blijft een wonder van God! Het beeld van een spiegel in raadselen, was vroeger voor mij ook een raadsel, want een spiegel verbergt totaal niets! Echter, toen mij werd uitgelegd, dat de toenmalige spiegels van koper waren gemaakt, begreep ik het wel. Immers in koper zie je de dingen veel waziger dan in wat wij gewend zijn van glas.
  Dit is een klein voorbeeld, maar zo zullen er ongetwijfeld meer zijn. Vandaar mijn opmerking: wij hebben een goede, zuivere bijbeluitleg nodig en geen wazig verhaaltje. Verder geheel eens met de brief van jou, Dirk, al die verschillen en de daaruit voortvloeiende verdeeldheid, kan nooit goed zijn en geeft, als het goed is: harteleed.
  Allen Gods liefde en geduld toegewenst.

 27. Paul Verhoeven zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 december 2020 om 19:34

  Wat mij altijd weer verwonderd is de vraag hoe het toch mogelijk is, dat als we in EEN Geest gedoopt zijn er toch zoveel verschillen bestaan waarin we elkaar niet weten te vinden. Is dat een geest van verdeeldheid of ligt het aan onze eigen eigengereide houding? Dan kan je beter in een “jodenkerk” komen waar het een geweldige herrie is door de discussies die plaatsvinden, maar waar men elkaars mening en inzicht wel weet te respecteren en waar men gearmd als broeders weer naar huis gaat. Misschien moeten we ons daar maar eens op beraden, want op onze manier maken we er een zooitje van.

 28. t. koster zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 december 2020 om 11:59

  Beste mensen,

  Eén in de naam van Jezus. De geboorte, kruisiging en opstanding, dat is de essentie van het Evangelie. Dat is de basis van het Evangelie. Over andere zaken kun je verschillend denken. Laten we elkaar daarin respecteren.

 29. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2020 om 21:49

  Beste Dirk,

  Een mooi streven om elkaar niet gelijk af te vallen op een wat andere visie. Maar je geeft ook direct de moeite die er in zit aan en dat heeft te maken met die grenzen.
  Ik denk dat als ik mijn visie zou delen over het niet bestaan van ‘een hel’ mij dit op deze site niet in dank zal worden afgenomen. Ooit heb je eens geschreven dat zulke mensen geen gelovigen kunnen zijn. En dat terwijl ik geloof in Christus en Die gekruisigd en ik ook zou kunnen uitleggen waarom ik niet meer kan geloven in ‘een hel’.

 30. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2020 om 20:00

  Wat aan de late kant i.v.m. familieomstandigheden, maar ik voel mij toch geroepen even te reageren. Ik kan volledig met je meegaan Dirk. Maar wat ik verschrikkelijk vind, is dat men met dit soort dingen naar buiten gaat. Naar mensen, die geen christen zijn en dat vooral via b.v. Facebook.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden