Een gebed aan het einde van een veelbewogen jaar

Het jaar 2020 wil ik graag afsluiten in de vorm van een gebed. Bidt u mee?

‘Heere God, trouwe Vader in de hemel
Dierbare Heere Jezus
Aan het einde van dit jaar komen we tot U
In aanbidding, in verwondering, in verootmoediging, in verwachting.

We heiligen Uw grote Naam, aanbidden U, loven U en prijzen U
U bent zo goed, zo groot, heerlijk is Uw Naam
We heffen onze harten, onze hoofden omhoog
En zien verlangend uit naar Uw komst in heerlijkheid.

Wat een wonder dat U, o Heere Jezus, naar deze aarde gekomen bent
U maakte Uw grote liefde zichtbaar, om ons te redden
U gaf Uw kostbare bloed, Uw lichaam, om ons volkomen te reinigen
En onbevlekt en onberispelijk voor U te maken, een volk U ten eigendom.

Wij verheugen ons over de groei van Uw gemeente op aarde
Dichtbij en ver weg, tot aan de einden van de aarde
In moslimlanden, in alle continenten
In Israel, in ons eigen land, in onze eigen omgeving, in onze eigen familie.

We danken U voor zoveel goedheid die we het afgelopen jaar toch nog mochten ontvangen
We danken U dat de Nieuwsbrief vrijwel elke week kon worden verstuurd
We danken U voor de verbondenheid met elkaar, voor de ondersteuning die U schonk
We danken U voor alle gebeden die we voor elkaar mochten opzenden tot U.

Heere, wij zijn in verwarring door de coronacrisis
Er is angst, onzekerheid, ziekte, lijden, rouw
Wij vluchten naar U toe
En schuilen bij U, in Uw veilige schuilplaats, de Schuilplaats van de Allerhoogste.

We bidden voor alle zorgmedewerkers, van wie opnieuw zoveel wordt gevraagd
We bidden Uw genade, Uw troost toe aan iedereen die dit jaar een geliefde moest verliezen
We bidden om wijsheid voor iedereen die leiding moet geven in deze crisis
We bidden voor allen die financieel zwaar zijn getroffen en grote zorgen hebben voor de toekomst.

We luisteren en horen Uw roepstem dwars door deze crisis heen: Keer terug tot Mij
We verootmoedigen ons voor U
Wij hebben gezondigd, ons land, ons volk, onze kerken en gemeenten
Vergeef ons onze zonden, wees ons genadig, schenk bekering, een herleving.

Heere, wij zijn vaak zo ongeestelijk
Maar U bent onwankelbaar
Bewaar ons bij de waarheid van Uw Woord
En leid ons door Uw Geest.

Vergeef de verdeeldheid, de lauwheid onder ons als gelovigen
Wij denken het soms beter te weten dan U
Geef ons genade nederig te zijn
En de ander hoger te achten dan onszelf.

Er is zoveel schijnvroomheid onder ons
Mooi aan de buitenkant, maar hard, liefdeloos en vol ongeloof van binnen
Met meer liefde voor de wereld dan voor U
Heere, schenk bekering.

Alleen U kunt ons redden
We stellen ons vertrouwen op U en zien op naar U
O Heere, grijp in, schenk een keer ten goede
Ondersteun allen die Uw ondersteuning zo nodig hebben

Heere, bescherm het leven
Van het prilste begin tot het laatste einde
Elk leven is door U wonderlijk gevormd in de moederschoot
geschapen om U te eren en te dienen.

We voelen ons steeds meer een minderheid in dit land
Maar met U zijn we meer dan overwinnaars
Geef genade om op U te zien
Vul ons voortdurend met Uw Geest.

Gedenk ook aan Uw volk Israel, Heere
Open hun ogen voor U, de Messias
Strek Uw zegenende en beschermende handen over hen uit
Schenk alle Messiasbelijdende Joden genade om getuige te zijn van U.

Uw ogen zien ook al Uw kinderen die worden vervolgd omdat ze U liefhebben
Houd hen vast, schenk hun Uw genade, houdt hun ogen gericht op de Leidsman en Voleinder van het geloof
Bekeer ook hun vervolgers
Dat ze geraakt mogen worden door het getuigenis van hen die zij vervolgen.

In het nieuwe jaar hebben we Uw wijsheid zo nodig
Wijs ons Uw weg, zeker ook als het over vaccins en de coronacrisis gaat
We verlangen er zo naar om weer in vrijheid samen te kunnen komen als Uw gemeente
Om samen te zijn in Uw tegenwoordigheid, om U de lof en de eer te geven.

Heere, het is ons gebed, ons verlangen dat U in dit land weer de glorie en de eer zult ontvangen
Dank U, Vader, dat U heel de wereldgeschiedenis in Uw handen hebt
Zend arbeiders uit om de oogst binnen te halen
De velden zijn wit om te oogsten.

Zo gaan we het jaar 2021 binnen, in vertrouwen op U
En we zien uit naar Uw komst, dierbare Heere Jezus, in heerlijkheid
U komt alle lof, eer en aanbidding toe, in eeuwigheid
Glorie, halleluja, voor Uw wonderbare Naam. Amen!’

Van harte wens ik u allen Gods rijke zegen en nabijheid toe voor het nieuwe jaar 2021!

Dirk van Genderen