De Heere spreekt

In vroeger eeuwen werden er in tijden van nood door de overheid bidstonden en gebedsdagen uitgeschreven, en werd het volk opgeroepen tot verootmoediging en gebed om tot de Heere te roepen om genade, om ontferming. Nu de overheid dat niet meer doet, is het de hoogste tijd dat de kerken oproepen ons voor de Heere te verootmoedigen. We worden stilgezet en de Heere spreekt. Horen we Zijn stem nog wel? Hij roept ons, kerk en volk, op tot verootmoediging, tot bekering, tot terugkeer naar Hem.

Al langere tijd hoop en bid ik dat de Heere ons door deze tijd van crisis tot inkeer en verootmoediging zal leiden. Vanuit het besef – Joël 1:19 – ‘Alleen U, o HEERE, kunt ons nog redden. Tot U, o HEERE, roep ik.’ Maar helaas is hier nog weinig van te zien.
En mijn gebed blijft: ‘Heere, doe het, laat Uw volk zich voor U verootmoedigen en tot inkeer komen, terugkeren tot U.’

We stellen onze hoop misschien wel op de maatregelen die worden genomen of op de vaccins. Maar het diepste probleem is de zonde die scheiding maakt tussen God en ons volk. Ons volk, ja wij allemaal, hebben het bloed van de Heere Jezus nodig tot redding, genezing en vergeving. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden.

Het is nog niet te laat. Ook nu klinkt nog Joël 2:13 – ‘De HEERE is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid.’
Daarom blaas ik nogmaals de bazuin, om iedereen wakker te schudden en op te roepen zich voor de Heere te verootmoedigen.

De situatie is buitengewoon ernstig. Wordt wakker.
Laat heel het volk zich voor de HEERE verootmoedigen.
Ja, nu, anno februari 2021.

De coronapandemie raast over de wereld. De meningen zijn verdeeld. Ook in onze kerken en gemeenten is er helaas zoveel verdeeldheid.
De één vindt dat we ons aan de maatregelen van de overheid moeten houden, een ander vindt het allemaal maar onzin. En het drijft ons uit elkaar. Het lukt de satan om verdeeldheid onder ons te zaaien.

Zie toch op de Heere Jezus! Vertrouw uw leven aan Hem toe. Zoek het goede voor elkaar en voor de gemeente. Doe niet mee aan discussies die alleen maar leiden tot hete hoofden en koude harten, wat leidt tot het tegenstaan en het bedroeven van de Heilige Geest.

Het is zo jammer dat we zijn kwijtgeraakt om Gods hand te zien in de dingen die gebeuren.
Hiermee zeg ik niet dat het coronavirus een oordeel van God is. Maar wel dat God hierdoor spreekt en de wereld wakker wil roepen. Ook ons, vandaag.

Laten we niet doorleven alsof alles wel weer goed komt. Nee, we verkeren in gevaar, in geestelijk gevaar, zeker als we als volk steeds meer God de rug toekeren.
Laten we eens een moment ons afvragen hoe er vanuit de hemel naar ons wordt gekeken?
Hoe staat het ervoor, in onze gemeente, in ons persoonlijke leven, in onze gezinnen?

We kunnen verootmoediging toch niet organiseren, reageert u misschien.
En we kunnen de mensen nu toch niet oproepen om naar de kerk te komen voor bidstonden.

U hebt gelijk. Maar ik geloof zeker dat de Heere dit door Zijn Geest wel onder en in ons kan bewerken.
Ik bid en bidt u mee: ‘Heere, stort U Uw Geest van de genade en de gebeden alstUblieft over ons uit.’

Misschien naderen we dan in onze huizen wel bevend voor Gods aangezicht. Of tijdens een internetverbinding via Skype, Teams of Zoom met medegelovigen.
Om te pleiten op het offer dat het Heere Jezus heeft gebracht.
‘Heere, ik heb gezondigd, wij hebben gezondigd.
Wees ons genadig, we belijden onze zonden,
reinig ons, door Uw bloed, Heere Jezus, gestort aan het kruis.’

Daarom klinkt de bazuin: Kom tot inkeer, bekeer u.
En als u denkt dat het voor u niet nodig is – wat ik me nauwelijks kan voorstellen – doe het dan voor anderen die de Heere Jezus nog niet kennen.
Om op de knieën te gaan voor uw kerk, uw gemeente, uw eigen leven, uw gezin, uw kinderen, kleinkinderen, uw buren, collega’s, voor uw dorp, uw stad…

‘Heere, we belijden onze zonden, we scheuren ons hart.
U bent genadig en barmhartig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Heere, spaar ook ons volk, dat geestelijk zo ver van U is weg gedwaald,
Dat U bewust de rug heeft toegekeerd.
Velen willen niets meer met u te maken hebben.
O Heere, red ons. 
Heere, grijp in, doe het, wees ons genadig, ontfermt U zich over ons land.
Vergeef ons onze zonden, schenk bekering.’

Moet ik dan schuld belijden, zegt u misschien.
Ik mag toch een kind van de Heere zijn, mijn zonden zijn toch vergeven…
Denk eens aan Daniël, denk aan Joël…
Hoe baden zij? ‘Wij hebben gezondigd, ook ik…’

En het wonder in Joël is dat de Heere hoort en vergeeft.
Joël 2:18 is het grote keerpunt in dit Bijbelboek.
Toen nam de HEERE het op voor Zijn land en Hij spaarde Zijn volk.

‘Heere, doe dit ook nu.
Spaar ook ons en ontfermt U Zich over ons.
Stort Uw Geest in rijke mate over ons uit.
Schenk een herleving, een geestelijke vernieuwing, een opwekking.
We verwachten het alleen van U.’

Dirk van Genderen