Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Meer dan overwinnaars (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 januari 2021, 13:41 door Dirk A A

Deze week wil ik u een Bijbelstudie meegeven, een paar verzen uit Romeinen 8, waardoor de Heere mij afgelopen week bemoedigde. Wellicht wil Hij ook u erdoor bemoedigen.

Als we door genade mogen weten een kind van God te zijn, dan is dat omdat we overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn en ertoe bestemd zijn aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Dan zijn we door Hem geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt, lezen we in de verzen 29 en 30. Wat een voorrecht, wat een geestelijke rijkdom! Dan mogen we weten met vers 31:

…Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
Niemand en niets…, ondanks alle vijanden, die in de volgende verzen ook worden genoemd.

In Christus is God vóór ons… (ten behoeve van ons…).
Wat er ook gebeurt, we zijn veilig en geborgen in Hem.
Ons eeuwig heil en toekomstige heerlijkheid liggen onwankelbaar vast in Hem.

32 In vers 31 klonk het: God is vóór ons.
In vers 32: God heeft zelfs Zijn eigen Zoon voor ons overgegeven…

…Hij Die Zijn eigen Zoon zelfs niet gespaard heeft…
Wat een liefde van God, Zijn enige Zoon gegeven voor ons, om ons te redden.

…maar voor ons allen overgegeven heeft, zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Dank u Heere, voor Uw goedheid, voor Uw genade.

33 …Wie zal beschuldiging inbrengen tegen (de) uitverkorenen van God?

Stel je het beeld voor ogen…
We zien in gedachten uitverkorenen verschijnen voor Gods troon, met de Heere Jezus aan Zijn rechterzijde.
Is er iemand die hen kan beschuldigen?
Zal de duivel het aandurven?

Denk eens aan wat er staat in Openbaring 12:10 – Nu is de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die ons dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

In deze vraag en wat erop volgt …God is het Die rechtvaardigt… is het antwoord al inbesloten.
Namelijk: niemand kan enige beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God.

God is het immers die de uitverkorenen rechtvaardigt.
De uitverkorenen (eklektōn) heeft God voorbestemd tot heerlijkheid (vers 29).
We liggen voor Zijn rekening, Hij mogen delen in Zijn heerlijkheid.

34 …Wie is het die verdoemt?
Wat een bescherming genieten de uitverkorenen van God.
Niemand kan met succes beschuldiging tegen hen inbrengen (33).
Niemand kan hen met succes verdoemen, veroordelen tot de eeuwige dood (kata-krinō).  

Dan volgt er een loflied op Christus.
…Christus is het Die gestorven is…
Aan het kruis, ter verzoening van onze zonden.

…ja, wat meer is, Die ook opgewekt is…
Dood en graf heeft Hij overwonnen.

En Zijn opstanding is de absolute garantie voor onze opstanding, eenmaal, bij de wederkomst van de Heere Jezus.

Vers 34 vervolgt met…
…Die ook aan de rechterhand van God is…
Christus is verhoogd, Hij is verheerlijkt.
Hij heeft de ereplaats ontvangen aan de rechterhand van God.

…Die ook voor ons pleit…
Wat wonderlijk…
Daar, aan rechterhand van God, pleit Hij voor ons, ten behoeve van ons…

Wat is de betekenis van dit pleiten?
en-tugchanei = voorbede doen, pleiten.
Hij doet dit ten behoeve van ons.

Als wij moeten lijden, als wij worden verdrukt, als wij gezondigd hebben, als de vijand ons probeert te veroordelen…
Wat een geweldige troost om te weten dat Hij, de Heere Jezus, het voor ons opneemt. Hij zal nooit toelaten dat iemand ons van Hem scheidt.

35 Ook hier klinkt weer een retorische vraag, waar het antwoord al in besloten zit.
…Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Niets en niemand kan ons scheiden Zijn liefde.

…de liefde van Christus…
Dat is Christus’ wonderlijke liefde voor ons…
We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:19).

In de volgende verzen wordt benadrukt dat ook het lijden om Christus’ wil ons niet kan scheiden van Zijn liefde.
Wat een troost voor allen die vervolgd worden om hun geloof in Hem.
Laten we ons met hen verbonden voelen en voor hen bidden.

We lezen verder in vers 37.
37 …in dit alleszijn we meer dan overwinnaars…
Niet slechts overwinnaars, maar meer dan overwinnaars.
Er staat huper-nikōmen = overwinnen wij bovenmate.
We overwinnen niet in eigen kracht…

… door Hem Die ons heeft liefgehad…
Door de Heere Jezus, Die voor ons pleit en voor ons strijdt.
Die overwinning is niet de overwinning van het voorspoedevangelie.
Maar wordt zichtbaar in de trouw, de verharding in het lijden, dat we Hem niet verloochenen.

Veelzeggend is ook wat er in Openbaring 12:11 staat:
En zij hebben hem (de aanklager van de broederen, vers 10) overwonnen, door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

…meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad…

…heeft liefgehad – agapēsantos – wijst op een bepaald moment, waarop Zijn liefde zichtbaar werd, aan het kruis, toen Hij Zijn leven voor ons gaf.
Wat een liefde van Hem…

38 Wat een prachtige verzen zijn dit, 38 en 39.
Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

…want ik ben ervan overtuigd…
Ik ben er absoluut zeker van.

…dat noch dood, noch leven…
Opmerkelijk dat de dood eerst wordt genoemd.
Dat zal te maken hebben met de voorgaande verzen, waar de doodsbedreiging tegen gelovigen aan de orde was.
De dood kan ons beslist niet van God scheiden, maar brengt ons juist bij Hem.

In Filippenzen 1:23 zegt Paulus zelfs:
Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.

…noch engelen, noch overheden, noch krachten…
Er is meer dan wat wij zien…

In het bekende Efeze 6, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting, staat in vers 12:
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis in dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Geen enkele duivelse macht kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heere. Het zijn reeds verslagen vijanden, die nog wel flink te keer kunnen gaan, Jazeker.

Toen de Heere Jezus aan het kruis de overwinning behaalde, heeft Hij getriomfeerd over deze machten. Daarom kunnen ze ons nooit scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus.

Kolossenzen 2:15 zegt:
Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

…noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen…
Hier mogen we alles voor invullen waar we ons zorgen over kunnen maken. Het is crisistijd en we weten niet wat ons nog te wachten staat. We kunnen ons zorgen maken over de coronapandemie. God zet de wereld stil, ook ons. En roept ons op tot bekering, tot verootmoediging, tot terugkeer naar Hem.

Onze kerkdiensten kunnen we nauwelijks nog bezoeken, maar gelukkig mag het Evangelie blijven klinken via internetverbindingen.
Misschien bent u zelf ziek of voelt u zich eenzaam omdat er bijna niemand meer op bezoek mag komen.
Jongeren komen geestelijk in de problemen, meldde het nieuws deze week. Voor velen is de situatie uitzichtloos geworden, huwelijken staan meer onder druk, uw bedrijf dreigt misschien wel om te vallen.

En toch klinkt het hier: noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen kunnen ons scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus.
Niet omdat wij zulke geestelijke krachtpatsers zijn, maar omdat Hij trouw is en ons vasthoudt. Wat een troost, wat een bemoediging!

39 …noch hoogte, noch diepte…
Hoe zwart het in ons leven ook kan zijn, hoe diep we in de put zitten…

Hier klinkt de verwijzing in door naar Psalm 139:8:
Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;
Of legde ik mij neer in de hel (beter: dodenrijk, dvg), zie, U bent daar.

…noch enig ander schepsel…
Schepsel – Ktisis = schepping.
Alles wat in de schepping is.
Dat kan ook onkruid zijn, stekende muggen, brandende zon, het coronavirus…

Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.
Omdat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren (Romeinen 5:8).
En opgestaan. En Hij leeft. En nog even, dan komt Hij terug. Maranatha.


Christus stelt zich garant voor de Zijnen.
Wat een troost, wat een bemoediging, voor heden en voor toekomst. Halleluja.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 januari 2021 om 17:06

  Beste Dirk,

  Niets kan ons scheiden van de liefde van God, AMEN! Zelfs ook een mRNA/gentherapie niet, om maar wat te noemen 😉

  Maar wat me opvalt, je stelt; “En Zijn opstanding is de absolute garantie voor onze opstanding, eenmaal, bij de wederkomst van de Heere Jezus.” M.a.w. zeg je dan: wanneer een gelovige van nu overlijdt, dan gaat hij niet naar de hemel der hemelen, maar naar het graf?

  Echter, als ik Gods Woord er op na sla dan mag ik in geloof aannemen dat ik reeds al bij Hem mag zijn, ja, dat ik mede-opgewekt en mede-gezet ben (voltooide tijd) in de hemelse gewesten IN Hem (Ef2:6).

 2. avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 januari 2021 om 17:16

  Dankjewel, Dirk voor deze mooie studie. Af en toe heb ik last van schuldgevoelens over allerlei dingen die ik zei en deed en die, naar ik pas later besefte, mensen pijn deden of teleurstelden. Het is een hele stapel en moest ik niet beseffen wat hier in Romeinen 8 geschreven staat, ik zou die gevoelens niet aankunnen. Ik dank de Vader voor Zijn genade en de Heer Jezus voor Zijn offer. Ik mag de aanklager doorsturen: Jezus nam mijn schuld en nagelde die aan het kruis (Kolossenzen 2:13-15).
  Halleluja!! Ik wil u en uw familie ook nog graag een heel gezond, blij, vrij en gezegend 2021 wensen. Dit wens ik ook alle lezers van uw commentaren.

 3. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 januari 2021 om 19:56

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Jochanan, de opstanding waar ik over schrijf, betreft de opstanding van het lichaam, in een verheerlijkte staat. En zeker, van harte amen op wat je zegt over het mede-opgewekt en mede-gezet zijn in de hemelse gewesten in Hem. En een gelovige is na zijn/haar overlijden direct bij de Heere.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 januari 2021 om 21:03

  De Romeinenbrief wordt wel eens het vijfde evangelie genoemd. Voor Paulus was het volgen van de Heere Jezus een “radicale” keuze!! Zijn blindheid bij zijn bekering en “het zien” na zijn bekering heeft zowel een letterlijke als ook een geestelijke betekenis!! “Niet zien en wel zien” is heel vaak de manier waarop God in ons werkt!! Romeinen 8 volgt direct op Romeinen 7, waarin Paulus nog eens een geestelijke bekering en het doorleven van de kern van het evangelie lijkt door te maken (Romeinen 7: 20 – 25):
  “Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!”
  Terecht roept Paulus uit: “Gode zij dank”!
  Hier ligt het belangrijkste punt van het evangelie. Steeds weer ervaar ik, dat de betekenis van Jezus als onze enige Verlosser, sterk wordt ondergewaardeerd. Heel veel christenen citeren regelmatig allerlei (in hun ogen) “belangrijke mensen” of uit hun eigen geloof, dan dat zij Jezus Christus over hun lippen krijgen. Toch blijft Paulus zichzelf altijd de minste van de apostelen noemen!! Hij brengt het klein zijn en het klein blijven van zichzelf steeds weer onder de aandacht! Hij zwijgt daar nooit over. Zoals vele profeten voor hem, werd Paulus in Rome ter dood gebracht!! Een troost voor de vele christenen die nog vandaag de dag ter dood gebracht worden!! Het gaat nog steeds maar door!!

 5. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 24 januari 2021 om 13:20

  Beste Dirk, Ik heb bijna de leeftijd van de zeer sterken bereikt. En vanaf mijn vroege jeugd wilde ik predikant worden, maar er was een ander plan voor mij. Ik trouwde en mijn vrouw kreeg problemen vanaf dat moment tot aan haar overlijden. Ik werd verzorger van mijn vrouw en kinderen. Ik was 29 jaar toen ik in de kerkenraad kwam. Overigens met een groot probleem en heb de kerkenraad gediend tot en met 2011. Ik constateerde dat er vele mensen zijn die de Bijbel niet lazen. Ook niet aan tafel met de kinderen. Ze hadden andere redenen. Tijdens mijn bezoeken heb ik er steeds op aangedrongen dat wel wel te doen. Want die Bijbel staat vol met prachtige verhalen maar ook met regels die je moet volgen. Een hele belangrijke bron van informatie. Je leert de Hemelse Vader en Zijn Zoon heel goed kennen. En de Heilige Geest wil je graag helpen bij het lezen en bij het bidden.

 6. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 24 januari 2021 om 14:34

  Ik bepaal mij alleen bij Nederland, er zijn in ons land heel veel van de zogenaamde profeten en profetessen die zichzelf daartoe hebben uitgeroepen.
  Als wij Gods woord raadplegen kunnen we zien dat alleen God bepaalt wie een profeet of profetes van Hem mag zijn. Dus al die zogenaamde zelf uitgeroepenen zijn wolven in schaapskleren want van hun zogenaamde profetieën klopt niets maar zij brengen anderen op een dwaalspoor of in verwarring.
  Conclusie: Raadpleeg het Woord van onze Vader in de hemel. Het zijn zijn brieven die ons de Waarheid aangeven.

  Gods rijke onmisbare zegen.

 7. Mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 24 januari 2021 om 18:49

  Wat ik één van de mooiste en krachtigste teksten uit de Bijbel vindt is het volgende:
  “Met Christus ben ik VERBORGEN in God/JHWH”
  Dat wil zeggen: ik/wij de oprecht gelovigen, zijn …veilig.
  Dank Dirk voor de bemoedigende woorden.

 8. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 24 januari 2021 om 19:25

  Beste Dirk, dank voor de uitleg van dat Bijbelgedeelte. Wat een perspectief biedt Paulus in Romeinen 8! Daar putten wij kracht uit om ons pad te vervolgen, ziende op onze Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus Christus.
  Wees in alles Gode bevolen.

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 25 januari 2021 om 10:56

  Beste Dirk

  Er zijn veel van deze zogenaamde profeten en zowel in binnen- als buitenland. Het is goed om wat zij zeggen aan het woord van God te toetsen. Dat is een hele goede maatstaf. We kunnen beter letten op degenen die ingetogen zijn en zelfs soms huiverig zijn om wat ze zien of ervaren openbaar te maken. Een zo’n goed voorbeeld is Nicolaas ‘Siener’ van Rensburg. Hij zag in de 19e eeuw wat er allemaal komen zou. Begrijpen kon hij het niet want hij zag bijvoorbeeld vliegtuigen, tanks, auto’s en gebeurtenissen, zoals de opkomst van de EU, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar ook dat Zuid Afrika ten onder ging. Iets wat helemaal niet in zijn tijdsbeeld paste en ook niet voor te stellen was. Aanvankelijk wilde hij wat hij zag geheel voor zichzelf houden. Het is dat zijn dochter hem meerdere keren aanspoorde om wat hij in visioenen zag naar buiten te brengen. Indien zij niet had aangedrongen hadden we nooit geweten wat hem geopenbaard was. Zij schreef op wat hij haar vertelde.

 10. M.U.B. zegt:
  Geplaatst op maandag 25 januari 2021 om 20:28

  Dag Dirk, ik heb eigenlijk een opmerking over de reactie van nr. 2 avda.
  Als je gezondigd hebt en schuldgevoelens hebt daarover, heb je ze dan wel beleden aan de Heere en vergeving gevraagd aan God en de mensen waartegen je gezondigd hebt? Dan kan de boze je niet meer aanklagen en is je schuld voor God verzoend door het bloed van de Heere Jezus. En als je weer iets zegt wat niet goed was mag je weer naar de Heere gaan en je medemens vergeving vragen. Dit is toch wat 1 Johannes 1 vers 9 staat?
  Zelf ben ik in deze tijd ook ervan doordrongen dat we een heerlijke toekomst hebben en dat we daar onze blik op gericht houden in deze moeilijke tijd en mogen volharden met Gods hulp.

 11. Benny zegt:
  Geplaatst op maandag 25 januari 2021 om 21:37

  Beste Dirk

  Ik las in je nieuwsbrief [daar is geen reactiekader] over valse profeten.
  Ik kwam op de site terecht van de zonen Gods: The Time is near. Dat na de coronapandemie een veel dodelijker virus zal komen. Het wordt het steekvirus genoemd. Maar nu komt het:
  Voor 17-4-2022 zou de rapture [opname] komen en dit jaar is het laatste jaar van de eindtijd [2021].
  Januari 2022 komt de antichrist op de proppen. De countdown [tot nu ] is nog 63 weken 5 dagen en de uren, minuten tot de seconden. En er staan nog veel meer profetieën door hem vermeld. Ik denk dat de beheerder Benjamin Couzijnzen is. Hij profeteerde indertijd dat er 200.000.000 bewoonde aardes zijn en dat alleen de aarde in zonde is gevallen. Voor de opname zou de grootste wereldwijde opwekking aller tijden komen. Het is een wolf in schaapskleren, hij heeft ook een keer een reis naar de hemel mogen maken.

  Maar nu heb ik een vraag i.v.m. vaccinatie corona. Ik ben 70 en i.v.m. verminderde longfunctie, zwaar diabetes zou ik eventueel gevaccineerd moeten worden. Ik zette dit op mijn account facebook. Maar ik kreeg angstmakende reacties. Als ik me laat prikken ga ik naar de hel, want het is het merkteken van het beest dat in dat serum aanwezig is. En dan zou ik moeten drinken uit de beker van Gods toorn, eeuwig verloren. Ik zag diverse filmpjes erover op you tube die op mijn startpagina stonden, preken van diverse dominees [Amerika in hoofdzaak]. Ik ben bang voor de prik, omdat ik dan wellicht verloren ga. Wat denk jij ervan? In Israel zijn reeds heel veel mensen geprikt. Gaan die naar de hel?

  Gods zegen

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 januari 2021 om 10:35

  Reactie Dirk van Genderen.

  Beste Benny, laat je geen angst aanjagen over het vaccin. Het is absolute bangmakerij. Geloof al die reacties niet. Het merkteken van het beest zit beslist niet in dat vaccin. Je gaat zeker niet naar de hel als je het vaccin neemt. Adviseer ik nu om het vaccin te nemen? Nee, dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Breng het maar in gebed bij de Heere en laat je door Hem leiden.

  En wat je schrijft over die website: Dat is inderdaad een wolf, die de mensen bij Christus vandaan wil leiden. Houd afstand.

 13. avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 januari 2021 om 12:18

  Ik sta echt versteld van wat Benny schrijft. Gaan er zulke gedachten rond bij Christenen. Ik heb geen idee! In Christus zijn wij vrij en geen slaaf meer: wij laten ons geen ander slavenjuk opleggen, toch? (Galaten 5:1 ) Ik ben ook bijna 7O en voor zo’n beslissing zet ik mij bij de Heer en praat met Hem hierover tot ik vrede heb met wat ik dan besluit. Niemand kan ons scheiden van Gods liefde , schreef Dirk net ( Romeinen 8: 38-39). Bij alles wat er nu gebeurt rondom ons , blijf ik dicht bij Jezus en luister naar ZIJN Woord: dat is zuiver. Ik wens iedereen een vredige tijd toe , dicht bij de Heer.

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 januari 2021 om 19:25

  Ik heb vanaf het begin al gezegd dat ik me niet laat vaccineren, terwijl ik toch tot de risicogroep behoor. Ik leg mijn leven in Gods hand. Als je het moet krijgen krijg je het toch wel. Je leven is vanaf je geboortedag al bepaald. Je moet het natuurlijk niet opzoeken, maar wel de regels navolgen. Onze dominee zei afgelopen Zondag dat iedereen zelf zal moeten weten of je je laat vaccineren, maar dat velen meer vertrouwen hebben in het vaccin dan in God.
  Ik denk ook niet dat het vaccin door God gegeven is. Zou God ons maar minder dan een jaar geven om tot Hem terug te keren? In de Bijbel krijgt het volk Israël veel langer de tijd om terug te keren tot God.

 15. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 15:49

  Mensen, aanvaard dankbaar de middelen die gegeven worden en dank God voor alles, maar zeker vraag ook zijn zegen over alle middelen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden