Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

U stemde op Sigrid Kaag, Kees van der Staaij of Thierry Baudet? Blijf voor haar/hem bidden! (23 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 maart 2021, 21:23 door Dirk A A

Ik wil u vragen de komende periode dagelijks te blijven bidden voor degene op wie u hebt gestemd. Of het nu Gert Jan Segers, Kees van der Staaij, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Mark Rutte, Geert Wilders, Thierry Baudet, Jesse Klaver of wie dan ook was. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het stemhokje. Blijf voor hem, blijf voor haar bidden. Dat zal tot zegen zijn voor ons land en voor ons volk.

Misschien hebt u wel gebeden om een grote CU, een krachtig CDA, groei bij de SGP. Ook al zou dat zijn gebeurd, wat helaas niet geval was, dan nog zou dat geen garantie zijn geweest voor Gods zegen.

Wat we nodig hebben in de politieke arena, zijn Daniels, mensen van gebed, die God zoeken, Hem dienen en door Hem gebruikt willen worden. In welke partij ze ook hun onderdak hebben.
We hebben behoefte aan mensen als Jozef, die als onderkoning van Egypte de enige was die Gods stem verstond. God zegende het werk van zijn handen en door hem redde God zijn volk en de hele wereld van de hongerdood.

We hebben leiders nodig als Mozes, die met God sprak van aangezicht tot aangezicht, of zoals de Joodse vertaling zegt: Hij sprak met God van wang tot wang. Mozes werd door God gebruikt om Zijn volk te leiden, uit Egypte, door te woestijn, tot aan de grens van het Beloofde Land.
Denk ook aan David, de man naar Gods hart, die het volk jarenlang mocht leiden en werd gezegend wanneer hij zich hield aan Gods geboden.

Ik zou u kunnen wijzen op heel veel negatiefs. Nederland wordt er immers niet veiliger op voor ongeboren kinderen en voor mensen die hun leven voltooid achten en niet meer verder willen leven. Er komt wellicht meer ruimte voor het experimenteren met het leven en het huwelijk tussen één man en één vrouw is allang niet meer de hoeksteen van de samenleving. En ook over de houding van ons land en ons volk richting Israel voel ik me veel langer zeer ongemakkelijk.

Toch wil ik hier deze keer niet de nadruk op leggen. Ik roep u nadrukkelijk op voor Gods aangezicht te blijven bidden op degene op wie u hebt gestemd. In vertrouwen en in verwachting. De Heere laat immers geen bidder staan. Hij is een Hoorder van de gebeden.
Jakobus 5:16 zegt dat het krachtige gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt. De satan beeft als wij krachtig bidden voor een politicus die hij in zijn handen denkt te hebben. De Heere is machtig om Zich te openbaren aan die politicus, voor wie wij bidden en die denkt God niet nodig te hebben.

In 1 Kronieken 5 kwam ik opmerkelijke woorden tegen. In vers 20 staat daar: ‘…in de strijd riepen zij tot God en Hij liet Zich door hen verbidden, want zij vertrouwden op Hem.’
Het volk streed, maar het was God Die het volk verloste. Hij liet Zich verbidden, omdat het volk op Hem vertrouwde. Laten wij zijn als dat volk en ons vertrouwen ook zo volkomen op de Heere stellen.

De Heere ziet ons hart aan, ook als we blijven bidden voor degene op wie we hebben gestemd. Sluit een verbond met de Heere, leg een gelofte af, dat u dat zult blijven doen. Hij wil horen naar onze gebeden, ja, in het genoemde Bijbelvers staat zelfs dat Hij Zich liet verbidden.
Bid dat ‘uw’ politicus beslissingen neemt in overeenstemming met Gods wil, dat hij of zij zich zal laten leiden door de Heere. En als u op iemand hebt gestemd die de Heere niet kent, bid dat hij of zij de Heere Jezus zal leren kennen.

Denk niet dat bidden geen zin heeft. Menselijkerwijs gesproken ligt de zegen voor ons land en voor ons volk in de handen van Gods kinderen. Zulk bidden is ‘voorbidder-zijn’.
In Jesaja 59 klinkt het zo treffend, in vers 16:
‘Omdat Hij zag dat er niemand was,
ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder.’

Laat dit voor ons niet gelden, laten we allen voorbidders zijn. Dat zal tot eer van de Heere zijn en tot zegen van ons land en van ons volk.
Biddende christenen zijn krachtiger dan ze zelf vaak denken, niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Omdat Hij ‘bij machte is ver te doen boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is’ (Efeze 3:20).

We leven in spannende tijden. De komst van de Heere Jezus is misschien wel dichterbij dan we vermoeden. Er is onrust en onzekerheid. Het is crisistijd.
We zitten middenin een geestelijke strijd, die niet gaat tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeze 6:12).

Deze strijd kan zich manifesteren in ons eigen leven, in onze omgeving, in de levens van mensen die we kennen, maar is ook zichtbaar in ons volksleven en in het hele wereldgebeuren. De ontwikkelingen lijken zich toe te spitsen.
Daarom is het noodzakelijk de hele wapenrusting van God aan te doen, opdat we weerstand kunnen bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunnen houden, zoals vers 13 uit Efeze 6 ons voorhoudt.

Juist in deze tijd is het van cruciaal belang te blijven bidden voor onze politici. We wijzen zo gemakkelijk met onze veroordelende vingers naar hen, maar bid voor hen, bid, bid, bid!

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 maart 2021 om 8:47

  Laten we ook bidden voor de kabinetsformatie, opdat er een kabinet mag komen dat recht doet aan de zwakkeren en de verdrukten in onze samenleving die door neoliberaal beleid van de afgelopen 20 jaar in de problemen zijn gekomen. Denk maar aan de toeslagenaffaire en het harde beleid als het om de Participatiewet gaat.

 2. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 maart 2021 om 14:17

  Beste broeders en zusters
  Ook ik was teleurgesteld dat de christelijke partijen niet gegroeid zijn. Maar laten we inderdaad blijven bidden voor de politiek. Dat er een omkeer mag komen. Dat de politieke leiders Jezus mogen leren kennen. Ik denk dat we het als christenen steeds moeilijker zullen krijgen. We moeten ons echter niet laten ontmoedigen, maar ons vasthouden aan ons geloof in onze Heiland, Verlosser en Zaligmaker. Dat ook de christelijke politieke partijen dat blijven doen. Laten we ook blijven bidden dat we als christenen elkaar mogen blijven bemoedigen. We zullen het niet makkelijk krijgen in de toekomst. Maar als we ons blijven vasthouden aan Jezus komt het goed. Hij heeft het ons beloofd in Zijn Woord. Als we oprecht geloven hebben we een GEWELDIGE toekomst. Laat ons gebed zijn: KOM HEERE JEZUS, KOM SPOEDIG!!! Broeders en zusters, RICHT UW HART OP JEZUS

 3. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 maart 2021 om 14:50

  Helaas is een anti-christelijke partij de winnaar.
  Inderdaad moeten er Daniels zijn. Bidders, die zich niets aantrekken van welke antichristelijke wet ook.
  Maar ik denk dat er tijdens de gebeden die door de Daniels opgezonden worden naar de GOD/JHWH van Israél er nog ..méér.. vrienden van Daniel moeten zijn.
  Zij leven te midden van het Babylonische spraakverwarring/geharrewar, aangespoord door antichristelijke mooi klinkende muziek, en waarin maar één ding van hen wordt gevraagd: BUIGEN voor het beeld dat opgericht is. Het antichristelijke beeld.
  Deze vrienden hebben het gebed van de Daniels zo nodig. Om staande te kunnen blijven!!

  Gelukkig hebben alle Daniels en al zijn vrienden een Bidder Die boven allen staat. Christus Jezus de Opgestane Heer. Onze Hogepriester. Hij bidt en pleit ZONDER ophouden voor de Zijnen.

  Daardoor kunnen de Daniels blijven bidden.
  Daardoor kunnen zijn vrienden rechtop blijven staan!!

 4. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 21 maart 2021 om 15:29

  Fijn dat je dit schrijft Dirk, want we zouden verbitterd raken van de uitslag. Maar dit geeft moed.

 5. Jasper Meerkerk zegt:
  Geplaatst op zondag 21 maart 2021 om 16:36

  Geachte Dirk, ik heb deze week geen nieuwsbrief ontvangen ik mis hem echt.
  Groeten, J. Meerkerk

 6. Lya Mulder zegt:
  Geplaatst op zondag 21 maart 2021 om 19:25

  Amen mijnheer van Genderen. Het is goed dat u ons erop wijst. Ik zal uw raad zeker opvolgen.

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 21 maart 2021 om 20:51

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Jasper, het klopt, de meeste lezers hebben de Nieuwsbrief niet ontvangen door een technisch probleem. Ik hoop dat het maandag alsnog lukt ‘m te verzenden.

 8. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op maandag 22 maart 2021 om 10:22

  Beste Dirk,
  Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?
  Ik (Jezus) zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen.
  Maar…. zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?
  Lukas 18:7,8
  Groet, Elisabeth

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 22 maart 2021 om 14:21

  Wachter op de muur Dirk van Genderen, en mede gelovigen. Goed is het om elkander te bemoedigen te steunen en te sterken in het allerheiligst geloof.
  Ons land wordt helaas niet geregeerd door Bijbel-getrouwen. De God JWHW wel in vrijheid te mogen volgen en dienen komt door onze Hemelse Hogepriester, die onze Leidsman ten leven werd. Ook spoedig zal Hij terugkeren. Ik vestig mijn hoop wel op Hem die komen gaat. Door de (reserve) olie van de Heilige Geest mag mijn lamp voor Zijn komst brandend zijn. De 5 dwaze maagden liepen mogelijk ook wel mee in kerkelijke stoet, maar hebben geen reserve olie in hunne kruik bij zich mee genomen. Met uitgedoofde lampen bengelend over hunne slappe armen zullen ze ook later gaan aankloppen voor een gesloten hemelpoort. GELUKKIG is het nog genade tijd om de genade olie in te slaan. Want van uitstel komt afstel, hoe vreselijk zal dat zijn.
  Het beeld dat aan Daniel werd getoond, is nu tot de brokkelige tenen aan toe gekomen. Er is nog tijd voor dwazen, hoelang weet niemand. “Waakt dan, want gij weet de dag noch de ure.” Matth. 25:13.

 10. Lipkje zegt:
  Geplaatst op maandag 22 maart 2021 om 17:42

  God werkt nooit door grote groepen… Hij houdt het meestal bij één mens die zich beschikbaar stelt.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 22 maart 2021 om 20:48

  Ik was teleurgesteld over de verkiezingsuitslag. Nederland blijkt heel wat minder christelijk dan ik had gedacht. Veel christenen hebben bovendien op niet christelijke partijen gestemd. Onze democratie houdt in, dat we uiteindelijk een (antisemitische) regering krijgen, die we “verdienen”. Wat het antisemitisme betreft is er voor de komende 4 jaar weer niets veranderd. Het lijkt er op dat weinig christenen zich daar zorgen over maken. Ik wel. Een heel oud spreekwoord zegt: “De mens wikt en God beschikt”. Dit komt overeen met wat onze Bijbel zegt. Daniël durfde in elk geval dingen te zeggen die overeenkomstig Gods wil waren en wat hem bijna het leven kostte als God niet had ingegrepen. Ik hoop dat de christenen tenminste zullen doorgaan met het bidden voor hen, die ons besturen.

 12. maria zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 maart 2021 om 9:13

  Beste Dirk,

  Voor de christelijke partijen bidden is goed en nodig, maar voor Mark Rutte en Sigrid Kaag hoeven wij toch niet te bidden ?
  Zij weten heel goed waar ze mee bezig zijn, Rutte is een vrijmetselaar en een lakei van de elite in deze wereld, Kaag is een vijand van Israël, voor de Palestijnen en is een voorstander van de levensbeëindigings pil.
  Bovendien zetten zij zich beiden in voor het Global Reset in deze wereld.
  Ik denk niet dat je deze reactie plaatst!

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 maart 2021 om 11:47

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Maria, ik plaats je reactie wel, omdat je niet de enige bent die zo denkt. Graag wil ik erop reageren, met woorden vanuit de Bijbel.

  Mattheus 5:44, woorden van de Heere Jezus – ‘Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.’
  Romeinen 12:14 – ‘Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.’

 14. Nel Kommers zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 maart 2021 om 12:37

  Hier schrik ik toch wel van je reactie ‘Maria’. Waarom niet bidden voor mensen die anders denken dan jij? Ook al zijn het naar jouw idee mensen die een verkeerde ideologie aanhangen.
  Ik denk dat wij juist worden opgeroepen voor deze mensen, en zeker voor premier Rutte te bidden. God kan mensen en situaties veranderen hoor. Hoe meer gebed voor Rutte en Kaag, hoe beter.
  Uiteindelijk regeren zij niet, maar de Here God, de Allerhoogste.

 15. Tiny Bosch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 maart 2021 om 14:07

  Ja, geweldig Dirk, dat je ons allen aanspoort om in onze binnenkamer de Heere te zoeken.
  Ik vroeg de Heere vanmorgen om mij blijdschap te geven.
  En toen kreeg ik Psalm 51:19 – De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken geest en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.
  En Handelingen 1:8 – Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult Mijn getuige zijn.
  En Psalm 103:1 – Loof de Heere, o mijn ziel en al wat in mij is, Zijn heilige naan en vergeet niet een van Zijn weldaden.

 16. Josje zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 maart 2021 om 20:47

  VanZelfsprekend
  .
  .

  Hoe HEERlijk: echte openheid!
  Vanzelf wordt helder,
  waar
  Zijn liefde spreekt.
  .
  Daar wordt ontbloot
  o n s bang-zijn voor
  … elkaar.

 17. Simon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 maart 2021 om 21:44

  Helemaal eens met 13. Zou ik niet haten die U en Uw volk haten! wat hebben we gebeden in 1940-45, niet voor D maar wel voor de Geallieerden!

 18. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 maart 2021 om 10:31

  Beste Dirk,
  Ik begrijp de reactie van Maria heel goed. Wij kunnen bidden voor de bekering van politici. Maar zolang deze politici niet in een levende relatie met God leven, zal hun beleid louter menselijk, horizontaal zijn. Ik heb ook een grondige hekel aan het beleid wat ze voeren. God komt in hun denken niet voor. Ze bieden het volk geen troost. Wat Jezus zegt, is een reactie op de houding van de Schriftgeleerden. Zij verstonden alleen diegenen onder hun “naasten” die, wèl deden en door de gaven en diensten, die zij bewezen, het verdienden om geliefd te zijn. Zij rekenden dus diegenen tot hun “naasten”, die door de één of andere daad getoond hadden, hun gunstig gezind te zijn. Deze leer van de Schriftgeleerden m.b.t. de “naaste” wil er bij ieder mens nogal in; daarom schromen ze niet om hun verachting/minachting jegens andersdenkenden, openlijk te tonen en uit te spreken. De liefde echter, die God gebiedt en in zijn wet voorschrijft, vraagt niet, of men haar waard is en verdient, maar strekt zich juist uit tot degenen, die haar niet waard zijn, tot de slechte en ondankbare mensen. Tevens wil Jezus aantonen, hoe wij haar behoren na te komen, te weten, dat wij niet alleen zouden liefhebben degenen, die ons goed doen, maar ook degenen, die ons kwaad berokkenen. Daartoe vermaant ook Paulus, als hij in Romeinen 12:21 schrijft: “Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede”. Dit gaat tegen onze menselijke natuur in. Hierbij hebben wij de inwonende werking van de Heilige Geest nodig.
  Groet, Elisabeth

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 maart 2021 om 11:36

  Beste Dirk

  Graag reageer ik ook op Maria. God verandert mensen en zoiets kent geen enkele beperking. Neem als voorbeeld Nicky Cruz die als bendeleider iedereen vermoordt die hem in de weg stond. Denk ook aan de man die het leven van Corry ten Boom tot een hel maakte maar later tot geloof kwam. Ik denk ook aan de Zuid Afrikaanse leider Eugene Terre Blanche die wél altijd trouw naar de Afrikaner Protestantse Kerk ging maar nooit tot geloof was gekomen. In de gevangenis gebeurde dit toch. Zo zijn er tal van andere voorbeelden te noemen. Dus ook een mevrouw Kaag kan tot geloof komen. Lees eens de vele bekeringen in Dirks Nieuwsbrief waar moslims en joden ook de Heere mochten leren kennen. Met andere woorden: Niets is onmogelijk bij God. De meest goddeloze mensen die in de Bijbel voorbij komen , daar werkte de Heere dwars door heen.

  Hoopvol is toch ook dat Forum voor Democratie die met 8 zetels in de Kamer komt, in navolging van de SGP vragen gaat stellen aan het Kabinet over dat ‘gewoon bloot’ programma. Het kan best zo zijn dat de PVV zich bij dit protest aan zal sluiten. Wat ook verheugend is dat gezamenlijk rechts: SGP, PVV, FvD, en Ja 21 31 zetels in totaal heeft. Wat het gebed betreft: God kan wonderen doen in de harten van mensen dus ook in die van partijen als D66, GL en PvdA, om er maar een paar te noemen.

 20. Bob van Dijk zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 maart 2021 om 12:59

  Mooie oproep, Dirk.
  Precies wat een groepje initiatiefnemers uit Midden-Nederland ook op het hart heeft en komende zondagmiddag vanaf 14.00 in het Moluks Kerkelijk Centrum in Houten opvolging aan willen geven.
  Vorig najaar zijn wij na boete en verzoening campagne van The Return elke maand doorgegaan om te blijven bidden voor ons land en ons vaderland, inclusief migranten. Voorafgaand aan een gebedsblok in groepen zal een inleiding zijn. Deze keer een van ds. Jan den Admirant over ‘Doet dan de oude zuurdesem weg……’ en een van mijzelf, waarin ik stil wil staan bij paar lessen over leiderschap van wijlen opperrabbijn Jonathan Sacks: Hoe een gebroken wereld heel te maken door verantwoordelijk te leven in tijden van crisis en Hoe Gods Naam te heiligen in het publieke domein!

 21. JCM zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 maart 2021 om 17:08

  Ik ben het eens met Maria, ik heb tot nu toe eigenlijk alleen maar gebeden om de bescherming van Baudet, en dat de duistere plannen van Kaag en Rutte aan het licht gaan komen. Want wat er staat te gebeuren is zo satanisch!! Deze mensen hebben a.h.w. hun ziel aan de duivel verkocht, en rollen een agenda uit die het begin is van de NWO (BBB). Eigenlijk is Baudet de enige die ziet wat er speelt achter de schermen. Ik denk ook dat deze dingen moeten gebeuren zoals geschreven staat in het boek Openbaring. Ik hoop dat de Heer ons spoedig wegneemt uit deze steeds duister wordende wereld waar de leugen regeert…

 22. rene postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 maart 2021 om 22:56

  Ja.. vind ik ook, bidden helpt echt. En dat hoeft niet alleen voor de politiek. Begrijp ook niet waarom mensen, sommige onderwerpen uitsluiten om voor te bidden. Mijn inziens, kan alles tot gebed zijn in dit aardse leven. Is jammer dat er tegenstellingen opgeworpen, die in de bijbel staan, gebruikt worden om niet te bidden. En te ontkrachten, niet doen, we hebben maar het verstand van een mosterdzaad. Gebed is onze grootste kracht. Zijn we dan zo erg verdwaald, dat wij weten welk gebed goed is of niet. Bid voor alles wat u denkt, dat het gebed nodig heeft. Heb uw vijand lief, bid voor de zonde in deze wereld. Bid om de Heilige Geest die u helpt. Lang bidden lukt mij vaak niet. Maar bemerk ook dat vele kleine gebeden, die je ook innerlijk aan onze Vader kenbaar maakt. Veel kracht ontbeert. Ook door de dag heen.

 23. LYDIASWITTERS^@GMAIL>COM zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 mei 2021 om 8:03

  MIJN GEBEDEN KOMEN BIJ DE HOGEPRIESTER AAN.
  EN IK VERWACHT VERHORING.
  OP ZIJN TIJD. HALLELUJAH. SHALOOM!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden