Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Christus alleen! (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 december 2020, 11:57 door Dirk A A

Altijd moet de Heere Jezus Christus centraal staan. In ons leven, ons spreken, ons schrijven. Dat wordt mij steeds duidelijker. Als ik spreek of schrijf over de eindtijd, wil ik Christus centraal stellen. Als het gaat over Israel, moet Christus centraal staan. Altijd. Niet de eindtijd, niet Israel, niet de Heilige Geest of wie of wat dan ook, maar Hij. Christus alleen. Zoals Mattheus 17:8 het zegt: ‘Zij zagen niemand dan Jezus alleen.’ En wie de Zoon eert, eert ook de Vader.

Te snel verliezen wij de Heere Jezus uit het oog. Terwijl Hij, als we Hem door genade mogen kennen en liefhebben, zo onze eer, glorie en aandacht waard is. Op tal van plaatsen in de Bijbel worden we ook opgeroepen onze aandacht op Hem te vestigen. Dat bewaart ons voor afdwalingen, voor het volgen van dwaalleraren, voor zonden. Enkele Bijbelverzen ter illustratie.

1 Korinthe 2:2 – ‘…want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.’
Kolossenzen 3:1 – ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.’
Kolossenzen 3:2 – ‘Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn…’

Hebreeën 2:9 – ‘…maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond…’
Hebreeën 12:2 – ‘…terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’
Hebreeën 12:3 – ‘Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.’

Ik kom telkens weer mensen tegen die zo bezig zijn met de eindtijd, met de coronacrisis, met de Heilige Geest, met de doop, met tekenen en wonderen en vult u maar verder in, dat ze het zicht op de Heere Jezus kwijt dreigen te raken. Nooit mag dat gebeuren. Hij moet centraal staan, altijd. Het gaat om Hem, om eer en de glorie van Zijn grote Naam.

Je hebt zelfs profetische websites, waar bepaalde zogenaamde profeten centraal staan en hun voorspellingen. Begrijp me goed, ik geloof zeker dat de Heere vandaag spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Jazeker. Laten we dat nooit ontkennen.
Maar sommige christenen zijn alleen maar bezig met profetieën. Ik heb wel eens een poosje sommige van zulke websites gevolgd, maar het voelde niet goed. Veel profetieën waren heel algemeen – er wordt dan gesproken over nieuwe tijden, nieuwe seizoenen – anderen waren concreter, maar er gebeurde niet wat er werd voorzegd.

De focus ligt in deze kringen vaak niet op de Heere Jezus, maar op tekenen en wonderen, op het aanbidden van engelen, het zogenaamde vallen in de geest, het verschijnen van goudstof…
En het trieste is dat bij nogal wat van deze profeten de liefde voor geld en goed groter is dat de liefde voor God en voor de Heere Jezus. Bepaalde voorspoedpredikers vliegen de wereld rond in hun eigen vliegtuig en bezitten superdure villa’s en limo’s.

1 Johannes 4:1 roept ons op alle geesten te toetsen of ze uit God zijn, omdat veel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
In vers 3 wordt daar gezegd: ‘… en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.’

Bij het woord antichrist denken wij snel aan anti, tegen… tegen Christus. Maar het is zuiverder om te denken aan: …in de plaats van Christus… De geest van de antichrist trekt ons weg van Christus, richt onze aandacht op iets anders, een mens, een dwaalleer.
Dit kan zo subtiel gaan dat we het niet eens in de gaten hebben. De beste remedie hiertegen is om voor 100 procent gericht te zijn op de Heere Jezus. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Vul je gedachten met Hem, verheug je in Hem. Lees in Zijn Woord, bid zonder ophouden.

Onze aandacht wordt ook afgetrokken van Christus als Hij niet centraal staat in de verkondiging, maar wanneer er een politiek correct of sociaal evangelie wordt verkondigd, van lief en aardig zijn voor elkaar en voor de natuur. Of wanneer de preek niet veel meer is dan een pastoraal praatje.
Christus kan ook van ons weggehouden worden, wanneer Hij als vrijwel onbereikbaar wordt voorgesteld, en slechts beschikbaar is voor een enkeling in de gemeente die ertoe uitverkoren is.

Ik hou van Israel, ik spreek en schrijf over Israel en over de eindtijd, ik voel me betrokken bij Israel, maar we kunnen zo vol zijn van Israel dat we voorbijgaan aan de God van Israel en aan de Heere Jezus. Laten we daar alert op Zijn. Het gaat ten diepste niet om Israel of om het Joodse volk, maar om de eer en de glorie van Gods grote Naam. Ezechiël 36:22 en 23 zeggen het zo treffend: ‘Zeg daarom tegen het huis van Israel: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israel, maar om Mijn heilige Naam … Ik zal Mijn grote Naam heiligen…’

Onze aardsgezindheid is zo vaak een verhindering om binnen te gaan in Gods tegenwoordigheid. Als de stormwinden om u heen woeden, vlucht naar de Heere Jezus toe. Bij Hem bent u veilig.
‘U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:3). Wat een rijkdom! Onze oude, zondige mens is gestorven vanaf het moment dat we wederom geboren werden en tot geloof in de Heere Jezus kwamen. Vanaf dat moment is ons leven met Christus verborgen in God. Degenen die op Hem vertrouwen, zijn veilig. Voor eeuwig.
Psalm 91:1 zegt zo mooi: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’ Wat een troost, wat een bemoediging!

Ik wil u aansporen de dingen te zoeken die boven zijn, waar Christus is, Die zit aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn (Kolossenzen 3:1 en 2).
Word je dan niet wereldvreemd? O nee. Maar alleen zo hou je het vol in deze tijd. Alleen zo kun je jezelf heilig en onbesmet bewaren in deze wereld (Jakobus 1:27b). Gericht op de Heere Jezus Christus, Die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:19). Als pelgrims, als vreemdelingen, zijn we onderweg naar het hemelse vaderland (Hebreeën 11:16).

En de dag komt dat de hemel open zal gaan en dat Hij, onze Heere Jezus Christus, geopenbaard zal worden, zegt Kolossenzen 3:4. En, o wonder, dan zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid! Wat een dag zal dat zijn! Maranatha!

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Simon van Groningen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2020 om 17:49

  Amen broeder. Al vind ik het in mijn prediking ook lastig om onpartijdig te blijven. God’s zegen voor u.
  Simon van Groningen

 2. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 december 2020 om 18:39

  Dirk, ik sta volkomen achter dit geschrevenen, echt volkomen waar wat je schrijft. Ik denk vaak aan het bijbelboek Prediker, hoofdstuk 10 vers 14: De dwaas is het, die vele woorden gebruikt – de mens weet niet, wat er geschiedt, en wie zal hem te kennen geven wat er na hem geschieden zal? Dat is een waar woord, wie had in 2019 kunnen vermoeden, dat er in 2020 zo’n virus zou losbreken over de gehele wereld, niemand toch? Daarom is jouw woord zo waar: kijk op Jezus, en vertrouw alleen op hem, lees je bijbel, hou vast aan zijn woord, want God alleen weet hoe het de wereld zal vergaan. Daarom, niemand weet wat 2021 brengt dan God alleen, en laten wij bidden, en hopen dat God in Jezus ons zal leiden door wat voor toekomst ook, en net wat jij schrijft: zie op Jezus alleen.

 3. Harmke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2020 om 19:39

  Amen!

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2020 om 20:26

  Ik hoef maar een paar citaten uit mijn Bijbel aan te halen, om het grote belang van “alleen Jezus” te onderstrepen. De Hebreeënbrief begint er mee: “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.” Dat Jezus betrokken was bij onze schepping heb ik nog nooit in de kerk gehoord! De Hebreeën gaat nog veel veder met “Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.”
  Ik vind het geweldig, dat je aan deze dingen aandacht geeft!! Ik hoorde een evangelist ooit zeggen, dat het lijkt alsof de Hebreeënbrief door God zelf werd geschreven!! Men weet nog altijd niet wie de auteur was!!

 5. Jantje...⚘🌿 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2020 om 23:13

  Jezus Christus gaf Zijn leven voor mij… en ik dank Hem dat ik nu een verloste zondaar ben… en voor mij geldt: JEZUS EN JEZUS ALLEEN🙏🙏🙏
  Broer Dirk, Gods liefdevolle zegen toegewenst, samen met jóuw gezin…
  Hartelijke groeten, Jantje, Shalom.

 6. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 6:34

  Zo…. Die Dirk, die durft! Ik heb net nog zoiets gezegd tegen een vriend in een andere kerk en kreeg een vermaning terug dat het niet goed is dat onze prediking dan zo eenzijdig is : Altijd maar alleen over Christus en die gekruisigd…. Prachtig. Houden zo!

 7. Jenneke zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 9:15

  Dankbaar voor alle waarschuwingen in dit stuk en de aansporing dat het om Hem alleen gaat. Dankjewel Dirk! Nog iemand die dit steeds weer benadrukt en waar ik erg door bemoedigd word, is DirkJan Jansen. Van harte aanbevolen eens op zijn site te kijken. Jezus en Hij alleen, is waar hij steeds op wijst. Genade bevrijdt van elke wet en moeten en verlost van het juk dat ik steeds weer faal, heb ik na jaren oprecht christen te zijn, eindelijk rust gevonden in Hem. ZONDER MIJ KUN JE NIETS DOEN. Het is GOD EN GOD ALLEEN.

 8. Lucie zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 10:12

  Wat fijn dat u ons bepaalt bij Christus Jezus, in deze chaotische tijden waar de aandacht zo kan liggen op eindtijd complot theorieën en angst voor…. En ik vergeet nooit meer wat een broeder mij ooit leerde over de eindtijd, de antiicrhrist… dat we die zouden kennen en de tijd zouden kunnen onderscheiden als we ons richten op Christus, op wie Hij is, want als je iemand goed kent, zei hij, zul je ook degene herkennen die zich valselijk voor Hem uitgeeft.
  Ik was toen net tot geloof gekomen, nu 30 jaar geleden. Ik heb zijn les ter harte genomen en wat een rust geeft dat in deze tijden, waarin iedereen, ook christenen, een mening hebben over deze tijd en Corona en het duiden als…..
  Steeds weer in al die onrust het Woord pakken en zien op Christus, dan weet ik: het komt allemaal goed, mijn God is soeverein.
  Ik zie uit naar Hem Die is, Die was en Die komen zal.

 9. peter zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 11:34

  Net als de tijd dat Jezus op aarde kwam zal het ook in de eindtijd, de geest van de ant-christ, wellicht gaan om het ontkennen van de identiteit van Christus. De antichrist-geest erkent wel dat Jezus er is en zal hem misschien wel loven als mooie mens of profeet, maar zal onderliggend niet erkennen dat Hij ook God is en in het vlees gekomen zoals de aangegeven bijbeltekst (1 Joh. 4) aangeeft. Ik denk dat die tekst zo moet gelezen worden. Die Goddelijkheid, noodzakelijk om als volmaakt Lam Gods te fungeren, is vaak dé hinderpaal om één grote sociale oecumene mogelijk te maken, want dat maakt Christus de enige weg en staat bekering vervelend in de weg.
  Dit is uiteraard maar een gedachte, van een medebroeder die graag hierover nadenkt. Warme groet.

 10. Jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 14:14

  Beste Dirk,
  hartelijk dank voor je geschreven woorden. Ik hoop dat je altijd en altijd weer in je brieven de Heere Jezus Christus zal verhogen en eren. Hij alleen is alle lof en glorie waard. Onze blik wordt zeker door alles wat over Israel geschreven wordt van Hem afgetrokken. Net of Israel en de joden belangrijker zijn dan de Zaligmaker. God zegt zelf: DIT IS MIJN GELIEFDE ZOON, HOORT HEM!
  En er is ook onder de hemel geen andere Naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden.
  Dit geldt voor joden, moslims, heidenen, voor iedereen.

 11. Derk Harm zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 14:48

  Christus alleen. Liever zeg ik: DE CHRISTUS alleen.

  En die Christus/Verlosser heeft een Naam: JEZUS. Er is geen andere Naam door wie wij behouden kunnen worden dan ALLEEN door de Naam Jezus, DE CHRISTUS. En die Naam JEZUS is in onze tijd aardig ondergesneeuwd.
  Hartelijk dank voor de studie!

 12. Herma zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 15:15

  Prachtig! Jezus, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Hem.

 13. Loeki zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 15:20

  Gaat het alleen om Jezus, en die gekruisigd, of gaat het ook om wat Hij ons geleerd heeft?

 14. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 16:14

  Shalom Dirk

  Prachtige Nieuwsbrief en column!
  Dank daarvoor!
  Bijzonder dat getuigenis van de ex-moslim Nasser in America….. Laten we ook bidden dat hier in Nederland vele moslims Christus mogen leren kennen… “en komen tot alle rijkdom van het volledige inzicht, tot kennis van het geheimenis van God, Christus, in Wie alle schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn.” (Colossenzen 2:2+3 Naardense vertaling)

 15. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 16:36

  Velen riep Jezus: Volg Mij. Maar toen Petrus naast Hem ging lopen en Hem ging vertellen hoe het volgens hem moest, zeide Jezus: Ga achter Mij, satan.
  Daarom: wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle.

 16. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 17:38

  Amen Dirk, Jezus alleen in deze tijd waarin angst en onzekerheid een grote rol speelt.
  Vele meningen worden geventileerd. Wat ben ik blij in Christus te zijn en op Hem mag zien en op Hem mag vertrouwen.
  Sjalom!

 17. Ds. A. Lagendijk. zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 19:14

  Dicht bij Jezus blijven en je bewust zijn, dat je veilig bent in Zijn armen en veilig aan Zijn hart, opent je ogen voor de geest van de antichrist en zijn verderfelijke invloed. Mensen, die Jezus niet toebehoren, worden voorbereid op zijn komst. En wij Gods kinderen? Wij mogen de Here Jezus, de hemelse Bruidegom in de nabije toekomst ontmoeten. Wat een dag zal dat zijn!
  A. Lagendijk.

 18. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2020 om 21:17

  Een goed weergegeven schrijven Dirk, dank hiervoor. Het is nu zeker de tijd om ons te (laten) toebereiden tot Jezus spoedige komst op aarde. Want anders zullen we de overwinnaarskroon moeten gaan missen. Van de valse profeten las ik vandaag in 1 Koningen 20, 21 en hoofdstuk 23. Dan is het goed om standvastig te blijven staan zoals Naboth, die geen afstand deed van zijn erfstuk. Zelfs niet aan koning Achab en zijn listig duivelse vrouw Izebel. Deze vrouw maakte z’n zaak echter wel in orde voor haar man koning Achab, door te moorden. Zodat hij de wijngaard wel in handen kreeg. Heel fijn dan te mogen lezen dat de HERE Zijn ogen goed geopend zijn. En opkomt tegen het onrecht.
  De ware profeet, de Tisbiet Elia, werd door de HERE erop afgezonden en ging in eerste instantie met de valse profeten in koor meesprekend van: ‘trek maar op en gij zult de oorlog winnen’.

 19. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2020 om 11:26

  Dirk,

  Heel duidelijk omschreven, geen speld tussen te krijgen. Ik moet wel bekennen dat inzake Israel ik daar nog wel eens ver in wil meegaan. Niet dat Israel belangrijker is dan Jezus.

  De laatste tijd komt een lied dat ik vroeger op school geleerd heb in mijn gedachten: DAAR RUIST LANGS DE WOLKEN. Persoonlijk vind ik dit een mooi lied.

  Dirk ik wens jou en de familie alvast een gezegende Kerst en een voorspoedig 2021.

 20. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2020 om 13:10

  Beste Dirk, Heel duidelijk omschreven. Ook ik ben dagelijks bezig met het doorlezen van stukken, maar ook van de profetieën, Daniel, Jesaja, Ezechiël en Openbaring. Ik probeer een weg te vinden in al die stukken. Daar heb ik de Heilige Geest voor nodig. Daar ik ook pastoraal werk doe en probeer mensen te helpen, dat breng ik in het gebed met de Vader en De Zoon. Ik heb er behoefte aan om elke middag mijn gebed te doen.

 21. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2020 om 14:42

  Als wij God’s licht verspreiden zal net als bij de kandelaar de olie (de Heilige Geest) niet opraken maar iedereen de juiste woorden geven om te spreken. Ik ontmoet vaak moslims en dan wijs ik ze vaak op de koran waarin heel veel over Jezus (Isa) staat geschreven. o.a. dat in de koran maar 4 keer de naam van Mohammed staat en 25 keer de naam van Jezus. Ook staat er dat Jezus het woord van God is, zij geloven dat Mohammed een boodschapper was, maar!! Jezus is de boodschap!! Ook staat in de koran dat Jezus zonder zonden was, daarom kon hij onze zonden op zich nemen. Ook staat er dat Jezus grond van de aarde nam, een vogel maakte en hij blies en de vogel weg vloog, laat zien dat Hij formeerder (schepper) is. Van Jezus is bekend dat hij vele wonderen deed, maar over Mohammed staat niets over wonderen die hij deed.
  Islamieten geloven net als wij dat God de almachtige, de eeuwige en de waarheid is, ook dat hij alles weet en alles ziet. Dan zeg ik hen dat als ze de waarheid willen weten ze tot God mogen bidden of ze Zijn waarheid mogen ontdekken, en vertel hen dat God hen dan misschien wel een droom geeft.

 22. Berend Vink zegt:
  Geplaatst op maandag 14 december 2020 om 19:43

  Nu op de TV een uitzending van kro/ncrv over corona, maar niet over de komst van de Heer.

 23. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 december 2020 om 11:33

  Bedankt Dirk. De weg naar de hemel is de Here Jezus en de Here Jezus alleen en verder helemaal niets. Als je naar het Kruis gaat, zul je moeten inzien, dat je geen bijdrage bij het Kruis kunt brengen. Het is genade en genade alleen, maar als je naar het Kruis gaat en je volledige leven daar wil neerleggen en genade wil meenemen in je leven en niet een stukje eigen ik weer wil oppakken van het Kruis, dan kan de Here Jezus in je wonen en woont God in je en is de Heilige Geest in je leven. Maar leg je eigen ik af. Uw wil en uw wil alleen. Daarom is gebed zo nodig en de Heilige Geest in je hart, die je zonden bekend maakt en de Here Jezus groot maakt. Het goede wat wij doen is ook genade, want God heeft het mensdom nog niet verlaten, behalve de Here Jezus, maar de Here Jezus is God. Als de Here Jezus terug komt zal Hij in recht en in gerechtigheid regeren, totaal anders dan op deze wereld nu gebeurt. Liefde en recht en gerechtigheid is één, het ware karakter van God. Gods rijke zegen Liefs Dineke.

 24. Esther zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 december 2020 om 16:21

  Hallo Dirk…
  Dit is zo mooi en fijn om te lezen.
  Het gaat om de Heere Jezus Christus. Wat zijn wij zonder Hem? Niets… helemaal niets.
  Alles draait om Hem… ons heil, onze verlossing, onze Weg naar de Vader is door Jezus, en door niets en niemand anders.

  In deze wereld met al die ellende en moeite, waar moeten we heen om te schuilen? Alleen bij de Heere Jezus. Hij is ons schild, wij mogen schuilen onder zijn vleugels. Hij is ons anker, onze Rots die nooit valt. Hij is het allemaal.

  In de hemel zingen we over het bloed van het Lam, Hij die ons heeft vrijgemaakt.

  Dank Dirk, zo geweldig, en mooie teksten.
  Ook de reacties van de anderen zijn een plezier om te lezen.

  “Komt tot Mij… en IK zal u rust geven” zegt de Heere.
  We hoeven nergens anders te gaan… alleen naar HEM.
  Hij leert ons, Hij alleen kan ons veranderen als we daar open voor staan.
  Wij zijn als klei… en de Heere onze Pottenbakker.
  Dat nog vele harten geopend worden voor de Heere Jezus en Zijn kostbare verlossing.

  Broeder Dirk, Vaders kracht en zegen om je heen, en Jezus genade, ook voor je dierbaren.
  Dat wens ik al mijn broeders en zusters ook toe.

  liefdevolle groeten, Esther.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden