Balsem van God in de storm

Het is gemakkelijk om God te eren, te loven en te prijzen als alles in ons leven goed gaat. Maar het is veel moeilijker om dat te doen wanneer het ons tegenzit, wanneer dingen anders verlopen dan we zouden willen, wanneer er lijden, pijn, ziekte, verdriet en tegenslagen in ons leven komen.
We denken vaak dat we God alleen eren wanneer we Hem danken, maar we eren Hem ook wanneer we tot Hem roepen vanuit onze nood.

Filippenzen 4:4, 6-7 zegt:
4. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7. en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

De stormen razen soms over ons leven heen. Misschien wel op dit moment bij u. Angsten kunnen ons leven verlammen. We kunnen ons zorgen maken over onze gezondheid, ons werk, ons huwelijk, onze kinderen, ons alleen-zijn, over de toekomst.

U maakt zich misschien zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Zal ik ook besmet raken, word ik nog wel beter, houd ik het vol met mijn bedrijf of op mijn werk?
Hoe kun je je dan nog verblijden in de Heere, zoals het in vers 4 hierboven klinkt? Ik vind dat soms heel moeilijk, wil ik u eerlijk zeggen.
 
Ik herken me soms in de discipelen tijdens de storm op het meer van Galilea, als hun scheepje dreigt te vergaan en de Heere Jezus onderin het schip ligt te slapen. Ze roepen het uit: ‘Heere, red ons, wij vergaan’ (Mattheus 8:25).
En Hij hoort hen, red hen, bestraft de wind, maar vraagt hun wel: ‘Waarom bent u angstig, kleingelovigen?’

Al vaker ben ik bemoedigd door Psalm 107. Voor mij is dit een bijzondere Psalm, die ik nogal eens lees en waardoor de Heere mij dan weer bemoedigt. De woorden in deze Psalm zijn als balsem van God in moeilijke situaties. Moeilijkheden die het gevolg kunnen zijn van onze eigen zonden, van eigen keuzen of zijn veroorzaakt door moeilijkheden die ons overkomen.

Graag wil ik enkele gedeelten uit deze Psalm voor u citeren, ter bemoediging. Eerst de verzen 23-30.

23. Er zijn er die met schepen op de zee varen
en handel drijven op de grote wateren.
24. Zij zien de werken van de HEERE
en Zijn wonderen in de diepte.
25. Wanneer Hij spreekt,
doet Hij een stormwind opsteken,
die haar golven hoog opheft.
26. Zij rijzen op naar de hemel,
ze dalen neer in diepe wateren;
hun ziel smelt weg van ellende.
27. Zij wankelen en waggelen als een dronken man,
al hun wijsheid wordt verslonden.
28. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
leidde Hij hen uit hun angsten.
29. Hij brengt de storm tot stilte,
zodat de golven zwijgen.
30. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn
en Hij hen naar de haven van hun wens leidde.

Wij kennen het verhaal van de discipelen in de storm op de Zee van Tiberias, maar al in het Oude Testament gebeurde eenzelfde soort redding, waarover we in deze verzen in Psalm 107 lezen. De opvarenden van een schip dachten om te komen in een storm en riepen tot de Heere. Hij gaf bevel en de storm luisterde naar Hem en ging liggen. Het schip kwam veilig aan in de haven en de opvarenden waren verblijd en zullen de Heere hebben gedankt.

De erop volgende verzen 31 en 32 zeggen immers:
31. Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid
en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.
32. Laten zij Hem roemen in de bijeenkomst van het volk
en op de zetels van de oudsten Hem loven.

Laten we niet vergeten om de Heere te danken voor Zijn hulp, Zijn bijstand aan ons bewezen. Hij is dat zo waard! En we mogen best aan anderen vertellen hoe goed Hij is, als een getuigenis.

De Heere heeft de macht over de stormen in ons leven. We vergeten dat zo gemakkelijk, zeker als er een heftige storm over ons leven raast. Deze Psalm 107 laat ons zien dat er geen storm in ons leven kan zijn, waar de Heere niet in staat zou zijn verlossing te schenken.
Breng uw stormen, uw moeilijkheden, uw zorgen, uw angsten en wat u allemaal bezig kan houden, bij Hem, in het vertrouwen dat Hij hoort en machtig is om voor uitkomst te zorgen.

Hij is de Enige Die echt betrouwbaar is. Wij hebben niet de garantie dat de Heere ons altijd uit elke storm bevrijdt, maar Hij wil wel altijd bij ons zijn in de storm. En ik weet uit ervaring dat het moeilijk is om de storm in Zijn hand te geven, het los te laten en van Hem te verwachten. ‘De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn,’ zegt Exodus 14:14 zo treffend.

Ook 1 Petrus 5:7 wijst ons deze weg.
7. Werp al uw zorgen op Hem,
Want Hij zorgt voor u.

Psalm 50 laat ons zien hoe we de Heere kunnen verheerlijken in alle omstandigheden van ons leven, in blijde dagen, als de zon schijnt, maar ook in de stormen van ons leven.
14. Offer dank aan God
en kom aan de Allerhoogste uw geloften na.
15. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.
23. Wie dank offert, zal Mij eren;
wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.

Nehemia had dit ook geleerd, lees maar, in Nehemia 8:11.
11. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.’

Wanneer we in geloof tot de Heere roepen om hulp, eren we Hem. Het laat Hem zien dat we Hem vertrouwen en geloven dat Hij ons kan redden.
Psalm 107 wijst ons nogmaals de weg in alle omstandigheden:
1. Loof de HEERE, want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
2a. Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft.

En in het laatste vers van Psalm 107 klinkt het:
43. Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten,
en de goedertierenheid van de HEERE aandachtig opmerken.

God kan stormen in ons leven gebruiken om ons meer en meer te veranderen naar het beeld van de Heere Jezus. En soms brengt Hij ons door de storm heen veilig thuis in het hemelse Vaderhuis met zijn vele woningen. ‘Wij hebben immers een gebouw van God, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen’ (2 Korinthe 5:1).

Dirk van Genderen