Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Heere spreekt (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 februari 2021, 10:58 door Dirk A A

In vroeger eeuwen werden er in tijden van nood door de overheid bidstonden en gebedsdagen uitgeschreven, en werd het volk opgeroepen tot verootmoediging en gebed om tot de Heere te roepen om genade, om ontferming. Nu de overheid dat niet meer doet, is het de hoogste tijd dat de kerken oproepen ons voor de Heere te verootmoedigen. We worden stilgezet en de Heere spreekt. Horen we Zijn stem nog wel? Hij roept ons, kerk en volk, op tot verootmoediging, tot bekering, tot terugkeer naar Hem.

Al langere tijd hoop en bid ik dat de Heere ons door deze tijd van crisis tot inkeer en verootmoediging zal leiden. Vanuit het besef – Joël 1:19 – ‘Alleen U, o HEERE, kunt ons nog redden. Tot U, o HEERE, roep ik.’ Maar helaas is hier nog weinig van te zien.
En mijn gebed blijft: ‘Heere, doe het, laat Uw volk zich voor U verootmoedigen en tot inkeer komen, terugkeren tot U.’

We stellen onze hoop misschien wel op de maatregelen die worden genomen of op de vaccins. Maar het diepste probleem is de zonde die scheiding maakt tussen God en ons volk. Ons volk, ja wij allemaal, hebben het bloed van de Heere Jezus nodig tot redding, genezing en vergeving. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden.

Het is nog niet te laat. Ook nu klinkt nog Joël 2:13 – ‘De HEERE is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid.’
Daarom blaas ik nogmaals de bazuin, om iedereen wakker te schudden en op te roepen zich voor de Heere te verootmoedigen.

De situatie is buitengewoon ernstig. Wordt wakker.
Laat heel het volk zich voor de HEERE verootmoedigen.
Ja, nu, anno februari 2021.

De coronapandemie raast over de wereld. De meningen zijn verdeeld. Ook in onze kerken en gemeenten is er helaas zoveel verdeeldheid.
De één vindt dat we ons aan de maatregelen van de overheid moeten houden, een ander vindt het allemaal maar onzin. En het drijft ons uit elkaar. Het lukt de satan om verdeeldheid onder ons te zaaien.

Zie toch op de Heere Jezus! Vertrouw uw leven aan Hem toe. Zoek het goede voor elkaar en voor de gemeente. Doe niet mee aan discussies die alleen maar leiden tot hete hoofden en koude harten, wat leidt tot het tegenstaan en het bedroeven van de Heilige Geest.

Het is zo jammer dat we zijn kwijtgeraakt om Gods hand te zien in de dingen die gebeuren.
Hiermee zeg ik niet dat het coronavirus een oordeel van God is. Maar wel dat God hierdoor spreekt en de wereld wakker wil roepen. Ook ons, vandaag.

Laten we niet doorleven alsof alles wel weer goed komt. Nee, we verkeren in gevaar, in geestelijk gevaar, zeker als we als volk steeds meer God de rug toekeren.
Laten we eens een moment ons afvragen hoe er vanuit de hemel naar ons wordt gekeken?
Hoe staat het ervoor, in onze gemeente, in ons persoonlijke leven, in onze gezinnen?

We kunnen verootmoediging toch niet organiseren, reageert u misschien.
En we kunnen de mensen nu toch niet oproepen om naar de kerk te komen voor bidstonden.

U hebt gelijk. Maar ik geloof zeker dat de Heere dit door Zijn Geest wel onder en in ons kan bewerken.
Ik bid en bidt u mee: ‘Heere, stort U Uw Geest van de genade en de gebeden alstUblieft over ons uit.’

Misschien naderen we dan in onze huizen wel bevend voor Gods aangezicht. Of tijdens een internetverbinding via Skype, Teams of Zoom met medegelovigen.
Om te pleiten op het offer dat het Heere Jezus heeft gebracht.
‘Heere, ik heb gezondigd, wij hebben gezondigd.
Wees ons genadig, we belijden onze zonden,
reinig ons, door Uw bloed, Heere Jezus, gestort aan het kruis.’

Daarom klinkt de bazuin: Kom tot inkeer, bekeer u.
En als u denkt dat het voor u niet nodig is – wat ik me nauwelijks kan voorstellen – doe het dan voor anderen die de Heere Jezus nog niet kennen.
Om op de knieën te gaan voor uw kerk, uw gemeente, uw eigen leven, uw gezin, uw kinderen, kleinkinderen, uw buren, collega’s, voor uw dorp, uw stad…

‘Heere, we belijden onze zonden, we scheuren ons hart.
U bent genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Heere, spaar ook ons volk, dat geestelijk zo ver van U is weg gedwaald,
Dat U bewust de rug heeft toegekeerd.
Velen willen niets meer met u te maken hebben.
O Heere, red ons. 
Heere, grijp in, doe het, wees ons genadig, ontfermt U zich over ons land.
Vergeef ons onze zonden, schenk bekering.’

Moet ik dan schuld belijden, zegt u misschien.
Ik mag toch een kind van de Heere zijn, mijn zonden zijn toch vergeven…
Denk eens aan Daniël, denk aan Joël…
Hoe baden zij? ‘Wij hebben gezondigd, ook ik…’

En het wonder in Joël is dat de Heere hoort en vergeeft.
Joël 2:18 is het grote keerpunt in dit Bijbelboek.
Toen nam de HEERE het op voor Zijn land en Hij spaarde Zijn volk.

‘Heere, doe dit ook nu.
Spaar ook ons en ontfermt U Zich over ons.
Stort Uw Geest in rijke mate over ons uit.
Schenk een herleving, een geestelijke vernieuwing, een opwekking.
We verwachten het alleen van U.’

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. I.F.Mouissie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 februari 2021 om 12:40

  Ben het er helemaal mee eens. We stappen te snel over onze zonden heen. Zonder ze te belijden.
  Dat is de tegenwoordige trend, Jezus is gestorven voor onze zonden, dus wij zijn er vrij van.
  Dat is een misvatting.

 2. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 februari 2021 om 17:19

  Amen!

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 februari 2021 om 21:29

  “Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.” (Psalmen 34: 20) Soms heb ik die rampen kort na elkaar! Niet omdat ik rechtvaardig ben, maar ik ben wel rechtvaardig in Jezus!! Per abuis werd mijn telefoon afgesloten en dan merk je ineens hoe vooral mijn vrouw daarvan afhankelijk is. Een paar dagen daarvoor sloot ik mijzelf op in mijn huis, wat niet de bedoeling was! Tja, dan is het alsof de Heer aanwijzingen geeft, hoe ik weer naar eenvoudig naar buiten kon. Dat noemen ze geloof ik “schietgebedjes”!
  Mijn vrouw kreeg al een paar jaar ernstige hartproblemen en de huisarts deed er niets aan, omdat de cardioloog zei, dat er niets aan de hand was. Toen stuurde God een tijdelijk plaatsvervangend huisarts doordat de eigenlijke huisarts ziek werd. Zijn vrouw was (toevallig) ook tijdelijk vervangende cardioloog in het ziekenhuis met als resultaat dat mijn vrouw sinds enkele weken een pacemaker heeft en het gaat haar nu stukken beter!!
  Kijk ik nu tientallen jaren terug, dan stel ik vast, dat het in mijn leven zo vele malen is gegaan!! Het meest bijzondere is wel, dat, wanneer God ingrijpt, dat Hij de zaken oplost tot in details, vol van toevalligheden, althans, daar lijkt het op!
  Over de jaren heb ik ook geleerd, dat God ingrijpt op het moment dat ik Hem begin te danken voor de oplossing! “Tel je zegeningen één voor éen, tel ze alle en vergeet er geen!” Het maakt mij tot een gelukkig mens, omdat ik ooit gebouwd ben “op de Rots”. Over 4 weken hoop ik 85 te worden en worden mijn jarenlange gebeden verhoord, dat ik op mijn 85ste hetzelfde mag zeggen als Jozua toen hij 85 jaar werd!! Het staat in Jozua 14: 10 en 11! Het is heerlijk om je geleid en beschermd te mogen weten!! Mijn leeftijd gebruik ik vaak als een getuigenis!! Een kleindochter zei laatst tegen mij: het lijkt wel of je elk jaar jonger wordt…

 4. van Loghem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 februari 2021 om 21:45

  Helemaal mee eens!
  Wij bidden bijna dagelijks mee: “Heere ontferm U over ons, onze kinderen, ons volk en bekeer ons!”

 5. Charles Pieters zegt:
  Geplaatst op zondag 7 februari 2021 om 5:18

  Bidden zoals “BIDEN” dat doet heeft ook weinig of helemaal geen zin.
  Ik mag niet oordelen, maar ik mag wél aanwijzen, volgens 2 Tim. 3:16-17′
  Spreuken 28:9: “Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.”

  Heel spijtig dat men hier slechts één keer mag posten, waardoor geen mogelijkheid bestaat om een onderwerp goed te kunnen uitleggen of indien er vragen zijn om die te behandelen.

  De waarschuwing aan de Joden is ook voor ons: Deut. 11: 26-28.
  “Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God niet luistert en afwijkt van de weg, die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.”

  Ik liep mijzelf achterna omdat ik naar Predikanten had geluisterd die zeiden dat de Here Jezus de Tien Geboden heeft “afgeschaft.” {aan het Kruis genageld}

  Is spreuken 28:9 dan ook afgeschaft? Natuurlijk niet, want de Here Jezus is de wet der Schepping; de wet van het LEVEN en de DOOD. Opb. 20:14-15.

 6. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 7 februari 2021 om 8:35

  AMEN!!!

 7. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 7 februari 2021 om 9:05

  Beste Dirk,
  Dit is een tijd die ik nog nooit heb meegemaakt. Je overweegt de zaken die wij als kerk hebben laten varen. De wet wordt al niet meer gelezen sinds 2008; de geloofsbelijdenis ook niet meer, de dankdagen weg. De bidgroepen zijn gestopt. Er zijn bijna geen ouderlingen meer. Ik denk dat God zeer teleurgesteld is in ons als kerkmensen. Wij moeten inderdaad terug naar Hem in gebed. En elke middag doe ik dat ook, maar ook voor zijn oogappel. Een heleboel mensen hebben gekozen voor een andere invulling van de zondag. Sport, boodschappen doen, klussen enz. Ik denk dat God de tegenstander vrij spel heeft gegeven. Maar ik weet ook dat Hij op Zijn tijd zal ingrijpen. Laten wij volhouden om Zijn Naam aan te roepen en de problemen die er zijn aan Hem te vertellen. Ik dank God voor de zegeningen die ik van Hem heb mogen ontvangen. Laten wij er ook zijn voor de anderen. Jouw stuk is helder en een hoop punten kan ik mij in vinden.

 8. E.landman zegt:
  Geplaatst op zondag 7 februari 2021 om 12:57

  Wij hebben gezondigd tegen U, en tegen onze naasten, in gedachten, woorden en werken. Wij bidden U: vergeef ons goedertieren Heer, Heer ontferm U, Christus ontferm U, Amen.

 9. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zondag 7 februari 2021 om 16:35

  Wat ben ik gezegend dat ik in een Gemeente ben waar elke Zondag in de morgendienst de wet des Heeren wordt voorgelezen en zo ons een spiegel wordt voorgehouden en in de middagdienst de geloofsbelijdenis. Ook hebben wij een bidgroep. Ikzelf ben daar niet zo voor. Ik vind dat je dat elke dag ‘s morgens als je opstaat en ‘s avonds als je naar bed gaat thuis moet doen. Ouderlingen en diakenen genoeg. A en B crèches. Cathechisaties, zangvereniging, mannenvereniging. Alles zoals het behoort. Er worden ouderen bezocht door Gemeenteleden. Ik zit in een hele warme gemeente waar iedereen alles voor elkaar over heeft. Een jonge Dominee die behoudend preekt en echt een kind van God is. Ik ben er heel dankbaar voor.

 10. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 7 februari 2021 om 19:56

  OVER EEN GOD DIE ZELF NOOIT DWINGT,
  MAAR VOOR TROUW DOOR MUREN DRINGT
  .
  .
  Natuurlijk kan ik bidden
  op eigen plek, alleen.
  Maar daarmee wordt ‘t Gezin van
  de Vader nog niet ÉÉN.
  .
  En DAT was het gebed van Zijn Zoon..*
  Ach, hoe b r u t a a l
  zijn toch de kerkse muren…
  Want duidelijke taal
  .
  zond Hij in Pinksterklanken!
  NIET buitenspel gezet
  kwam Hij in wind en vuur op
  Gezamenlijk
  gebed.
  .
  .
  * Joh. 17 : 20

 11. cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 7 februari 2021 om 20:14

  Over opmerking “We stappen te snel over onze zonden heen. Zonder ze te belijden”. Ja dat is niet goed, die belijden dus wel. MAAR nog beter is het die te laten. Rom 6: 15 “Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” en 1 Joh 3: 9 “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren”.

  Wet voorlezen is niet slecht maar dat is allemaal veel te laag. Wij moeten met Christus gestorven leven dan “zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter”. (Rom 7:6). Hier ben ik om uw wil te doen moet ons motto zijn. (Hebr 10:7)

 12. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 8 februari 2021 om 16:18

  Christus heeft de wet vervuld, te weten de wet uit hoofdzakelijk Leviticus. De 7×7 soorten offers heeft Hij volledig volbracht als het 50e offer. Wat een armzalig gedoe om dit op de 10 geboden toe te passen. Zijn moeder legde Hem reeds in de kribbe alwaar het Paaslam 4 dagen voor Pasen in moest verblijven en zo was alles wat Jezus deed vervulling der wet. Alle genezingen, zonden vergeving en doden opwekken. Ja, zelfs de 2 dagen dat Hij Zijn volgelingen riep was reeds een profetie voor de 2 duizend jaar van de genade voor de heidenwereld en direct daarop de 3e dag, een bruiloft in Kana[an], alwaar Zijn moeder en broers waren. Ja ook Zijn discipelen waren genodigd! Er staat niet bij dat ze ook aanwezig waren; zou dit reeds een beeld van de huidige kerk zijn?

 13. Nellie van Valen zegt:
  Geplaatst op maandag 8 februari 2021 om 17:31

  Dag Dirk, Wij lezen het Reformatorisch Dagblad.
  Vorige week stond daarin vermeld dat in de Chr. Geref. Kerk in Damwoude, a.s. woensdagavond 10 februari,
  om 19.30 uur een bidstond zal geworden gehouden i.v.m. de coronacrisis, omdat we dit als kerken laten
  liggen.
  Er zullen 4 sprekers zijn, die elk 10 minuten spreken en dan in gebed gaan.
  De sprekers zijn: ds. A. Egas uit Damwoude (chr. geref.), ds. H. de Greef uit Wouterswoude (PKN), dhr. (naam vergeten, evangelist bij geref. gem te Leeuwarden) en nog een predikant.
  Het wordt online uitgezonden vanuit de kerk van christelijke gereformeerde gemeente in Damwoude.
  Er is geen plaats voor belangstellenden, om niemand voor het hoofd te stoten.

 14. Elly zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 februari 2021 om 9:21

  Wat we nu zijn, is het resultaat van gisteren.
  Wat we morgen zullen zijn, hangt af van wat wij vandaag doen.

 15. Heleen Maliepaard zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 februari 2021 om 10:36

  Shalom.
  Deze week las ik in mijn stille tijd Ezechiël 33:1-11.
  Het raakte me. Het is een oproep om wachter te zijn voor ons volk en een oproep tot bekering.
  Laten we niet moede worden om de HERE te zoeken in gebed voor onze ongelovige naasten.
  We wensen jullie Gods zegen.

 16. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 februari 2021 om 22:05

  Dit is voor de lezers onder ons. Ik zie en hoor vaak de twist over de wet (tien geboden). Nu de vraag: waarom die twist. Want weet u wie die wet is: de wet is God zelf. Dat is wie Hij is. In de wijnstok wordt die wet (God) ons lief, hoe heerlijk is het om te zijn op die plek. Hem lief te hebben boven alles.

 17. Christi zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 februari 2021 om 13:47

  Mooi, reactie dienstknecht!
  Zo zie ik het ook!
  Wat is er eigenlijk mis met de 10 geboden?
  Als we die tien elke dag zouden toepassen in ons leven, leeft Zijn Vrede toch in ons!?
  En bij falen reinigt Zijn Bloed ons van elke zonde…..wat een genade!
  Romeinen 6:22 zegt:
  “Maar thans vrijgemaakt van de zonde en in dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven”.
  Groeien in De Wijnstok met de 10 geboden en Galaten 5:22 is toch wat de Here van ons vraagt!
  En bidden voor Zijn volk Israel met Vrede voor Zijn Stad Jerusalem, opdat Hij terug kan komen als onze Vredevorst voor de hele wereld en alles zal gaan herstellen…..Zijn Koninkrijk kome!

 18. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2021 om 23:00

  Een goed appel, en mooie reacties daarop. Onbeleden zonden maken wonden. Welke een medebroeder of zuster ook in Waarheid is, diep kwetsend kunnen raken. Degenen welken, onherkenbaar zijn in en aan de liefde Gods dragen die dan ook niet. De wereld stoot ons dan af. We doen niet met hen de wereldsen mede. Want wij christenen tonen het beeld van Christus. Zijn Heilige Geest leidt ons christenen door deze wereld heen. De wereldse mens, heeft dus een andere vader dan wij als gelovigen. Mogen daardoor Gode welgevallig leven. Aan God de Vader, de Zoon en Heilige Geest dus ALLE glorie en ere toegebracht.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden