Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Eén weg tot God (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 februari 2021, 10:51 door Dirk A A

Zijn er buiten het christelijk geloof om andere wegen, in andere religies, die ook tot God leiden? Is het mogelijk dat mensen die een andere godsdienst aanhangen, vanwege hun oprechtheid, vanwege hun oprecht zoeken naar God, gered zullen worden en in de hemel zullen komen?

En we kunnen nog extra vragen toevoegen: Is het mogelijk dat mensen die nergens in geloven, maar zeer voorbeeldig leven, behouden kunnen worden, op grond van hun goede werken? We kennen vast allemaal voorbeelden van mensen van wie we zeggen: daar kunnen veel christenen een voorbeeld aan nemen.
En zeker, we zouden wel willen dat iedereen gered wordt en in de hemel komt. En ook de Heere wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Maar de werkelijkheid is dat velen de Heere Jezus afwijzen.

1. Eerst de vraag: Kan God mensen uit andere religies redden?
Als ze zich bekeren, jazeker! Dat stel ik met grote nadruk. Ik wil daar een paar voorbeelden bij noemen om het duidelijk te maken.
Allereerst uit de islam, maar dat kan net zo goed uit een andere religie zijn. Soms denk ik: het lijkt alsof God, in deze tijd, zo kort voor de wederkomst van de Heere Jezus, mensen in andere religies nog een laatste, ultieme kans geeft om tot geloof te komen. Denk aan de moslim, die zo geraakt wordt door de liefde en de inzet van christelijke hulpverleners, die hem voedsel, kleding en een Bijbel geven. Hij gaat daarin lezen en wanneer hij dan, door Gods Geest geleid, over de Heere Jezus leest en tot geloof in Hem komt, dan wordt hij 100 procent zeker gered.

Ik denk ook aan die twee Joodse rabbi’s. Op een nacht verscheen de Heere Jezus aan hen, in een droom. ‘Ik ben de Messias, Die al is gekomen en spoedig terug zal komen.’ Ze wisten het niet van elkaar, maar ze gingen allebei naar de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, om er een Nieuwe Testament te halen. Ze wilden meer weten over Degene Die aan hen verschenen was. En allebei zijn ze tot geloof in Hem gekomen. Zij zijn gered voor eeuwig.

God leidt mensen uit andere religies naar de Heere Jezus toe, maar al die andere religies leiden uiteindelijk wel naar de hel. Er is maar één weg naar God, naar de hemel en dat is de Heere Jezus Christus, Die van Zichzelf getuigt dat Hij dé Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6). ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

2. Dan de vraag: Zullen mensen, die een ander geloof dan het christelijke geloof aanhangen, vanwege hun oprecht zoeken gered worden?
Iemand zal niet gered worden op grond van zijn zoeken. ‘Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen,’ zegt Gods Woord overduidelijk in Hebreeën 11:6.

Tegelijk lezen we in Mattheus 7:8: ‘Een ieder die zoekt, zal vinden’. Maar hoe zullen mensen in andere godsdiensten God kunnen vinden? ‘Want hoe zullen ze in Hem kunnen geloven van Wie ze niet gehoord hebben’, lezen we in Romeinen 10:14. Daarom is zending en evangelisatie zo belangrijk! Opdat mensen in andere godsdiensten, en mensen die nergens in geloven, over de Heere Jezus horen.

3. Vervolgens: Hoe zit het met mensen die voorbeeldig leven? Komen zij in de hemel?
Een voorbeeldig leven is niet voldoende om in de hemel te komen. Al zou iemand zo leven dat hij of zij door heel de wereld geëerd wordt om zijn of haar goede werken, maar niet in de Heere Jezus gelooft, dan is behoud niet mogelijk. Daar is de Bijbel duidelijk over.

Het is zelfs mogelijk dat iemand wonderen heeft verricht, mensen heeft genezen, en in de Naam van de Heere Jezus heeft geprofeteerd en toch de hemel niet binnen mag gaan en ook in de toekomst geen deel zal hebben aan de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Het beslissende punt is of zo iemand de Heere Jezus kent, misschien beter gezegd: of de Heere Jezus hem of haar kent.

Mattheus 7:21 – 23 zegt Hij immers: ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt.’

4. En wat gaat er gebeuren met mensen die nooit over de Heere Jezus hebben gehoord?
De Bijbel zegt dat niemand te verontschuldigen is, omdat iedereen vanuit de natuur God eeuwige kracht en Goddelijkheid had kunnen kennen (Romeinen 1:18-21). En Romeinen 3:23 stelt duidelijk dat allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen.

Wel meen ik dat er verschil zal zijn in straf. In Mattheus 11 bijvoorbeeld zegt de Heere Jezus dat het voor de mensen in Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor Kapernaum, Chorazin en Betsaïda, waar Hij Zijn meeste krachten heeft gedaan, maar waar de mensen zich niet hadden bekeerd.
Ook Lukas 12:48 wijst in deze richting. Daar lezen we: ‘Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel terug gevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.’

Tot zover de vragen. Weet u, het grote gevaar dreigt dat we loslaten wat Handelingen 4:12 zegt over de Heere Jezus: ‘De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’ Dat geldt voor alle mensen, voor Joden en heidenvolken.

Wanneer we openingen gaan bieden voor mensen die goed leven, of die oprecht naar God op zoek zijn in bijvoorbeeld het boeddhisme, hindoeïsme, de islam of welke religie dan ook, dan zetten we de deur open naar de alverzoening. Dan begint het met een enkeling die wellicht behouden wordt en dan eindigt het in de overtuiging dat God zo vol van liefde en vol van genade is, dat Hij niemand verloren zal laten gaan.

Op een zondagmorgen werd ik aangeklampt door iemand die zei: ‘Meneer Van Genderen, ik heb goed nieuws voor u. Iedereen komt in de hemel, God laat niemand verloren gaan.’ Dat is echter een leer die haaks staat op de boodschap van de Bijbel en het is belangrijk daar stelling tegen te blijven nemen.

Laten we vasthouden aan het Woord van God en daar alles aan toetsen. ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn’ (1 Johannes 4:1). De oproep van Heere Jezus is duidelijk: ‘Bekeer u en geloof het Evangelie’ (Markus 1:15). Die boodschap moet wereldwijd klinken, opdat nog velen tot geloof in de Heere Jezus zullen komen en gered zullen worden.

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 februari 2021 om 16:14

  Best Dirk,
  Nee, niet iedereen komt in de hemel (is overigens niet hetzelfde als het Koninkrijk der hemelen!). Sowieso is er ook een aardse bestemming. Maar buiten dat, hebben we echt zo’n genadeloze God? Zo van: je wilde niet, dus jammer maar helaas! Strook dit met wie God zegt te zijn: ‘Liefde’
  Natuurlijk is er maar 1 weg, 1 middelaar, daarover is het Woord van God heel duidelijk, en is dan ook geen discussie. En ja, het zou geweldig zijn als iedereen massaal voor God kiest.
  Een aantal vragen komen echter bij mij naar boven: Zou God geen echt totaal geen rekening houden met de massa, die door de bomen het bos niet zien en/of niet bereikt zijn met het evangelie? En wat is behoud nu precies? Is dat een zwart/wit zaak? En voor wanner? Of zitten daar meerdere aspecten aan? Neem bv 1Kor15:22 en Rom5:18, er is daar toch echt sprake van alle mensen; vrij gezet voor de eerste dood! En ja, voor een iedere ongelovige geldt: eenmaal sterven en daarna het oordeel! De vraag hierbij is echter of dit oordeel synoniem staat aan een enkeltje hel? Of zou het oordeel (rechtspraak) ook in kunnen houden dat men wel behouden is, maar bv minder loon ontvangt, of …? En dan de vraag wat de ‘hel’ nu precies is, de meeste christenen leven nl bij het beeld wat Dante Alighieri / Homerus’ Odyssee hierover zeggen, i.p.v. een Bijbelse definitie van de hel.
  Nog wat verzen ter overdenking: Ps30:6, Jes57:9 – is dodenrijk ipv hel, Matt5:22 – ‘helse vuur’ = vuur van gehenna, Matt11:23 – grondtekst is dodenrijk ipv ‘hel’, 2Petr2:4 – ‘hel’ is tartaro, 1Tim2:6, etc.
  Christus spreekt vaak over ‘hel’, echter de grondtekst = ‘gehenna’ en er staat ook nergens in de context iets over ‘eeuwig’, ‘vuur’ en ‘verdoemd’ zijn.
  En nee, er is geen alverzoening, en er is ook gerechtigheid en straf. Maar God is juist Degene die het verlorene zoekt én vindt!

 2. Jannie de Groot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2021 om 19:53

  Beste broeder Dirk,
  n.a.v. bovenstaande (wat is waar….) Deze zomer sprak ik iemand die in de camper naast mijn huis stond. Hij zei: je weet niet meer wat je moet geloven in de media i.v.m. corona. Ik zei hem dat ik een héél oud, dik boek had waarvan de auteur nog leeft en daar houd ik me aan vast. Hij begreep wat ik bedoelde maar ging de camper binnen. Wie weet denkt hij daar nog eens aan terug en gaat zoeken.
  Een hartelijke groet en de zegen van onze God in uw werk wens ik u tot. J.L.de Groot.

 3. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2021 om 20:58

  Amen broeder Dirk, de Schrift VADERS BOEK is zo duidelijk. Laat je met GOD verzoenen, dat kan alleen door ZIJN ZOON JEZUS CHRISTUS. Meer wegen zijn er gelukkig niet. Alleen JEZUS , als het van mij af zou hangen kwam ik er nooit .

 4. Jan van Klaveren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2021 om 20:59

  Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden worden dan de Naam van Jezus Christus. Hij is de (enige) Middelaar om tot God de Vader te komen. De Bijbel is hierin glashelder. Wie er een andere visie over heeft mist de Heerlijkheid van God en daarmee de hemel.

 5. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 februari 2021 om 21:12

  Een ernstige waarschuwing voor alle kerken, kijkend naar het hellende vlak waarop we ons bevinden. Wat mij is opgevallen dat bijna alle dominanties in verbinding staan met de VN en het Vaticaan, dan kom je dicht bij waaraan je refereerde in Mattheus 7: 21-23. Het roept ons op ZELF de Bijbel te bestuderen en de woorden van anderen te toetsen aan Zijn Woord.

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 0:14

  Blij en dankbaar ook weer voor deze top Nieuwsbrief Dirk.

  Van huis uit zijn alle mensen op deze vergankelijke aarde, ook vergankelijk. En in dit kortstondige leven wordt veel beleefd. Het lijkt soms wel eens wat te veel.
  Geen mens kan wandelen op een weg van drijfzand. Dat staat wel vast. De nood breekt bij mensen weleens wetten. Gelukkig nooit bij de Allerhoogste. Zijn naam houdt stand tot in alle eeuwigheid. Ook zijn de wetten van God aan ons gegeven ja, en (ons amen, akkoord daarop) zal het maken dat wij ze gaan uitvoeren. In Christus Jezus, dat wel. Dat er nog maar velen zich mogen bekeren is ook mijn wens. Kies dan nu, stel niet langer uit. Nog steeds staat de deur geopend. Ik hoop van harte, dat nog velen die enge poort des Levens binnen zullen gaan. De smalle weg op, naar het Hemels Vaderhuis. Met de vele woningen. Zie toch de STERKE UITGESTOKEN VRIENDEN-HAND boven alles uit. Gereed staande, om ook u te behouden uit dit krom en verdraaid geslacht.

 7. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 7:41

  Amen!!!!

 8. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 9:06

  Beste Dirk

  Inderdaad er is geen andere weg waardoor we zalig kunnen worden, dan de Jezus Christus.
  Maar dat geeft ons die hem door genade wel mogen kennen een enorme verantwoordelijkheid.
  Dat vind ik soms wel moeilijk! Had ik niet toen dit moeten zeggen of dat over mijn geloof in Jezus naar de mensen om mij heen? Dan denk ik: als God in het recht zou treden en gadeslaan mijn tekortkomingen, mijn zwijgen, als ik had moeten spreken!!!
  Ja, dat benauwt mij best wel eens.
  Wat is het toch moeilijk om van de hoop die in je is te getuigen!
  Tenminste zo voel ik dat!

 9. t. koster zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 9:24

  Beste mensen,

  1 Naam. Zijn Naam is Jezus. Alleen door Hem kunnen we behouden worden. Niet een beetje van een andere religie. Nee, alleen wat in Gods Woord, de Bijbel, staat, is de ware verkondiging. Geloof dat Evangelie. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

 10. winniewijling zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 10:54

  Wat geweldig dat er zoals de bijbel ons leert er maar een God is, buiten Mij is er niemand. Dat geldt ook voor religie, redding kan alleen geschieden door je knie te buigen en erkennen dat je een zondaar bent.

 11. de Roo Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 11:26

  De drang om te evangeliseren is lang niet groot genoeg. De Heer zegt het zelf: er zijn te weinig arbeiders. Ga met Gods Geest aan de gang. Ik zie Jaap Dieleman in India aan het werk en er komen per dag meer dan 5000 mensen tot de Heer. In Rusland zijn de laatste 3 maanden meer dan 300 mensen gedoopt en ook in Roemenie, waar ik zelf werk voor de Heer, komen vele zigeuners tot de Heer. We mogen ook dit jaar weer 3 kerkjes bouwen voor hen en in mei gaan we meer dan 20 mensen dopen. Actief zijn voor de Heer en ook Bijbels verspreiden. Nog een korte tijd en de Heer komt terug en Hij heeft zoveel voor ons gedaan, dank U Jezus.

 12. benny zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 12:34

  Beste Dirk,

  Betreft Mattheus 7:21-23

  Niet iedereen die Heere, Heere zegt zal het Koninkrijk binnen gaan enz….
  Wie zijn die dan? Zonder Gods Geest kan je toch niets doen, zoals genezingen, duivelen uitdrijven enz.?
  God zei over hen: Ik heb u nooit gekend. Lijkt me een zeer harde boodschap. Joh. 3:16 zegt toch: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven had, opdat NIEMAND verloren gaat maar eeuwig leven hebbe. Voor mezelf heb ik het moeilijk in die situatie (Matt. 7:21-23).

 13. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 13:42

  Als dat zo was dat iedereen wel behouden zal worden, waarom zullen wij dan nog kerkdiensten houden, waarom zouden wij dan nog proberen de mensen over de Here Jezus te vertellen en hen te vertellen dat Hij de Enige Weg is tot behoud? Waarom moest de Heiland naar deze wereld komen om naar het kruis te gaan om onze zonden te boeten in Zijn lichaam en ons vrij te kopen met Zijn vergoten bloed?

 14. Mieke zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 13:43

  Er wordt niemand behouden dan wie Jezus aangenomen heeft. Maar God ziet het hart aan en als iemand oprecht God zoekt, maar nooit van Jezus gehoord heeft, geloof ik dat Hij zich op de een of andere manier aan die persoon zal openbaren, al is het in de laatste seconde van zijn/haar leven, en alsnog de keuze zal aanbieden voor Jezus te kiezen. Neemt niet weg dat evangelisatie nog altijd heel belangrijk is.

 15. Wil.B zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 14:17

  Er staat in de bijbel in Joh. 3: !6 Een ieder die in Hem gelooft!! Dat is juist het belangrijkste!
  Niet alleen dat niemand verloren gaat en ook niet dat je tot geloof komt door aardig te zijn en goede werken te doen.

  Juist dat GELOOF, daar gaat het ook om.

 16. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 15:44

  Shalom Dirk

  Fijn al die reacties!
  En boeiend dit onderwerp, je raakt er niet over uitgedacht!
  Natuurlijk is de Here God van de Bijbel onze Schepper en Christus onze Verlosser en de Heilige Geest onze Trooster en Leidsman hier op aarde!
  En het is pure genade Hem nu al te kennen en getuige van Hem te zijn voor de mensen, die daar voor open staan!
  Als ik in mijn buurt kijk, waar ik woon, zijn de meesten er niet ontvankelijk voor…. koude grond is het!
  Alverzoening nee!
  Toch blijf ik wel vragen in mijn achterhoofd houden zoals:
  1. Waarom toch een duizendjarig Vrederijk, als in dit leven alles al beslecht wordt?
  2. Waarom wordt ‘gans’ Israel behouden en de heiden-wereld niet?
  3. Waarom wordt er in Openbaringen 22:2 gesproken over het “geboomte des levens en dat de bladeren van dat geboomte tot genezing van de volkeren zijn”.
  4. En waarom heeft zoals in 1 Petrus 3:18-20 staat “Christus gepredikt aan de geesten in de gevangenis, die eertijds
  ongehoorzaam geweest waren in de dagen van Noach.”
  Voor mij blijven er losse einden en heeft onze Here God het laatste Woord, wat misschien anders zal zijn, dan de meeste predikers ons uitleggen!
  Zijn Koninkrijk zal komen met “Yeshua als Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst!
  Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn Koninkrijk…” Jesaja 9:5+6.

 17. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 15:52

  Kajafas profeteerde: Het is beter dat een mens sterft dan dat het gehele volk verloren gaat! Zo is heel de bijbel; en nog meer! Zo krijgt heel de heidenwereld, door Gods genade, ja alleen door Zijn genade een open deur, door geloof in dit volbrachte offer.

 18. Gerrie zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 17:48

  Er is maar één Naam door wie een mens behouden wordt. Jezus Christus.
  Dat geeft gelijk een grote verantwoording aan Christenen om van Hem te getuigen.
  Vind ik persoonlijk niet gemakkelijk maar bid hierin om wijsheid.

 19. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 19:30

  In Joël 2: 31 lezen we al, dat al wie de naam van de Heer aanroept, gered zal worden!! In het boek Openbaring gaat het om de toegang tot het Nieuwe Jeruzalem met zijn 12 poorten (4 x 3). Er staat zelfs niets in de hele Bijbel over “naar de hemel gaan”. Geschreven staan in het “Boek des levens” is nodig om het Nieuwe Jeruzalem binnen te gaan. “De volken” blijven buiten de poorten! Het is beslist interessant om een studie te maken over “de volken” zoals die in de Bijbel worden genoemd. “Gered zijn” betekent, dat je niet door het laatste oordeel moet! Mijn grootste troost is, dat de Heer het hart aanziet! Ik ben altijd heel voorzichtig met het (ver)oordelen van andere mensen! Noach staat mij altijd weer voor ogen, want alleen Noach werd rechtvaardig bevonden voor God en hoe zit het dan met de rest van de familie, want zij werden om Noach, ALLE gered! We moeten altijd heel erg oppassen, om op Gods “rechterstoel” te gaan zitten!

 20. Reino zegt:
  Geplaatst op zondag 14 februari 2021 om 22:51

  Ik geloof in 1 weg Jezus, maar…wat betekent dit voor alle mensen die door foute liefdeloze preken het geloof achter zich lieten, of door ons gedrag niet tot geloof konden komen. Gods volk is tijdelijk verblind omwille van ons zegt de Bijbel. Ga ik dan zeggen dat zij God niet vinden? Ik geloof niet in alverzoening, maar ik denk wel dat Gods liefde groot is en het hart aanziet. Denkend aan misbruikte mishandelde kinderen, aan de 6 miljoen Joden die vergast en vermoord werden, aan Gods volk, aan wie wij de Bijbel te danken hebben en ons geloof in de God van Israël. Zij zijn tijdelijk verblind opdat wij Hem zouden vinden. Ik geloof nog steeds dat Jezus de Weg, de Waarheid is maar ik laat ALLE oordeel over aan Hem en Hij is rechtvaardig. Ik denk dat wij mensen zullen zien die we niet verwacht hadden.

 21. Charles Pieters zegt:
  Geplaatst op maandag 15 februari 2021 om 6:10

  Joh. 3:16 staat “niet” op zichzelf, want Satan gelooft ook en daarom zijn er vele valse profeten.
  Zij die in deze valse profeten geloven en hun werk ook verkondigen, zullen verloren gaan.
  Dat staat er in Mth. 7:21-23 en vers 24 = te vergelijken met : Mth. 25:14-30.
  Alles draait om “Gehoorzaamheid” en de Tien Geboden. Jhn. 14:15.

 22. Andrea zegt:
  Geplaatst op maandag 15 februari 2021 om 6:30

  De vraag waar elkeen moet klaar mee komen is: ben ik wedergeboren? Oordelen wij onszelf niet zoals in de bijbel staat door Jezus aan te nemen als ons persoonlijk offer? Geen enkel werk van onszelf zal daar iets aan toevoegen. Wanneer wij voor de stoel van Christus verschijnen krijgen wij onze beloning. Veel of weinig, al onze daden als door vuur heen. Wat zal er overblijven?
  Voor al diegenen die Christus niet hebben aangenomen volgt een oordeel op het laatst en zegt de Heer dan niet dat Hij naar het hart kijkt?
  Daar tussen komt nog een duizendjarig rijk waar Hij nogmaals kansen geeft maar dan is de mens nog hardleers en dan is hij zonder excuus want satan heeft geen enkele invloed dan want hij is gebonden. Zo zie ik het.

 23. Marten Dek zegt:
  Geplaatst op maandag 15 februari 2021 om 8:47

  Zelfs valse leren kunnen van goede wil zijn omdat zij niet weten dat zij valse leer brengen. Maar het vervelende is dat zij niet meer terug kunnen want liever verloren zijn dan gezichtsverlies lijden.
  En je ouders en voorouders en je vrienden die al overleden zijn, die val je toch niet af.
  Toch????
  Met vr. gr.
  Marten Dek

 24. Joke v Dijk zegt:
  Geplaatst op maandag 15 februari 2021 om 12:59

  Dag Marten Dek,

  U beweert op bepaalde fora`s dat alle gelovigen die niet de sabbat houden verloren gaan…..toch?

  Beetje jammer u hier weer te treffen, of misschien bent u van gedachte veranderd, dat zou kunnen.

  Vr. groet, J v Dijk

 25. Boudewijn de W zegt:
  Geplaatst op maandag 15 februari 2021 om 14:48

  Ik lees een aantal keren dat de Heer het hart aanziet, wat ik ook geloof.
  Maar zoals ik dat dan lees, komt het bij mij over dat als je hart op “de juiste plaats” zit dan is het oké.
  Daar ken ik genoeg mensen mee (hart op de juiste plaats), als dat dan toch voldoende is dan is Jezus dus gekruisigd en Zijn bloed voor “niets” gevloeid.
  Zoals ik het geloof, is het toch eerst de aanneming van Jezus en Zijn offer.
  Dan is evangelisatie ook niet meer nodig, en hoef je tegen de ander alleen nog maar te zeggen zorg dat je een goed hart hebt (dan kom je er ook / wel). Is bijbel studie dan nog wel nodig, want waarom zou je er meer vanaf moeten weten als je met een goed hart kunt volstaan?
  Het klinkt misschien harteloos, maar Jezus heeft duidelijk gezegd Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven dat was dan ook niet nodig geweest als wij Hem niet nodig zouden hebben.

 26. R.L. Weima zegt:
  Geplaatst op maandag 15 februari 2021 om 20:26

  Beste Dirk, dank voor je vraagstelling met betrekking tot de behoudenis van de mens. Wat een genade dat wij door het offer van Yeshua vrij gekocht zijn van de eeuwige dood. Door het geloof alleen mogen zij die wederom geboren zijn uit de geest zich kinderen G’ds mogen noemen. Zij zijn geënt op de edele olijf. Wij mogen hen die nu nog een bedekking hebben onder de joden tot jaloersheid wekken, totdat de volheid van de heidenen daar is en dan zal geheel Israël zalig/behouden worden. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob (Israël) afwenden. G’ds plannen zijn wijs en rechtvaardig en worden niet door ons bepaald.
  Laten dan allen het geloof in de Mesiach Zijn geboden in achtnemen; en Zijn geboden zijn geen zware last, 1 Johannes 5. Laten wij die uit de heidenen zijn, zijn geboden houden, want dat is de liefde tot God.

 27. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 februari 2021 om 13:27

  Beste Dirk, de stukken van jou zetten mensen tot denken. De enige weg om bij God te komen en Jezus staat helder in de Bijbel beschreven. Zoals Jezus: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN.
  De mensen moeten een keus maken, zich inspannen om God en Jezus te dienen en zich aan de wetten houden. Regelmatig in gebed gaan met God en ook voor de ander opkomen. De zondaar aan het kruis werd gered 5 minuten voor de executie. Al ben je een heel groot zondaar, er is een weg van behoud. Er zijn geen andere wegen dan de weg naar God en Jezus. Hen liefhebben boven alles.

 28. J.P. zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 februari 2021 om 19:35

  Broeder Dirk, wat ik niet helemaal snap: waarom worden mijn nette, eerlijke commentaren soms niet geplaatst (zoals vorige week) en zoals van bv Joke van Dijk hierboven wel. Ik vind dit namelijk nogal een ongepaste, kwetsende en bovenal zeer brutaal geschreven stukje!

 29. aka zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 februari 2021 om 18:39

  Als ik al de reacties lees, besef ik eens te meer hoe belangrijk het is, om goed, bijbels onderwijs te ontvangen! En als het goed is, begint dit al op zeer jonge leeftijd. Ook van belang is, het gebed voor dominees, evangelisten, zendelingen, bijbelleraars. Ook voor onderwijzers op christelijke scholen, dat zij standvastig mogen blijven, ook t.o.v. bijvoorbeeld andere religies zoals bijvoorbeeld moslims die weer andere gedenkdagen en feesten hanteren (denk bijv. aan het suikerfeest). Het is dus echt belangrijk om goed en bijbelgetrouw onderwijs te ontvangen. Wij sterfelijke mensen zijn verloren gegaan om onze eigen schuld, omdat wij in het Paradijs TEGEN God gekozen hebben. En alleen het geloof in de eniggeboren Zoon van God kan ons zalig maken. Wij gaan, als God het niet verhoedt, verloren om ons ONGELOOF. Daar draait het om. Er staat in de bijbel: wie niet gelooft is reeds verloren (Joh.3;18) ALS JE GEEN GELOOF HEBT, MAG JE ER OM VRAGEN. Heer ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp (vader van de maanzieke knaap). Leer de jongen de eerste beginselen, zou hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Ik wens u allen Gods zegen.

 30. Harold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2021 om 22:27

  1 Korinthiërs 15:22: Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
  In deze tekst staat dat “allen” levend gemaakt zullen worden. Niet alleen de gelovigen. Iedereen. Maar de gelovigen hebben een andere bestemming. Efeziers 2:6 “en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,” (heeft-wil zeggen NU AL) Dit is voor de wedergeboren christen in geestelijke zin. Straks met een verheerlijkt lichaam. Wij geloven zonder te zien. Bij de opstanding zullen velen zien en dan geloven. Net zoals de ongelovige Thomas. Nu is het een enkeling die tot geloof komt. Straks velen want elke knie zal zich buigen.
  Filippenzen 2:9-11
  Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden