Meer dan overwinnaars

Deze week wil ik u een Bijbelstudie meegeven, een paar verzen uit Romeinen 8, waardoor de Heere mij afgelopen week bemoedigde. Wellicht wil Hij ook u erdoor bemoedigen.

Als we door genade mogen weten een kind van God te zijn, dan is dat omdat we overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn en ertoe bestemd zijn aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Dan zijn we door Hem geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt, lezen we in de verzen 29 en 30. Wat een voorrecht, wat een geestelijke rijkdom! Dan mogen we weten met vers 31:

…Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
Niemand en niets…, ondanks alle vijanden, die in de volgende verzen ook worden genoemd.

In Christus is God vóór ons… (ten behoeve van ons…).
Wat er ook gebeurt, we zijn veilig en geborgen in Hem.
Ons eeuwig heil en toekomstige heerlijkheid liggen onwankelbaar vast in Hem.

32 In vers 31 klonk het: God is vóór ons.
In vers 32: God heeft zelfs Zijn eigen Zoon voor ons overgegeven…

…Hij Die Zijn eigen Zoon zelfs niet gespaard heeft…
Wat een liefde van God, Zijn enige Zoon gegeven voor ons, om ons te redden.

…maar voor ons allen overgegeven heeft, zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Dank u Heere, voor Uw goedheid, voor Uw genade.

33 …Wie zal beschuldiging inbrengen tegen (de) uitverkorenen van God?

Stel je het beeld voor ogen…
We zien in gedachten uitverkorenen verschijnen voor Gods troon, met de Heere Jezus aan Zijn rechterzijde.
Is er iemand die hen kan beschuldigen?
Zal de duivel het aandurven?

Denk eens aan wat er staat in Openbaring 12:10 – Nu is de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die ons dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

In deze vraag en wat erop volgt …God is het Die rechtvaardigt… is het antwoord al inbesloten.
Namelijk: niemand kan enige beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God.

God is het immers die de uitverkorenen rechtvaardigt.
De uitverkorenen (eklektōn) heeft God voorbestemd tot heerlijkheid (vers 29).
We liggen voor Zijn rekening, Hij mogen delen in Zijn heerlijkheid.

34 …Wie is het die verdoemt?
Wat een bescherming genieten de uitverkorenen van God.
Niemand kan met succes beschuldiging tegen hen inbrengen (33).
Niemand kan hen met succes verdoemen, veroordelen tot de eeuwige dood (kata-krinō[1]).  

Dan volgt er een loflied op Christus.
…Christus is het Die gestorven is…
Aan het kruis, ter verzoening van onze zonden.

…ja, wat meer is, Die ook opgewekt is…
Dood en graf heeft Hij overwonnen.

En Zijn opstanding is de absolute garantie voor onze opstanding, eenmaal, bij de wederkomst van de Heere Jezus.

Vers 34 vervolgt met…
…Die ook aan de rechterhand van God is…
Christus is verhoogd, Hij is verheerlijkt.
Hij heeft de ereplaats ontvangen aan de rechterhand van God.

…Die ook voor ons pleit…
Wat wonderlijk…
Daar, aan rechterhand van God, pleit Hij voor ons, ten behoeve van ons…

Wat is de betekenis van dit pleiten?
en-tugchanei = voorbede doen, pleiten.
Hij doet dit ten behoeve van ons.

Als wij moeten lijden, als wij worden verdrukt, als wij gezondigd hebben, als de vijand ons probeert te veroordelen…
Wat een geweldige troost om te weten dat Hij, de Heere Jezus, het voor ons opneemt. Hij zal nooit toelaten dat iemand ons van Hem scheidt.

35 Ook hier klinkt weer een retorische vraag, waar het antwoord al in besloten zit.
…Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Niets en niemand kan ons scheiden Zijn liefde.

…de liefde van Christus…
Dat is Christus’ wonderlijke liefde voor ons…
We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:19).

In de volgende verzen wordt benadrukt dat ook het lijden om Christus’ wil ons niet kan scheiden van Zijn liefde.
Wat een troost voor allen die vervolgd worden om hun geloof in Hem.
Laten we ons met hen verbonden voelen en voor hen bidden.

We lezen verder in vers 37.
37 …in dit alleszijn we meer dan overwinnaars…
Niet slechts overwinnaars, maar meer dan overwinnaars.
Er staat huper-nikōmen = overwinnen wij bovenmate.
We overwinnen niet in eigen kracht…

… door Hem Die ons heeft liefgehad…
Door de Heere Jezus, Die voor ons pleit en voor ons strijdt.
Die overwinning is niet de overwinning van het voorspoedevangelie.
Maar wordt zichtbaar in de trouw, de verharding in het lijden, dat we Hem niet verloochenen.

Veelzeggend is ook wat er in Openbaring 12:11 staat:
En zij hebben hem (de aanklager van de broederen, vers 10) overwonnen, door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

…meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad…

…heeft liefgehad – agapēsantos[2] – wijst op een bepaald moment, waarop Zijn liefde zichtbaar werd, aan het kruis, toen Hij Zijn leven voor ons gaf.
Wat een liefde van Hem…

38 Wat een prachtige verzen zijn dit, 38 en 39.
Niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

…want ik ben ervan overtuigd…
Ik ben er absoluut zeker van.

…dat noch dood, noch leven…
Opmerkelijk dat de dood eerst wordt genoemd.
Dat zal te maken hebben met de voorgaande verzen, waar de doodsbedreiging tegen gelovigen aan de orde was.
De dood kan ons beslist niet van God scheiden, maar brengt ons juist bij Hem.

In Filippenzen 1:23 zegt Paulus zelfs:
Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.

…noch engelen, noch overheden, noch krachten…
Er is meer dan wat wij zien…

In het bekende Efeze 6, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting, staat in vers 12:
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis in dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Geen enkele duivelse macht kan ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heere. Het zijn reeds verslagen vijanden, die nog wel flink te keer kunnen gaan, Jazeker.

Toen de Heere Jezus aan het kruis de overwinning behaalde, heeft Hij getriomfeerd over deze machten. Daarom kunnen ze ons nooit scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus.

Kolossenzen 2:15 zegt:
Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

…noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen…
Hier mogen we alles voor invullen waar we ons zorgen over kunnen maken. Het is crisistijd en we weten niet wat ons nog te wachten staat. We kunnen ons zorgen maken over de coronapandemie. God zet de wereld stil, ook ons. En roept ons op tot bekering, tot verootmoediging, tot terugkeer naar Hem.

Onze kerkdiensten kunnen we nauwelijks nog bezoeken, maar gelukkig mag het Evangelie blijven klinken via internetverbindingen.
Misschien bent u zelf ziek of voelt u zich eenzaam omdat er bijna niemand meer op bezoek mag komen.
Jongeren komen geestelijk in de problemen, meldde het nieuws deze week. Voor velen is de situatie uitzichtloos geworden, huwelijken staan meer onder druk, uw bedrijf dreigt misschien wel om te vallen.

En toch klinkt het hier: noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen kunnen ons scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus.
Niet omdat wij zulke geestelijke krachtpatsers zijn, maar omdat Hij trouw is en ons vasthoudt. Wat een troost, wat een bemoediging!

39 …noch hoogte, noch diepte…
Hoe zwart het in ons leven ook kan zijn, hoe diep we in de put zitten…

Hier klinkt de verwijzing in door naar Psalm 139:8:
Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;
Of legde ik mij neer in de hel (beter: dodenrijk, dvg), zie, U bent daar.

…noch enig ander schepsel…
Schepsel – Ktisis = schepping.
Alles wat in de schepping is.
Dat kan ook onkruid zijn, stekende muggen, brandende zon, het coronavirus…

Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere.
Omdat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren (Romeinen 5:8).
En opgestaan. En Hij leeft. En nog even, dan komt Hij terug. Maranatha.


Christus stelt zich garant voor de Zijnen.
Wat een troost, wat een bemoediging, voor heden en voor toekomst. Halleluja.

Dirk van Genderen

Endnotes:
  1. kata-krinō: https://web.studiebijbel.nl/servoy-webclient/?x=jD5OD8jBb8sYX6ex9OhUfiqR7oU-psK4ZeQPwrWwKWCJNCCkQKppgw
  2. agapēsantos: https://web.studiebijbel.nl/servoy-webclient/?x=HxG7qwjE5N6etj3VtcZcQYo4Izd*zoXvRE6*ctXW9E-1pE4aq0Btiw