Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Kerst vieren met Maleachi (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 december 2020, 11:33 door Dirk A A

Een vreemde titel, denkt u misschien. U hebt gelijk, maar het zal u wel duidelijk worden. Een lezer van de Nieuwsbrief vertelde mij deze week dat hij geraakt was door een Bijbelgedeelte uit Maleachi 3. Laten we dat vaker doen, elkaar bemoedigen met Bijbelwoorden waarmee de Heere tot ons spreekt. Wie weet, wil Hij daardoor ook tot die ander spreken. En door deze verzen heen schijnt er een heldere lichtstraal naar Kerst en naar de wederkomst van de Heere Jezus.

Deze woorden uit Maleachi 3 wil ik in deze week voor het Kerstfeest ook aan u doorgeven. Een uitzonderlijke Kerst, dit jaar, met digitale kerstdiensten of kleine kerstsamenkomsten. En hoewel de zon af en toe schijnt en gelukkig nog wat kleur aan het dagelijkse leven geeft, wordt het voor velen een sombere Kerst, zeker voor hen die alleen zijn.
Deze Bijbelwoorden uit Maleachi willen ons bemoedigen. Het zijn woorden van de Heere zelf, troostwoorden in zware tijden.

De woorden vanaf Maleachi 3:16 worden gesproken tot hen ‘die de HEERE vrezen’. Ik hoop dat ook u door genade de Heere mag kennen en vrezen.
We lezen:
‘Dan spreken zij die de HEERE vrezen,
ieder tot zijn naaste:
De HEERE slaat er acht op en luistert.
Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht,
voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.’

Wat een troostrijke woorden voor moeilijke tijden. Wij denken misschien wel eens: ‘Ziet de Heere ons wel, luistert Hij wel naar ons, in onze moeilijke omstandigheden, nu we nauwelijks meer met de gemeente kunnen samenkomen? We voelen ons alleen, eenzaam, misschien wel depressief.’

Soms lijkt het dat het de goddelozen meer voor de wind gaat dan de gelovigen, zoals in de voorgaande verzen in Maleachi ook wordt aangegeven. Gods kinderen kunnen daardoor vertwijfeld raken. Ze spreken erover met elkaar. Ziet de Heere ons wel? Waarom is dit leven zo zwaar voor ons? 

Hier wijst de profeet hen en ook ons de weg. Spreek met medegelovigen over de Heere. Neem elkaar bij de hand, in deze coronatijd wellicht niet letterlijk, maar via de telefoon, whatsapp, e-mail, via een kaartje. Troost elkaar, bemoedig elkaar, wijs elkaar op de Heere Jezus. Op Hem, Wiens komst in deze wereld we deze week gedenken en naar Wiens wederkomst we uitzien. En wees ervan overtuigd: De Heere slaat acht op u, hij luistert naar u.

De Heere hoort uw gebeden, ziet u, ziet uw tranen, maar ook uw vreugde in Hem. Vertel alles maar aan Hem. Spreid uw brieven, uw vragen, uw zorgen voor Hem uit, zoals koning Hizkia ooit deed in de tempel.
De Heere heeft een speciaal gedenkboek waarin Hij alles opschrijft van wie Hem vrezen en Zijn Naam hoogachten.
Dit beeld sluit aan bij het in die tijd in het oude Nabije Oosten gangbare gebruik dat koningen in annalen alle belangwekkende zaken lieten bijhouden, waarmee deze vaststonden en niet vergeten werden.

Vers 16 spreek over degenen die Heere vrezen. Zij hebben ontzag en diepe eerbied voor Hem en beseffen dat Hij de Heilige is, Die door genade hun Heere en Heiland is, de Heere Jezus.  
Ook de apostel Petrus spreekt over de vreze des Heeren, in 1 Petrus 1:17-19.

‘En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam’

Dan acht je de Naam van de Heere hoog, zoals Maleachi 3:16 zegt. Dan heb je eerbied voor Hem, dan kom je op voor Hem, in Zijn kracht, dan verlang je ernaar dat ook anderen Hem leren kennen.

En wat een wonderlijke troostwoorden van de Heere volgen er in het volgende vers:
‘En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten,
op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn.
Ik zal hen sparen zoals een man
zijn zoon spaart die hem dient.’

Hier word je toch stil van. Hoe is dat mogelijk? Er komt een dag, zegt de HEERE van de legermachten, dat ieder die Hem vreest Zijn persoonlijk eigendom zal zijn. Je kunt ook vertalen dat zij een ‘kostbaar bezit’ voor Hem zijn.
Hier klinkt volop het Kerstevangelie in door. De Redder komen, de Verlosser, de Heere Jezus. Door Zijn leven te geven, Zijn bloed te storten, worden allen die Hem vrezen Zijn eigendom.

Ook al denken ze nu soms het niet vol te zullen houden, en misschien zelfs wel om te komen, toch zal Hij hen sparen. Zelfs door de dood heen, zullen ze tot in alle eeuwigheden Zijn eigendom zijn.

Dat zal zichtbaar worden op de dag waar Maleachi 4:1 over spreekt:
‘Want zie, die dag komt,
brandend als een oven…
(…)
Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon van de gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen
als kalveren uit de stal.’

Met Kerst gedenken we de eerste komst van de Heere Jezus. Deze dag waarover Maleachi 4:1 spreekt, is de dag van Zijn wederkomst. Maranatha, kom Heere Jezus, kom.
Nu is het crisis in deze wereld. Kerst in crisistijd. Maar als Hij komt, op de dag die als een oven zal zijn voor de ongelovigen, met vuur en oordeel, dan zal de Zon van de gerechtigheid, de Heere Jezus, stralen over de Zijnen. Wat een heerlijke dag zal dat zijn!

Onder Zijn vleugels vinden we dan genezing. Een genezing, niet zozeer van ziekte, maar als algeheel herstel: fysiek, geestelijk en emotioneel. De moeite van de gevolgen van de zondeval wordt weggenomen, ook de dood. Hij gaat alles nieuw maken.

Voor Godvrezenden is dit reden tot grote blijdschap: zij zullen uitgaan en springen van vreugde, zoals kalveren die worden losgelaten uit de stal. Hier moet u denken aan kalveren die de hele winter binnen hebben gestaan in de stal, in de mest en in het voorjaar de wei in mogen en zo blij zijn dat ze springen van vreugde. Zo groot zal de vreugde zijn van de gelovigen als ze de Heere Jezus, Hem Die ze zo lief hebben omdat Hij hen eerst heeft liefgehad, zullen zien in grote kracht en heerlijkheid. Wat een dag zal dat zijn. Dan wordt werkelijkheid wat Kolossenzen 3:4 zegt:
‘Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.’

Ik wens u allen Gods rijke zegen toe tijdens de Kerstdagen.

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 december 2020 om 19:12

  Dirk, ook jij Gods rijke zegen, en jouw familie tijdens deze kerstdagen, en ook al jouw lezers van jouw nieuwsbrief, en website, gezegende kerstdagen voor allemaal, en ook voor jullie families. Dirk, een prachtige boodschap van jou voor deze kerstdagen, bedankt hiervoor.

 2. J.P. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2020 om 13:04

  Als christen doet het mij pijn dat u een heldere lichtstraal schijnt naar een heidens ‘kerst’ en zo iets Heiligs als de wederkomst van onze Heere Jezus in één zin gebruikt….
  Juist in deze tijd kunnen wij mensen zoveel vertellen over de Heere Jezus doordat mensen aan ons vragen waarom vieren jullie geen kerst? Waarom hebben jullie geen kerstboom of geen diner? Juist in deze tijd als je je als christen onderscheidt van de rest van de wereld. Wát een kans om te vertellen over het ware evangelie van onze Machtige God!

  God’s Zegen Dirk. Afgezien van dat ‘kerst’ is het een fijn schrijven!

 3. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2020 om 20:11

  Shalom

 4. Betty zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2020 om 21:47

  Dank voor de fijne gedachte over Maleachi. Heeft mij bemoedigd. Gezegende feestdagen.

 5. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2020 om 22:37

  Beste broeder Dirk, een vreugde volle boodschap daar doe ik niets van af. Wel een paar opmerkingen. Maleachi is eerste testament, dus voor Israël, het begint al in Mal. 1 vers 6 Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een VADER ben, waar is de eerbied voor MIJ? In Mal 2. vers 11 Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad begaan in Israel en in Jeruzalem. In vers 2 de wederkomst van de HEERE JEZUS CHRISTUS. Mal. 3:16 Dan spreken zij die de HEERE vrezen ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert.
  Staat in Zacharia 8 :23 ook zoiets, ja de punt van de mantel van een joodse man zullen ze vast grijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat GOD met u is. Het gaat dus nog steeds over Israël. Dat kan niet over ons gaan want dan zijn we al bij HEERE. Net als de tekst in Mal. 4:2 Maar voor u die mijn naam vreest, zal de ZON der gerechtigheid opgaan en onder ZIJN vleugels zal genezing zijn. Dat is aan het eind van de grote verdrukking net voor dat JEZUS terugkomt. Wij als gelovigen zijn dan al bij HEM in het VADERHUIS. Vers 1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven, dat slaat mijns inziens op Israel want daar komt nog twee derde van om, Zach. 13:8 Het zal gebeuren spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uit geroeid zal worden en de geest geven. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal MIJN NAAM aanroepen en IK zal het verhoren. Dan komt Mal. 4:2 weer. Maar voor u die MIJN NAAM aanroept en verder. Ook de dood waar u Dirk over spreekt is dan nog niet weg. Want dan begint het duizendjarige vrederijk. Wij kunnen niet overal ons zelf opplakken. Doe daar voorzichtig mee. Mag dat dan niet, dat zeg ik niet. Maar bedenk wel voor wie het staat. Gezegende dagen toe gebeden.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2020 om 23:09

  Vanavond begon ik mij ineens te realiseren hoe bijzonder het is, dat wij dit jaar kerstfeest vieren met gesloten kerken…… Ik vind dat veel ingrijpender dan het feit op zich. In Jesaja 29:15 las ik vanavond: “Wee hun die een plan diep voor de Here verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?” Steeds meer loop ik tegen complotdenkers aan; het zijn mensen waarmee ik het beslist oneens ben. Maar Jesaja bracht mij vanavond op een ander spoor, want hoeveel mensen hebben zich de afgelopen 9 maanden in de kerk besmet met het coronavirus terwijl we ons in de kerk exact aan de voorschriften houden? Als ik een jaar geleden had voorspeld, dat tijdens het volgende kerstfeest alle kerken gesloten zijn, dan had iedereen mij voor gek verklaard. In Duitsland biedt de kerk weerstand tegen elke sluiting en gaat gewoon, zij het met een beperkt aantal mensen, gewoon door…… Kerk en staat zijn veel sterker met elkaar verbonden dan hier. Steeds meer raak ik ervan overtuigd, dat het einde van de “Eindtijd” in het zicht begint te komen! Ik geef jou, Dirk en anderen die dit lezen, hierover na te denken, want waarom moeten de kerken gesloten blijven, noch mogen zingen, waar voldoende ruimte is om de nodige afstand van elkaar te houden?? Zijn er machthebbers, die dankbaar gebruik maken van de huidige pandemie?

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2020 om 23:42

  We gaan niet meer als een rechtvaardige zovele vermetele woorden spreken. Eerst was ik als handige en hoogmoedige zogenaamd christen niet klein te krijgen. Gelukkig nog op tijd klein man geworden, omdat een als kind geboren grote God Zich ontfermde. Hij kent ons van binnen en van buiten.
  Wat we door ‘t geloof weten, dat we van genade op genade mogen leven. En de toekomst verzekerd is. Glorie en aanbidding voor Zijn Naam.

 8. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2020 om 9:31

  Dirk.
  J.P.(2) schrijft dat het een “heidens ” Kerstfeest is. Dat klopt natuurlijk van geen kant. Want waarom staat de geboorte van de Heere Jezus dan in de Bijbel? En waarom zingen dan de engelen het Ere zij God? En waarom komen de drie wijzen uit het verre Oosten de Heere Jezus aanbidden?
  Het ligt eraan hoe je Kerstfeest viert. Ook wij hebben geen kerstboom en hebben geen overdadig Kerstdiner. Gewoon een eenvoudige maaltijd. De Heere Jezus moet centraal staan.
  Ik wens jou en je gezin en alle Nieuwsbrieflezers een gezegende Kerst toe.

 9. T.Blokland zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2020 om 11:44

  de Zon van de gerechtigheid

  als wij de Heere eren, geeft dat ons leven zin
  als wij ons tot Hem keren, dan ligt daar zegen in,
  als wij ons er toe zetten een rechte baan te gaan
  te leven naar Zijn wetten, en zo in ‘t leven staan;
  die hoog van harte hand’len, hun moeiten zijn maar licht
  terwijl zij blijven wand’len ver van God’s aangezicht;
  die naar de Heer niet vragen, maar eigen wegen gaan
  en eerder Hem uitdagen: niets stoort er hun bestaan;
  al lijkt dat zo te wezen, vergeten wordt het niet:
  het staat in ‘t Boek geschreven dat God de Heere ziet
  en dat Hij Zelf zal lezen, ‘t is voor Zijn aangezicht;
  Hij ziet wie willen leven en wand’len in Zijn licht;
  straks komt de Grote Morgen, dan wordt het openbaar
  voor die dag zal Ik zorgen, Ik maak Mijn Woorden waar:
  zij die Mijn Naam vereren -Mijn Woord gaat niet voorbij-
  zo zegt de Heer der Heeren: zijn eigendom van Mij;
  want zie, die Dag gaat komen, onthult wat was voordien,
  voorbij zijn dan de dromen om God maar niet te zien;
  die overmoedig waren, gingen aan God voorbij:
  de Heer zal hen niet sparen, zij gaan ter linkerzij;
  gans anders zal het wezen voor u die Mij verwacht
  zie, nu en voor na dezen: Mijn heerlijkheid en macht:
  u deelt die alle dagen in glorie, steeds bij Mij
  om ‘t eeuwig welbehagen: kom, aan Mijn rechterzij

  Thomas Jacobsen

 10. Benny zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2020 om 12:17

  Beste Dirk

  Jij ook gezegende Kerstdagen en een goed 2021.
  Ik ben eenzaam, ook het feit dat ik geschrapt ben voor de Kerstdienst 25 dec. Ik moet in de NH-kerk [Prinsekerk-kapel te Rotterdam] een mondkapje dragen. Ik heb van mijn dokter een schrijven, dat ik dat ding NIET mag dragen i.v.m. longproblemen. Ik heb geen alternatief omdat ik niet zo goed ter been ben om een andere kerk te bezoeken. Zou Jezus als ik geen mondkapje mag, mij afwijzen? Online vind ik zo onpersoonlijk. Ik mis dan de sociale contacten. Goed, ik wens iedere lezer gezegende dagen.

 11. ans zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2020 om 12:41

  Dirk, ik had mij voorgenomen niet meer te reageren, maar dit raakt mij toch te diep. Bijna achteloos wordt in reactie 5 geschreven dat tweederde nog omkomt van het Joodse volk. Reeds lang wordt deze tekst beschouwd als vervuld zijnde in het jaar 70 na Christus, met door de eeuwen heen nog een vervulling van het overijverige christendom in Europa dat door de eeuwen heen ook al geschat 6 miljoen Joden heeft omgebracht.
  In Jeremia 32:41 staat: Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen en Ik zal hen voorgoed planten in dit land met heel mijn hart en heel mijn ziel.
  Meerdere keren is in de reacties het boek van Roger Liebi voorbijgekomen. We kunnen daar inlezen hoe eind 1800 aliyah wordt gemaakt zoals door de profeten is gezegd en dit gaat door tot op heden toe.
  Wat voor Godsbeeld hebben wij als we denken dat God hen naar huis haalt om hen daar vervolgens om te doen komen??????
  In Jesaja 49:6 staat: Het is te gering, dat gij Mij tot Knecht zoudt zijn om de stammen van Jacob weder op te richten en de bewaarden van Israel terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken.
  Jezus kwam om de stammen van Jacob weder op te richten en om de overgeblevenen terug te brengen naar het beloofde erfdeel, ook mochten de heidenvolken erbij horen.
  Waar is de lofprijs voor Gods grote Naam, voor Zijn overweldigende trouw aan Israel bewezen, voor het terugbrengen der stammen, voor de woestijn die bloeit, voor de wijnranken op de bergen van Israel, voor de verhoring van Jezus gebed: Vader maak hen een en we zien Jood en gelovige uit de heidenen samen optrekken. Eindelijk na al die eeuwen.
  Waarom kijken we alleen naar het deel: ook tot een licht der volken?
  Recentelijk is er schuldbelijdenis geweest naar het Joodse volk. Wat is dat waard als wij niet beseffen dat door de eeuwen heen juist met christelijke feestdagen in het bijzonder kerst Joden bang waren voor pogroms en vervolging? In deze wereld waarin antisemitisme hoogtij viert.
  Waar is onze bewogenheid met het Joodse volk? Hoe kan het dat jij Dirk dit oké vindt in de reacties?
  We lezen dat Jezus huilde om Jeruzalem, Hij was zeer bewogen met haar lot en Zijn volk, waarom willen we na al die eeuwen nog steeds niet het goede voor hun zoeken?
  Overigens staat de geboorte van Jezus in de evangeliën om aan te tonen dat Hij uit de stam van David was, zoals de profeten voorzegd hadden. Geen der apostelen heeft ooit naar Zijn geboortedag verwezen, wel naar het feit dat profetieën toen in vervulling zijn gegaan.
  Maar ik denk dat Troost mijn volk dit beter uit kan leggen.
  Wij leven in de tijd van herstel van Israel. Laten we de woorden voor ons zelf maar eens bestuderen. Petrus leert dat het oordeel begint bij het huis van God.
  Ik wens u allen een kerst met de bijbel in de hand en een onderzoekende geest.

 12. Floor zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2020 om 18:02

  Beste Ans (reactie 11), ik vond reactie 5 ook heel vreselijk, maar jouw reactie is mij uit het hart gegrepen!!
  We leven in de tijd van het herstel van Israël, de grote verdrukking, met als dieptepunt de holocaust, is voorbij!
  Laten we voor Israël bidden en hen zegenen, en ik zie uit naar de uitstorting van Gods Geest op heel Israël, want zij zullen allen Hem gaan kennen!

 13. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2020 om 18:10

  Meer dan volledig eens met Ans; God dank en lof voor Zijn trouw aan Zijn volk! Nu Hij een keer gebracht heeft in het lot van Zijn volk, gaat Hij ook alle beloften aan Zijn volk in vervulling doen gaan, maar helaas donkerheid en duisternis zal de aarde bedekken maar over u Mijn volk zal Mijn licht opgaan.
  Geen nood, zegt de kerk, wij zijn toch uw volk! Maar die in de hemel woont, lacht en spot met hen.

 14. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2020 om 20:38

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor de overdenking uit Maleachi 3. En voor het prachtige verhaal in de Nieuwsbrief over de bijzondere ontmoeting op Kerstavond 1944. Laten we uit allebei lering trekken. Ik stel voor aan een ieder die een mening heeft over “andere mensen” (o.a. christenen die een heidens feest vieren, kerkmensen, mensen die niet bewogen zijn met het Joodse volk). Kerstavond en Shabbath zijn dit jaar op hetzelfde tijdstip. We mogen nu maar 3 gasten uitnodigen. Maak een eenvoudige, heerlijke maaltijd klaar. Nodig drie “andere mensen” uit. Laat uw wapen en de wapens van uw gasten buiten staan. Spreek met elkaar dat de Heere acht op u slaat en luistert naar alles wat u zegt. Dat er een gedenkboek is voor Zijn Aangezicht. Verheug u gezamenlijk in Jezus, Uw Zaligmaker! Prijs Hem gezamenlijk voor Zijn genade aan u bewezen! Het zal een onvergetelijke Kerstavond worden! Allen gezegende dagen, ook Benny, k hoop en bid dat u iemand ontmoet, met wie u over Jezus kunt praten! Anja.

 15. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2020 om 13:23

  Beste Dirk, elk stuk wat jij schrijft is zeer de moeiten waard om te lezen en over na te denken. Ook de ingezonden stukken krijgen van mij de aandacht. In deze donkere tijd, tijd van Pandemie, is het een groot verlangen om uit te zien naar de komst van onze Heiland. Laten wij met dit gegeven de mensen benaderen. En vooral bidden voor de mensen. Voor de hulpverleners en voor de patiënten en ook voor de nabestaanden. Vergeet de Oogappel van God niet. En probeer positief te zijn in deze beroerde tijd. Eens zal op de grote morgen… de Vader en de Zoon mogen aanschouwen. Daar leef ik voor. En ik vraag heel veel keren om de Geest of Hij mij wil helpen in het begrijpen van de stukken. Het woord moet levendig zijn en je omringen. Dirk, ik wens jou en de mensen om je heen, een paar mooie Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

 16. P. E. van Wijngaarden zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2020 om 15:51

  Wat mij in de reacties opvalt is dat bv. men kijkt naar mensen die God nog niet kennen. Ik zou hen willen zeggen: Breng hen bij God, hoe hun levenswijze ook is en laat je kritiek varen. God kan harten veranderen. Weet dat dit een geestelijke strijd is, strijd je voor God – Hij wilt dat Zijn Rijk gebouwd wordt – of voor Zijn tegenstander. Want alle kritiek in dit onderwerp bouwt het huis van de tegenstander. Wat de eindtijd betreft, het kan weleens anders zijn als het plaatje wat wij in ons hoofd gevormd hebben, vergeet niet dat God te verbidden is. Het zou ook zomaar kunnen, dat er profetische perspectieven zijn opgenomen in Maleachi, zodat wij daar kennis van kunnen nemen. Ook wil ik graag denken aan het feit dat God zegt: Ik zal een keer brengen in hun lot. Mijn gebed is: laat dat spoedig gebeuren. Van het joodse volk, maar vergeet ook niet de martelpraktijken vandaag de dag, laat ook daar een keer in komen. God kan het, denk aan Paulus zijn bekering. Overigens zie je dat er relaties ontstaan door hun kennis in vele zaken. Dan kan ik zeggen: God is met hen. Gods inzichten toegebeden. Elizabeth

 17. Mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2020 om 20:01

  IK vier wel Kerst feest. De reden daarvoor is dat Christus Jezus gekomen is in Zijn “EIGEN” schepping.
  De schapen waren erbij en hoorden de engelen zingen.
  De wolven bleven in hun holen toen de herders de schapen alleen moesten laten om Hem te zoeken. Ze gingen niet op jacht.
  De ezel bracht moeder Maria en haar kindje veilig van Nazareth naar Bethlehem.
  Een boom had zich beschikbaar gesteld om tot een broodmand/krib te worden waar het goddelijk Kind ingelegd kon worden.
  Een boom stond klaar om gebruikt te worden voor het Kruis/vloekhout.
  De vliegjes en spinnetjes hadden zich genesteld in de hoeken en waren aanwezig bij de geboorte.
  De kamelen brachten de wijzen/magiërs naar het huis waar ouders en Kind verbleven.
  De ster aan de hemel wees hun de weg.

  Elk jaar gedachten Jozef en Maria Zijn geboortedag en telden de jaren op.
  Want:
  als Hij twaalf jaar was, mocht Hij mee naar Jeruzalem. Feest.

  Bij mij staat een (kunst)boompje. Met lichtjes.
  Gewoon gezellig. Wordt over enkele weken weer in de doos gestopt.
  Fijne en gezegende Kerstdagen toegewenst.

 18. t. koster zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 december 2020 om 19:15

  Beste mensen,

  Dirk bedankt voor je bemoedigende commentaar. Dank U wel Here Jezus dat u geboren werd. Dat u het Evangelie bekend maakte. Velen wilden en willen U niet aannemen als Verlosser en Zaligmaker. Toen niet en nu niet. U stierf voor onze zonden. Maar stond op uit de doden. U ging naar de Hemel. U wil graag dat een ieder zich bekeert. U bent nog geduldig. Maar eens, en wie weet hoe spoedig al komt u uw Gemeente halen. Mensen het is een ernstige boodschap. Bekeer u, belijd uw zonden, bid het zondaarsgebed. Geef uw hart aan Jezus. Eeuwig leven ontvangen we dan als we dat doen. Het is de beste keuze die je maken kunt. Nog is het niet te laat. Daarom ben ik zo dankbaar voor de geboorte van Jezus, de kruisiging, en de opstanding uit de dood. Een ieder die gelooft of nog tot geloof komt zal dan behouden zijn. Eeuwig Leven ontvangen we dan. Dirk bedankt voor je nieuwsbrieven. Gezegende Kerstdagen allemaal, en een voorspoedig 2021. Dat we alles van Hem mogen verwachten.

 19. Reino zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 december 2020 om 16:59

  Laten wij vooral stilstaan bij Jezus, die in liefde kwam voor zijn volk en ook voor de andere volken en God wilde zijn. De meeste Joodse mensen kunnen dit niet zien omdat zij bedekt zijn omwille van de heidenen uit de volken die nog een kans krijgen. Maar ik heb les van de vrouw van de rabbijn uit Utrecht en hoewel zij vindt dat wij het niet goed zien dat de Messias al is gekomen, ziet zij wel hoe bijzonder het is dat christenen en Joden meer verbonden zijn met elkaar. En ook zij staan in de zekerheid dat de Messias snel gaat komen. Steeds meer Joden komen thuis, en er is allang twee derde van de Joden omgebracht. Laten we als christenen hen blijven steunen in Israël met de vele projecten van Christenen voor Israël. Wie aan hen geeft, geeft aan Mij staat er. En er is armoede in Israël en velen zijn afhankelijk van een maaltijd door Hineni en de oudere Joodse mensen in de Oekraïne ook. Wat is er veel leed in de naam van het christendom gebracht. En maak vooral onderling geen ruzie of we wel of niet een symbool van licht in ons huis mogen hebben. Ik heb er één, en in mijn alleen-zijn helpt me dit om het gezelliger voor mezelf te maken. De Messias gaat komen zegt Bracha en voor ons komt Hij terug. De rest is bijzaak!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden