Gods zegel op ons voorhoofd: bescherming tegen het merkteken van het beest

Hoe kun je in deze crisistijd de rust en de vrede bewaren die er is in Christus Jezus, onze Heere? Er is zoveel onrust, zoveel angst, zoveel onzekerheid. Via de media komt er zoveel op ons af. De één beweert dit, een ander dat, wat is waarheid? Veel mensen weten het niet meer. Ik merk dat aan de tientallen e-mails die ik ontvang.

Zelf ervaar ik dat er maar één werkelijk rustpunt is en dat is de Heere Jezus. Als alles om ons heen wankelt of bezwijkt, is Hij het rustpunt van ons hart. De vrede die Hij schenkt, gaat alle verstand te boven.

Toen de Heere Jezus hier op aarde was, ontmoette Hij ook veel mensen die vermoeid en belast waren. Wat rustgevend zijn dan Zijn woorden in Mattheus 11:28-30.
28. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
29. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel,
30. want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Maar daarmee heb je toch geen antwoorden op prangende vragen, werpt u wellicht tegen. Ja en nee. Bijvoorbeeld niet op de vraag of u zich wel of niet moeten laten vaccineren. Verwacht van mij geen advies. Er valt geen briefje uit de hemel met Gods antwoord erop. Tegelijk ja: geef ook dit in handen van de Heere. Wat u ook doet, doe het met Hem.

Openbaring 13 komt de laatste weken nogal eens langs in de media. Kan het coronavaccin het merkteken van het beest zijn, of een voorloper ervan?
Het antwoord is helder. Het is onmogelijk dat dit coronavaccin het merkteken van het beest is. Dan zou immers de antichrist al moeten regeren en dit is beslist nog niet het geval.

Als u werkelijk een kind van God bent, hoeft u echt niet bang te zijn dat de vijand zijn merkteken op u zet. De Heere zal de Zijnen bewaren, voordat het merkteken van het beest wordt aangebracht op/in de wereldbevolking, ontvangen zij Zijn zegel op hun voorhoofd (Openbaring 9:4).
Eerder in Openbaring klonk het al: ‘Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben’ (Openbaring 7:3), met ‘het zegel van de levende God’ (vers 2).

Deze verzegeling biedt voor de gelovigen die het Lam volgen bescherming tegen de oordelen. Wij zijn vaak zo angstig, alsof ons behoud afhangt van het wel of niet ontvangen van het merkteken van het beest. Laten wij ons vertrouwen meer op de Heere stellen, ons aan Hem toevertrouwen, in volkomen overgave. Dan verdwijnt alle angst en krampachtigheid en weten we ons veilig en geborgen in Zijn schuilplaats.
Ik verbaas me er trouwens wel over dat veel mensen het alleen maar hebben over de dreiging van het merkteken van het beest, terwijl je zelden of nooit iemand hoort over het zegel van God op de voorhoofden van de gelovigen. Dat is toch oneindig veel belangrijker.

‘De Heere kent wie van Hem zijn’ (2 Timotheüs 2:19).
‘Hij zal uw voet niet laten wankelen’ (Psalm 121:3).
‘Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd’ (Jesaja 49:16).
 
In Romeinen 8:38 en 39 lezen we dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. NIETS… dus ook het coronavaccin niet. Laat dat u rust geven, vrede in uw hart.

38. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39. noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Laat u geen angst aanpraten en laat deze woorden diep doordringen in uw hart. En verheug u in uw Heere en Heiland, als u Hem mag kennen. Dan bent u zo rijk, dan bent u Zijn kind en woont de Heilige Geest in u, en ook de Heere Jezus.
Paulus zegt in Galaten 2:20: ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.’
En in 1 Korinthe 3:16 klinkt het: ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?’

Wij zijn vaak zo kleingelovig. De Heere zal u, als het zover is, beschermen tegen het merkteken van het beest. Het geeft geen zin u daar nu zo druk over te maken, dat is alleen maar verspilde energie en het maakt u onrustig en wantrouwend tegenover iedereen. Blijf maar dicht bij de Heere, denk niet dat u uzelf moet redden, zie op Hem. ‘De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn’ (Exodus 14:14).

Dirk van Genderen