Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het merkteken van het beest (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 maart 2021, 12:06 door Dirk A A

Zeer veel reacties ontving ik op het commentaar van vorige week over corona en ‘het merkteken van het beest’. Daarbij wees ik ook op Openbaring 13. Veel lezers vroegen mij nog een keer dieper in te gaan op dat Bijbelhoofdstuk. Ter verduidelijking. Graag voldoe ik deze week aan die verzoeken.

Veel mensen vragen zich vol verbazing af wat er momenteel aan de hand is in de wereld. Zeker nu iedereen steeds meer de druk voelt om zich te laten vaccineren. Voeg daar de berichten bij uit Israel, waar vaccinatie verplicht wordt gesteld om volledig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Wanneer Openbaring 13 spreekt over het merkteken van het beest, en daarbij aangeeft dat zonder dat merkteken niet meer gekocht en verkocht kan worden, dan kunnen we ons nu steeds beter een voorstelling maken van wat dat zal betekenen.

Sommigen brandmerken de huidige vaccins nu al als het merkteken van het beest. Is dat terecht, gelet ook op wat Openbaring 13 erover zegt?
Om het merkteken van het beest te kunnen ontvangen, moet eerst het beest, de antichrist op het toneel verschijnen.

Wat zegt Openbaring 13 over hem? Hij wordt er het beest genoemd, dat uit de zee opkomt. Hij krijgt zijn macht van de draak, de duivel. Het zal een charismatisch leider zijn, die, zegt vers 1-10:
– op wonderlijke wijze geneest van een fatale hoofdwond, waardoor velen hem zullen aanbidden en in verwondering zullen volgen;
– gezag krijgt over elke stam, taal en volk, gedurende 42 maanden;
– God lastert, Zijn Naam, Zijn tent en hen die in de hemel wonen;
– oorlog voert tegen de heiligen en hen overwint.

Allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, namelijk degenen van wie hun namen niet zijn geschreven in het boek van het leven van het Lam, Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af.

Het is echter niet het beest uit de zee, de antichrist, die de mensen het merkteken geeft. Dat doet het beest uit de aarde, de valse profeet van de antichrist.

Over deze valse profeet zegt vers 11-18 dat hij:
– de mensen dwingt om het eerste beest, de antichrist, te aanbidden;
– grote tekenen en wonderen doet en zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen;
– opdracht geeft een beeld van het eerste beest te maken en dat te aanbidden;
– een geest geeft in dat beeld, zodat het kan spreken;
– degenen doodt die het beest niet aanbidden;
– alle mensen dwingt het merkteken van het beest te nemen op hun rechterhand of op hun voorhoofd, om nog te kunnen kopen en verkopen.

Degenen die het merkteken van het beest aannemen en zijn beeld aanbidden, vallen onder Gods oordeel en zullen worden geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ze tot in alle eeuwigheid zullen worden gepijnigd, zegt Openbaring 14:9-11.

Met deze informatie in handen zie ik op dit moment nog niemand die voldoet aan de kenmerken die in Openbaring worden genoemd van de antichrist en van zijn valse profeet.
Voorlopers van de antichrist hebben we al wel gezien, zoals Nero, Hitler en anderen. En sommigen wijzen ook op het pausdom als antichristelijke macht.

Openbaring 13 maakt duidelijk Gods kinderen echt niet per ongeluk het merkteken van het beest zullen nemen. Laat u geen angst aanpraten. Iedereen zal op dat moment voor een duidelijke keuze worden gesteld en zal weten: het is vóór God of tegen Hem.

Denk eens aan de vrienden van Daniël. Zij kregen opdracht – letterlijk – het beeld van Nebukadnezar te aanbidden. Zij kozen voor God en weigerden te knielen voor het beeld van Nebukadnezar. Letterlijk hield dat in dat ze niet meer zouden kunnen kopen of verkopen – denk aan Openbaring 13 – maar dat ze gedood zouden worden in de gloeiendhete oven.
Ze wisten, Daniël 3:17 en 18 – ‘Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen.
En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.’

De Heere wees hun de weg, en redde hen. Zo geloof ik met heel mijn hart dat de Heere ons door Zijn Geest zal leiden op het moment dat het zover is dat het merkteken van het beest er zal zijn.
Sommigen geloven dat dit moment pas aanbreekt wanneer de gemeente is opgenomen. Ik ga hier niet over strijden, maar acht het zeer wel mogelijk dat de opname van de gemeente pas plaatsvindt op het moment van de wederkomst van de Heere Jezus, wat inhoudt dat ook Gods kinderen op een zeker moment voor de keus worden gesteld ja of nee te zeggen tegen het merkteken van het beest.

Een grote troost mag zijn dat al Gods kinderen Gods eigen merkteken, Zijn zegel (Openbaring 7:2-4; 9:4 en 14:1) ontvangen, waar ik vorige week al op wees. Dat is Zijn bescherming. Efeze 1:13 spreekt over de verzegeling met de Heilige Geest wanneer iemand tot geloof komt en Efeze 4:30 zegt dat gelovigen door de Heilige Geest zijn verzegeld tot de dag van de verlossing.

Ook in Ezechiël 9 zie je dat degenen die het merkteken van God hadden ontvangen veilig waren voor de oordelen die over Jeruzalem kwamen.
4. ‘En de HEERE zei tegen Hem: Trekken midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden.
5. Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter Hem aan door de stad, en dood! Onzie niemand en heb geen medelijden.
6. Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is…’

Alleen degenen van wie de naam niet is geschreven in het boek van het leven van het Lam zullen het beest aanbidden en zijn merkteken accepteren. Het merkteken, dat een nabootsing is van het zegel van het Lam.
Het teken bestaat volgens vers 17 uit de naam van het beest of de daaraan corresponderende getalswaarde 666. Men denkt hier ook wel aan een parodie op de joodse gebedsriemen, met doosjes waarin een gedeelte uit de wet werd bewaard en die op de linkerhand (!) en op het voorhoofd werden bevestigd.

Daarom: Zorg dat u de Heere Jezus kent als uw Redder, Heere, Leidsman en Verlosser. Zorg dat u de stem van de Goede Heere kent. Johannes 10:3 zegt dat de schapen Zijn stem horen en Hem volgen, omdat ze Zijn stem kennen. Hij zal u leiden, door Zijn Woord en door Zijn Geest, zeker ook als het moment aanbreekt dat we voor de keuze worden gesteld het merkteken van het beest wel of niet te nemen. De Heere zegene u!

Dirk van Genderen

EEN OPMERKING VOORAF BETREFFENDE DE REACTIES DIE U HIERONDER LEEST.
IK GEEF RUIMTE AAN REACTIES VAN LEZERS, ER IS IMMERS VRIJHEID VAN MENINGSUITING. MAAR DAT IK ZE PLAATS, BETEKENT NIET DAT ZE WAAR ZIJN OF DAT IK HET ER ALTIJD MEE EENS BEN.

27 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 maart 2021 om 13:35

  Beste Dirk,
  Paulus raadt ons aan Gods Woord met onderscheid te lezen (Fil1:10, 2Tim2:15).
  Dat gezegd hebbend een opmerking over “Zijn zegel” Op7:2-4, 9:4, 14:1):
  “Toen u tot geloof kwam, bent u verzegeld met de Heilige Geest van de belofte” (Ef1:13) en “de Heilige Geest van God, door Wie u verzegeld bent tot in de dag van de verlossing” (Ef4:30).
  Beide tekstgedeelten staan in de ‘aoristus’ een tijdsvorm die we in de Nederlandse taal niet kennen, maar wil zeggen dat de genoemde handeling als zodanig geheel tot het verleden behoort, dat wil zeggen voltooid is, ofwel dat de handeling als een afgerond geheel wordt beschouwd. Ik zou haast willen zeggen; “waar maken we ons druk over?” Het roept ook de vraag op of het zegel uit Openbaring überhaupt wel betrekking heeft op de gelovige van nu, die behoren tot de ‘uitdeling van genade’ (Ef3:2).
  Laten we de waarheden die God geeft aan de Gemeente Die Zijn Lichaam is ons eigen maken en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus, dé Hoop der Heerlijkheid.

 2. Arlene Lubbers zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 maart 2021 om 19:52

  Reuze bedankt voor deze gefundeerd op de Bijbel-uitleg.

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 maart 2021 om 20:28

  Door mijn activiteiten op facebook, word ik herhaaldelijk voor gek verklaard, dat ik voorstander ben van vaccinatie. Ik ben heel blij met dit artikel, omdat de argumenten mijn eigen inzichten alleen maar bevestigen! De angst onder de mensen wordt constant aangewakkerd. Als dit niet door nieuwsberichten, commentaren en de media gebeurt waar elke 2 minuten het woord “corona” valt. Dan zijn het aan de andere kant de tegenstanders van de vaccinatie, die alleen maar bedoeld zijn om nog meer angst aan te jagen. Dat er angst is over de dingen, die over de wereld komen, vinden we bevestigd in het boek Openbaring. In Filippenzen 4: 6 zegt Paulus, dat we niet bezorgd moeten zijn! Ook Jezus zegt bij herhaling bij zijn verschijningen als eerste: “Vrees niet”!! We mogen ons door alles heen altijd verzekerd weten, dat Jezus ons elke dag nabij is en beschermt!!

 4. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 maart 2021 om 22:07

  Beste mensen, in mijn bijbel staat in Openbaring 7 en 14 de 144.000 verzegelden, 12.000 uit elke stam van Israël. Daar kun je toch niet de gemeente invullen? Er staat in Openbaring 13:15 dat allen die het beeld van het beest niet aanbidden gedood worden. Aan het eind van de grote verdrukking is er geen gemeente meer, in 1 Thess. 4:13-18 en in 1 Kor. 15:50 -58 kun je lezen van de opname van de gemeente. De grote verdrukking is GODS oordeel. Daar hoeven wij niet doorheen. Ons oordeel heeft CHRISTUS gedragen. Door ZIJN kostbare bloed zijn wij vrij gesproken. Halleluja prijs de MACHTIGE naam van JEZUS.

 5. Feike Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 maart 2021 om 22:10

  Het vaccin is een experimenteel vaccin wat niet getest is op dieren, velen sterven eraan. Op Gibraltar stierven 53 mensen binnen 10 dagen en in verpleeghuizen sterven tientallen na de vaccinatie. Ons immuunsysteem is effectief tegen alle virussen, ook gemuteerde, in tegenstelling tot het vaccin, helpt niet tegen gemuteerde virussen. Vele huisartsen waarschuwen voor de gevaren van de vaccinatie. God heeft de mens geschapen met een goed verdedigingssysteem. (Genesis 1:31)

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 maart 2021 om 22:28

  Goed onderwerp Dirk en dank er voor. De achtergrond speelt wel een rol over de, en het ontvangen van de Heilige Geest. Maar als lid van het lichaam van Christus met Jezus als ons Hoofd, van het lichaam zijn we allen gelijkwaardig. De een mag zich nooit boven het andere lid van dit lichaam plaatsen en stellen. Van dit lichaam zal niet iemand praalziek zijn, elkander tartend of elkander benijdend. Wanneer we de taak ons door Christus opgedragen verstaan zullen we doeltreffend zijn voor de ‘kerk’. Elk lid is even belangrijk, zodat we samen (weten) werken. Zodat we opgebouwd in het geloof stand houden hier in deze roerige tijd.

 7. Kees zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 7:32

  Dag Dirk

  Degenen die Gods eigen merkteken, Zijn zegel (uit Openbaring 7:2-4; 9:4 en 14:1) ontvangen, zijn 144.000 Joden uit elke stam, vrijgezellen. Dat kan dus niet in het algemeen op ons allen slaan. Die 144.000 zullen straks over heel de aarde evangeliseren. En dan zal nog een grote schare, die niemand tellen kan, tot bekering komen.

 8. Saskia L. zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 7:59

  Beste Ernst, dank voor je reactie en je eerlijkheid. Een vraag aan jou: Als je je geen angst wil laten aanpraten, waarom zou je je dan willen laten vaccineren?
  Er zijn mensen die hun baan kwijt zouden kunnen raken als ze zich niet laten vaccineren. Angst voor geldgebrek? Ik ben dankbaar dat ik niet in hun schoenen sta.
  Maar laten we álles toetsen, óók wat de overheid zegt. De overheid bestaat immers voor het grootste deel uit mensen die geen rekening houden met Gods Woord. De Bijbel zegt over de wereld dat zij in het boze ligt (1Joh. 5:19), dat haar werken boos zijn, dat zij onze Heer haat (Joh. 7:7) èn Zijn volgelingen (Joh. 15:19). De Bijbel zegt dat er geen rechtvaardige is, ook niet één (Rom. 3:10) en over ongelovigen dat zij zich laten leiden door de overste van de wereld. Zelfs wíj waren vroeger kinderen des toorns, die wandelden overeenkomstig de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid (Ef. 2:2,3). Koningen en vorsten spannen samen tegen de Heer en Zijn Gezalfde (Ps. 2:1,2). Waarom weigert de overheid een parlementair onderzoek? Waarom worden zoveel wetenschappers, artsen, werkers in de gezondheidszorg, journalisten en anderen de mond gesnoerd? Waarom worden zoveel interviews van internet verwijderd? Zou alleen de overheid géén fake news verkondigen? En ja, ik wil de overheid onderdanig zijn, maar ik hoef niet klakkeloos alles te geloven wat zij zegt.

 9. Janny horring zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 9:12

  Shalom
  Dank u voor deze zeer duidelijke uitLEG.
  Hier kunnen we mee verder, in alle rust en vrede.
  Want Hij leidt ons.
  Ps. 32 vers 8 en 9
  Hartelijke groet
  Janny horring

 10. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 10:03

  Volgens mij is dit een voorloper van wat er komen gaat, maar nog niet het merkteken van het beest
  De elite is bezig Agenda 21 uit te rollen, en het covid virus helpt om dit proces te
  versnellen door angst te zaaien etc., en dus ook de komst van de antichrist te versnellen.
  Deze persoon zullen de echte christenen niet leren kennen, hij kan pas komen als de “weerhouder” = de Heilige Geest en de echte christenen van deze aarde weg zijn (Opname).
  Het merkteken is voor ongelovigen die zich in de laatste 7 jaar niet willen bekeren.
  Het evangelie zal in die periode verkondigd worden door de 144.000 evangelisten (12 duizend Joden uit elke stam, zie Openb. 7 vers 4) en door de 2 getuigen Mozes en Elia.
  Er zal nog een menigte tot geloof komen die niemand tellen kan Openb. 7 vers 9 en 10.
  Zelf denk ik dat de opname spoedig zal zijn.

 11. Plony van de Beerekamp zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 13:26

  Ik geloof dat de HEERE ZIJN Gemeente, dus allen die geloven (zeker weten) dat ze gered zijn door het kostbaar bloed van de HEERE JEZUS al bij HEM zijn! Dat al gebeurd is wat in 1 Thesselonicenzen 4 vers 13 tot en met vers 18 geschreven staat. In Openbaring 7 staat duidelijk dat het om mensen in Israël gaat en ook in de grote bedrukking komt er nog een grote menigte mensen tot geloof die niet te tellen zijn, zo staat te lezen in Openbaring 7 vers 9 t/m vers 17. Plony v.d. Beerekamp.

 12. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 14:08

  Helemaal gelijk Dirk. Wij zijn wel op weg daar naar toe, maar nu is het nog niet zover. Ook deze inenting heeft niets met Openb. 13 te maken. Ik denk aan een chip. De tijd gaat sneller dan wij wel denken. Maar wat er ook gebeurt, wij zijn in de hand van de Almachtige, de Eeuwige in Christus Jezus, die ons gekocht heeft met Zijn bloed. Ik neem geen inenting om een andere reden. Vele dokters van allerlei allooi waarschuwen hiervoor. Het is geen goed vaccin, er zit genmateriaal van abortuskindjes in en kunnen ook hierdoor gevolgen hebben voor onze gezondheid. Een dokter die bioloog is en immunoloog en reeds 40 jaar met vaccins zich bezighoudt als professor: dr. Schetters (?) heeft hiervoor gewaarschuwd en velen met hem. Zij vertellen het openlijk met hun naam. Geen arts zal iets zeggen als hij het niet zeker weet. Niet inenten gaat ook zijn gevolgen kennen, dat kunnen wij in ieder geval op het nieuws horen, wat nu al gebeurt in Israël. Zo kunnen wij toch zien dat er veel meer aan de hand is.
  Wij kunnen slechts 1 ding doen: ons op de Here vestigen, Hij zorgt voor ons ten alle tijde.

 13. Arie van Rijn zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 14:33

  BESTE Dirk,
  Bedankt voor de mooie uitleg van de bijbel.
  Ik raad een ieder aan om het boek te lezen van Henk Binnendijks.
  Het Meesterwerk van God (Het Hart van het boek openbaring).

 14. Lipkje zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 14:43

  DPA Factchecking toont aan dat er geen bewijs is dat gevaccineerde Gibraltaresen stierven door coronavaccin.

  Voor Feike.

 15. Baukje zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 14:51

  Nee de vaccinatie is niet het teken.
  Maar kijk wat er zit… gebruikte weefsels van baby’s.
  Abortus, maar ook andere inhoud, wat jouw DNA verandert.
  Ik ben niet bang of angstig. Hij is overwinnaar heeft alles in ZIJN hand.
  Zie uit naar onze niet verdiende opname. Wat een GENADE.
  Weet niet wat we nog mee moeten maken.
  Maar HIJ is er bij. Dank voor het schrijven Dirk.
  Ik zegen al mijn broers en zussen in JEZUS naam.

 16. Oswald zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 15:41

  Zelf ben ik werkzaam allang in de zorg en heb al mijn 2 vaccinaties gehad. Heb mij er goed voor geinformeerd en voor naar God gegaan en toen de keuze gemaakt. Ook om mijn kwetsbare cliënten te beschermen. Merk dat velen hun boodschap verspreiden, ook hier, d.m.v. aannamens en horen zeggen. Nee, er zit geen DNA in en nee, het is geen weefsel, het is een menselijke cel die steeds vermenigvuldigd is. Er zijn ook vaccins die alleen dierlijke cel hebben gebruikt. Ook het noemen van zoveel doden door de vaccinaties is weerlegd of wordt duidelijk uit zijn verband getrokken. Maar ja, als je alleen maar open staat voor wat je wilt horen….

 17. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 15:57

  In mijn kinderjaren was er een ernstige veeziekte, t.w. mond en klauwzeer, met zeer veel extra zorg genazen de dieren. Later werd er een vaccin ontdekt, waarvan we gretig gebruik maakten en God er voor dankten totdat het beest dat de aarde opat, kwam en ons verbood de koeien in te enten! en prompt daarna brak de ziekte weer uit. Dat beest heeft toen alle verdachte maar ook gezonde dieren op beestachtige wijze naar de destructie gebracht. In Engeland heb ik toen brandstapels gezien die 6 weken lang brandden. En toen we in Israel kwamen, was het eerste wat ze zeiden: hoe durft Europa dieren die goed te genezen zijn af te maken? Zij dankten hun God dat ze een goede entstof hadden. Laten we van deze les leren en heel deze discussie stoppen. En God danken voor de entstof en vragen of Hij het ook wil zegenen, want aan ‘s Heeren zegen is het al gelegen.

 18. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 19:36

  Dirk, ik ben het met jou stukje eens, waar hoor je dit nog? De kerken/evangeliegemeentes worden steeds humaner, alles kan en mag want God is liefde, waar is de diepgang nog? Nergens bijna toch. Bijna in geen kerk/evangeliegemeentes wordt de gemeente er op gewezen dat God de echtscheiding/abortus/euthanasie/homosexualiteit/24/7 economie (afschaffing rustdag/genderneutraliteit) niet goed vindt, maar er wordt gesproken naar de ogen van de mens, maar niet naar God. Juist de kerken/evangeliegemeentes moeten verkondigen hoe fout dat wel is. Van de christenen onder de 35 jaar stemt een gedeelte op een christelijke partij, en vlak daarachter op D’66, hoe kan dit, juist deze partij gaat tegen al Gods geboden in, dit hou je toch niet voor mogelijk. Daarom, ga staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch een goede weg is, en schrap de oude liederen, en lofzangen niet voor lichte oppervlakkige liederen. Ik hoop dat er dominees komen die Gods woord brengen bij mensen, die diepgang hebben, en de mensen een totaal beeld van God brengen, en niet eenzijdig, waar nu alleen maar gesproken wordt van liefde/gebrokenheid/verbinding door meestal progressief liberale theologen. Alles kan en mag, maar persoonlijk hoop ik om een ommekeer, zodat je weer gesterkt de kerk uitkomt, en door het woord getroost, en gesterkt wordt in deze wereld, en daarom vind ik jouw stukjes een toegevoegde waarde hebben, let wel ik veroordeel niemand, maar diepgang en weer dominees die dat brengen zal voor vele een vertroosting zijn.

 19. Tineke Langedijk zegt:
  Geplaatst op zondag 14 maart 2021 om 20:52

  Dirk,
  Bedankt voor de info in de Nieuwsbrief van ds. Van Heijningen uit Dorkwerd. Eindelijk iemand die God gehoorzaamt en de “kerk/tent” open houdt, zoals het hoort. Geweldig!

  Ik las vandaag een artikel van Wim Jongman over het vaccin wat mij nog grotere zorgen baart dan wat het vaccin op langere termijn met je kan doen (alle proefdieren zijn dood gegaan), waar niemand aan denkt.

  Waarom de huidige Covid-19 vaccins niet moeten worden gebruikt voor massavaccinatie tijdens een pandemie?
  Door G. Vanden Bossche, DVM, PhD Onafhankelijk consulent Vaccinonderzoek 4 maart 2021

  Ik heb de slides bijgevoegd van de keynote die ik gisteren heb gehouden op de Vaccine Summit in Ohio (“Why should current Covid-19 vaccines not be used for mass vaccination during a pandemic?”). Kijkt u er alstublieft naar. Waar het op neerkomt is dat ik niet inzie hoe massale vaccinatiecampagnes niet zouden kunnen leiden tot een rampzalige verergering van de Covid-19 pandemie. Niemand anders schijnt dit echter te beseffen; in plaats daarvan richten vaccinologen, clinici en wetenschappers zich alleen op de (positieve) resultaten op korte termijn en de gevolgen op individueel niveau. Niemand lijkt te kijken naar de gevolgen en het risico op het niveau van de menselijke bevolking (die, naar ik heb begrepen, vrij snel duidelijk zullen worden).

  Waarom maakt niemand zich zorgen over “ontsnapping aan het immuunsysteem”, terwijl Covid-19 al aan de aangeboren immuniteit van mensen is ontsnapt, zoals blijkt uit meerdere opkomende, veel besmettelijker virusvarianten (hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de wereldwijde invoering van infectiepreventiemaatregelen)? Het gebruik van vaccins in de lopende massa-immunisatiecampagnes zal hoogstwaarschijnlijk de (adaptieve) immuunontsnapping verder versterken, aangezien geen van de huidige vaccins de replicatie/overdracht van virusvarianten zal voorkomen. Hoe meer we deze vaccins gebruiken om mensen midden in een pandemie te immuniseren, hoe besmettelijker het virus zal worden. Met de toenemende besmettelijkheid neemt ook de kans toe dat het virus resistent wordt tegen de vaccins. Het is niet echt raketwetenschap, het is een basisprincipe dat wordt onderwezen in de eerste vaccinologieles van een student….

 20. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op maandag 15 maart 2021 om 8:20

  Beste Dirk,
  Fijn zo’n artikel. Jij geeft aan dat het heel duidelijk zal zijn dat we voor of tegen God moeten kiezen en zo wel of niet het merkteken zullen krijgen. Ik denk zelf dat het niet zo zal zijn. Ik denk dat het merkteken in het geniep zal komen, ja veel tekenen zullen er aan vooraf gaan dat het wel komt. We moeten daarvoor waakzaam zijn. Ik denk dat het net als nu met het vaccin, ons zal worden gevraagd, heel netjes met allerlei goede argumenten. Dat het niet opvalt dat je het merkteken zult ontvangen. Het wordt pas duidelijk als je iets wilt kopen, dan kan het ineens niet meer, omdat je het merkteken niet hebt. Overigens over ‘eerlijkheid’ van de overheid. Vandaag gaat de nieuwe wet (15 maart 2021) Tijdelijke Wet testbewijzen covid-19 in. Is door niemand op het reguliere nieuws verteld. Ook in iedere persconferentie is hierover gezwegen. Waarom? Kijk dan deze wet maar even na, dan weet je dat de beperkingen vanaf vandaag heel snel opgelegd kunnen worden voor allerlei zaken. Ook de gebruikelijke consultatietermijn van 4 weken is voor deze wet verkort naar slechts 1 week, niemand wist ervan dus niemand heeft kunnen reageren. En vanaf vandaag gaat ie in. Laten we dus niet denken dat onze overheid een betrouwbare overheid is. Als het nodig is, zullen ze dingen voor ons verzwijgen of bagataliseren. Kijk nu maar naar het astrazenica vaccin. Eerst nog als zeer veilig beschouwd, nu toch het inenten stilgelegd. Er gebeurt meer om ons heen met dat vaccineren dan wij wellicht weten.

 21. G.Kooij zegt:
  Geplaatst op maandag 15 maart 2021 om 9:18

  Goedemorgen Dirk, even reageren op de artikelen van Openbaring 13. Het Beest !
  Mag ik u lezers wijzen op het feit dat Openbaring 13 niet eindigt bij hoofdstuk 13 !
  Maar bij Openbaring 22, en daar lees ik dat Christus het volgende zegt :
  IK BEN DE EERSTE EN DE LAATSTE, en daar houd ik me aan vast, met andere woorden, God regeert,
  en niet het beest dat uit de zee opkomt.
  O, ik weet wel, het is best een nare tijd, er komt een einde aan,
  dit bedoel ik als troost voor hen die de Here Jezus verwachten!

  Groet gerard

 22. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op maandag 15 maart 2021 om 10:07

  Beste Dirk, lieve broers en zussen,
  Heb niet zoveel zin om hier nog een lap tekst toe te voegen. Daarom het volgende.
  Hoewel er zeker iets te zeggen is tegen het vaccineren (waarschijnlijk hebben de ‘complotdenkers’ gelijk), heeft het m.i. primair te maken met onderwerping. Door je te laten vaccineren kan de rijksoverheid zien/vaststellen over wie zij controle heeft.
  Er is veel te doen over het ‘teken van het beest’ en de chip uit Zweden, waar nu ook de zorgpas en bankpas aan gekoppeld kunnen worden. Echter, in Groot Brittannië zijn er sinds vorig jaar twee winkelketens waar je kunt betalen met je vingerafdruk en/of irisscan. Teken aan de hand, teken aan het voorhoofd? De satan zal een hoop afleidingsmanoeuvres gebruiken én om op het verkeerde been te zetten én om verdeeldheid te zaaien (onder de gelovigen).
  Laatste opmerking: het laatste jaar loopt de gelijkenis van de vijf wijze- en de vijf dwaze maagden kris-kras door mijn leven en door mijn hoofd. Dus: Waakt!

 23. Frank zegt:
  Geplaatst op maandag 15 maart 2021 om 12:09

  Beste dirk, beste medebroeders en medesusters,
  Het is heel goed dat Dirk aangeeft dat het zijn interpretatie is van wat hij schrijft. Laten we eerlijk wezen: Hier in Nederland hebben we een paar miljoen gelovige deskundigen met ieder zijn eigen interpretatie. Roelof zegt het heel goed: Wees Waakzaam! Maar ook de woorden van Jezus zelf in de gedachte houden namelijk: maak je geen zorgen om de dag om morgen en geloof niet wat iedereen zegt maar onderzoek het eerst. Ik heb in de 35 jaar dat ik nu in Nederland woon, toch een aantal kerken en stromingen mee gemaakt (gereformeerd – baptistisch en evangelisch en nu weer terug naar mijn roots, de RKK) maar ik ben nog steeds ZELF verantwoordelijk voor mijn eigen daden – woorden en geloof! Ik hoef alleen aan 2 hoofdgeboden te houden, namelijk God lief hebben met heel mijn hart en ziel en mijn krachten en mijn naaste als mij zelf. Vraag aan iedereen: houd jij echt van je zelf? Ik heb daar zelf af en toe moeite mee, maar ik dank de Vader voor zijn oplossing in zijn zoon Jezus en ik dank Jezus voor het volbrengen van zijn opdracht en dus mijn redding.
  Wat er ook nu gebeurt met dit Whuang Virus (dat nu als Covid-19 bekend staat) en hoeveel de NL regering – onder leiding van de EU – ook doet (ik heb als ondernemer hier veel last van) ik blijf op God vertrouwen.
  Ik heb een Filipijnse vrouw en zij heeft een sterk vertrouwen in God en Jezus en heeft qua bijbel weinig bijbelstudie maar zij weet heel veel over de bijbel en wat belangrijker is – de dagelijkse toepassing ervan. Geen woorden maar daden en niet veroordelend! Daar ben ik God heel dankbaar voor, voor deze mooie vrouw.
  Nogmaals: er zijn zoveel deskundigen maar wees zelf waakzaam. Zoals Petrus zei: heb met alle mensen vrede maar in het bijzonder met je broeders en zusters en onderzoek alles.
  Dirk, veel succes verder met al je schrijven.

 24. Harold zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 maart 2021 om 9:26

  Beste Dirk,
  Deze week hoorde ik een verhaal van een Iraanse vrouw die 30 jaar geleden naar Nederland vluchtte. Zij ziet nu dezelfde dingen gebeuren als toen in Iran. Heel geleidelijk. Met beloftes e.d. De generatie van toen zei: We hebben het niet zien aankomen.
  Verder ben ik het met Jochanan eens dat we het Woord recht moeten snijden, dwz. niet alles zomaar op onszelf toepassen wat over een andere groep mensen gaat: 2 Timotheus 2:15 “Benaarstig u om u zelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.” (2 Timotheűs 2:15)
  Ik geloof dat niet wij voor de keus komen te staan om te kiezen voor of tegen het merkteken. Zoals je elders zegt zijn we al verzegeld met de Heilige Geest. Efeze 1:13. Ik verwacht ook niet dat de hele wereld het merkteken ontvangt want er wordt geschreven over Jakobs=Israëls benauwdheid of de ure der verzoeking. Want Jeremia 30:7:
  Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.
  Zelfs Israël wordt hieruit gered. Hoeveel te meer wij als zijn kinderen.
  Ook al lijkt er een benauwde tijd te komen, we kunnen en moeten vertrouwen op Zijn Woord.
  1 Kor 10:13: Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

 25. Engellandman zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 maart 2021 om 13:40

  Dirk, onze hoop is op de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Zo mogen wij ook vertrouwen op zijn komst in Heerlijkheid. Hij die spoedig zal komen staat voor de deur, hij wacht dat wij hem binnenlaten om Hem te begroeten als onze Heer en Heiland, Maranatha Halleluja, amen.

 26. JCMj zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 maart 2021 om 17:19

  Het vaccin is niet het teken van het Beest, want dat zal niet in de arm gespoten worden maar ingebracht aan hand of voorhoofd, meer een chip dus. Maar het vaccin nemen als Christen zijnde is wel een vreselijk iets. Het vaccin is ontwikkeld met cellijnen van een geaborteerde foetus, dit is bekend en erkend, wat denk je dat Hij hier van vindt?? Dit in Zijn tempel spuiten?? Ook de technieken die er in verwerkt zijn, daar gaat het verhaal van dat ze ons DNA veranderen (zoals in de dagen van Noch het DNA vermengd werd met het DNA van de gevallen engelen). Het zou me niet verbazen. Maar het verhaal van de foetus cellen is waar, men kan kijken op de site van Schreeuw om Leven (vaccins). Nu keuzes maken om niet op een vaccin te vertrouwen maar op Hem, en ons lichaam niet te vervuilen met cellijnen van ongeboren kinderen, het is te gruwelijk voor woorden. De geest van Mengele waart hiermee nog rond…

 27. Kika zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 mei 2021 om 10:41

  Laten wij ervoor waken dat wij onze blik niet gericht houden op de zogenaamde wijsheid van mensen, maar ons richten op de wijsheid en Almacht van onze God, Die alles onder controle heeft.
  Daarbij wordt de Here Jezus verheerlijkt wanneer wij ons op Hem blijven richten.
  Ik wens u allen Gods zegen toe, waarin vertrouwen, rust en vrede is….

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden