U stemde op Sigrid Kaag, Kees van der Staaij of Thierry Baudet? Blijf voor haar/hem bidden!

Ik wil u vragen de komende periode dagelijks te blijven bidden voor degene op wie u hebt gestemd. Of het nu Gert Jan Segers, Kees van der Staaij, Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Mark Rutte, Geert Wilders, Thierry Baudet, Jesse Klaver of wie dan ook was. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het stemhokje. Blijf voor hem, blijf voor haar bidden. Dat zal tot zegen zijn voor ons land en voor ons volk.

Misschien hebt u wel gebeden om een grote CU, een krachtig CDA, groei bij de SGP. Ook al zou dat zijn gebeurd, wat helaas niet geval was, dan nog zou dat geen garantie zijn geweest voor Gods zegen.

Wat we nodig hebben in de politieke arena, zijn Daniels, mensen van gebed, die God zoeken, Hem dienen en door Hem gebruikt willen worden. In welke partij ze ook hun onderdak hebben.
We hebben behoefte aan mensen als Jozef, die als onderkoning van Egypte de enige was die Gods stem verstond. God zegende het werk van zijn handen en door hem redde God zijn volk en de hele wereld van de hongerdood.

We hebben leiders nodig als Mozes, die met God sprak van aangezicht tot aangezicht, of zoals de Joodse vertaling zegt: Hij sprak met God van wang tot wang. Mozes werd door God gebruikt om Zijn volk te leiden, uit Egypte, door te woestijn, tot aan de grens van het Beloofde Land.
Denk ook aan David, de man naar Gods hart, die het volk jarenlang mocht leiden en werd gezegend wanneer hij zich hield aan Gods geboden.

Ik zou u kunnen wijzen op heel veel negatiefs. Nederland wordt er immers niet veiliger op voor ongeboren kinderen en voor mensen die hun leven voltooid achten en niet meer verder willen leven. Er komt wellicht meer ruimte voor het experimenteren met het leven en het huwelijk tussen één man en één vrouw is allang niet meer de hoeksteen van de samenleving. En ook over de houding van ons land en ons volk richting Israel voel ik me veel langer zeer ongemakkelijk.

Toch wil ik hier deze keer niet de nadruk op leggen. Ik roep u nadrukkelijk op voor Gods aangezicht te blijven bidden op degene op wie u hebt gestemd. In vertrouwen en in verwachting. De Heere laat immers geen bidder staan. Hij is een Hoorder van de gebeden.
Jakobus 5:16 zegt dat het krachtige gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt. De satan beeft als wij krachtig bidden voor een politicus die hij in zijn handen denkt te hebben. De Heere is machtig om Zich te openbaren aan die politicus, voor wie wij bidden en die denkt God niet nodig te hebben.

In 1 Kronieken 5 kwam ik opmerkelijke woorden tegen. In vers 20 staat daar: ‘…in de strijd riepen zij tot God en Hij liet Zich door hen verbidden, want zij vertrouwden op Hem.’
Het volk streed, maar het was God Die het volk verloste. Hij liet Zich verbidden, omdat het volk op Hem vertrouwde. Laten wij zijn als dat volk en ons vertrouwen ook zo volkomen op de Heere stellen.

De Heere ziet ons hart aan, ook als we blijven bidden voor degene op wie we hebben gestemd. Sluit een verbond met de Heere, leg een gelofte af, dat u dat zult blijven doen. Hij wil horen naar onze gebeden, ja, in het genoemde Bijbelvers staat zelfs dat Hij Zich liet verbidden.
Bid dat ‘uw’ politicus beslissingen neemt in overeenstemming met Gods wil, dat hij of zij zich zal laten leiden door de Heere. En als u op iemand hebt gestemd die de Heere niet kent, bid dat hij of zij de Heere Jezus zal leren kennen.

Denk niet dat bidden geen zin heeft. Menselijkerwijs gesproken ligt de zegen voor ons land en voor ons volk in de handen van Gods kinderen. Zulk bidden is ‘voorbidder-zijn’.
In Jesaja 59 klinkt het zo treffend, in vers 16:
‘Omdat Hij zag dat er niemand was,
ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder.’

Laat dit voor ons niet gelden, laten we allen voorbidders zijn. Dat zal tot eer van de Heere zijn en tot zegen van ons land en van ons volk.
Biddende christenen zijn krachtiger dan ze zelf vaak denken, niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Omdat Hij ‘bij machte is ver te doen boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is’ (Efeze 3:20).

We leven in spannende tijden. De komst van de Heere Jezus is misschien wel dichterbij dan we vermoeden. Er is onrust en onzekerheid. Het is crisistijd.
We zitten middenin een geestelijke strijd, die niet gaat tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeze 6:12).

Deze strijd kan zich manifesteren in ons eigen leven, in onze omgeving, in de levens van mensen die we kennen, maar is ook zichtbaar in ons volksleven en in het hele wereldgebeuren. De ontwikkelingen lijken zich toe te spitsen.
Daarom is het noodzakelijk de hele wapenrusting van God aan te doen, opdat we weerstand kunnen bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunnen houden, zoals vers 13 uit Efeze 6 ons voorhoudt.

Juist in deze tijd is het van cruciaal belang te blijven bidden voor onze politici. We wijzen zo gemakkelijk met onze veroordelende vingers naar hen, maar bid voor hen, bid, bid, bid!

Dirk van Genderen