Eén weg tot God

Zijn er buiten het christelijk geloof om andere wegen, in andere religies, die ook tot God leiden? Is het mogelijk dat mensen die een andere godsdienst aanhangen, vanwege hun oprechtheid, vanwege hun oprecht zoeken naar God, gered zullen worden en in de hemel zullen komen?

En we kunnen nog extra vragen toevoegen: Is het mogelijk dat mensen die nergens in geloven, maar zeer voorbeeldig leven, behouden kunnen worden, op grond van hun goede werken? We kennen vast allemaal voorbeelden van mensen van wie we zeggen: daar kunnen veel christenen een voorbeeld aan nemen.
En zeker, we zouden wel willen dat iedereen gered wordt en in de hemel komt. En ook de Heere wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Maar de werkelijkheid is dat velen de Heere Jezus afwijzen.

1. Eerst de vraag: Kan God mensen uit andere religies redden?
Als ze zich bekeren, jazeker! Dat stel ik met grote nadruk. Ik wil daar een paar voorbeelden bij noemen om het duidelijk te maken.
Allereerst uit de islam, maar dat kan net zo goed uit een andere religie zijn. Soms denk ik: het lijkt alsof God, in deze tijd, zo kort voor de wederkomst van de Heere Jezus, mensen in andere religies nog een laatste, ultieme kans geeft om tot geloof te komen. Denk aan de moslim, die zo geraakt wordt door de liefde en de inzet van christelijke hulpverleners, die hem voedsel, kleding en een Bijbel geven. Hij gaat daarin lezen en wanneer hij dan, door Gods Geest geleid, over de Heere Jezus leest en tot geloof in Hem komt, dan wordt hij 100 procent zeker gered.

Ik denk ook aan die twee Joodse rabbi’s. Op een nacht verscheen de Heere Jezus aan hen, in een droom. ‘Ik ben de Messias, Die al is gekomen en spoedig terug zal komen.’ Ze wisten het niet van elkaar, maar ze gingen allebei naar de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, om er een Nieuwe Testament te halen. Ze wilden meer weten over Degene Die aan hen verschenen was. En allebei zijn ze tot geloof in Hem gekomen. Zij zijn gered voor eeuwig.

God leidt mensen uit andere religies naar de Heere Jezus toe, maar al die andere religies leiden uiteindelijk wel naar de hel. Er is maar één weg naar God, naar de hemel en dat is de Heere Jezus Christus, Die van Zichzelf getuigt dat Hij dé Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6). ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

2. Dan de vraag: Zullen mensen, die een ander geloof dan het christelijke geloof aanhangen, vanwege hun oprecht zoeken gered worden?
Iemand zal niet gered worden op grond van zijn zoeken. ‘Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen,’ zegt Gods Woord overduidelijk in Hebreeën 11:6.

Tegelijk lezen we in Mattheus 7:8: ‘Een ieder die zoekt, zal vinden’. Maar hoe zullen mensen in andere godsdiensten God kunnen vinden? ‘Want hoe zullen ze in Hem kunnen geloven van Wie ze niet gehoord hebben’, lezen we in Romeinen 10:14. Daarom is zending en evangelisatie zo belangrijk! Opdat mensen in andere godsdiensten, en mensen die nergens in geloven, over de Heere Jezus horen.

3. Vervolgens: Hoe zit het met mensen die voorbeeldig leven? Komen zij in de hemel?
Een voorbeeldig leven is niet voldoende om in de hemel te komen. Al zou iemand zo leven dat hij of zij door heel de wereld geëerd wordt om zijn of haar goede werken, maar niet in de Heere Jezus gelooft, dan is behoud niet mogelijk. Daar is de Bijbel duidelijk over.

Het is zelfs mogelijk dat iemand wonderen heeft verricht, mensen heeft genezen, en in de Naam van de Heere Jezus heeft geprofeteerd en toch de hemel niet binnen mag gaan en ook in de toekomst geen deel zal hebben aan de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Het beslissende punt is of zo iemand de Heere Jezus kent, misschien beter gezegd: of de Heere Jezus hem of haar kent.

Mattheus 7:21 – 23 zegt Hij immers: ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt.’

4. En wat gaat er gebeuren met mensen die nooit over de Heere Jezus hebben gehoord?
De Bijbel zegt dat niemand te verontschuldigen is, omdat iedereen vanuit de natuur God eeuwige kracht en Goddelijkheid had kunnen kennen (Romeinen 1:18-21). En Romeinen 3:23 stelt duidelijk dat allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen.

Wel meen ik dat er verschil zal zijn in straf. In Mattheus 11 bijvoorbeeld zegt de Heere Jezus dat het voor de mensen in Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor Kapernaum, Chorazin en Betsaïda, waar Hij Zijn meeste krachten heeft gedaan, maar waar de mensen zich niet hadden bekeerd.
Ook Lukas 12:48 wijst in deze richting. Daar lezen we: ‘Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel terug gevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.’

Tot zover de vragen. Weet u, het grote gevaar dreigt dat we loslaten wat Handelingen 4:12 zegt over de Heere Jezus: ‘De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’ Dat geldt voor alle mensen, voor Joden en heidenvolken.

Wanneer we openingen gaan bieden voor mensen die goed leven, of die oprecht naar God op zoek zijn in bijvoorbeeld het boeddhisme, hindoeïsme, de islam of welke religie dan ook, dan zetten we de deur open naar de alverzoening. Dan begint het met een enkeling die wellicht behouden wordt en dan eindigt het in de overtuiging dat God zo vol van liefde en vol van genade is, dat Hij niemand verloren zal laten gaan.

Op een zondagmorgen werd ik aangeklampt door iemand die zei: ‘Meneer Van Genderen, ik heb goed nieuws voor u. Iedereen komt in de hemel, God laat niemand verloren gaan.’ Dat is echter een leer die haaks staat op de boodschap van de Bijbel en het is belangrijk daar stelling tegen te blijven nemen.

Laten we vasthouden aan het Woord van God en daar alles aan toetsen. ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn’ (1 Johannes 4:1). De oproep van Heere Jezus is duidelijk: ‘Bekeer u en geloof het Evangelie’ (Markus 1:15). Die boodschap moet wereldwijd klinken, opdat nog velen tot geloof in de Heere Jezus zullen komen en gered zullen worden.

Dirk van Genderen