Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gezegende Paasdagen gewenst! (11 reacties)

Geplaatst op donderdag 1 april 2021, 19:37 door Dirk A A

‘De Heere is waarlijk opgestaan’. Dood en graf overwon Hij. Hij leeft! Pasen is het grote keerpunt in de wereldgeschiedenis. De satan leed de grootste nederlaag ooit. De overwinning is behaald. Voor eeuwig. Zijn opstanding is de garantie voor onze opstanding. De dood is het einde niet!

God de Vader wekte de Heere Jezus op en Zelf stond Hij op uit het graf. Nu zit Hij aan de rechterhand van de troon van God.
Wat betekent Zijn opstanding voor ons? Ik wil daar enkele opmerkingen over maken vanuit de eerste verzen van Hebreeën 12.

Hoofdstuk 12:1 schotelt ons het beeld voor van een stadion, met een wedloop en toeschouwers. Die toeschouwers zijn de geloofshelden uit het Oude Testament, die het einde, de finish hebben bereikt.
Ze zitten als het ware op de tribune: de wolk van getuigen. Hun volharding wordt ons voorgehouden. Zij hebben de wedloop volbracht en de hemelse heerlijkheid bereikt. Ze kijken naar onze wedloop, onderweg naar de finish. Misschien zijn er moeilijkheden in uw leven, wordt u beproefd en moet u lijden om de Naam van de Heere Jezus. Hebreeën 12 spoort ons aan te leren leven uit het geloof en voortdurend te zien op de Heere Jezus.

We worden opgeroepen alle last, wereldgezindheid en de zonde af te leggen. De zonde staat ons zo snel in de weg, verstrikt ons zo gemakkelijk.
Vers 2 spoort ons aan met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. Daarbij hebben we een geweldig voorbeeld. Niet alleen de geloofsgetuigen moedigen ons aan. Bovenal mag het voorbeeld van het geloof van de Heere Jezus ons tot steun zijn.

Laat ons oog daarbij – voortdurend – alleen gericht zijn op de Heere Jezus. Letterlijk staat er: ‘Ziende op’, het oog gericht houdend op, weg-ziende naar de Heere Jezus. Weg-zien van alles wat ons kan afleiden en zien op Hem.
Ga niet kijken naar de mensen op de tribune, dan word je afgeleid. Ons oog moet op de finish gericht zijn. Kijk naar Degene Die u is voorgegaan, de Heere Jezus. Hij is een geweldig voorbeeld. Hij overwon de dood en het graf, stond op uit de dood en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

Hij is de Leidsman en Voleinder van het geloof. Daarin zit de gedachte dat Hij de Leidsman is, de Eerste, de Aanvoerder. Hij is ons voorgegaan in het geloof. Hij wijst de weg. Hem kunnen we volgen.
Voleinder betekent dat Hij het einddoel heeft bereikt. En Hij zal ervoor zorgen dat ook u, als u Hem kent, het einddoel zult bereiken. Hij geeft, door Zijn Geest, de kracht om het doel te bereiken.

Let er eens op hoe Hij die weg is gegaan. Vers 2 zegt verder: ‘Die, om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen, de schande veracht.’ De schande van het sterven aan het kruis woog voor Hem niet op tegen de vreugde die voor Hem lag. De vreugde van de opstanding, de overwinning, de verheerlijking, het betalen van de losprijs voor de zijnen en het zitten aan de rechterzijde van de troon van God.

Vers 3 roept op onze aandacht volledig op Hem te vestigen, ‘scherp op Hem te zien’, op het lijden en op de verheerlijking van de Heere Jezus. Wanneer we dat tot ons door laten dringen, zullen we beseffen dat ons lijden altijd minder is dan Zijn lijden. En we zullen ook beseffen wat het Hem gekost heeft om die barre lijdensweg te gaan. De weg via Gethsemane naar Golgotha.

Herinnert u het zich nog hoe zwaar dat lijden voor Hem was? Vorige week schreef ik erover. Niet alleen vanwege het lichamelijke lijden, maar ook omdat Hij de beker met mijn zonden moest drinken; de vloek die ik had verdiend, was op Hem.
Die lijdensweg ging de Heere Jezus speciaal voor u. Wat een liefde. Om u, om mij te redden.
Die ultieme liefde wordt zichtbaar op Golgotha. Als u twijfelt aan Gods liefde, kijk dan naar Golgotha. Hij koos de pijn! Hij deed het om ons, om uw hart te winnen.

Weet u, de genade is niet goedkoop. Het heeft de Heere Jezus alles gekost om ons te redden. En het komt echt niet vanzelf goed met ons.
Sommigen zeggen: Gods liefde is zo groot en het offer van de Heere Jezus is zo geweldig, dat iedereen zal worden gered.
God is inderdaad vol van genade en vol van liefde, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Hij vraagt geloof en bekering.
Vergeet nooit dat het Hem Zijn leven heeft gekost. Vergeet nooit Zijn bittere lijden. Vergeet nooit hoe groot Zijn liefde voor u is.

‘Kijk eens wat Ik voor u heb gedaan,’ zegt Hij, terwijl Hij op het kruis wijst.
‘Speciaal voor u vergoot Ik Mijn bloed.
Speciaal voor u werd Ik doorstoken met een speer.
Speciaal voor u werden de spijkers door Mijn handen geslagen.’

Nog even terug naar Hebreeën 12, het derde vers. ‘Vestigt uw aandacht op Hem.’ Op de Heere Jezus. Hij is ons voorgegaan. Hij heeft de finish bereikt, het einddoel, het zitten aan de rechterhand van God.
Onze weg naar het einddoel is niet anders. Als we met Hem lijden, zullen we ook met Hem verheerlijkt worden. Door het geloof weten we de weg, voortdurend ziende op de Hem, opdat we niet door matheid van ziel verslappen, maar ons zullen sterken in Hem.

Denk eens aan wat Paulus in Filippenzen 3:10 en 11 zegt: ‘…opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.’
Paulus zag uit naar de verheerlijking, ook al zou het lijden betekenen en misschien wel de dood om dat te bereiken. Hij besefte dat hij de geweldige opstandingskracht in zijn leven nodig had, de kracht waardoor de Heere Jezus opstond uit de dood.

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’ (2 Timotheüs 2:8). Misschien denkt u: Wat heb ik hieraan? Je moest eens weten in wat voor ellendige en hopeloze situatie ik me bevind… Pijn, verdriet, zorg, een huwelijk dat op springen staat, ziekte…
Daarom wil ik u met nadruk doorgeven dat de Heere Jezus Zijn leven heeft gegeven en weer is opgestaan om ook u te redden. Hij wil ook u troosten, bemoedigen, ondersteunen, kracht geven in zwakheid. Hij bidt voor u. Wat een troost!

Omdat Hij leeft, hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst. Hij ziet u. Hij kent uw pijn. Hij weet wat u nodig hebt.
Speciaal u heeft Hij op het oog. Hij wil ook u genadig zijn. En wanneer u niet meer weet hoe het verder moet, is dit wellicht wel het moment om alles los te laten en in Zijn hand te geven.

Op Pasen mogen we blij en dankbaar zijn. En ons verheugen in de overwinning van de Heere Jezus over dood en graf.
Zijn opstanding is een krachtig bewijs dat het Woord van God waar is. Zijn opstanding is de garantie voor onze opstanding. Het leven houdt niet op met de dood.
En zo mogen we de wedloop lopen, en ons oog gericht houden op de finish, op de Heere Jezus zelf, Die ons eens welkom zal heten in Zijn heerlijkheid.

Dirk van Genderen

11 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2021 om 19:04

  Op die heuvel daarginds
  stond een ruwhouten kruis,
  het symbool van vervloeking en schuld.
  Maar dat kruis werd de mens
  tot het kostbaar kleinood
  daar Gods wet aan dit hout werd vervuld.

  ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis
  tot de Heer komt en met Hem het loon.
  Als die grote dag aanbreekt
  en Hij ons dat kruis
  dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon

  Van dat ruwhouten kruis
  met het bloed van Gods Zoon,
  straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
  Vol van schoonheid en pracht,
  vol van reddende kracht
  voor een ieder die in Hem gelooft

  ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
  tot de Heer komt en met Hem het loon.
  Als die grote dag aanbreekt
  en Hij ons dat kruis
  dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon

  Help mij Heer aan dat kruis
  trouw te zijn tot de dood.
  Ook als hier smaad en spot is mijn loon.
  Want dat kruis droeg mijn straf,
  nam de schuld van mij af.
  ‘t werd de toegang voor mij tot Gods troon.

  ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
  tot de Heer komt en met Hem het loon.
  Als die grote dag aanbreekt
  en Hij ons dat kruis
  dan verwisselt voor d’eeuwigheidskroon

 2. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2021 om 19:20

  Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen! Omdat Hij leeft, mijn angst is weg! Omdat ik weet, Hij is de toekomst! En het leven is het leven waard OMDAT HIJ LEEFT!!!!

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2021 om 20:33

  Hoeveel mensen moeten levensbedreigende gebeurtenissen meemaken? De bemoedigingen waren vandaag heel erg indrukwekkend. Hoeveel beschermengelen, die over ons waken, heeft een mens soms nodig? En hoe belangrijk is Jezus Christus? Zelf word ik altijd in belangrijke mate geleid door een belangrijke Bijbeltekst, Kolossenzen 3: 1 – 4, waarin duidelijk op het focussen op Jezus Christus wordt gewezen. Dagelijks bid ik samen met mijn vrouw om bescherming, niet alleen voor ons maar ook voor onze zoon en zijn kinderen en kleinkinderen (we hebben er inmiddels 4). Dat focussen op Jezus is vaak een levenslang leerproces!! Steeds opnieuw worden we afgeleid door de dingen, die op de aarde gebeuren.
  Geloven en vertrouwen Zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord. Ik geef iedereen graag mee, laat je niet afleiden door de dingen op de aarde!!

  GEZEGENDE PAASDAGEN!

 4. Klaas zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2021 om 20:52

  Zie en leef
  1 Door een blik op het kruis is er leven en heil,
  Is er leven voor u en voor mij.
  Zie geloovig op Hem, wordt behouden en leef,
  Want verlossing biedt Jezus u vrij.

  refrein:
  Zie, zie, zie en leef!
  Door een blik op het kruis is er leven en heil,
  Is er leven voor u en voor mij.

  2 O, waarom droeg dan Jezus de zonde en den smaad,
  Als uw schuld niet op Hem werd gelaân?
  O, waarom heeft het bloed uit Zijn zijde gevloeid,
  Als uw schuld niet door Hem werd voldaan?

  refrein

  3 Niet uw tranen, gebeden, bekeering, berouw,
  Maar Zijn bloed wrocht verzoening voor u;
  Werp op Hem dan ’t gewicht van uw zonde en schuld;
  Vlied tot Jezus, o zondaar, vlied nu.

  refrein

  4 Neem nu aan in ’t geloof en met vreugde het heil,
  Neem het leven, dat Jezus u geeft!
  Wees verzekerd dat nimmer de dood u meer treft,
  Daar de Heer, uw Gerechtigheid, leeft.

  refrein

  5 Weg dan, twijfel en vrees, want Gods Woord heeft verklaard,
  Dat uw Heiland het werk heeft volbracht;
  In de volheid der tijden kwam Jezus, de Heer,
  Als het Lam, voor de zonde geslacht.

 5. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2021 om 21:46

  Zijn opstanding betekent voor mij: de dood kon mijn voorloper niet tegenhouden. Hij heeft alles overwonnen. Nu kunnen wij Jezus, Die de kop van Satan vermorzelde, navolgen. Door nu (ook) dagelijks ons (dwz ons vlees) te verloochenen en ons eigen kruis op te nemen en (net als Hij ook) gehoorzaamheid te leren, kunnen ook wij deel krijgen aan opstandingskracht.

  Dit kruis leidt tot de dood over de zonde, die neemt ik kracht af (Rom. 6:6). En het leven van Jezus (de deugden) komen in ons leven (2 Cor. 4:10). Halleluja!

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2021 om 22:16

  Gelukkig zijn degenen, die weten wat Jezus in zijn dagen (doodsgraf) door Zijn dood zijn heeft gedaan. Namelijk de dood overwonnen. Zodat Satan werd verslagen en onttroond. Zodat wij die geloven heerlijk vrij en blij mogen leven.
  Glorie alleen voor het Lam van God voor ons geslacht. Hij die onze zonde op Zich nam. Dan wordt de gang door dit leven ons nooit teveel of te zwaar. Het kan wel eens zijn dat het water ons tot de lippen komt; maar het wordt nooit een verdrinken. ‘Voorwaarts christenstrijders’. Heft het oog omhoog, want uw verlossing van ons oude vlees genaakt.

 7. Jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 april 2021 om 23:42

  1 Er was Eén, Die gewillig zijn leven eens gaf, ‘t was Gods Zoon, die hier neerdaald’ op aard
  Die zich kruisigen liet, daalde neer in het graf voor de mens, die genade onwaard
  Refr.: ja, genageld aan ‘t kruis 2x heeft de Heiland gedragen mijn schuld, en het bloed uit zijn zij spreekt van zonde mij vrij, Hij heeft d’eis van Gods wet gans vervuld.
  2 O, hoe liefd’rijk, barmhartig en teder heeft Hij gans gereinigd mij zondig gemoed en nu treft mij geen oordeel; ik weet ‘k ben nu vrij en mijn schuld is verzoend door Zijn bloed.
  3 Als de satan mij wijst op mijn schuld ik: “ja maar ‘t is alles genageld aan ‘t kruis”. ‘k Zie niet meer op mijn zonden, ‘k volg Jezus slechts na, Die m’een plaats schonk in ‘t Vaderlijk Huis.
  4 Ben ik zwak, Hij is sterk; als ik blijf slechts in Hem, maakt tot dienen Hij daag’lijks bekwaam. Met een lied in het hart en een lied in de stem, leef ik blij en tot eer van Zijn naam.
  Groeten Jantje Shalom 👑

 8. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 4 april 2021 om 9:19

  Reeds in Genesis leest men van de slang verder heel de bijbel door, en ook Paulus werd gebeten, en nu dat Israelische meisje, waarover in de Nieuwsbrief wordt geschreven. Maar o wat een Gena – Elk die uit ongastvrije streken naar huis wordt heengeleid zal van ZIJN LIEFDE spreken. Zo zien ook wij vandaag veel beloften aan Israel gedaan ook aan Israel vervuld worden. Ja hoe groot is het goed dat Hij heeft weggelegd voor Zijn Volk!
  Ja ook: Het volk dat IK MIJ ten eigendom verkoos, dat zal MIJN LOF verkondigen!

 9. C.Oussoren zegt:
  Geplaatst op zondag 4 april 2021 om 11:27

  Zie op youtube: Elly en Rikkert, Eli Eli lama sabachtani.

 10. t. koster zegt:
  Geplaatst op zondag 4 april 2021 om 12:50

  De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Hij heeft de straf gedragen die ik verdiende. Maar een ieder die gelooft en Jezus als Heer belijdt is gereinigd door het bloed van Christus. De dood is de dood niet gebleven. Na 3 dagen stond Jezus op uit de dood. Toen kwam Hemelvaart en Pinksteren. Nu hebben we de Bijbel en mogen ons laten leiden door de Heilige Geest. 1 heilsfeit komt er nog. Zijn Wederkomst. Blijf volharden in geloof. Dan wacht ons een Gouden toekomst, het eeuwige Leven. Dan zullen we voor altijd bij Hem Zijn. Nog leven we in een gebroken wereld, met oorlog, ziekte, en zorg. De liefde die verkilt. Laten we bidden dat velen zich nog bekeren. Want Jezus is de Weg de Waarheid en het Leven.

 11. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 april 2021 om 13:43

  Bedankt Dirk. Gelukkig hebben wij een gemakkelijke wedloop te lopen. De weg naar het behoud is er al, die was er bij de Here Jezus niet. De weg van het behoud is de Here Jezus. IK (de Here Jezus) ben de Weg. Geloof en de Weg is er al. Houd je iedere seconde vast aan de Here Jezus. Houd je vast aan Hem dan kan de satan nooit en dan ook nooit bij je komen. Het is dat wij de Here Jezus los laten. Wij kunnen het zelf wel. Wij oordelen zelf wel enz. enz. Houd de Here Jezus vast, vertrouw op Hem!! Hij is onze Heer en Meester, God zelf. Hij heeft je lief, zoals een mens nooit heeft lief gehad. Die liefde mogen wij ontvangen, als wij de Here Jezus vasthouden en dat wil de Here Jezus ook nog voor ons doen. Genade op genade. Liefs Dineke.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden