Kerst vieren met Maleachi

Een vreemde titel, denkt u misschien. U hebt gelijk, maar het zal u wel duidelijk worden. Een lezer van de Nieuwsbrief vertelde mij deze week dat hij geraakt was door een Bijbelgedeelte uit Maleachi 3. Laten we dat vaker doen, elkaar bemoedigen met Bijbelwoorden waarmee de Heere tot ons spreekt. Wie weet, wil Hij daardoor ook tot die ander spreken. En door deze verzen heen schijnt er een heldere lichtstraal naar Kerst en naar de wederkomst van de Heere Jezus.

Deze woorden uit Maleachi 3 wil ik in deze week voor het Kerstfeest ook aan u doorgeven. Een uitzonderlijke Kerst, dit jaar, met digitale kerstdiensten of kleine kerstsamenkomsten. En hoewel de zon af en toe schijnt en gelukkig nog wat kleur aan het dagelijkse leven geeft, wordt het voor velen een sombere Kerst, zeker voor hen die alleen zijn.
Deze Bijbelwoorden uit Maleachi willen ons bemoedigen. Het zijn woorden van de Heere zelf, troostwoorden in zware tijden.

De woorden vanaf Maleachi 3:16 worden gesproken tot hen ‘die de HEERE vrezen’. Ik hoop dat ook u door genade de Heere mag kennen en vrezen.
We lezen:
‘Dan spreken zij die de HEERE vrezen,
ieder tot zijn naaste:
De HEERE slaat er acht op en luistert.
Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht,
voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.’

Wat een troostrijke woorden voor moeilijke tijden. Wij denken misschien wel eens: ‘Ziet de Heere ons wel, luistert Hij wel naar ons, in onze moeilijke omstandigheden, nu we nauwelijks meer met de gemeente kunnen samenkomen? We voelen ons alleen, eenzaam, misschien wel depressief.’

Soms lijkt het dat het de goddelozen meer voor de wind gaat dan de gelovigen, zoals in de voorgaande verzen in Maleachi ook wordt aangegeven. Gods kinderen kunnen daardoor vertwijfeld raken. Ze spreken erover met elkaar. Ziet de Heere ons wel? Waarom is dit leven zo zwaar voor ons? 

Hier wijst de profeet hen en ook ons de weg. Spreek met medegelovigen over de Heere. Neem elkaar bij de hand, in deze coronatijd wellicht niet letterlijk, maar via de telefoon, whatsapp, e-mail, via een kaartje. Troost elkaar, bemoedig elkaar, wijs elkaar op de Heere Jezus. Op Hem, Wiens komst in deze wereld we deze week gedenken en naar Wiens wederkomst we uitzien. En wees ervan overtuigd: De Heere slaat acht op u, hij luistert naar u.

De Heere hoort uw gebeden, ziet u, ziet uw tranen, maar ook uw vreugde in Hem. Vertel alles maar aan Hem. Spreid uw brieven, uw vragen, uw zorgen voor Hem uit, zoals koning Hizkia ooit deed in de tempel.
De Heere heeft een speciaal gedenkboek waarin Hij alles opschrijft van wie Hem vrezen en Zijn Naam hoogachten.
Dit beeld sluit aan bij het in die tijd in het oude Nabije Oosten gangbare gebruik dat koningen in annalen alle belangwekkende zaken lieten bijhouden, waarmee deze vaststonden en niet vergeten werden.

Vers 16 spreek over degenen die Heere vrezen. Zij hebben ontzag en diepe eerbied voor Hem en beseffen dat Hij de Heilige is, Die door genade hun Heere en Heiland is, de Heere Jezus.  
Ook de apostel Petrus spreekt over de vreze des Heeren, in 1 Petrus 1:17-19.

‘En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam’

Dan acht je de Naam van de Heere hoog, zoals Maleachi 3:16 zegt. Dan heb je eerbied voor Hem, dan kom je op voor Hem, in Zijn kracht, dan verlang je ernaar dat ook anderen Hem leren kennen.

En wat een wonderlijke troostwoorden van de Heere volgen er in het volgende vers:
‘En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten,
op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn.
Ik zal hen sparen zoals een man
zijn zoon spaart die hem dient.’

Hier word je toch stil van. Hoe is dat mogelijk? Er komt een dag, zegt de HEERE van de legermachten, dat ieder die Hem vreest Zijn persoonlijk eigendom zal zijn. Je kunt ook vertalen dat zij een ‘kostbaar bezit’ voor Hem zijn.
Hier klinkt volop het Kerstevangelie in door. De Redder komen, de Verlosser, de Heere Jezus. Door Zijn leven te geven, Zijn bloed te storten, worden allen die Hem vrezen Zijn eigendom.

Ook al denken ze nu soms het niet vol te zullen houden, en misschien zelfs wel om te komen, toch zal Hij hen sparen. Zelfs door de dood heen, zullen ze tot in alle eeuwigheden Zijn eigendom zijn.

Dat zal zichtbaar worden op de dag waar Maleachi 4:1 over spreekt:
‘Want zie, die dag komt,
brandend als een oven…
(…)
Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon van de gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen
als kalveren uit de stal.’

Met Kerst gedenken we de eerste komst van de Heere Jezus. Deze dag waarover Maleachi 4:1 spreekt, is de dag van Zijn wederkomst. Maranatha, kom Heere Jezus, kom.
Nu is het crisis in deze wereld. Kerst in crisistijd. Maar als Hij komt, op de dag die als een oven zal zijn voor de ongelovigen, met vuur en oordeel, dan zal de Zon van de gerechtigheid, de Heere Jezus, stralen over de Zijnen. Wat een heerlijke dag zal dat zijn!

Onder Zijn vleugels vinden we dan genezing. Een genezing, niet zozeer van ziekte, maar als algeheel herstel: fysiek, geestelijk en emotioneel. De moeite van de gevolgen van de zondeval wordt weggenomen, ook de dood. Hij gaat alles nieuw maken.

Voor Godvrezenden is dit reden tot grote blijdschap: zij zullen uitgaan en springen van vreugde, zoals kalveren die worden losgelaten uit de stal. Hier moet u denken aan kalveren die de hele winter binnen hebben gestaan in de stal, in de mest en in het voorjaar de wei in mogen en zo blij zijn dat ze springen van vreugde. Zo groot zal de vreugde zijn van de gelovigen als ze de Heere Jezus, Hem Die ze zo lief hebben omdat Hij hen eerst heeft liefgehad, zullen zien in grote kracht en heerlijkheid. Wat een dag zal dat zijn. Dan wordt werkelijkheid wat Kolossenzen 3:4 zegt:
‘Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.’

Ik wens u allen Gods rijke zegen toe tijdens de Kerstdagen.

Dirk van Genderen