Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Tweede Kamer, haal je voet van het gaspedaal (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 8 april 2021, 11:51 door Dirk A A

‘…al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is… (Filippenzen 4:8). Het is alweer jaren geleden dat deze Bijbelwoorden mij werden voorgehouden op de Evangelische School voor Journalistiek. ‘Laat deze woorden je richtlijn zijn in je hele verdere leven, bij alles wat je schrijft en wat je spreekt’, klonk het. Deze woorden kwamen mij opnieuw in gedachten toen ik afgelopen week naar de felle debatten keek in de Tweede Kamer. Het ging er vaak heftig aan toe. Te heftig, meen ik, als ik deze Bijbelwoorden ernaast leg.

In een paar weken tijd is het politieke landschap totaal veranderd. Normen van fatsoen lijken vervlogen te zijn. Hoe harder, hoe beter. Onze volksvertegenwoordigers zouden ons toch het goede voorbeeld moeten geven. Niet dus. Haal je voet van het gaspedaal, zou ik tegen iedereen in de Tweede Kamer willen zeggen.
En jazeker, het helpt niet als er veel wordt vergeten en wanneer gemaakte fouten niet worden erkend. Ik neem het niet op voor wie dan ook, maar een fout mag je kennelijk niet meer maken. Vergeving? Daar doen we in dit land niet meer aan! Er moet bloed vloeien. Hoezo?

Over de Heere Jezus zegt 1 Petrus 2:23 – ‘Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.’

Er is de afgelopen jaren veel misgegaan in dit land, mede door toedoen van de overheid. Tienduizenden mensen zijn er de dupe van geworden. Twee woorden zeggen alles: Belastingdienst en Kindertoeslagaffaire. Hulde voor Kamerleden die zich inzetten om de onderste steen boven te krijgen!
De dader is bekend. Mark Rutte, in de overtuiging van velen. Hij staat voor alles wat verkeerd is gegaan. Hij moet hangen, hij moet weg, nooit meer een kabinet Rutte, opnieuw beginnen. Ja?

Is er een uitweg uit het huidige wantrouwen? In het debat over een nieuwe Kamervoorzitter zag je dat de emoties nog zeer licht ontvlambaar zijn. Er moet rust komen, vertrouwen. De Tweede Kamer kiest nu voor een 79-jarige ‘wonderdokter’. Een alleskunner. Hij moet ons land redden.
Het is goed om een rustpauze in de lassen, te werken aan herstel van vertrouwen en te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw kabinet.

Hiernaast kies ik nog voor een andere weg. De weg van verootmoediging, de weg van gebed. Ook het afgelopen jaar is er al veel gebeden voor onze overheid en voor onze politici. God hoort onze gebeden en wellicht in Zijn hand al zichtbaar in de huidige verwarring, om dingen aan het licht te brengen.
Vorige week vroeg ik u uw gedachten met mij te delen. Ik ervaar dat de nood in ons land groot is, onderliggend ook geestelijke nood.

Enkele jaren geleden, in een periode van grote droogte, gingen we met enkele tientallen lezers van de Nieuwsbrief in gebed. Uit uw reacties proef ik verlangen en noodzaak om zoiets nu weer te doen, alleen de vraag is: hoe. In een grote ruimte, in de open lucht, via internet, persoonlijk thuis, op een vastgesteld tijdstip, zodat we toch gelijktijdig kunnen bidden…
Het lijkt nog te vroeg om nu al ergens een locatie af te spreken. Mogelijk kan dat wel in de loop van het voorjaar. En dan ergens in de buitenlucht.

Laten we ons vanaf nu ons land en onze politieke leiders in gebed opdragen aan de Heere. In verootmoediging, in schuldbelijdenis. Maar ook in verwachting. Laten we de hoop niet verliezen, de moed niet opgeven.
Misschien redt de huidige informateur de formatie van een nieuw kabinet, maar er is meer nodig. Als land, als volk hebben we de Heere Jezus nodig. Alleen Hij kan ons geestelijk redden.

Als vertegenwoordigers van ons volk mogen wij tot de Heere naderen. In volle vrijmoedigheid. De woorden uit 2 Kronieken 7:14 staan mij hierbij voor ogen.
‘En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’

En zeker, deze woorden worden allereerst tot Israel gesproken, maar de Heere spreekt ze ook tot ons. Gaat u mee, deze weg…?

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 april 2021 om 19:06

  Dirk, mooi geschreven, maar toch zit mij iets dwars. Ik heb mij volkomen verbaasd over het oordeel van de humaan/links liberale christenen over onze conservatieve broeders en zusters. Iedereen ging los over deze groep, waarom? Omdat zij de meningen niet delen van de progressieve christenen, al een tijd lang wordt deze groep christenen in de gaten gehouden. En elke aanleiding wordt gezocht om deze groep in een kwaad daglicht te stellen, vooral als je tegen abortus/euthanasie/homosexualiteit/genderneutraal/echtscheiding bent, dan ben je de klos in Nederland. Want dan is jouw geloof niet meer van deze tijd en word je vervolgd. Maar als je als kerk voor genderneutraal/homosexualiteit/ abortus/euthanasie/echtscheiding/ enz. bent, dan omarmt de wereld jou als kerk. En wij zien steeds meer kerken/evangeliegemeentes die door zulke standpunten in de armen gesloten worden door de wereld. En wijk je af, dan ben je inhumaan/liefdeloos/hardmens, maar zegt de bijbel iets anders over deze standpunten? Nee, ik volg alleen maar Gods woord, en doe je dat, dan kom je steeds meer alleen te staan, omdat je geen mededogen kent. Deze mentaliteit heerst er in dit land. Vertel mij maar: waar vind ik nog kerken die bij je staan op dit gebied, je moet deze met een lamp zoeken. En vind je dat, dan komt progressief/links/liberale kerken/evangeliegemeentes jou opzoeken met hun beulen, omdat jij een liefdeloos mens bent, echt een schande dat je zo je broeders en zusters vernedert, en overlevert aan een goddeloos media landschap. Ga hiervoor maar eens in gebed, al de christenen in Nederland, om juist tegen alle stromingen in, Gods bijbel en woord vast te houden. Ga eerst orde op zaken stellen in je eigen huis, laat ik dit voorop stellen. Zelf ben ik geen lid van deze kerken, maar ik heb deze broeders/zusters lief, echt lief, houd vol, en wijk niet af van Gods onfeilbaar woord, zelf geloof ik dat er voor zulke christenen zware tijden gaan komen in Nederland.

 2. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 april 2021 om 12:59

  Beste Dirk,
  Je vraagt aan ons als gelovigen om verootmoediging en schuldbelijdenis te doen voor ons land en volk. Het gaat nu niet om letterlijke droogte, maar geestelijke droogte. Het gaat om de goddeloosheid die in ons land heerst. Ik weet niet of ik vrijmoedigheid heb om daar voor te bidden. Wel voor mijn medegelovigen, medebroeders en zusters die het steeds zwaarder krijgen in deze tijd waarin de antipathie tegen alles wat met God en christendom te maken heeft, groeit. Ik bid voor hen om staande te blijven in deze moeilijke tijd. Ik denk dat God ook niet voor niets plagen geeft. Hij deed dat in de Bijbel ook bij het volk Israël in de woestijn. Ik denk zelf dat het steeds donkerder wordt in Nederland. Dat het grijze gebied, meer zwart of wit wordt, voor of tegen. Ik geloof dat we leven in de tijd van Matheüs 24 waarin de Heere Jezus zegt: “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn”. 2 Tim. 3: 13: “Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid”. Dit gaat over de ontaarding in de laatste dagen.
  In 2 Tim. 3:10-12 zegt Paulus:
  “Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië,in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden”.

  Ik hoop met Paulus en Timotheüs de loopbaan met volharding te voleindigen, ziende op Mijn Leidsman en de Voleinder van het geloof Jezus Christus.

  Groet, Elisabeth

 3. Marieke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 april 2021 om 16:31

  De apostel Paulus roept er voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen! Zie 1 Timotheüs 2.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 april 2021 om 21:05

  Lange tijd was er een slogan: “Wat zou Jezus doen?” Met alle gevaren dat deze vraag wordt gebruikt om juist iets te doen wat Jezus zeer zeker niet gewild zou hebben. Toch hoor ik die slogan nooit meer. Hoe belangrijk Jezus is en zeker in de betekenis van rechtvaardigheid, weten slechts weinigen.
  Één ding is heel zeker, dat er een kabinet komt zonder de Here Jezus!! We hoeven maar naar de uitkomst van de verkiezingen te kijken. In een democratie krijgt een volk een regering die ze verdient. En dan weet ik nog niet waar er met de uitslag fraude is gepleegd. Ik wil over die uitslag geen uitspraken doen, maar er zijn dingen die niet kloppen. Als Jezus Zelf zegt over zijn wederkomst: “Zal ik nog geloof vinden op deze aarde” dan kan ik dat alleen maar beamen. Vaak moet ik aan Mozes denken, die in de bres sprong voor zijn volk, toen God het volk wilde vernietigen. Hadden we maar nog meer van zulke mensen, die hun eigen belang kunnen uitschakelen!! We kunnen er alleen maar voor bidden, dat er een omkering komt in het denken. Het is God, Die het denken in ons werkt!! Dat wij als volk van alle kanten gemanipuleerd worden is voor mij heel duidelijk. Nog mogen we zeggen wat we denken, maar de sociale media grijpen nu al in als wij in ons denken afwijken van een bepaalde richting. Wat wij “vrijheid” noemen gaat steeds meer in de richting van een dictatuur. Daar heb ik alleen vrede mee als aan het hoofd van die dictatuur Jezus Christus staat. Daar mogen we naar uitzien. Om er te komen zullen we nog door veel duisternis heen moeten gaan. “Er is licht aan het eind van de tunnel!”

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 april 2021 om 21:10

  Aan de kerk van Rome is geschreven, voorzegd, geprofeteerd – Hoewel ze God kennen, hebben ze Hem als schepper niet geëerd, en daarom, leest u zelf maar!
  Wat hebben ze in mijn bijbel er netjes boven geschreven: De straf voor de heidenen. Zelf heb ik dit dik doorgehaald en erbij geschreven: De straf voor de kerk.
  Wat heeft Israel, ondanks al hun ontrouw, dan mooiere beloften. Mag ik er u 2 noemen, te weten: Het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een Groot Licht zien en: Het volk dat Ik Mij ten eigendom heb verkozen, dat zal MIJN LOF verkondigen.

 6. Nico Weerheim zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 april 2021 om 21:14

  Beste mensen, wij als volk van Nederland zijn diep gezonken, ja in groot verval. Bekering is nodig bij volk en overheid. Laten we echter niet wanhopen maar onze hoop en verwachting stellen op de God van Israël. Laten we bidden om de bekering van Israël want dat zal toch het tijdperk inluiden van vele bekeringen. Ook onder ons volk! Romeinen 11 : 15 zegt het zo duidelijk ‘Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?’ Dan zullen ook naar ik hoop alle kerkmuren omvallen en zal de kerk wereldwijd tot bloei komen. O, wat een tijd zal dat zijn. Wie weet hoe spoedig al. Laten we onze gebeden vermeerderen dat God spoedig Zijn beloften zal vervullen.

  Groet Nico

 7. J.J. Koppe zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 april 2021 om 23:28

  Hoe belangrijk is het gebed. De HEERE kan toch ook de harten van hen die de verkeerde vrijheid najagen, aanraken en verbreken?
  We moeten oppassen voor haat en wrevel. Hoe begrijpelijk ook. Komt het niet voort uit het feit dat we ons machteloos voelen ten opzichte van hen die de goddeloze levenswandel zelfs via de wet gelegitimeerd willen hebben? Jezus leert ons: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.” En in de bergreden leert Hij:
  U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is… Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

  Voor de duidelijkheid, dit betekent niet dat je hun kwaad geen kwaad meer zou mogen noemen. Het gebed voor hen is, dat de HEERE hun hart zal aanraken en hun ogen zal openen voor hun zonde en dwaasheden. Ja, dat ze tot bekering mogen komen.
  Maar er moet ook gebed zijn voor onszelf, om de Liefde van Christus daadwerkelijk te leren. Want vanuit mezelf schrijf ik af. Terwijl de Heere leert, wat hierboven ook al gezegd werd dat we voor alle mensen moeten bidden omdat de Heere niet wil dat een mens verloren gaat.

  Dat we echter ook bidden voor het ‘gewone’ volk dat geen onderscheid weet te maken en zich zo gemakkelijk laat meenemen door de beweging ‘van God af.’ Wat een opdracht voor de kerk: Het Evangelie duidelijk te laten horen. Waarom lukt dat ons zo slecht? Missen we de liefde?

  Laten we in overgave bidden of de HEERE, ook in deze coronatijd, Zich wil openbaren. Ook in het wegnemen van het virus. Wat een getuigenis zou dat zijn omdat het menselijk gezien onmogelijk is!

 8. Grietje zegt:
  Geplaatst op zondag 11 april 2021 om 8:35

  Gebed is zeker nodig. Laten we bidden of de Heere Mark Rutte en Sigrid Kaag allebei wil stilzetten. Ze zijn allebei christelijk opgevoed. Maar daarmee hoeven we fouten niet onder de dekmantel der liefde te schuiven. Rutte heeft veel gelogen, herinnert zich heel snel iets niet. Na zoveel leugens is het vertrouwen echt weg. Nota Bene de SGP heeft de motie ingediend. Dat zegt echt wat. Als je dan een echte premier bent, doe je een stapje terug. Maar nee, ondanks een kamermeerderheid die zegt dat dit gedrag niet door de beugel kan, blijft hij aan. Kwestie van negeren van de democratie. Dat is wat mensen steekt. En ook het feit dat de Kamer niet echt een tegenmacht meer is, blijkt hieruit. Het zegt nog zo weinig dat een Kamermeerderheid dit echt een deur te ver vindt. Hij kan rustig aanblijven en samen koffie drinken. Dat is zorgelijk. Daar moeten we voor bidden.

 9. benny zegt:
  Geplaatst op zondag 11 april 2021 om 9:50

  Beste Dirk,

  Bij je Nieuwsbrief is er geen reactiemogelijkheid, dan maar hier.
  Over die zogenaamde messias, die zich in Israel onder de mensen zou bevinden… Zou dat niet [de voorloper of]d e antichrist kunnen zijn?
  Ja, verder over het commentaar. Ik vind D666 de meest gevaarlijke partij met Sigrid al-Qaq-Kaag als leidster. Antisemitisme zit in haar bloed. Ze steunt de Palestijnse terreur.

  Bidden voor de overheid is erg belangrijk. Heel vroeger werd in de Eerste en Tweede Kamer gebeden. Maar er zijn amper meer christelijke partijen, alleen dus de SGP en de CU, het CDA is veel van het padje af.

  Ook wordt het tijd dat de coronamaatregelen echt versoepeld gaan worden. Ik ben al sinds maart 2020 niet meer in de [NH] kerk geweest, circa 15 mensen zijn welkom, ik niet, omdat er mondkapjesplicht daar geldt. Ik heb een schrijven van mijn dokter dat ik die kapjes niet kan dragen i.v.m. ademnood. Het lijkt wel dat de kerk zelf vervolging instelt. Ik heb nu de eerste prik gehad. Ik wens verder een ieder Gods zegen toe.

 10. Carel van Poppel zegt:
  Geplaatst op zondag 11 april 2021 om 13:08

  Beste Dirk,
  Bij het lezen van jouw eerste zinnen over de situatie in ‘s lands vergaderzaal en daar buiten, dacht ik aan de woorden van de Heer Jezus tegenover Petrus in Matt. 18: 21-22 “Toen kwam Petrus bij Hem en zei: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.” Volgens mijn bescheiden mening zijn ze daar nog lang niet aan toe, zowel van linker- als rechterzijde. En zelf moet ik dat ook nog elke dag leren! Wat hebben we Zijn genade nodig elke dag opnieuw. Als we dit gaan doen naar elkaar toe, wat zal dat een verademing en verandering brengen in ons land.

 11. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 11 april 2021 om 16:18

  Mark Rutte is christelijk opgevoed. Dat betekent niet dat hij dan ook christen is. Met het tegenovergestelde is hij bezig. Denk maar aan de Baäl en wat daar allemaal bij hoort! De hoogste kringen zitten bij de vrijmetselarij, ook in de regering en in koningshuizen en de banken, de machthebbers. En daar gebeuren echt vreselijke dingen, die als je vertelt niet geloofd worden. Mark Rutte wil aan de macht blijven. Dat op zich is al een zeer slecht uitgangspunt, maar hij zit ook daar waar de machthebbers hun scenario al klaar hebben liggen. Dat komt niet op het gewone nieuws, die moeten zeggen wat zij mogen zeggen, meer niet. In zo’n maatschappij zitten wij nu en de regering, M.R. aan het hoofd gaan hun eigen gang. Dat is onze democratie.
  We leven toe naar een nog ernstiger tijd dan nu het geval is. Ik ben het volkomen eens met Ernst van Olffen. De Wederkomst van de Here Jezus komt steeds dichterbij en misschien wel sneller dan wij denken.

 12. roelof zegt:
  Geplaatst op zondag 11 april 2021 om 16:48

  Herkent u de tijd waarin wij leven? Als de huidige tijd een onderdeel is van wat in de bijbel wordt bedoeld met de weeen van de eindtijd, dan is alles wat er nu wereldwijd gebeurt niet vreemd. Dit is dan nog maar het begin van wat de mensheid te wachten staat, behoudens zij die voor de komende verdrukking worden opgenomen, zoals de bijbel ons wil leren. Vorig jaar was een tijd van angst (aangepraat), thans een tijd van controle, vervolgens mogelijk een komende tijd van afhankelijkheid (verplicht meedoen met maatregelen, direct of indirect opgelegd door de overheid) Maar in dit alles mogen we in vol vertrouwen uitzien naar Zijn komst. Maranatha!!!

 13. Pieter gaemers zegt:
  Geplaatst op zondag 11 april 2021 om 18:28

  Beste Dirk,
  Ik hoop, dat je wakker wordt en gaat beseffen, dat Rutte en Co bezig zijn de vrijheid van ons burgers steeds meer in te perken. Ze doen het sluw zodat velen er in trappen, ook veel christenen helaas. Het is in wezen dezelfde tactiek die toegepast werd op de Joden door Hitler-Duitsland, maar nu op de hele mensheid wordt losgelaten. Er is helaas echt een groot complot bezig aangestuurd door Klaus Schwab (zijn vader was een nazi-collaborateur) van het World Economic Forum (WEF) (je kunt hun hele programma gewoon openlijk op internet vinden en downloaden). Rutte en Kaag zijn deel van het WEF en samen met andere duistere lieden proberen die een dictatuur over de wereld te realiseren die sterk lijkt op het communisme. Er is veel meer aan de hand dan een toeslagenaffaire. Het wordt tijd dat politici van alle partijen wakker worden, niet alleen die van Forum voor Democratie, die ten onrechte weggezet worden als extreem rechts. Rutte en Co hebben deze partij bewust kapot proberen te maken.

 14. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zondag 11 april 2021 om 22:02

  We krijgen waar het volk om vraagt. Een land zonder God die de Waarheid niet wil kennen.
  Maar het positieve nieuws is dat in alle landen waar duisternis is het evangelie groeit.
  Blijf dicht bij Hem broeders en zusters en gebruik je talenten die Hij je heeft gegeven om elkaar aan te moedigen en mensen bij het Licht te brengen tot we in het Vaderhuis zijn.

 15. Harold zegt:
  Geplaatst op maandag 12 april 2021 om 10:31

  Wij zijn in Nederland natuurlijk erg goed in klagen over onze leiders. Maar uiteindelijk zijn wijzelf het die hiervoor gekozen hebben. En ja… de meerderheid wint. Ondanks dat we ontevreden kunnen zijn over de soms onheilzame weg die bewandeld wordt door bepaalde politieke partijen, mogen we ook dankbaar zijn dat wij nog steeds kunnen kiezen.

  Er zijn ook mensen die geboren worden in een dictatuur en hier hun hele leven al in leven. Zij worden misschien zelfs vervolgd doordat zij een andere mening erop na houden dan wat hun regering vindt. Hierdoor lijkt ons geklaag als snel erg relatief en egoïstisch. Laten we naast het bidden voor onze leiders, ook onze dank uitspreken voor het feit dat we onze leiders mogen kiezen.

 16. Janna zegt:
  Geplaatst op maandag 12 april 2021 om 13:57

  Dag Dirk,

  Eerlijk gezegd weet ik niet goed meer welke woorden ik kan gebruiken in het bidden voor de overheid. Ja ik weet dat er in de Bijbel staat dat we dienen te bidden voor degene die boven ons zijn gesteld. Maar hoe dan als dezelfde overheid keer op keer niet de waarheid spreekt, een beleid uitstippelt waarbij er geen eerbied meer lijkt te zijn voor het leven, waarbij veel mensen benadeeld worden door dit beleid?
  Als we, zoals ik vaak denk, in dagen leven die lijken op de dagen van Noach, mogen we dan verlangen naar de komst van Jezus? Was Noach druk bezig met het bouwen van de ark of was hij druk bezig met vertellen wat er ging komen?
  Nou ja zomaar wat gedachten die in mij opkomen.

 17. Willeke zegt:
  Geplaatst op maandag 12 april 2021 om 15:46

  Pieter Gaemers, helemaal met uw schrijven eens. Nederland is allang niet meer Nederland… Ons land is verworden tot een totalitaire staat. Helaas zien veel mensen dit (nog) niet…
  Zie naar de demonstraties, wat een goed recht is in dit land, welk een bruut geweld er door de politie gebruikt word, tegen vreedzame demonstranten. Gelukkig filmt men tegenwoordig alles…
  Indien men naar een museum wenst te gaan, mag men eerst verplicht een test doen…Nu ik blijf wel thuis. Verplicht vaccineren in de toekomst…Is mijn lichaam van de staat? Nee, mijn lichaam heb ik van GOD gekregen.
  Het hele land laten vaccineren voor een ziekte waarvan het getal op dit moment onder de 1 ligt? Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Het lijkt me meer ten gunste van de fabrikanten van de vaccin’s te zijn, opdat ze weer miljarden kunnen verdienen…
  Vaccin nemen= deelnemen aan een groot medisch experiment…

 18. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 april 2021 om 17:46

  Dirk.
  Ben het helemaal eens met Otto (Nr.1)
  Gelukkig ben ik gezegend dat ik lid ben van zo’n gemeente en met een dominee die het Woord van God recht spreekt. Jij kent hem Dirk, omdat hij weleens in jouw gemeente gepreekt heeft.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden