Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods zegel op ons voorhoofd: bescherming tegen het merkteken van het beest (51 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 maart 2021, 11:00 door Dirk A A

Hoe kun je in deze crisistijd de rust en de vrede bewaren die er is in Christus Jezus, onze Heere? Er is zoveel onrust, zoveel angst, zoveel onzekerheid. Via de media komt er zoveel op ons af. De één beweert dit, een ander dat, wat is waarheid? Veel mensen weten het niet meer. Ik merk dat aan de tientallen e-mails die ik ontvang.

Zelf ervaar ik dat er maar één werkelijk rustpunt is en dat is de Heere Jezus. Als alles om ons heen wankelt of bezwijkt, is Hij het rustpunt van ons hart. De vrede die Hij schenkt, gaat alle verstand te boven.

Toen de Heere Jezus hier op aarde was, ontmoette Hij ook veel mensen die vermoeid en belast waren. Wat rustgevend zijn dan Zijn woorden in Mattheus 11:28-30.
28. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel,
30. want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Maar daarmee heb je toch geen antwoorden op prangende vragen, werpt u wellicht tegen. Ja en nee. Bijvoorbeeld niet op de vraag of u zich wel of niet moeten laten vaccineren. Verwacht van mij geen advies. Er valt geen briefje uit de hemel met Gods antwoord erop. Tegelijk ja: geef ook dit in handen van de Heere. Wat u ook doet, doe het met Hem.

Openbaring 13 komt de laatste weken nogal eens langs in de media. Kan het coronavaccin het merkteken van het beest zijn, of een voorloper ervan?
Het antwoord is helder. Het is onmogelijk dat dit coronavaccin het merkteken van het beest is. Dan zou immers de antichrist al moeten regeren en dit is beslist nog niet het geval.

Als u werkelijk een kind van God bent, hoeft u echt niet bang te zijn dat de vijand zijn merkteken op u zet. De Heere zal de Zijnen bewaren, voordat het merkteken van het beest wordt aangebracht op/in de wereldbevolking, ontvangen zij Zijn zegel op hun voorhoofd (Openbaring 9:4).
Eerder in Openbaring klonk het al: ‘Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben’ (Openbaring 7:3), met ‘het zegel van de levende God’ (vers 2).

Deze verzegeling biedt voor de gelovigen die het Lam volgen bescherming tegen de oordelen. Wij zijn vaak zo angstig, alsof ons behoud afhangt van het wel of niet ontvangen van het merkteken van het beest. Laten wij ons vertrouwen meer op de Heere stellen, ons aan Hem toevertrouwen, in volkomen overgave. Dan verdwijnt alle angst en krampachtigheid en weten we ons veilig en geborgen in Zijn schuilplaats.
Ik verbaas me er trouwens wel over dat veel mensen het alleen maar hebben over de dreiging van het merkteken van het beest, terwijl je zelden of nooit iemand hoort over het zegel van God op de voorhoofden van de gelovigen. Dat is toch oneindig veel belangrijker.

‘De Heere kent wie van Hem zijn’ (2 Timotheüs 2:19).
‘Hij zal uw voet niet laten wankelen’ (Psalm 121:3).
‘Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd’ (Jesaja 49:16).
 
In Romeinen 8:38 en 39 lezen we dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. NIETS… dus ook het coronavaccin niet. Laat dat u rust geven, vrede in uw hart.

38. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39. noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Laat u geen angst aanpraten en laat deze woorden diep doordringen in uw hart. En verheug u in uw Heere en Heiland, als u Hem mag kennen. Dan bent u zo rijk, dan bent u Zijn kind en woont de Heilige Geest in u, en ook de Heere Jezus.
Paulus zegt in Galaten 2:20: ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.’
En in 1 Korinthe 3:16 klinkt het: ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?’

Wij zijn vaak zo kleingelovig. De Heere zal u, als het zover is, beschermen tegen het merkteken van het beest. Het geeft geen zin u daar nu zo druk over te maken, dat is alleen maar verspilde energie en het maakt u onrustig en wantrouwend tegenover iedereen. Blijf maar dicht bij de Heere, denk niet dat u uzelf moet redden, zie op Hem. ‘De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn’ (Exodus 14:14).

Dirk van Genderen


51 Reacties

 1. avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 maart 2021 om 17:23

  Dankjewel, Dirk voor deze overdenking. Het is zoals je zegt: wij kunnen schuilen bij de Heer, Hij heeft alle macht. Hebreeën 2:15 zegt dat Jezus bevrijdt van angst, een werktuig van de duivel om ons in slavernij te houden. Galaten 5:1 = Christus maakte ons waarlijk vrij, laat u dus niet weder een slavenjuk opleggen. Halleluja! Amen!

 2. Emmy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 15:16

  Dankjewel voor dit commentaar. Wat had ik dít nodig! Je wilt geen advies geven, schrijf je. Je laat Gods woord echter helder spreken! Het beste advies dat er is. Ik had het nodig en het kwam op (Zijn) tijd. Ik dank Hem dat Hij je hiervoor gebruikt heeft.

 3. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 15:55

  Beste Dirk,

  dankjewel voor deze bemoediging weer, wat een waarheid! En op het juiste moment denk ik… Wat een onrust toch om ons heen. Wat goed om dan te weten en lezen dat we veilig zijn in Zijn handen. Veiliger kunnen we niet zijn. Hij zal ons leiden! Prachtig de teksten die je aanhaalt. Dat is Gods Woord waar we onze kracht, rust en bescherming uit mogen halen. Maar soms worden we zo overspoeld met negatieve berichten dat het dan zo goed is om dit te kunnen lezen!!
  Al die chaos om ons heen komt zeker niet van God. Er is er maar één die daarop uit is.. onze vijand de vader der leugen. Daarom is jouw commentaar zo mooi en belangrijk. Het zorgt voor rust en leert ons dat we ons geloof en vertrouwen op Hem mogen stellen. Hoofd omhoog, en zo met Hem onze weg bewandelen en biddend onze keuzes maken. Ik hoop en bid dat jouw bemoediging velen tot zegen zal zijn. Ik zal er zeker naar verwijzen aan de bezorgde mensen om mij heen!!

  Vriendelijke groet en Gods rijke zegen!
  Nel

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 16:28

  Beste Broeder Dirk

  Dank je voor deze woorden. Het is altijd goed om dicht bij Jezus’ Woord te blijven maar vooral in deze verwarrende tijd is het essentieel.

 5. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 19:26

  Beste Dirk, ik ben het volledig met je eens met wat je schrijft in de Nieuwsbrief… hoe kunnen mensen op de meest antichristelijk partij als een D66 stemmen… onbegrijpelijk.
  Maar helaas ben in genoodzaakt om nu op een niet-christelijke partij te gaan stemmen!
  We voelen ons vreselijk bedrogen door juist deze partijen (SGP buiten gelaten).
  Kijk naar de toeslagenaffaire… vele duizenden gezinnen zijn volledig te gronde gericht en waar waren de christelijke partijen? Ze werkten hieraan mee.
  Wat er nu gebeurt is onvoorstelbaar… horeca en winkeliers gaan compleet kapot… het middel is veel erger dan de kwaal.

 6. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 19:35

  Prachtig en waarachtig gezegd, Dirk. Dit is het enige fundament waarop gebouwd en vertrouwd moet worden, vertrouwend op de Heere onze God en Verlosser. Vrees niet, want “de duivel gaat wel rond als een briesende leeuw”, maar hij kan en mag zelfs niet een van God’s (kleine en grote) kinderen verslinden. Zelfs niet “de rokende vlaswiek”. Dit is de Levensverzekering van de ware Christen.
  Niets kan hier verandering in brengen. Dit is de ware rust.
  Laten we veel voor elkaar bidden

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 20:14

  Het lijkt mij onvermijdelijk, dat binnenkort, om aan allerlei activiteiten deel te kunnen nemen, een vaccinatiepas zal worden gevraagd. Nu al maken velen zich druk, dat “dit” het merkteken van het beest zal zijn. Deze mensen worden in hun overtuiging geleid door angst en niet door de Heer! Ik durf het al bijna niet meer te zeggen, als ik zeg me te laten vaccineren. Ik krijg dan onmiddellijk ten antwoord, dat ik voor eeuwig verloren ben! In Israël is een vaccinatiepas al realiteit. Een vaccinatiebewijs voor kinderen is al oeroud!! Reacties over het “teken van het beest” bewijzen de onderliggende angst. Angst of paniek komt zeer zeker niet van God, nooit! Ik zou het een gebrek aan Godsvertrouwen willen noemen! Filippenzen 4:6 zegt heel terecht: “Wees in GEEN ding bezorgd”!

 8. Jenk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 21:14

  Beste Dirk, aan de door jou aangehaalde woorden valt niets toe te voegen. En zeker er komt geen briefje uit de hemel vallen met een antwoord of je wel of niet het vaccin mag nemen, dat antwoord vind je in de Bijbel. Kijkend naar de geboden en inzettingen waar Jezus naar verwijst, vallen veel, zo niet alle vaccinaties in de categorie “onrein”. Nog steeds blijven predikanten eenzijdig de genade prediken, alsof heiligheid en reinheid (leven naar Gods geboden en inzettingen) niet meer voor ons gelden. Lees maar na wat Jezus hierover zegt, hoe hij verwijst naar de schriftgeleerden, hen als voorbeeld aanwijst als het gaat om kennis, niet hun levenswandel. Wanneer dan onomstotelijk vast staat dat de vaccins zijn ontwikkeld met genetisch materiaal van foetussen, dan behoeft men zich niet te wenden tot een predikant, maar eenvoudig te leven zoals de Vader dat van ons vraagt. Verder merk ik nog op dat in de uitleg van een van de toegepaste vaccins men spreekt over “het programmeren” van ons lichaam! En de vele mogelijkheden die deze techniek biedt, alsof onze Schepper ons niet goed zou hebben geschapen! Wie is het ook alweer die nog rondgaat als een briesende leeuw? Mensen laat u niet misleiden maar leiden door Zijn Woord door zelfonderzoek en gebed.

 9. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 21:31

  Beste broeder dirk en andere lezers. Het is altijd fijn om te horen en te lezen uit de Schrift VADERS BOEK. Dank je wel. U haalde aan Openbaring 7:3, de verzegelde en dan denkt u dat wij de gelovigen zijn. Mijn inziens zijn wij dat niet. Als je vers 4 leest dan zijn dat de 144000 Israëlieten uit elke stam 12000. Wij de wedergeboren mensen zijn dan al in het VADERHUIS. De opname van de gemeente is dan al geweest. Zie 1 Thessaloniki 4:13-18 en 1 Kor. 15:50-58. Wij hoeven niet door de oordelen. Dat heeft CHRISTUS voor ons gedaan. Vanaf Openbaring hoofdstuk 4 gaat het over Israël.

 10. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 22:22

  Dirk,
  Bedankt voor je commentaar. Het bemoedigt mij. Ik wil mij niet laten leiden door angst. Jezus is mijn hoop. Als we dicht bij Hem blijven, zal Hij uitkomst geven. Hij zal als we oprecht Hem geloven en vertrouwen ons niet laten vallen door de listen van satan. Hij zal ons laten inzien wat we doen en laten moeten om Hem oprecht te dienen.

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 23:17

  Goed om dit beladen onderwerp eens aan te snijden Dirk. En wat fijn dat we mogen staan op Gods Woord daar staan ware beloften in. Maar soms moeilijk zijn te veroveren, net zo moeilijk als eerder het Beloofde land binnen getrokken moest worden. De eerste barricade was de Jordaan. Het volk wilde ook na de oversteek van de Jordaan wel terug. Jericho innemen? met die hoge muren er omheen was toch on denkbaar, onmogelijk!.Gelukkig kwam daar iemand aan, op de jonge leder van het volk, met uitgetrokken zwaard nog wel. Moest hij ook maar niet zijn zwaard gaan trekken? nee vraag hem eerst maar een aan wiens zij hij staat. De jonge legeraanvoerder krijgt z’n instructies, die hij met zijn volk zal moeten uitvoeren. Lopen maar 7x rondom het ‘boze’ Jericho satans stad, moet immers in puin vallen. Dan kunnen we juichen. Zij juichten echter al na de rondwandelingen van 7x op het bevel van (Gods woord). In de woorden Gods zit dus ECHT KRACHT. Beste meelezers nu laten we ons toch zeker ook NIET MEER bang maken. Ziet niet angstig rond, en wordt niet verschrikt,en wat we reeds lazen, Hij zal voor u strijden en gij zult stille zijn.
  Ook al leven we in zware tijden, Hij heeft zelfs onze hoofdharen geteld. Hij regeert, prijst Zijn Naam, en Hem loopt dus ook niets uit de hand. Geloof met uw hart, en zet het verstand opzij, en ontvang de belofte’s Gods, die in Christus Jezus JA zijn, zeg er net een gerust hart, dan maar Amen op.

 12. Ivan Willems zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 maart 2021 om 23:47

  Beste Dirk

  Hartelijke dank voor deze korte overdenking. Inderdaad, we staan gegrift in Zijn hand. Niemand, maar ook niemand zal ons roven uit Gods hand. We leven in bizarre tijden, maar de Heer heeft het wereldgebeuren in Zijn hand. Zeker het coronavirus mogen we voor Zijn troon brengen en bidden dat we gespaard mogen blijven. Hij geeft ons rust, en de vrijmoedigheid, moesten we zwaar beladen zijn om tot Hem te komen. Als christen moeten we geen angst hebben zolang we op doortocht zijn naar onze eindbestemming. We mogen er naar uitzien en bidden dat de Heer Jezus in onze tijd mag terugkomen. Maranatha Heer Jezus, komt terug.

 13. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 2:52

  Zoals ik heb begrepen wat erin de bijbel staat, dat de antichrist altijd al onder ons is, alleen dat het zich meer openbaart in de eindtijd. Kan me vergissen. Dit hele corona, kan een aanzet zijn tot een begin daarvan. Duurt waarschijnlijk nog jaren, en dat zou zomaar die aanzet kunnen zijn. Je kunt allerlei scenario’s bedenken, dat dit heel goed zou kunnen. Alert blijven, lijkt mij. Gelukkig kunnen we het aan de Here overlaten, alleen onze Vader weet het. Ik laat mij gewoon inenten, ik zie nog geen reden waarom niet. Complot theorieën zaaien angst. Hoor in mijn omgeving dat sommigen er wel een paar dagen ziek van zijn. Ga voor het eerst op wilders stemmen. De laatste keren altijd SGP. Met de hoop op verandering. Maar verwacht het niet. Gevoel dat er achter de schermen al deals worden gemaakt Dit kabinet loopt achter de feiten aan, en heeft absoluut geen idee wat er in de samenleving speelt. Zij houden het land in een wurggreep, en zaaien angst onder mensen. Mensen worden bang gemaakt,en dat zal voor bepaalde groepen toe leiden dat die belanden in armoede, eenzaamheid, verval van de economie, een nieuwe generatie en jonge kinderen die de dupe, worden van deze regering. Maar dat zal wereldwijd zo zijn. Vrijheden geven mensen op, omdat ze zo graag zekerheid willen. Mensen zijn bang en onzeker, en kiezen dan voor de minste weerstand. En dat maakt dat deze coronavirus de komende jaren een groote verandering teweeg zal brengen. De komende jaren zal de mens zijn vrijheden opgeven voor zekerheid. Maar wel een schijn-zekerheid. Van duivelse machten die regeren op deze aarde. Een minderheid zal zich verzetten, en dat zou zo maar wij christenen kunnen zijn, omdat wij weten dat de zekerheid in de handen van de Here Jezus ligt. Wel een negatief commentaar, met hoop op beter, en dat ik het verkeerd zie en voel.

 14. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 7:14

  Dirk, bedankt voor de nieuwsbrief en het commentaar.
  Bij en mét Jezus zijn we veilig wat er ook gebeurt.
  We zijn gekocht door het bloed van het Lam en staan zo, dankzij Hem, op overwinningsgrond.
  Amen.
  Gezegende dag en toekomst toegebeden.

 15. Dorien Knoors zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 9:27

  Eerlijk gezegd schrik ik erg van wat je schrijft, Dirk.

  Ik denk wél dat de vaccinatie te maken heeft met het merkteken van het beest. Misschien is deze prik nog niet het volledige teken, maar wel de opmaat ernaartoe. Er is zoveel mis met deze prik. En er is zoveel mis met wat er achter de schermen gebeurt. En met wat er openlijk gebeurt.

  De maatregelen die zo tegen Gods waarheid en waarden ingaan…. die zoveel slachtoffers eisen….. die zoveel angst zaaien….. die ons land zo kapot maken…..
  En de vaccins die zoveel méér doden en slachtoffers maken dan het hele virus!

  Dit alles is echt niet van God.
  Het is een beest-systeem dat ons land overneemt. En niet alleen ons land, maar heel de wereld. Precies zoals in Op.13 beschreven staat.

  Maar ook dán is God er om bij te schuilen.
  Ook dán is Hij onze Toevlucht.

  Laten we Zijn Woord serieus nemen. Hij doet wat Hij zegt, en we zitten nu in die tijd.
  En wie op Hem zijn vertrouwen stelt gaat glansrijk door deze tijd heen komen!
  Jezus komt spoedig en Hij bereidt een stralende, reine Bruid.
  Alle reden om het kennen van Hem tot onze eerste prioriteit te maken!

 16. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 9:33

  Beste Gerard.
  Je zegt dat je nu genoodzaakt bent om op een niet christelijke partij te stemmen.
  Je voelt je bedrogen door de christelijke partijen, behalve door de SGP. Waarom stem je dan niet op de SGP? Die heeft elke stem heel hard nodig. Dat is de enige partij die Gods Woord recht spreekt.

 17. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 9:50

  Tijdens de verkiezingen ga ik op Pieter Omtzigt van het CDA stemmen, omdat hij samen met de SP de toeslagenaffaire heeft weten aan te pakken, hij strijdt tegen sociaal onrecht. En dat is heel belangrijk.

  We hoeven inderdaad niet bang te wezen dat het Coronavaccin al het merkteken van het Beest is. Want de antichrist is nog niet vanuit het Hersteld Romeinse Rijk, een federatie van 10 Europese landen, aan de macht gekomen en ook nog niet eens een vredesverdrag met Israël en haar omringende landen bekrachtigd. En die federatie van 10 Europese landen is nog niet eens opgericht. Deze federatie kan bijv. een samenwerkingsverband van 10 Europese landen op het gebied van veiligheid en defensie zijn om de vrede en rust in Europa én in het Midden-Oosten te bewaren.

 18. Grietje zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 10:30

  Anen. Hierin ligt je rust. Gods plan vindt doorgaan en in dit plan zijn Gods kinderen veilig. Zegen broeder!

 19. RB zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 11:03

  Gods woord, de Bijbel, is getrouw en waarachtig. Vanaf Genesis t/m Openbaring. Dus de Bijbel is het enige boek die de waarheid bevat. Vanaf de waarheid van de schepping tot aan de waarheid van het komend Vrederijk. De Bijbel leidt ons door dit leven heen, zowel in goede als slechte tijden. Gods trouw is waarachtig t.a.v. Israël en de gelovigen in Jezus Christus ondanks onze persoonlijke moeilijkheden. We leven, sinds de oprichting in 1948 van de staat Israël, in het einde van de eindtijd. Sindsdien is de chaos in de samenleving enorm toegenomen en tijdens deze corona-crisis wordt openbaar hoe de samenleving reageert op allerlei zaken. Jezus zei: Het zal zijn als in de dagen van Noach voor de zondvloed. Als gelovigen in Jezus Christus hebben we een fantastische toekomst van vrede en gerechtigheid. Hou daar aan vast en gij zult geenszins de verdrukking meemaken van de antichrist. Daarvoor zult gij opgenomen worden (lees 1 Thess. 4:13-18 en 1 Cor. 15:50-58). De verzegelden, die worden genoemd in Openbaring 7:3 en 9:4 hebben betrekking op de 144.000 verzegelden uit Israël. Vanaf Openbaring hoofdstuk 4 tot 20 heeft dit boek alleen betrekking op Israël en de wereld onder het bewind van de antichrist.

 20. Cee zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 11:29

  Nou, Dirk, daar word ik nu helemaal blij van: van deze bemoedigende woorden. Mijn hart sprong op van blijdschap in de HEERE! En, zoals onze predikant het vanmorgen zei: laten we, net als onze Here Jezus Christus, óver al deze moeiten, angsten en zorgen, heenkijken naar de vreugde die ons wacht!!!Ik weet het: niet altijd even makkelijk, maar wel een vooruitzicht dat ons streelt!

 21. Josef zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 13:16

  Beste Dirk,

  In het nemen van beslissingen verschillen het cda en cu bitter weinig van d66 en andere partijen, die niet met de levende God rekenen, behalve dat zij het soms over god hebben om christelijk over te komen doch GODS regels aan hun laars lappen (Nashville verklaring; antisemitische overtuigingen (moslims) verdedigen; de covid-waanzinnige regels ondersteunen in al zijn facetten; kinder-euthanasie willen doorvoeren.
  Het cda wil mensen – foetussen kweken om dna-manipulatie te bewerkstellen; het cda vindt dat wij maar uit vuilnisbak moeten gaan eten?
  Meneer de Jonge scheidt net als Rutte mensen van elkaar zogenaamd om hun veiligheid.
  Waar staat de c nog bij deze “christelijke” partijen nog voor???

  Dit is misschien de reden waarom christenen niet meer op deze “c” partijen stemmen.

  Hoe kunnen deze mensen 2 heren dienen?

 22. Daniel zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 13:51

  Dirk, bedankt voor het commentaar. Shalom.

 23. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 14:06

  Wanneer wij leven naar Gods wil, zal HIJ Zijn belofte aan ons waar maken!

 24. Ria zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 14:16

  Beste Dirk,
  Sta achter Dorien, wat zij schrijf is waar.

 25. Gea Rosier Koning. zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 14:28

  Aub niet stemmen op D66, het is een partij die de dood voorstaat. Euthanasie, abortus zijn ze voor, en het afstaan van delen van je lichaam. Terwijl God zegt dat je lichaam bij de komst van onze Here Jezus Christus zal blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23.
  Euthanasie is dat je zelf besluit tot de dood, terwijl God je geschapen heeft. En Hij de Eigenaar is van jouw lichaam.
  Abortus is het doden van een mensje in wording.

 26. Carla zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 14:28

  Dank Dirk voor deze bemoediging!
  En Gods rijke zegen toegewenst voor alles wat je hebt gedeeld in deze commentaren, en nog gaat delen.
  Dank!

 27. Paula zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 14:41

  Het feit dat we (nog) niet weten waar het virus zich ontwikkeld heeft maakt dat ons mensen en vooral de gelovigen zich bezighouden met allerlei doomtheorieën die de social media vrijgevig rondstrooit, en al bij voorbaat angsten bij veel mensen ontwikkelt. Kan het ook niet mogelijk zijn dat God ons wil waarschuwen betreffende onze levensstijl, onze hang naar luxe, feesten, een denderende economie???
  Abortus, euthanasie, drugs, alcohol, vrije opvoeding, homohuwelijken…. alles moet kunnen, geen zelfreflectie hebben we meer en de aarde, Zijn schepping hollen we uit. Wat doen we God aan??
  Dirk ik dank je voor je artikelen.

 28. Boudewijn de W zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 15:04

  Hallo Dirk en Lezers,

  Wat een getuigenis van Amy Brooks (in de Nieuwsbrief), gelijk na geboorte verworpen door de ouders en geweldig opgevangen door de adoptieouders. Dan lees ik dat zij schildert, daar kan ik mij nog wat bij voorstellen (penseel in de mond), maar dan ook nog naaien en het eigen haar doen, koken en afwassen.
  Zo zelfstandig, dit uiteraard door de opvoeding. Bewonderenswaardig en ook God prijzen.

  Stemmen, persoonlijk zou ik zeggen: Als je zegt christen te zijn stem op een partij die uit christenen bestaat, en daarnaast ook vanuit die normen en waarden politiek willen voeren.
  Van der Staaij had het over de afschaffing van 5 (Ja 5) dagen bedenktijd voor de vrouwen i.v.m. abortus die de meerderheid wil afschaffen, hij gaf als voorbeeld dat er bij het kopen van een pannenset 14 dagen bedenktijd is. Als er dan nog christenen zijn die meer geven om een pannenset dan om een leven!!!!
  Enkele reacties gaven aan op een andere partij te stemmen, zoals CDA of PVV, is het niet beter om dan je stem maar verloren te laten gaan. Ga nog maar eens rustig aan de tafel zitten, leg de Bijbel voor je op tafel en leg beide handen er eens op en sluit je ogen. Hopelijk komt daar wat anders uit. Stem je alsnog op een andere partij, dan stem je ook VOOR Abortus, Euthanasie, Levensbeëindiging etc. Wie mijn Volk (Israël) zegent zal ik zegen, dat zullen andere partijen niet doen (kijk naar de stemming bij de VN).

  Vaccinatie: Dat is een afweging voor ieder persoonlijk, ik geloof zelf niet in complot, wel dat wij steeds meer gedwongen worden bepaalde zaken te moeten doen “anders”. En dat zie je dus aan het groene paspoort. De uitwerking van dit vaccin is nog geenszins bekend.

  De mens wikt, God beschikt. Denk niet te ver voor uit, als Jezus elk moment terug kan komen heb je je zorgen gemaakt voor niets. Wie zegt dat de dag van morgen (nog) komt.

  You never walk alone, denk aan de voetstappen op het strand.

 29. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 15:30

  Bedankt Dirk dat je eea aankaart. Echter lopen er teveel “angsthazen” en “proefkonijnen” op de aarde rond, en die voeren de boventoon ook in de christelijke wereld. In de middeleeuwen wist men nog wie de “antichrist” was, dat schijnt men nu te zijn vergeten. En men is volledig ingepakt door het briljante plan der Jezuïten over de tempel in Jeruzalem en over het plaatsnemen door antichrist in die tempel in de eindtijd. Zou het “merkteken” op het voorhoofd te maken kunnen hebben met onze gedachten?
  De Here Jezus heeft gezegd dat het in de eindtijd zal zijn als in de dagen van Noach en Lot. Zegt ons dat niet meer dan dat de mensen huwden en ten huwelijk werden gegeven? Of ontgaat ons het cruciale moment dat de deur van de ark achter Noach werd gesloten?

 30. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 16:24

  Hoewel ze God kennen, hebben ze Hem als schepper niet geëerd en gediend; daarom al deze beestachtige toestanden. Dit slaat niet op heidenen maar op kerkmensen, want heidenen kennen God niet maar kerkmensen wel. Maar van Israel staat er: Het volk dat Ik Mij ten eigendom koos: Dat zal Mijn lof verkondigen!
  Ja men hoort der vromen tent reeds galmen, van hulp en heil hen aangebracht.
  Nu God zelf een keer heeft gebracht in het lot van Zijn Volk ziet men Israel volstromen en de kerken leegstromen. De deur van GENADE wordt voorgoed gesloten en Israel wordt gesteld tot hoofd der volken.

 31. Anneries zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 16:49

  Beste Dirk.
  Ik ben het met je eens dat het vaccin NIET het merkteken van het beest is.
  Maar, het is ONBEKEND hoe het RNA wat ingespoten wordt in je lichaam zich gaat ontwikkelen.
  Dit KAN, let op het woord KAN, door stofjes uit de celkern “gebonden“ worden en zich dan mogelijk vast gaan zetten op het genoom. Dit kan op lange termijn gebeuren, men weet dit gewoon niet!
  Dit is NIET ONDERZOCHT.
  De farmaceuten nemen hiervoor GEEN VERANTWOORDELIJKHEID.
  En ALS dit gebeurt, dat heb je wel een genetische verandering.

  Net als in de tijd van Noach waar de “zonen van God“ zich vermengden met de dochters van de mensen, en hieruit ontstonden “bastaard“ mensen. Dit was duidelijk want het waren reuzen!!!
  God had de mensen geschapen met 23 paar chromosomen en dit veranderde daar!
  Dus dan zou de moederbelofte die aan de door God geschapen mensen gedaan was, niet meer uitgevoerd kunnen worden.
  En besloot God om de mensheid uit te roeien met de zondvloed.
  Het KAN zijn dat op termijn een genetisch systeem in je lichaam verandert.
  Nogmaals, de farmaceuten hebben dit niet onderzocht. Dierproeven zijn overgeslagen!!!!

  DUS HET NEMEN VAN EEN VACCIN ZONDER TE WETEN WAT DIT OP LANGE TERMIJN IN JE LICHAAM DOET IS TWIJFELACHTIG.
  ZEKER IETS OM OVER NA TE DENKEN.
  Er komen 3 vaccins zonder deze RNA techniek “op de markt“, dat zijn Novovax, Glaxo Smith Kline en Sanofi.
  Gods zegen bij de beslissing om wel of niet te vaccineren.
  Shalom
  Anneries

 32. J.bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 18:07

  Hoi, ik heb aan u allemaal de volgende vragen. Vindt u dat abortus toegestaan is?
  Vindt u dat de wetenschap geaborteerde foetussen of embryo’s mag gebruiken? Weet u dat de meeste vaccins zijn gemaakt met behulp van embryonale cellijnen? Dit zijn de mRNA vaccins Pfizer en Moderna, Astra Zenica en anderen.
  Weet u dat 2 12-weken oude foetussen levend geboren zijn en vervolgens zijn hun cellen afgenomen? Weet u dat ze alleen iets hadden aan levende cellen? Deze konden ze dan gewoon door kweken. Tot op heden worden deze cellen door gekweekt.
  Wat daarna met de inmiddels gestorven foetussen is gebeurd en of ze geleden hebben? Ik hoop van niet, maar ben bang van wel.

  Denkt u wat God hiervan vindt?
  Ik weet dat de Bijbel zegt dat we niet mogen doden.
  Dus wat vindt God ervan dat zijn kinderen een vaccin nemen dat zo ontstaan is?
  Zijn we dan net zo schuldig als die wetenschappers? Zijn we dan medeschuldig?

  Mogen we dit zo maar goedkeuren? Zelf ben ik ervan overtuigd dat dat duivels is, dat vaccin. Dus nee, ik zie dit als een oefening, een training, voor straks als we NEE moeten zeggen tegen het beest. De antichrist.
  Ik begrijp niet dat velen zo bang zijn voor het virus. Ja er gaan mensen dood aan en zelfs meer dan ons lief is, maar wij gaan naar Jezus. De dood is voor ons alleen een deur naar de Heer.
  Ik heb het virus zelf gehad, ben ziek geweest en heel lang nog problemen er aan over gehouden. Maar liever dat dan medeschuldig zijn aan wat de wetenschappers hebben gedaan. Wees niet bang, God zal voor ons zorgen. Maar we moeten kiezen. Gods zegen allemaal.

 33. Harold zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 18:11

  Beste Dirk,
  Ik moet denken aan de tekst “Bedenk de dingen die boven zijn”. Dat is soms lastig maar de enige manier om de vrede van God te ervaren. Maar we worden maar al te vaak afgeleid door allerlei aardse zaken. Niets menselijks is ons vreemd.
  Maar vaccin? Wel vreemd dat er geen gewone griep meer is!! Wat er precies achter zit weet ik niet maar er klopt iets niet. Het is natuurlijk belangrijk hoe we met ons lichaam omgaan. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Eerlijk gezegd is mijn vertrouwen wat de overheid betreft behoorlijk verminderd sinds coronatijd. Belangrijk daarom is denk ik dat we goed weten wat onze positie is (IN Christus in de hemelse gewesten, Efeziers 1:1-14) Dit is NU al en kan niemand ons afnemen. Daar word ik blij van. Geprezen zij het Lam.
  Tegelijkertijd beseffend dat we weten in wat voor tijdperk we leven. (Gal 1:4 om ons te trekken uit de tegenwoordige BOZE WERELD, naar de wil van onze God en Vader).

 34. bennu zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 18:53

  Beste Dirk,

  Over de diegenen, die verzegeld worden tijdens de grote verdrukking hoeven niet te vrezen, wat je schreef, maar hoe zit het dan met de [onthoofde] schare die niemand tellen kon? Openbaring is een moeilijk boek.

 35. Sylvia zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 19:10

  Geachte Dirk en allen die dit lezen,
  Ik weet niet wat er echt allemaal speelt en waar we nu staan in de wereldgeschiedenis.
  Maar we mogen te allen tijde veilig zijn bij de Here.
  Wat betreft het vaccineren… ik denk niet dat het juist is om je te laten vaccineren met een vaccin waarvoor foetale cellijnen zijn gebruikt.
  Wat bij de nu goedgekeurde vaccins wel gebeurd is, meer info is te lezen bij de Nederlandse Patiëntenvereniging.
  Met vr gr

 36. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 20:22

  Beste Dirk, ik heb genoten van de stukken. Ik word er ook beroerd van, wat de mensen zeggen en ook schrijven in kranten. Ieder heeft zijn eigen mening en willen graag in de kranten komen. Ik ben gehandicapt en mag elke dag maar een kwartier lopen. Ik loop ‘s morgens vroeg om weinig of geen mensen tegen te komen. Voor de rest van de dag ben ik thuis. Ik heb tijd genoeg om allerlei stukken te lezen in tijdschriften en kranten. Ook daar zijn verschillende versies over de corona, ook over het fascineren ervan. De duur van bescherming. Maar ik heb 1 weg die ik regelmatig bewandel en dat is in contact gaan met de Schepper van Hemel en aarde. En dat werkt geruststellend. Maar let wel, ik hou weldegelijk de profeten in de gaten en de ontwikkelingen. Geweldig om zo met de Bijbel bezig te zijn. Weet je het niet, stel de vraag aan de Vader of aan Zijn Zoon. Ik houd van Israel en bid regelmatig voor hen.

 37. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 20:56

  Shalom broeder Dirk, Dank voor je bemoedigende nieuwsbrief, met het Woord van God. Mattheus 11:28-30.
  Rust voor je ziel, ja dat is toch belangrijker dan gezondheid van je lichaam? Aan allen, wat betreft stemmen, vaccineren, kunnen we ons afvragen: wat zou Jezus doen? Als we het aan Hem Zelf vragen, zal Hij antwoord geven op Zijn tijd, uit Zijn Woord. Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem! Hartelijke groet, Anja.

 38. Bea zegt:
  Geplaatst op zondag 7 maart 2021 om 22:27

  J. Bakker, ben dat met u eens. Nico en Dorien: dat denk ik ook…

 39. Charles Pieters zegt:
  Geplaatst op maandag 8 maart 2021 om 11:40

  Openbaring 13 komt de laatste weken nogal eens langs in de media. Kan het coronavaccin het merkteken van het beest zijn, of een voorloper ervan?
  Het antwoord is helder. Het is onmogelijk dat dit coronavaccin het merkteken van het beest is. Dan zou immers de antichrist al moeten regeren en dit is beslist nog niet het geval. <<<<<<<<<<<<
  Gepost door Dirk.

  Mijn antwoord : Vers 18 : (Engels KJV): "Here is wisdom. Let him that hath undertanding count the number of the beast; for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six ".

  Indien wij terug gaan naar vers 3, daar zien wij wie deze man is.
  Hij heeft éénzelfde titel : VICARIUS FILII DEI. 666.
  Dezelfde persoon die tijden en wetten denkt te veranderen, en ook heeft gedaan. Dan.7:25.

 40. annie zegt:
  Geplaatst op maandag 8 maart 2021 om 12:06

  Beste Dirk, even een correctie wat betreft de groene vaccinatie kaart in Israel. Mijn dochter woont al 30 jaar in Israel en werkt in de zorg. Voor haar vaccinatie werd ze om de dag getest, ook wordt er nu verwacht dat degene zonder vaccinatie een negatieve uitslag kunnen laten zien en hebben dan dezelfde vrijheden om te werken!
  Zelf heb ik ook een prik gehad en weet dat er niets is wat mij ooit zal kunnen scheiden van de Liefde in Christus Jezus mijn Redder en Verlosser ook geen prik in mijn [arm]!
  Romeinen 8:31-39

 41. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 8 maart 2021 om 13:05

  Bemoedigende woorden Dirk, zeker waar, maar er zit wel iets aan vast. Gehoorzaamheid, het doen van de wil van God (dan blijven we in Hem) is hier onlosmakelijk mee verbonden. Ez. 9 geeft duidelijk aan wie gespaard werden voor de oordelen, nl. degenen die treuren en zuchten over de gruwelen. Je eigen overblijvende zonde, waar we dagelijks strijd mee voeren, maar ook de zonden van onze maatschappij, waar we deel van uit maken. Zorgelijk vind ik dat we allemaal zo druk zijn met corona en het vaccin (is ook niet onbelangrijk!!), maar intussen gaat het hele gendergebeuren met een sneltreinvaart door. Voltooid leven, abortus, euthanasie, de dwang achter alles in onze z.g. tolerante maatschappij. De schaamteloosheid die zich steeds meer manifesteert. Onze gemeente is regenbooggemeente, wat erg! Hoe kan de Heere dit alles nog langer verdragen….! Wat een lankmoedigheid, omdat Hij niet wil dat enigen verloren gaan. Zeker zal de Heere voor Zijn kinderen zorgen, Jes. 43 : 1-3 is mij zeer lief en geeft me hoop en verwachting. Maar betekent niet, dat we niet door zware tijden heen moeten voordat het Koninkrijk van Jezus Christus gestalte zal krijgen op aarde en de aarde vol kennis des Heeren zal zijn. Deze vreugdevolle verwachting mag ons bemoedigen in de zware tijden die we nog zullen beleven. Hij laat nooit varen wat Zijn hand begon! Laten we vurig bidden om de komst van Zijn Koninkrijk, de bekering van Israël en de daaraan verbonden bloeitijd voor de kerk. En zeker ook voor al onze broeders en zusters die nu al verdrukt worden. Hoe belangrijk de taak van voorbidder! Maar ook heerlijk en bevrijdend dat we een biddende Hogepriester hebben. Alle eer en lof is voor Hem!!

 42. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 8 maart 2021 om 14:52

  Beste Dirk, dank voor je stuk over vaccineren. Je adviseert geen ja of nee, dat is jouw beslissing, en respecteer ik, iedereen moet zelf de keus maken. Ik heb al diverse stukken gelezen en gehoord met een duidelijk advies: niet vaccineren, krant met angst scenario’s, wel zich bekeren maar niet vaccineren. En de VPE met duidelijk afwijzing van die krant Mijn vraag aan alle “nee” zeggers is: Weet u altijd waar uw medicijnen van gemaakt worden? Weet u het verschil tussen bloedverdunner om de kans op een hartinfarct te voorkomen en een vaccinatie om corona te voorkomen? Als u kanker hebt of hart patiënt bent: Gaat u dan alle medicijnen uitpluizen waar ze van gemaakt zijn? Is er verschil tussen een medicijn in een pil en een naald met vaccinatie? Weet u dat mijn kinderen 60 jaar geleden gevaccineerd zijn tegen kinkhoest e.d.? Toen zaten er al bestanddelen van de doorgewerkte Foetus in. (In de entstoffen tegen corona zit een beetje van het teken op de hand en botjes heb ik gelezen). Ik ken iemand die heeft gebeden om duidelijkheid en God zei tegen haar: “nee”; ik heb gebeden en God zei: “ja”.
  Ik ben echt dankbaar dat ik binnenkort niemand meer kan besmetten met corona, dankbaar voor de wetenschap die op korte termijn dit medicijn heeft kunnen produceren, ik zie hierin de hand van God.

 43. Monique zegt:
  Geplaatst op maandag 8 maart 2021 om 16:34

  Beste Dirk. Als in de dagen voor Noach… Noach was: “perfect” in zijn dagen.(KJ) Perfect in zijn genen… En hij was, met zijn familie de enigen die nog niet gemengd waren met demonen… zijn genen waren nog intact! Naar het beeld van God geschapen. Als wij ons laten veranderen, weg van het: naar Gods beeld geschapen! Dan kunnen we straks niet meer in Gods nabijheid komen. Daarom moest de zondvloed komen… als er geen mens meer was naar het beeld van God geschapen, kon Jezus later niet geboren worden… iets om over na te denken, voordat we ons laten “veranderen” als we nu al zwichten voor eventueel aardse vrijheden (zijn geen echte vrijheden) hoe moet het dan in de toekomst gaan als de druk nog hoger wordt. Wees standvastig in het geloof! Verwacht alles van de Heer! Hij zal ons redden, en heeft het al volbracht, uit de aardse lasten.

 44. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 8 maart 2021 om 16:41

  Shalom Dirk
  Even een reactie op het getuigenis van Trees Poelma in de Nieuwsbrief.
  Een sterk getuigenis Trees, dankjewel!
  Het blijft in ons Geloofsleven, hoe het ook loopt: de Here God liefhebben boven alles!

 45. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op maandag 8 maart 2021 om 21:44

  Dag beste broeders en Zusters,

  Kwam deze 3 teksten tegen

  Exodus 15:26

  26 Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

  Exodus 23:25 en 26

  25 U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.
  26 Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken.

  Deut. 7:14 en 15

  14 Gezegend zult u zijn boven al de volken; onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin.
  15 De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten.

  Stel heel Nederland zal zich bekeren zal deze zegeningen die voor Israel waren ook op Nederland kunnen vallen?

  Ik laat me niet vaccineren gewoon omdat ik er geen goed gevoel bij heb.
  Wij willen weer terug naar het nieuwe normaal maar was die wel zo normaal.
  Kijk naar de toren van Babel, we moeten één worden zodat we steeds sterker worden tegen van alles en zodat wij God niet meer hoeven hebben.
  Vaccinneren zagen ze vroeger nog als een wonder van God misschien. Maar nu is het meer een wonder van de mens aan het worden. Sommige christenen zien het als wonder op medisch gebied. Maar de rest van de wereld ziet het meer als wij kunnen het samen overwinnen, en dan kom je bij de toren uit.

 46. maria zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 maart 2021 om 11:31

  Beste Dirk,

  Je schrijft o.a. dat als je een kind van God bent je niet bang hoeft te zijn het merkteken op je hoofd/hand te laten zetten

  U haalt hierbij vers 9 vers aan. Deze tekst gaat echter over de 144.00 Joden die over de aarde zullen gaan om te evangeliseren gedurende de laatste jaarweek en dit heeft niets met de gemeente te maken

  Degene die het merkteken zullen accepteren zijn voor eeuwig verloren

  Als het merkteken uitgedeeld wordt, zijn de echte christenen niet meer op deze aarde ( Opname )

  Lees o.a. 1 Tes. 4 vers 16 t/m 18 , 1 Kor. 15 vers 50 t/m 52 en Openb. 3 vers 10

 47. otto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 maart 2021 om 18:49

  Arida(41) prima!! Ik sta volledig achter jou reactie.

 48. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 maart 2021 om 9:48

  Dank je wel Dirk met je commentaar. Want als wij met Christus in ons hart leven zijn wij eeuwig in Hem bewaard. We leven in deze tijd zeker met een juk van wat de RIVM en regering ons aandoet. Maar het juk van de Heere Jezus is een zacht juk en wij moeten juist ook nu leren leven in Zijn overwinning op het kruis van Golgotha waar Hij in Fil. 2:5-12 zo intens heeft laten zien wat het inhoud: leer van Mij want Ik Ben zachtmoedig en nederig van hart. Daar word ik stil van.

 49. Willeke zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 maart 2021 om 19:54

  Lenie Sneek, u schrijft dat u dankbaar bent dat u binnenkort niemand meer kan besmetten…
  Hoe kan het dan dat iemand binnen mijn familiekring, welke twee vaccins heeft gehad, voor vijf dagen in quarantaine moest gaan, nadat ze bij de kapper was geweest, welke corona bleek te hebben?

 50. M.Mol zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 mei 2021 om 22:37

  Ik ben je dankbaar voor de heldere uitleg over de antichrist die zich nog NIET heeft geopenbaard en er dus ook nog GEEN keuze gemaakt kan worden over zijn merkteken op voorhoofd of hand. Virussen komen en gaan dat is bekend. Er was vroeger niets over bekend en de mensen stierven bij bosjes. Wij hebben nu wel een vaccin en mogen er dankbaar gebruik van maken. Helaas is het voor velen van ons te laat gekomen! En net zoals we medicijnen slikken om in leven te blijven, mogen we nu ook dankbaar gebruik maken van dit medicijn.

 51. Lois zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2021 om 19:11

  Wil me nergens mee bemoeien, maar als er in vaccins foetale cellijnen van een geaborteerd jongetje van 14 weken zit, is voor mij de keuze simpel… buiten dit ingrediënt zitten er echt nog meer ingrediënten in die je niet in je lijf zou moeten willen hebben.
  Lieve groet Lois, ik wens een ieder verstand en liefde in deze bittere tijden❤

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden